Màn h?nh đăng nh?p "Chào m?ng đ?n v?i Windows" không xu?t hi?n khi b?n kh?i đ?ng máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817142 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, các Chào m?ng đ?n v?i Windows màn h?nh đăng nh?p không xu?t hi?n. B?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t l?i tin nh?n tương t? như m?t trong nh?ng cách sau:
 • M?t chương tr?nh đư?c cài đ?t g?n đây có vô hi?u hoá màn h?nh Chào m?ng và chuy?n nhanh ngư?i dùng. Đ? khôi ph?c l?i các tính năng này, b?n ph?i g? cài đ?t chương tr?nh.

  Tên t?p tin sau đây có th? giúp b?n nh?n bi?t chương tr?nh làm vi?c thay đ?i:

  C:\Windows\System32\Awgina.dll.
 • Ngư?i s? d?ng giao di?n th?t b?i.

  Dll giao di?n ngư?i dùng đăng nh?p C:\Windows\System32\Awgina.dll không n?p. Liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n đ? thay th? dll, hay khôi ph?c b?n g?c dll.
B?n có th? g?p v?n đ? này sau khi b?n b?t ngư?i dùng nhanh Chuy?n đ?i tính năng trong Windows XP.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Symantec pcAnywhere đư?c cài đ?t trên máy tính và pcAnywhere nh?n d?ng đ? h?a và ?y quy?n B? l?c (GINA), Awgina.dll, ngăn b?n đăng nh?p vào các máy tính.

Khi pcAnywhere đư?c cài đ?t, nó thay th? m?c đ?nh Windows GINA t?p, Msgina.dll, v?i các t?p tin Awgina.dll. M?t s? phiên b?n c?a các Awgina.dll t?p tin có th? gây ra hành vi này.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c c? hai sau đây phương pháp, phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:

Phương pháp 1: Turn Off the PcAnywhere GINA l?c

Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? an toàn và t?t pcAnywhere GINA l?c. Đ? th?c hi?n:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? an toàn. Đ? th?c hi?n:
  1. Khởi động lại máy tính.
  2. Khi b?n nh?n th?y "H?y ch?n h? đi?u hành đ? b?t đ?u"tin nh?n, b?m F8.
  3. Trên các Windows nâng cao Menu tuøy choïn, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? an toàn, vaø sau ñoù baám NH?P.
  4. N?u b?n s? d?ng m?t máy tính kh?i đ?ng kép ho?c đa kh?i đ?ng, ch?n Microsoft Windows XP t? danh sách, và sau đó nh?n NH?P.
 2. Xóa các
  GinaDLL
  m?c nh?p Registry. Đ? th?c hi?n:Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
  4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i GinaDLL, sau đó b?m Xóa b?.
  5. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá.
  6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra thoát kh?i Registry Editor.
 3. Khởi động lại máy tính.

Cách 2: H?y b? pcAnywhere t? máy tính

H?y b? pcAnywhere t? máy tính. Để biết thêm thông tin về làm th? nào đ? làm như v?y, xem tài li?u chương tr?nh ho?c truy c?p vào sau Symantec Công ty c? ph?n trang web:
http://www.symantec.com/support

THÔNG TIN THÊM

Cho thêm thông tin v? m?t v?n đ? có liên quan trong Windows 2000, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306948Cài đ?t pcAnywhere 9,0 trên Windows 2000 t?o ra liên t?c kh?i đ?ng l?i
Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin. Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 817142 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB817142 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817142

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com