Internet Explorer treo c?ng khi truy c?p vo cc t?p tin

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 816769 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bi vi?t ny ? ?c lu tr?. Bi vi?t ?c cung c?p "nguyn tr?ng" v s? khng c?n ?c c?p nh?t n?a.
Bi vi?t ny ? ?c lu tr?. Bi vi?t ?c cung c?p "nguyn tr?ng" v s? khng c?n ?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi b?n ng Internet Explorer, n c th? v?n c?n trong b? nh? nh m?t qu tr?nh. N?u b?n sau kh?i ?ng Internet Explorer, v sau c? g?ng truy c?p t?p tin m b?n truy c?p tr?c b?ng cch s? d?ng Internet Explorer, tr?ng h?p m?i c?a Internet Explorer d?ng p ?ng (b? treo).

Gi?i php

Windows XP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

iu kin tin quyt

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i c Windows XP Service Pack 1 (SP1) ?c ci ?t trn my tnh.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

ng k? thng tin

S? d?ng m?t trong cc hotfixes trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? ng k?.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? tab trong cc Ngay gi m?c trong b?ng i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
  --------------------------------------------------
  21-Mar-2003 12:22 5.1.2600.1189 528,896 User32.dll
				

Windows 2000

Thng tin hotfix

Cp nht nong c h tr hin ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, goi nay chi c dung khc phuc s c c m ta trong bai vit nay. Chi ap dung hotfix o cho cac h thng ang gp phai s c cu th nay. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. Do o, nu ban khng bi anh hng nghim trong bi s c nay, chung ti khuyn ban nn i goi dich vu Windows 2000 tip theo co cha hotfix nay.

khc phuc s c nay ngay lp tc, hay lin h vi Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft nhn hotfix. ?i v?i m?t danh sch ?y ? cc d?ch v? h? tr? Microsoft khch hng s? i?n tho?i v thng tin v? chi ph h? tr?, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Trong tr?ng h?p ?c bi?t, chi ph m th?ng ph?i gnh ch?u cho cc cu?c g?i h? tr? c th? ?c h?y b? n?u chuyn vin h? tr? Microsoft xc ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n ? c?a b?n. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho cc C?p Nh?t c? th? trong cu h?i.

iu kin tin quyt

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i c Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ?c ci ?t trn my tnh.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

ng k? thng tin

S? d?ng m?t trong cc hotfixes trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? ng k?.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? tab trong cc Ngay gi m?c trong b?ng i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll   
  17-Jan-2003 13:06 5.0.2195.6656  236,304 Cmd.exe     
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6758  222,992 Gdi32.dll    
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll   
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6751  333,072 Msgina.dll    
  08-Apr-2003 02:54 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys
  17-Jun-2003 14:54 5.0.2195.6756 4,576,768 Sp3res.dll    
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6759  380,176 User32.dll    
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6745  385,808 Userenv.dll   
  19-Jun-2003 19:08 5.0.2195.6759 1,628,784 Win32k.sys
  29-May-2003 20:25 5.0.2195.6750  181,520 Winlogon.exe   
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6758  243,984 Winsrv.dll    
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll   
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6759 1,628,784 Win32k.sys
  19-Jun-2003 20:51 5.0.2195.6758  243,984 Winsrv.dll 
				

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 816769 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Ging 2015 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? kha:
kbnosurvey kbarchive kbwin2000presp5fix kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB816769 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 816769

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com