P?c dro??bas atjaunin?juma 811493 (MS03-013) instal??anas var rasties veiktsp?jas probl?mas.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 819634 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Datora veiktsp?ja p?c dro??bas atjaunin?jumu pakotnes 811493 (MS03-013) instal??anas var pal?nin?ties, ja ??d? dator? darbojas Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne (SP1) vai ja dators, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Microsoft Windows XP, tiek jaunin?ts uz SP1 un ?aj? dator? jau ir instal?ts dro??bas atjaunin?jums 811493.

IEMESLS

??da probl?ma visdr?z?k var rasties, ja izmantojat da?us tre?o personu programmu l?dzek?us, piem?ram, pretv?rusu programmas. Piem?ram, ??da probl?ma var rasties, ja pretv?rusu programma ir konfigur?ta visu failu sken??anai laik?, kad tie tiek atv?rti (vai palaisti). Da?k?rt to d?v? par re?llaika sken??anu.

?? probl?ma rodas, jo s?kotn?j? dro??bas atjaunin?juma 811493 kodola failu (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe un Ntkrpamp.exe) Windows XP SP1 versij?s rodas regresa k??das. Lai ?o probl?mu nov?rstu, 2003. gada 28. maij? korpor?cija Microsoft izlaida dro??bas atjaunin?juma 811493, kas paredz?ts oper?t?jsist?mai Windows XP SP1, p?rskat?tu versiju.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par ?o dro??bas ce?u, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
811493 MS03-013: Bufera p?rsniegums Windows kodola zi?ojuma apstr?d? var izrais?t palielin?tas privil??ijas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Piez?mes

 • Datoros, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP (ar vai bez SP1), s?kotn?jais dro??bas atjaunin?jums 811493 joproj?m ir lietojams k? labojums, kas paredz?ts privil??iju dro??bas ievainojam?bas lok?lai palielin??anai, un ?is jaut?jums ir apl?kots dro??bas bi?eten? MS03-013.
 • Dro??bas atjaunin?jums 811493, kas ir paredz?ts oper?t?jsist?mai Windows XP, ir du?la re??ma labojumfails, kur? ir ietverti atjaunin?ti kodola faili, kas ir paredz?ti gan oper?t?jsist?mas Windows XP, gan Windows XP SP1 s?kotn?jai versijai (Windows XP SP1 ir ietverts Windows Media Center Edition un Windows XP Tablet PC Edition). Regresa k??da, kas radusies s?kotn?j? dro??bas atjaunin?jum? 811493, ietekm? tikai Windows XP SP1 kodola failus.

  Lai sa?emtu papildinform?ciju par du?l? re??ma atjaunin?jumu pakotn?m, kas paredz?tas oper?t?jsist?mai Windows XP, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  328848 Du?l? re??ma atjaunin?jumu pakot?u, kas paredz?tas oper?t?jsist?mai Windows XP, apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

RISIN?JUMS

Lai probl?mu nov?rstu, instal?jiet dro??bas atjaunin?juma 811493 pareizo versiju.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t un instal?t dro??bas atjaunin?juma 811493 pareizo versiju, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
811493 MS03-013: Bufera p?rsniegums Windows kodola zi?ojuma apstr?d? var izrais?t palielin?tas privil??ijas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

PROFILAKSE

Piez?me. Microsoft iesaka instal?t dro??bas atjaunin?juma 811493 pareizo versiju p?c iesp?jas dr?z?k. Ja nevarat instal?t dro??bas atjaunin?juma 811493 pareizo versiju t?l?t, varat izmantot k?du no t?l?k min?tajiem pagaidu risin?jumiem.

1. metode. S?kotn?j? dro??bas atjaunin?juma 811493 ?slaic?ga no?em?ana

P?rskatiet dro??bas bi?etenu MS03-013, lai p?rliecin?tos par to, vai j?su datora vid? ir j?instal? dro??bas atjaunin?jums 811493. Ja datora riska l?menis pie?auj atlikt iel?pa izvieto?anu, ?slaic?gi no?emiet s?kotn?jo iel?pu (no?emiet t? instal?ciju).

Piem?ram, ja esat vien?gais datora lietot?js vai visi datora lietot?ji ir datora administratori (vai lok?l?s administratoru grupas dal?bnieki), ?is atjaunin?jums nav j?instal?. Papildinform?ciju par dro??bas ievainojam?bas jomu skatiet dro??bas bi?eten? MS03-013. Lai skat?tu bi?etenu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-013.mspx
Ja konstat?j?t, ka varat atlikt iel?pa izvieto?anu, ?slaic?gi no?emiet s?kotn?jo dro??bas atjaunin?jumu 811493, l?dz var?sit instal?t iel?pa p?rskat?to versiju.

Piez?me. Ja datora Windows kodola faili nav iek?auti versij?s, kas ir nor?d?tas Windows XP SP1 dro??bas atjaunin?juma 811493 s?kotn?jai versijai, probl?mu saist?b? ar datora veiktsp?ju iemesls nav ?aj? rakst? apl?kot? probl?ma. ??d? gad?jum? dro??bas atjaunin?jums 811493 nav j?no?em.

Lai no?emtu s?kotn?jo dro??bas atjaunin?jumu 811493:
 1. Vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Pievienot/no?emt programmas.
 2. Noklik??iniet uz Main?t vai no?emt programmas.
 3. Noklik??iniet uz Windows XP labojumfails (SP1) Q811493 (vai Windows XP labojumfails (SP2) Q811493) un p?c tam uz No?emt.
 4. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt, lai restart?tu datoru.
Sist?mu administratori ?? iel?pa no?em?anai var izmantot util?tu Spuninst.exe. Util?ta Spuninst.exe atrodas map? %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. ?? util?ta atbalsta ??dus sl?d?us:
 • /? ? par?d?t instal??anas sl?d?u sarakstu.
 • /u ? izmantot neuzraudz?to re??mu.
 • /f ? datoru beidz?jot, veikt citu programmu piespiedu aizv?r?anu.
 • /z ? nerestart?t, kad instal??ana ir pabeigta.
 • /q ? izmantot kluso re??mu (bez lietot?ja l?dzdal?bas).
Piem?ram, lai no?emtu dro??bas atjaunin?jumu 811493 neuzraudz?t? re??m? nerestart?jot datoru, izmantojiet ??du komandu:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
Piez?me. ?aj? gad?jum?, lai piln?b? no?emtu s?kotn?jo dro??bas atjaunin?jumu 811493, dators ir manu?li j?restart?.

2. metode. Pretv?rusu programmas re?llaika sken??anas ?slaic?ga izsl?g?ana

Papildinform?ciju par to, k? izsl?gt pretv?rusu programmas re?llaika sken??anu, skatiet pretv?rusu programmas dokument?cij? vai sazinieties ar programmas ra?ot?ju.

Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
49500 Pretv?rusu programmat?ras ra?ot?ju saraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Piez?me. Ja izsl?gsit re?llaika sken??anu, pretv?rusu programma vairs neveiks autom?tisku failu sken??anu laik?, kad tie tiek atv?rti vai palaisti, tom?r pretv?rusu programmu joproj?m var palaist un manu?li sken?t potenci?li nedro?us failus pirms to atv?r?anas vai palai?anas.

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ??da probl?ma past?v saist?b? ar s?kotn?jo dro??bas atjaunin?jumu 811493.

Rekviz?ti

Raksta ID: 819634 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 4.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbprb KB819634

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com