Làm th? nào đ? h?y b? hành chính chia s? trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816524 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? lo?i b? m?c đ?nh hành chính chia s?, và ngăn ng?a chúng t? đang đư?c t? đ?ng t?o ra trong Windows Server 2003.

T?ng quan

Theo m?c đ?nh, Windows s? t? đ?ng t?o ra đ?c bi?t ?n chia s? hành chính qu?n tr? viên, các chương tr?nh và d?ch v? có th? s? d?ng đ? qu?n l? môi trư?ng máy tính ho?c m?ng. Các ngu?n tài nguyên chia s? đ?c bi?t là không th? nh?n th?y trong Windows Explorer ho?c My Computer, nhưng b?n có th? s? d?ng chia s? Thư m?c công c? trong qu?n l? máy tính đ? xem chúng. Tùy thu?c vào s? c?u h?nh máy tính c?a b?n, b?n có th? th?y m?t s? ho?c t?t c? các đ?c bi?t sau đây chia s? tài nguyên đư?c li?t kê trong thư m?c chia s? trong c?p chia s?:
 • DriveLetter$: Root phân vùng và kh?i tin đư?c chia s? như tên ch? cái ? đ?a n?i v?i nhân v?t $. Ví d?, ch? cái ? đ?a c và d đư?c chia s? như C$ và D$.
 • ADMIN$: M?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trong th?i gian t? xa hành chính c?a m?t máy tính.
 • IPC$: M?t ngu?n tài nguyên chia s? các ?ng tên là b?n ph?i có cho giao ti?p gi?a các chương tr?nh. Lưu ? r?ng tài nguyên này không th? xóa b?.
 • NETLOGON: M?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n vùng.
 • SYSVOL: M?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n vùng.
 • IN$: M?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trong vi?c qu?n l? t? xa máy in.
 • FAX$: C?p chia s? trên m?t máy ch? đư?c s? d?ng b?i khách hàng fax trong Fax truy?n d?n.
Chú ý NETLOGONSYSVOL không chia s? ?n nhưng thay vào đó đang chia s? hành chính đ?c bi?t.

Nói chung, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không ph?i s?a đ?i các đ?c bi?t tài nguyên đư?c chia s?. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n lo?i b? các đ?c bi?t đư?c chia s? tài nguyên và ngăn c?n h? đư?c t?o ra t? đ?ng, b?n có th? làm đi?u này b?ng ch?nh s?a registry.

Đ? lo?i b? hành chính chia s? b?ng cách ch?nh s?a registry

Đ? lo?i b? hành chính chia s? và ngăn ng?a chúng t? đang t? đ?ng đư?c t?o trong Windows:

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\AutoShareServer
  Chú ý Khóa s? đăng k? AutoShareServer ph?i đư?c thi?t đ?t như ki?u REG_DWORD. Khi giá tr? này đư?c đ?t thành 0 (zero), Windows không t? đ?ng t?o ra hành chính chia s?. Lưu ? r?ng đi?u này không áp d?ng cho IPC$ chia s? ho?c chia s? b?n t?o b?ng tay.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoS?a đ?i. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i0, sau đó b?m Ok.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
 6. D?ng l?i và sau đó b?t đ?u d?ch v? máy ch?. Đ? th?c hi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau. Báo chí NH?P sau m?i d?ng:
   net ng?ng máy ch?
   net b?t đ?u máy ch?
  4. Lo?i exit b? l?nh Nh?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? cách qu?n l? tài nguyên đư?c chia s? b?i s? d?ng chia s? thư m?c trong Windows Server 2003, xem chia s? thư m?c tr? giúp. Xem các thư m?c chia s? giúp t?p tin, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Máy tính Qu?n l?. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào Chia s? Thư m?c, sau đó b?m Trợ giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 816524 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowto kbmt KB816524 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816524

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com