K??das, kas rodas programm? Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifik?ciju vai autentifik?ciju, kuras pamat? izmantotas veidlapas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 817379 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas dubl?jiet to. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai sa?emtu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja Microsoft Exchange Server 2003 datoram m??ina piek??t, izmantojot Microsoft Outlook Mobile Access vai Exchange ActiveSync, var b?t nov?rojama k?da no t?l?k raksturotaj?m paz?m?m.

Outlook Mobile Access

 • Tiek sa?emts ??ds k??das zi?ojums:
  Unable to connect to your mailbox on server Servername. (Nevar izveidot savienojumu ar j?su pastkasti server? Servera_nosaukums.) Please try again later. (L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz.) If the problem persists contact your administrator. (Ja probl?ma turpin?s, sazinieties ar administratoru.)
  Turkl?t Exchange datora notikumu skat?t?ja lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Date (Datums): Datums
  Source (Avots): MSExchangeOMA
  Time (Laiks): Laiks
  Category (Kategorija): (1000)
  Type (Tips): K??da
  Event ID (Notikuma ID): 1805
  User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
  Computer (Dators): Servera_nosaukums

  Description (Apraksts): Request from user UserA@domain.com resulted in the Microsoft(R) Exchange back-end server <ServerName> returning an HTTP error with status code 403:Forbidden (Piepras?jums no lietot?ja Lietot?jsA@dom?ns.com tika sa?emts Microsoft(R) Exchange aizmugursist?mas server? <Servera_nosaukums>, atgrie?ot HTTP k??du ar statusa kodu 403:Forbidden

  Response (Atbilde):
  Content-Length (Satura_garums): 1409
  Content-Type (Satura_tips): text/html
  Server (Serveris): Microsoft-IIS/6.0
  MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date (Datums): Fri, 21 Feb 2003 02:25:34 GMT (Piektdien, 2003. gada 21. febru?r?, plkst. 02:25:34 GMT)

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <HTML><HEAD><TITLE>?? lapa ir j?skata dro?? kan?l?</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=Windows-1252">

 • Tiek sa?emts ??ds k??das zi?ojums:
  A System error has occurred while processing your request. (Piepras?juma apstr?des laik? rad?s sist?mas k??da.) Please try again. (L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz.) If the problem persists, contact your administrator. (Ja probl?ma turpin?s, sazinieties ar administratoru.)
  Turkl?t Exchange datora notikumu skat?t?ja lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Date (Datums): Datums
  Source (Avots): MSExchangeOMA
  Time (Laiks): Laiks
  Category (Kategorija): (1000)
  Type (Tips): K??da
  Event ID (Notikuma ID): 1507
  User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
  Computer (Dators): Servera_nosaukums

  Description (Apraksts):
  An unknown error occurred while processing the current request (Pa?reiz?j? piepras?juma apstr?des laik? rad?s nezin?ma k??da): Exception of type Microsoft.Exchange.OMA.DataProviderInterface.ProviderException was thrown. (Tika palaists iz??mums, kura tips ir Microsoft.Exchange.OMA.DataProviderInterface.ProviderException.)

  Stack trace (Steka izseko?anas dati):
  at Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) (?eit: Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e))
  at System.Web.SessionState.SessionStateModule.CompleteAcquireState() (?eit: System.Web.SessionState.SessionStateModule.CompleteAcquireState())
  at System.Web.SessionState.SessionStateModule.BeginAcquireState(Object source, EventArgs e, AsyncCallback cb, Object extraData) (?eit: at System.Web.SessionState.SessionStateModule.BeginAcquireState(Object source, EventArgs e, AsyncCallback cb, Object extraData))
  at System.Web.AsyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IExecutionStep.Execute() (?eit: System.Web.AsyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IExecutionStep.Execute())
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) (?eit: System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously))

  Inner Error (Iek??ja k??da): Exception has been thrown by the target of an invocation. (Izsauk?anas m?r?is izrais?ja iz??mumu).

  Stack trace (Steka izseko?anas dati):
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault) (?eit: System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault))
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault) (?eit: System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault))
  at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) (?eit: System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes))
  at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) (?eit: System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)) at Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) (?eit: Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e))

  Inner Error (Iek??ja k??da): The remote server returned an error (Att?lais serveris atgrieza k??du): (440) Login Timeout. ((440) pieteik?an?s taimauts.)

  Stack trace (Steka izseko?anas dati):
  at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.OmaWebRequest.GetRequestStream() (?eit: Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.OmaWebRequest.GetRequestStream()
  at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices.GetSpecialFolders() (?eit: Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices.GetSpecialFolders())
  at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices..ctor(UserInfo user) (?eit: Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices..ctor(UserInfo user))

Exchange ActiveSync

Tiek sa?emts ??ds k??das zi?ojums:
Synchronization failed due to an error on the server. (Sinhroniz?ciju neizdev?s veikt, jo server? rad?s k??da.) Try again. (M??iniet v?lreiz.) Error code (K??das kods): HTTP_500

Exchange Server 2003

Server?, kur? darbojas Exchange Server 2003 2. servisa pakotne (SP2), lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ti t?l?k min?tie notikumi.

1. notikums

Event Type (Notikuma tips): Error (K??da)
Event Source (Notikuma avots): Server ActiveSync
Event Category (Notikuma kategorija): None (Nav)
Event ID (Notikuma ID): 3029
Description (Apraksts): The mailbox server [%1] has its [%2] virtual directory set to require SSL. (Pastkastes servera [%1] virtu?l? direktorija [%2] iestat?jums pieprasa SSL.) Exchange ActiveSync cannot access the server if SSL is set to be required. (Exchange ActiveSync nevar piek??t serverim, ja iestat?jum? ir piepras?ts SSL.)

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Exchange virtu?l? direktorija iestat?jumu pareizu konfigur?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
817379 K??das, kas rodas programm? Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifik?ciju vai autentifik?ciju, kuras pamat? izmantotas veidlapas

2. notikums

Event Type (Notikuma tips): Error (K??da)
Event Source (Notikuma avots): Server ActiveSync
Event Category (Notikuma kategorija): None (Nav)
Event ID (Notikuma ID): 3030
Description (Apraksts): The mailbox server [%1] has forms based authentication enabled on its virtual server. (Pastkastes servera [%1] virtu?laj? server? ir iesp?jota autentifik?cija, kuras pamat? tiek izmantotas veidlapas.) Exchange ActiveSync cannot access the server when Forms based authentication is enabled. (Ja ir iesp?jota autentifik?cija, kuras pamat? tiek izmantotas veidlapas, Exchange ActiveSync nevar piek??t serverim.)

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Exchange virtu?l? direktorija iestat?jumu pareizu konfigur?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
817379 K??das, kas rodas programm? Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifik?ciju vai autentifik?ciju, kuras pamat? izmantotas veidlapas

3. notikums

Event Type (Notikuma tips): Error (K??da)
Event Source (Notikuma avots): Server ActiveSync
Event Category (Notikuma kategorija): None (Nav)
Event ID (Notikuma ID): 3031
Description (Apraksts): The mailbox server [%1] does not allow "Negotiate" authentication to its [%2] virtual directory. (Pastkastes serveris [%1] ne?auj veikt ?Negotiate? (P?rrunu) autentifik?ciju uz savu virtu?lo direktoriju [%2].) Exchange ActiveSync can only access the server using this authentication scheme. (Exchange ActiveSync var piek??t serverim tikai, izmantojot ?o autentifik?cijas sh?mu.)

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Exchange virtu?l? direktorija iestat?jumu konfigur?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
817379 K??das, kas rodas programm? Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifik?ciju vai autentifik?ciju, kuras pamat? izmantotas veidlapas
Lai sa?emtu papildinform?ciju par interneta inform?cijas pakalpojumu (Internet Information Services ? IIS) pareizu konfigur?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
215383 K? konfigur?t IIS, lai t?kla autentific??an? tiktu atbalst?ts gan Kerberos protokols, gan NTLM protokols (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
??da probl?ma var rasties, ja Microsoft Windows SharePoint Services instal? server?, kur? darbojas programma Exchange Server 2003. Lai sa?emtu papildinform?ciju par servera pareizu konfigur?ciju, lai taj? var?tu darboties gan Windows SharePoint Services, gan Exchange Server 2003, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
823265 K??das zi?ojuma ?Page not found? (Lapa nav atrodama) sa?em?ana, kad p?c programmas Windows SharePoint Services instal??anas, Exchange Server 2003 klienta p?rl?ko?anai izmanto programmu Outlook Web Access (OWA) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

IEMESLS

Exchange Server ActiveSync un Exchange Outlook Mobile Access (OMA) izmanto /Exchange virtu?lo direktoriju, lai piek??tu OWA veidn?m un DAV, kas atrodas Exchange aizmugursist?mas serveros, kuros atrodas lietot?ja pastkaste. Server ActiveSync un OMA nevar piek??t ?im virtu?lajam direktorijam, ja ir sp?k? k?ds no ?iem apst?k?iem:
 • /Exchange virtu?lais direktorijs, kas atrodas Exchange aizmugursist?mas server?, ir konfigur?ts SSL piepras??anai;
 • ir iesp?jota autentifik?cija, kuras pamat? tiek izmantotas veidlapas.
??da probl?ma nerodas, ja ?os iestat?jumus iesp?jo /Exchange virtu?l? direktorija priek?gala server?.

Piez?me. Sada?? Risin?jums nor?d?t?s metodes nav j?lieto, lai priek?gala server? konfigur?tu SSL piepras??anu vai iesp?jotu autentifik?ciju, kuras pamat? tiek izmantotas veidlapas.

Piez?me. Str?d?jot sist?m? Microsoft Small Business Server 2003, sada?? Risin?jums 1. un 2. metod? raksturot?s konfigur?cijas tiek autom?tiski konfigur?tas sist?mas uzst?d??anas laik?. Ja sada?? Paz?mes raksturot?s k??das sa?em, str?d?jot sist?m? Small Business Server 2003, palaidiet E-pasta un interneta savienojuma konfigur??anas vedni. ?is vednis pal?dz?s atk?rtoti konfigur?t /Exchange virtu?lo direktoriju un autentifik?ciju, kuras pamat? tiek izmantotas veidlapas, darbam ar Outlook Mobile Access un Exchange ActiveSync.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k aprakst?taj?m metod?m.

1. metode

Instal?jiet un konfigur?jiet Exchange Server 2003 datoru k? priek?gala serveri. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
818476 K? konfigur?t Exchange Server 2003 Standard Edition vai Exchange Server 2003 Enterprise Edition k? priek?gala serveri (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

2. metode

Br?din?jums. Ja nepareizi modific? re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var b?t atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Svar?gi. 2. metodi dr?kst lietot tikai vid?, kur? nav Exchange Server 2003 priek?gala servera. Re?istra izmai?as dr?kst veikt tikai server?, kur? atrodas pastkastes.

Izveidojiet sekund?ru Exchange virtu?lo direktoriju, kas nepieprasa SSL, un p?c tam pievienojiet re?istra v?rt?bu, kas nor?da uz jauno virtu?lo direktoriju. Lai izveidotu sekund?ru Exchange virtu?lo direktoriju atbilsto?i ??s proced?ras 1.?4. darb?bai, pirms kopijas izveides p?rliecinieties, vai Exchange virtu?laj? direktorij? ir atsp?jota autentifik?cija, kuras pamat? tiek izmantotas veidlapas. Pirms ?o darb?bu veik?anas programm? Exchange System Manager atsp?jojiet autentifik?ciju, kuras pamat? tiek izmantotas veidlapas, un p?c tam restart?jiet IIS.

Turkl?t, lai nodro?in?tu Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access darb?bu, virtu?lais direktorijs j?veido, izmantojot interneta inform?cijas pakalpojumu (IIS) p?rvaldnieku. Darbojoties sist?m? Windows Server 2003, r?kojieties k? aprakst?ts t?l?k.

Piez?me. ??s darb?bas ietekm? gan Outlook Mobile Access, gan Exchange ActiveSync savienojumus. Kad ??s darb?bas b?s paveiktas, gan Outlook Mobile Access, gan Exchange ActiveSync savienojumi izmantos jauno virtu?lo direktoriju.
 1. Start?jiet interneta inform?cijas pakalpojumu (IIS) p?rvaldnieku.
 2. Atrodiet Exchange virtu?lo direktoriju. P?c noklus?juma t? atra?an?s vieta ir ??da:
  Web Sites\Default Web Site\Exchange
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Exchange virtu?l? direktorija, noklik??iniet uz All Tasks (Visi uzdevumi) un uz Save Configuration to a File (Saglab?t konfigur?ciju fail?).
 4. Lodzi?? File name (Faila nosaukums) rakstiet faila nosaukumu. Piem?ram, rakstiet ExchangeVDir. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz vietnes saknes. Parasti t? ir p?c noklus?juma lietot? vietne. Noklik??iniet uz New (Jauns) un p?c tam uz Virtual Directory (from file) (Virtu?lais direktorijs (no faila)).
 6. Dialoglodzi?? Import Configuration (Konfigur?cijas import??ana) noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot), atrodiet 4. darb?bas laik? izveidoto failu, noklik??iniet uz Open (Atv?rt) un p?c tam uz Read File (Las?t failu).
 7. Sada?? Select a configuration to import (Atlas?t import?jamo konfigur?ciju) noklik??iniet uz Exchangeun p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

  Tiek par?d?ts dialoglodzi?? ?virtual directory already exists?, kas inform?, ka virtu?lais direktorijs jau past?v.
 8. Lodzi?? Alias (Aizst?jv?rds) ierakstiet jaun? virtu?l? direktorija nosaukumu, kas j?lieto programmai Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access. Piem?ram, rakstiet exchange-oma. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 9. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz jaun? virtu?l? direktorija. ?aj? piem?r? noklik??iniet uz exchange-oma. Noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 10. Noklik??iniet uz cilnes Directory Security (Direktorija dro??ba).
 11. Sada?? Authentication and access control (Autentifik?cija un piek?uves kontrole) noklik??iniet uz Edit (Redi??t).
 12. P?rliecinieties, vai ir iesp?jota k?da no ??m autentifik?cijas metod?m, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi):
  • Integrated Windows authentication (Integr?t? Windows autentifik?cija)
  • Basic authentication (Pamata autentifik?cija)
 13. Sada?? IP address and domain name restrictions (IP adrese un dom?na nosaukuma ierobe?ojumi) noklik??iniet uz Edit (Redi??t).
 14. Noklik??iniet uz Denied access (Piek?uve liegta), uz Add (Pievienot), uz Single computer (Atsevi??s dators), ievadiet konfigur?jam? servera IP adresi un noklik??iniet uz OK (Labi).
 15. Sada?? Secure communications (Dro?i sakari) noklik??iniet uz Edit (Redi??t). P?rliecinieties, vai nav iesp?jota opcija Require secure channel (SSL) (Piepras?t dro?u kan?lu (SSL), un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 16. Noklik??iniet uz OK (Labi) un aizveriet IIS p?rvaldnieku.
 17. Noklik??iniet uz Start (S?kt), uz Run (Izpild?t), rakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 18. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
 19. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Parameters (Parametri), uz New (Jauns) un p?c tam uz String Value (Virknes v?rt?ba).
 20. Rakstiet ExchangeVDir un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ExchangeVDir un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).

  Piez?me. Vietturis ExchangeVDir ir re?istrjut?gs. Ja vietturi ExchangeVDir neieraksta prec?zi, k? nor?d?ts ?aj? rakst?, programma ActiveSync, mekl?jot mapi exchange-oma, atsl?gu neatrod.
 21. Lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 8. darb?b? izveidot? virtu?l? direktorija nosaukumu. Piem?ram, rakstiet /exchange-oma. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 22. Izejiet no re?istra redaktora.
 23. Restart?jiet pakalpojumu IIS Admin. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), rakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Pakalpojumu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz IIS Admin service (Pakalpojums IIS Admin) un p?c tam noklik??iniet uz Restart (Restart?t).
Piez?me. Ja serveris ir Microsoft Windows Small Business Server 2003 (SBS), Exchange OMA virtu?l? direktorija nosaukumam ir j?b?t exchange-oma.

Microsoft Windows Small Business Server 2003 integr?t? uzst?d??anas programma IIS server? izveido virtu?lo direktoriju exchange-oma. Turkl?t s?kotn?j?s instal?cijas gait? re?istra atsl?ga ExchangeVDir tiek nor?d?ta uz /exchange-oma. Citi SBS ved?i, piem?ram, E-pasta konfigur??anas un Interneta savienojuma izveides vednis (CEICW) ar? sagaida, lai virtu?l? direktorija nosaukums IIS server? b?tu exchange-oma.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai piek??tu lietot?ja pastkastei programm? Exchange Server 2003, Microsoft-Server-ActiveSync un Outlook Mobile Access virtu?lie direktoriji veic tie?u DAV pieteik?anos Exchange virtu?laj? direktorij?. Izsaukums l?dzin?s ?im:
http://netbios_pastkastes_servera_nosaukums/exchange/pastkastes_aizst?jv?rds
Microsoft-Server-ActiveSync un Outlook Mobile Access virtu?lie direktoriji nevar piek??t lietot?ja pastkastes saturam, ja Exchange virtu?lais direktorijs ir konfigur?ts uz SSL piepras??anu. Microsoft-Server-ActiveSync un Outlook Mobile Access virtu?lie direktoriji m??ina izveidot savienojumu ar Exchange virtu?lo direktoriju, izmantojot tikai TCP portu 80 (HTTP), nevis TCP portu 443 (HTTPS).

Outlook Mobile Access m??ina izveidot savienojumu ar Exchange virtu?lo direktoriju, izmantojot visas ??s autentifik?cijas metodes:
 • Kerberos
 • NTLM
 • Basic
Pieprasot programm? Exchange Server 2003 veikt autentifik?ciju, kuras pamat? izmantotas veidlapas, Exchange virtu?laj? direktorij? autentifik?cijas metode tiek iestat?ta uz pamata autentifik?ciju un noklus?juma dom?ns tiek iestat?ts uz atpaka?v?rstas sl?psv?tras rakstz?mi. Microsoft-Server-ActiveSync virtu?lais direktorijs veido savienojumu ar Exchange virtu?lo direktoriju, tikai izmantojot Kerberos autentifik?ciju.

Rekviz?ti

Raksta ID: 817379 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 17.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft ActiveSync 4.1
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb KB817379

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com