Làm th? nào đ?: T?i ưu hóa hi?u năng Web Server trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816517 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 308186.
308186
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? các phương pháp khác nhau b?n có th? s? d?ng đ? t?i ưu hóa hi?u su?t c?a m?t dành riêng cho Windows Server 2003 Máy ch? web.

Quay l?i các đ?u trang

Vô hi?u hoá d?ch v? không thi?t y?u

Vô hi?u hoá d?ch v? Windows Server 2003 mà không ph?i là c?n thi?t cho m?t chuyên d?ng máy ch? Web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? máy tính.
 2. Dư?i Qu?n l? máy tính (Local), m? r?ngD?ch v? và ?ng d?ng, sau đó b?m D?ch v?.

  Trong c?t tr?ng thái, m?i d?ch v? đang ch?y đư?c dán nh?n "B?t đ?u." Các d?ch v? sau không b?t bu?c trên máy ch? Web dành riêng cho:
  • C?nh báo
  • ClipBook
  • Tr?nh duy?t máy tính
  • D?ch v? DHCP Client
  • H? ph?c v? DHCP
  • D?ch v? Fax
  • Sao nhân b?n t?p
  • Giám sát h?ng ngo?i
  • Chia s? k?t n?i Internet
  • Messenger
  • NetMeeting Remote Desktop Sharing
  • M?ng DDE
  • M?ng DDE DSDM
  • NWLink NetBIOS
  • NWLink IPX/SPX
  • Bộ đệm Máy in
  • TCP/IP NetBIOS Helper Service
  • H? th?ng đi?n tho?i
  • Telnet
  • Cung c?p năng lư?ng uninterruptible
 3. Lưu ? các d?ch v? mà ph? thu?c vào m?i d?ch v? mà b?n nên vô hi?u hóa. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?m đúp vào d?ch v? mà b?n mu?n vô hi?u hoá.
  2. B?m vào các Ph? thu?c tab.
  3. Trong các D?ch v? này ph? thu?c vào đây các thành ph?n h? th?ng danh sách, lưu ? các d?ch v? mà d?ch v? này ph? thu?c vào.
  4. Trong các Các thành ph?n h? th?ng sau ph? thu?c v? d?ch v? này danh sách, lưu ? các d?ch v? mà không th? kh?i đ?ng N?u không có d?ch v? này.
  5. Nh?p vào Ok.
 4. T?i m?t th?i gian, h?y t?t m?i d?ch v? mà b?n đ? ch?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các d?ch v? mà b?n mu?n vô hi?u hóa, và sau đó b?m Thu?c tính.
  2. Trong các Lo?i kh?i đ?ng danh sách, b?m vào B? vô hi?u hoá.
  3. N?u b?n mu?n d?ng d?ch v? ngay l?p t?c, nh?p vào D?ng. Nếu Ng?ng các d?ch v? khác h?p tho?i xu?t hi?n, lưu ? các d?ch v? ph? thu?c khác mà s? c?ng d?ng, và sau đó nh?p vào Có.
  4. Nh?p vào Ok.
 5. L?p l?i bư?c 4 đ? vô hi?u hoá các d?ch v? khác không thi?t y?u.
Chú ý
 • Ki?m tra các máy ch? Web đ? ho?t đ?ng đúng sau khi b?n vô hi?u hóa t?ng d?ch v? đ? đ?m b?o r?ng b?n đ? không vô hi?u hóa m?t d?ch v? mà b?n mu?n ti?p t?c s? d?ng.
 • N?u máy ch? Internet Information Services (IIS) là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n Windows Server 2003, b?n ph?i có d?ch v? tr? giúp TCP/IP trên h? th?ng c?a b?n m?t cách chính xác áp d?ng chính sách nhóm đ? các máy tính.
 • Khi b?n vô hi?u hóa các khách hàng DHCP, các khách hàng DHCP ng?ng đăng k? DNS năng đ?ng. Đi?u này vô hi?u hóa các giao th?c C?p Nh?t đ?ng DNS và đ?i h?i ph?i có hư?ng d?n s? d?ng b?n ghi DNS đư?c thêm vào cho đi?u này khách hàng trong các máy ch? DNS.
Quay l?i đ?u trang

T?i ưu hóa thông lư?ng d? li?u cho ?ng d?ng m?ng

Ch?y quá tr?nh IIS 6.0 pageable M? s? trong b? nh? làm vi?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i khu v?c đ?a phương mà b?n mu?n t?i ưu hóa, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trong các K?t n?i này dùng sau đây kho?n m?c danh sách, b?m vào (nhưng không b? ch?n h?p ki?m c?a nó) T?p tin và Máy in chia s? cho m?ng c?a Microsoft, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Thông lư?ng d? li?u t?i đa cho m?ng các ?ng d?ng, b?m Ok, sau đó b?m Đóng.
Quay l?i đ?u trang

T?i ưu hóa hi?u su?t cho d?ch v? n?n

Quá tr?nh IIS 6.0 (Inetinfo.exe) ch?y như là m?t d?ch v? n?n. Đ? tăng hi?u su?t cho d?ch v? n?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Các vấn đề.
 2. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Thiết đặt dư?i Hiệu suất.
 3. B?m vào các Nâng cao tab, b?m vàoD?ch v? n?n, sau đó b?m Ok hai l?n.
Quay l?i các đ?u trang

Vô hi?u hoá IIS 6.0 đăng nh?p

Tr? khi b?n yêu c?u nó, vô hi?u hóa đăng nh?p vào các trang Web, thư m?c ?o và các t?p tin và thư m?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 2. M? r?ng h? ph?c v? Tên, nơi tên máy ch? là tên c?a máy ch? Web.
 3. Xác đ?nh v? trí m?c (trang Web, thư m?c ?o ho?c thư m?c v?t l?) mà b?n mu?n s?a đ?i, b?m chu?t ph?i vào kho?n m?c, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Thực hiện một trong những việc sau:
  • N?u b?n đ? ch?n m?t trang Web, b?m vào các Thư m?c chính tab.

   - ho?c
  • N?u b?n đ? ch?n m?t thư m?c ?o, b?m vào các Thư m?c ?o tab.

   - ho?c
  • N?u b?n đ? ch?n m?t thư m?c v?t l?, h?y nh?p vào các Thư mục tab.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các Đăng nh?p truy c?p h?p ki?m tra, sau đó b?m Ok.

  Đ? vô hi?u hóa đăng nh?p cho toàn b? trang Web, b?m vào cácTrang web tab, b?m vào đ? xóa các Cho phép ghi s? ki?m tra h?p và b?m Ok.
 6. Thoát kh?i b? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
Quay l?i các đ?u trang

Cho phép băng thông Throttling

Gi?i h?n băng thông m?ng có s?n cho các trang Web cá nhân. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet.
 2. M? r?ng h? ph?c v? Tên, nơi tên máy ch? là tên c?a máy ch? Web.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Hiệu suất tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Gi?i h?n m?ng băng thông có s?n cho trang Web h?p ki?m.
 5. Trong các Băng thông t?i đa h?p, g? các giá tr? m?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Thoát kh?i b? qu?n l? d?ch v? Internet.
Quay l?i đ?u trang

Kích ho?t tính năng giám sát CPU

Cho phép CPU giám sát đ? theo d?i và t? đ?ng t?t quy tr?nh công nhân tiêu th? m?t lư?ng l?n th?i gian CPU. Đ? cho phép CPU Giám sát, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong qu?n l? Internet Information Services (IIS), m? r?ng máy tính c?c b?, m? r?ng cácH? bơi ?ng d?ng thư m?c, kích chu?t ph?i vào h? bơi ?ng d?ng mà b?n mu?n cho phép k? toán CPU trên và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 2. B?m vào các Hiệu suất tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Kích ho?t tính năng giám sát CPU h?p ki?m.
 3. Trong các T?i đa CPU s? d?ng h?p, b?m lên và xu?ng m?i tên đ? thi?t l?p t? l? t?i đa CPU mà b?n mu?n s? d?ng ?ng d?ng, h? bơi.

  N?u h? bơi ?ng d?ng s? d?ng nhi?u hơn t?i đa đư?c ch? đ?nh, IIS t?o ra m?t thông báo l?i trong đăng nh?p c?a s? các s? ki?n.
 4. Trong các Làm tươi CPU s? d?ng s? đi?n tho?i (trong phút) h?p, b?m lên và xu?ng m?i tên đ? thi?t l?p t?c đ? làm tươi.
 5. Trong các Hành đ?ng th?c hi?n khi vư?t quá tiêu th? CPU t?i đa CPU s? d?ng h?p, b?m vào hành đ?ng thích h?p cho các đư?c đ?t tên là h? bơi ?ng d?ng:
  • Nh?p vào Không có hành đ?ng có IIS t?o ra m?t l?i trong s? ghi s? ki?n Windows khi đ?t t?i h? bơi ?ng d?ng đư?c ch? đ?nh s? d?ng CPU t?i đa.
  • Nh?p vào T?t máy đ? t?t các ?ng d?ng h? bơi. Nh?p vào T?t máy đ? ngăn ch?n các có v?n đ? ?ng d?ng b?i ch?m d?t quy tr?nh công nhân ch? nhà c?a m?nh.
 6. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?mOk.
Đ? bi?t thêm thông tin v? CPU giám sát, xem các "T?o đi?u ki?n cho CPU giám sát" ch? đ? trong Internet Thông tin d?ch v? 6,0 qu?n tr? viên hư?ng d?n.

Quay l?i đ?u trang

Các k?t n?i trang Web gi?i h?n

Gi?i h?n s? lư?ng các k?t n?i có s?n cho trang Web cá nhân các trang web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet.
 2. M? r?ng h? ph?c v? Tên, nơi tên máy ch? là tên c?a máy ch? Web.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web mà b?n mu?n đ? h?n ch?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Hiệu suất tab, và sau đó nh?p vào K?t n?i gi?i h?n.
 5. Trong các K?t n?i gi?i h?n h?p, lo?i s? lư?ng các k?t n?i b?n mu?n cho phép.

  Chú ý M?i khách hàng k?t n?i s? d?ng kho?ng b?n đ?ng th?i các k?t n?i. Ví d?, m?t gi?i h?n k?t n?i c?a 200 cho phép x?p x? 50 ngư?i dùng truy c?p các trang Web.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó b? b? qu?n l? d?ch v? Internet.
Quay l?i đ?u trang

S? d?ng HTTP gi?-Alives

Theo m?c đ?nh, vi?c s? d?ng HTTP gi?-Alives là có hi?u l?c. Đ? xác minh r?ng HTTP gi?-Alives Kích ho?t, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet.
 2. M? r?ng h? ph?c v? Tên, nơi tên máy ch? là tên c?a máy ch? Web.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Trang web tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép HTTP gi?-Alives kích ho?tki?m tra h?p và b?m Ok.
 5. Thoát kh?i b? qu?n l? d?ch v? Internet.
Quay l?i đ?u trang

Thu?c tính

ID c?a bài: 816517 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB816517 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816517

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com