Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng truy c?p DTC m?ng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817064 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các th? t?c b?n làm theo đ? cho phép m?ng lư?i phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (DTC) truy c?p trong Microsoft Windows Server 2003.

Chú ý Th? t?c sau đây là dành cho Windows Server 2003. Nó không áp d?ng cho Microsoft Windows 2000 Server.

Theo m?c đ?nh, m?ng truy c?p DTC vô hi?u hóa trên các s?n ph?m Windows Server 2003 đư?c đ? c?p trong ph?n "Áp d?ng đ?". Khi b?n không cho phép truy c?p DTC m?ng trên máy ch?, các ?ng d?ng ch? có th? s? d?ng các giao d?ch ? l?i trên máy tính đ?a phương. Cho Ví d?, các giao d?ch không th? ch?y ra t? m?t máy tính đ?a phương đ?n m?t cơ s? d? li?u mà ch?y trên m?t máy tính riêng bi?t n?u m?ng truy c?p DTC b? t?t.

Khi m?ng truy c?p DTC b? t?t, máy s? d?ng mà c? g?ng truy c?p vào DTC trên máy ch? có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
l?i 0x8004D025 (XACT_E_PARTNER_NETWORK_TX_DISABLED)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh DTC trên m?t c?m Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301600Làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i trên m?t c?m Windows Server 2003

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? kích ho?t tính năng truy c?p m?ng DTC

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nB?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? Windows Thành phần.
 3. Ch?n Máy chủ Ứng dụng, sau đó b?mThông tin chi ti?t.
 4. Ch?n Kích ho?t tính năng truy c?p m?ng DTC, và sau đó b?m Ok.
 5. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Nh?p vào K?t thúc.
N?u b?n đang ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), b?n ph?i làm theo các bư?c b? sung:
 1. Nh?p vàoB?t đ?u, b?mCh?y, lo?icomexp.msc, sau đó b?mOkm? d?ch v? thành ph?n.
 2. M? r?ng Thành ph?n d?ch v?, m? r?ng Máy vi tính, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trên các MSDTC tab, b?m vào C?u h?nh Secuity dư?i C?u h?nh giao d?ch, nh?n vào đây đ? ch?n các Truy nh?p m?ng DTC h?p ki?m dư?i Cài đ?t Secuity, sau đó b?m đ? ch?n h?p ki?m sau dư?i Giao ti?p qu?n l? giao d?ch:
  • Cho phép trong nư?c
  • Cho phép đi ra
 4. Trên các c?m máy ch? c?m Microsoft (MSCS), b?n không th? ch?n L?n nhau xác th?c yêu c?u. V? v?y, nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong h?p ki?m tra sau đây:
  • Xác th?c ngư?i g?i đ?n yêu c?u
  • Không xác th?c yêu c?u
  Chú ýĐ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  899191Ch?c năng m?i trong các d?ch v? phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên trong Windows Server 2003 Service Pack 1 và trong Windows XP Service Pack 2
 5. H?y ch?c ch?n r?ng các Đăng nh?p tài kho?n đư?c thi?t l?p đ? NTAUTHORITY\NetworkService.
 6. Nh?p vào Ok. M?t h?p thông báo gi?i thích r?ng d?ch v? DTC MS s? đư?c ng?ng l?i và kh?i đ?ng l?i, và r?ng t?t c? các d?ch v? ph? thu?c s? c?ng đư?c ng?ng l?i và kh?i đ?ng l?i. Nh?p vào Có.

  Chú ý N?u đi?u này là m?t ph?n l?n các nút Set (MNS) c?m, không s? d?ng các ngu?n tài nguyên MNS như thi?t b? lưu tr? cho MS DTC. MS DTC đ?i h?i m?t ngu?n l?c lưu tr? như là m?t đ?a v?t l?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? m?i trong Microsoft COM + 1.5, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-GB/Library/ms687608.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 817064 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbmgmtservices kbhowtomaster kbnetwork kbcomservices kbhowto kbmt KB817064 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817064

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com