Kada instalirate bezbednosnu ispravku 811493 (MS03-013), mo?e do?i do problema sa performansama

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 819634 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada instalirate bezbednosnu ispravku 811493 (MS03-013) na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP servisni paket 1 (SP1) ili kada izvr?ite nadogradnju na SP1 na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Microsoft Windows XP na kojem je bezbednosna ispravka 811493 prethodno instalirana, mo?e do?i do sporijeg rada ra?unara.

UZROK

Do ovog problema ?e??e dolazi ako koristite funkcije nekih programa nezavisnih proizvo?a?a, na primer antivirusnih programa. Na primer, do ovog problema mo?e do?i ako je antivirusni program konfigurisan da skenira sve datoteke kada ih otvorite (ili pokrenete). Ovo je u nekim slu?ajevima poznato kao skeniranje ?u realnom vremenu?.

Do ovog problema dolazi zbog povratne gre?ke u Windows XP SP1 verzijama datoteka jezgra (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe i Ntkrpamp.exe) koje su uklju?ene u originalnu bezbednosnu ispravku 811493. Microsoft je 28. maja 2003. objavio korigovanu verziju bezbednosne ispravke 811493 za Windows XP SP1 da bi re?io ovaj problem.

Za dodatne informacije o ovoj bezbednosnoj zakrpi kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
811493 MS03-013: Prepunjenost bafera u upravljanju porukama Windows jezgra mo?e dovesti do podizanja privilegija (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Napomene

 • Originalna bezbednosna ispravka 811493 i dalje ispravlja bezbednosnu ranjivost zbog lokalnog podizanja privilegija na ra?unarima zasnovanim na operativnom sistemu Windows XP (sa SP1 ili bez njega) o kojoj se govori u bezbednosnom biltenu MS03-013.
 • Bezbednosna ispravka 811493 za Windows XP jeste dvore?imski paket hitnih ispravki koji sadr?i a?urirane datoteke jezgra za originalnu verziju operativnog sistema Windows XP i Windows XP SP1. (Windows XP SP1 uklju?uje Windows Media Center Edition i Windows XP Tablet PC Edition). Povratna gre?ka u originalnoj bezbednosnoj ispravci 811493 uti?e samo na Windows XP SP1 datoteke jezgra.

  Za dodatne informacije o dvore?imskim paketima hitnih ispravki za Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  328848 Opis dvore?imskih paketa ispravki za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte ispravljenu verziju bezbednosne ispravke 811493.

Za dodatne informacije o tome kako se nabavlja i instalira ispravljena verzija bezbednosne ispravke 811493 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
811493 MS03-013: Prepunjenost bafera u upravljanju porukama Windows jezgra mo?e dovesti do podizanja privilegija (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

ZAOBILA?ENJE

Napomena Microsoft preporu?uje da instalirate ispravljenu verziju bezbednosne ispravke 811493 odmah kada vam se uka?e mogu?nost. Ako ne mo?ete odmah da instalirate ispravljenu verziju bezbednosne ispravke 811493, mo?ete da koristite neko od ovih privremenih re?enja.

1. metod: Privremeno uklanjanje originalne ispravke 811493

Pregledajte bezbednosni bilten MS03-013 da biste proverili da li je potrebno da instalirate bezbednosnu ispravku 811493 u va?em odre?enom okru?enju. Ako vam nivo rizika dozvoljava da odlo?ite primenu zakrpe, privremeno uklonite (deinstalirajte) originalnu zakrpu.

Na primer, ako ste jedina osoba koja koristi ra?unar ili ako su svi korisnici ra?unara administratori ra?unara (ili ?lanovi lokalne grupe administratora), nije neophodno da instalirate ovu ispravku. Za dodatne informacije o opsegu bezbednosne ranjivosti pogledajte bezbednosni bilten MS03-013. Da biste pogledali bilten, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-013.mspx
Ako zaklju?ite da mo?ete da odlo?ite primenu zakrpe, privremeno uklonite originalnu bezbednosnu ispravku 811493 dok ne budete mogli da instalirate korigovanu verziju zakrpe.

Napomena Ako Windows datoteke jezgra ne predstavljaju verzije koje su navedene za originalnu Windows XP SP1 verziju bezbednosne ispravke 811493, do problema sa performansama ra?unara ne dolazi zbog problema o kojem se govori u ovom ?lanku. U ovom slu?aju ne morate da uklonite bezbednosnu ispravku 811493.

Da biste uklonili originalnu bezbednosnu ispravku 811493:
 1. Na kontrolnoj tabli kliknite dvaput na stavku Dodaj ili ukloni programe.
 2. Kliknite na dugme Promeni ili ukloni programe.
 3. Izaberite stavku Windows XP Hotfix (SP1) Q811493 (ili Windows XP Hotfix (SP2) Q811493), a zatim kliknite na dugme Ukloni.
 4. Kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Zavr?i da biste ponovo pokrenuli ra?unar.
Administratori sistema mogu da koriste uslu?ni program Spunist.exe da bi uklonili ovu zakrpu. Uslu?ni program Spuninst.exe nalazi se u fascikli %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. Uslu?ni program podr?ava slede?e parametre:
 • /? Prika?i listu instalacionih parametara.
 • /u Koristi tihi re?im.
 • /f Nametni zatvaranje drugih programa kada se ra?unar isklju?i.
 • /z Nemoj ponovo pokretati sistem kada se dovr?i instalacija.
 • /q Koristi tihi re?im (bez interakcije korisnika).
Na primer, da biste uklonili zakrpu 811493 u tihom re?imu bez ponovnog pokretanja ra?unara, koristite slede?u komandu:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
Napomena U ovom slu?aju morate ru?no ponovo pokrenuti ra?unar da biste potpuno uklonili originalnu bezbednosnu ispravku 811493.

2 metod: Privremeno isklju?ivanje skeniranja u realnom vremenu u antivirusnom programu

Za informacije o tome kako se isklju?uje skeniranje u realnom vremenu u antivirusnom programu pogledajte dokumentaciju koja je uklju?ena uz antivirusni program ili se obratite proizvo?a?u programa.

Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
49500 Lista prodavaca antivirusnog softvera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Napomena Ako isklju?ite skeniranje u realnom vremenu, antivirusni program vi?e ne?e automatski skenirati datoteke kada ih otvorite ili pokrenete, ali i dalje mo?ete pokrenuti antivirusni program i ru?no skenirati datoteke koje potencijalno nisu bezbedne pre nego ?to ih otvorite ili pokrenete.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem koji se javlja u originalnoj ispravci 811493.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 819634 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 4.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbprb KB819634

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com