Làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i s? d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816313 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng các ho?t đ?ng Thư m?c ngư?i dùng và máy tính qu?n l? đi?u khi?n, Computer Management qu?n l? giao di?n đi?u khi?n, m?t k?ch b?n đăng nh?p ho?c d?ng l?nh đ? ch? đ?nh m?t thư m?c nhà đ? m?t ngư?i s? d?ng.

Trang ch? thư m?c và tài li?u c?a tôi làm cho nó d? dàng hơn cho m?t ngư?i qu?n tr? đ? sao lưu t?p tin ngư?i s? d?ng và qu?n l? tài kho?n ngư?i dùng b?ng cách thu th?p các tác ph?m c?a ngư?i dùng trong m?t đ?a đi?m. N?u b?n ch? đ?nh m?t thư m?c nhà đ? m?t ngư?i s? d?ng, b?n có th? lưu tr? d? li?u c?a ngư?i dùng trong m?t v? trí trung tâm trên m?t máy ch?, và th?c hi?n sao lưu và ph?c h?i d? li?u d? dàng hơn và đáng tin c?y hơn.

N?u không có thư m?c nhà đư?c ch? đ?nh, máy tính ch? đ?nh thư m?c nhà đ?a phương m?c đ?nh cho ngư?i dùng tài kho?n. Thư m?c nhà có th? s? d?ng cùng m?t đ?a đi?m như là thư m?c My Documents. Khi b?n đang s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i Windows 2003, h? sơ ngư?i dùng là các thư m?c Trang ch? m?c đ?nh.

Ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n

Chú ý: Đ? xác đ?nh m?t đư?ng d?n m?ng cho thư m?c nhà, trư?c tiên b?n c?n ph?i t?o ra chia s? m?ng và đ?t quy?n cho phép ngư?i dùng truy c?p. B?n có th? làm đi?u này v?i các thư m?c chia s? trong qu?n l? máy tính trên máy tính.

Ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Người dùng.
 3. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào ngư?i s? d?ng tài kho?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vàoH? sơ.
 5. Theo các Trang ch? c?p, lo?i c?p thông tin. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Đ? ch? đ?nh m?t thư m?c nhà trên m?t máy ch? m?ng, b?mK?t n?i, và sau đó ch? đ?nh m?t k? t? ? đ?a.
  2. Trong các Đ? h?p, g? đư?ng d?n. Con đư?ng này có th? có b?t k? m?t trong các lo?i sau:
  • Đư?ng d?n m?ng, ví d?:
   \\h? ph?c v?\ngư?i dùng\tester
  • B?n có th? thay th? tên ngư?i dùngĐ?i v?i thư m?c con cu?i cùng trong đư?ng d?n, ví d?:
   \\h? ph?c v?\ngư?i dùng\tên ngư?i dùng
  Chú ý Trong nh?ng ví d? này, h? ph?c v? là tên c?a các máy ch? t?p tin thư m?c nhà, nhà ? vàngư?i dùng là c?p chia s?.
 6. Nh?p vào Ok.

Ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i dùng đ?a phương

Ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i dùng đ?a phương:

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?tQu?n l? máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Người dùng trongNhóm và ngư?i dùng c?c b?.
 3. Nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng.
 4. B?m vào các Hành đ?ng tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 5. B?m vào các H? sơ tab, b?m vàoK?t n?i, và sau đó ch? đ?nh m?t k? t? ? đ?a.
 6. Trong các Đ? h?p, g? đư?ng d?n. Con đư?ng này có th? là b?t k? lo?i sau đây:
  • Đư?ng d?n m?ng, ví d?:
   \\h? ph?c v?\ngư?i dùng\tester
  • B?n có th? thay th? tên ngư?i dùngĐ?i v?i thư m?c con cu?i cùng trong đư?ng d?n, ví d?:
   \\h? ph?c v?\ngư?i dùng\tên ngư?i dùng


   Nơi h? ph?c v? là tên máy ch? t?p tin thư m?c nhà, nhà ? và nơi ngư?i dùng là c?p chia s?.
 7. Nh?p vào Ok.

Ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t máy ch? đ?u cu?i

Trong Windows Server 2003, b?n có th? ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ph?c v? đ?u cu?i. Ch? đ?nh m?i ngư?i dùng trên m?t máy ch? đ?u cu?i m?t m?c nhà duy nh?t. Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng b?n lưu tr? thông tin chương tr?nh m?t cách riêng bi?t cho m?i ngư?i dùng trong môi trư?ng đa ngư?i dùng.

Chú ý: N?u b?n ch? đ?nh ch? m?c nhà cho Windows Server 2003, c? Windows 2003 và d?ch v? đ?u cu?i s? d?ng thư m?c nhà này.

Đ? ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t máy ch? đ?u cu?i, s? d?ng m?t trong các cách sau th? t?c.

Trương m?c ngư?i dùng vùng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng nút tên mi?n, và sau đó nh?p vào các Người dùng thư m?c.
 3. B?m đúp vào trương m?c ngư?i dùng.
 4. B?m vào các D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i H? sơ tab.
 5. N?u thư m?c nhà d?ch v? đ?u cu?i trên các đ?a phương h? ph?c v?, b?m Đư?ng d?n đ?a phương, r?i g? đư?ng d?n c?a các h? sơ.

  Chú ý N?u b?n ch? r? đư?ng d?n đ?a đi?m trong vi?c Thư m?c Trang ch? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?a s?, thư m?c nhà đ?a phương m?c đ?nh đư?c đ?t t?i đư?ng d?n sau đây:
  h? th?ng lái\Documents và Settings\tên ngư?i dùng
 6. N?u d?ch v? đ?u cu?i trang ch? thư m?c là trên m?t chia s? m?ng, Nh?p vào K?t n?i, ch?n m?t ? đ?a k?t n?i, và sau đó g? các đư?ng d?n m?ng.
 7. Nh?p vào Ok.

Trương m?c ngư?i dùng c?c b?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Qu?n l? máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Ngư?i s? d?ng trong ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm.
 3. B?m đúp vào trương m?c ngư?i dùng.
 4. B?m vào các D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i H? sơ tab.
 5. N?u thư m?c nhà d?ch v? đ?u cu?i trên các đ?a phương h? ph?c v?, b?m Đư?ng d?n đ?a phương, r?i g? đư?ng d?n c?a các h? sơ.

  Chú ý N?u b?n ch? r? đư?ng d?n đ?a đi?m trong vi?c Thư m?c Trang ch? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c?a s?, thư m?c nhà đ?a phương m?c đ?nh đư?c đ?t t?i đư?ng d?n sau đây:
  h? th?ng lái\Documents và Settings\tên ngư?i dùng
 6. N?u d?ch v? đ?u cu?i trang ch? thư m?c là trên m?t chia s? m?ng, Nh?p vào K?t n?i, ch?n m?t ? đ?a k?t n?i, và sau đó g? các đư?ng d?n m?ng.
 7. Nh?p vào Ok.

Ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i s? d?ng t? d?ng l?nh

B?n có th? s? d?ng các net ngư?i s? d?ng l?nh ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i s? d?ng t? d?ng l?nh. Ví d?, t?i d?ng l?nh, g? l?nh sau, vaø sau ñoù baám NH?P:
net ngư?i s? d?ng th? /homedir:\\server\tester$
L?nh này ch? đ?nh tester$ ?n c?p chia s? trên các h? ph?c v? cho ngư?i dùng th?.

Ch? đ?nh m?t thư m?c nhà cho m?t ngư?i s? d?ng b?ng cách s? d?ng m?t k?ch b?n đăng nh?p

B?n có th? t? đ?ng ngư?i dùng tài kho?n sáng t?o và trang ch? thư m?c chuy?n như?ng. B?n có th? s? d?ng các net ngư?i s? d?ng l?nh đ? t?o tài kho?n ngư?i dùng đ?a phương trong c?u h?nh k?ch b?n.

T?o ra m?t k?ch b?n đăng nh?p

Ví d? sau t?o ngư?i dùng tên là "th?". Ngư?i s? d?ng có t?o ra v?i m?t b?nh lu?n, thi?t l?p m?t kh?u h?t h?n, thư m?c nhà và h? sơ đư?ng d?n c?u h?nh:
NET USER tester /add /comment:"Example Account for User"
/expires:never 
/homedir:\\zippy\%username%$ 
/profilepath:\\zippy\profile

Gán m?t k?ch b?n đăng nh?p cho m?t h? sơ

Đ? gán m?t k?ch b?n đăng nh?p cho m?t h? sơ, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 3. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Ngư?i dùng đ?a phương và Các nhóm, sau đó b?m Người dùng.
 4. Nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng, nh?p vào Hành đ?ng, và sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Nh?p vào H? sơ, r?i g? tên t?p k?ch b?n trong các K?ch b?n đăng nh?p h?p.

  Chú ý: Cho trương m?c c?c b?, đư?ng d?n k?ch b?n đăng nh?p không % Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts. Tuy nhiên, c?p này không đư?c t?o ra n?u b?n th?c hi?n cài đ?t s?ch Windows Server 2003. N?u đo?n m? đăng nh?p đư?c lưu tr? trong m?t c?p con c?a b? đi?u khi?n tên mi?n, nh?p đư?ng d?n k?ch b?n đăng nh?p sau đây trư?c khi k?ch b?n tên đăng nh?p:
  sysvol\domainname\scripts

Chú ý: B?n c?ng có th? dùng chính sách nhóm đ? gán Trang ch? thư m?c. Cho thông tin b? sung v? vi?c s? d?ng chính sách nhóm đ? ch? đ?nh thư m?c nhà xem các "Đ? thay đ?i đư?ng d?n thư m?c chính c?a ngư?i dùng" ch? đ? trong tr? giúp Windows 2003 t?p tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 816313 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB816313 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816313

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com