Làm th? nào đ?: Qu?n l? nhóm trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816302 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? qu?n l? nhóm trong Thư mục Họat động.

V? các nhóm

Nhóm đang ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ho?c các đ?i tư?ng c?a máy tính c?c b? có th? ch?a ngư?i dùng, s? liên l?c, máy tính, và các nhóm khác. B?n có th? s? d?ng nhóm đ? th?c hi?n như sau:
 • Qu?n l? ngư?i dùng và máy tính truy c?p vào tài nguyên đư?c chia s? như v?y đ?i tư?ng m?c tin thư thoại asActive và c?a thu?c tính, m?ng chia s?, t?p tin, m?c tin thư thoại, và hàng đ?i máy in.
 • Các thi?t đ?t chính sách nhóm l?c.
 • T?o danh sách phân ph?i b?c e-mail.
Nhóm m?c đ?nh đư?c đ?t trong xây d?ng trong container c?a ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính là:
Nhà đi?u hành tài kho?n
Qu?n tr? viên
Qu?c gia s? d?ng sao lưu
Khách
Đ?n r?ng tin tư?ng xây d?ng (ch? xu?t hi?n trong tên mi?n g?c r?ng)
Qu?c gia s? d?ng c?u h?nh m?ng
Hi?u su?t màn h?nh ngư?i dùng
Hi?u su?t kí nh?p ngư?i dùng
Pre-Windows năm 2000 tương h?p v? sau truy c?p
In qu?c gia s? d?ng
Ngư?i dùng máy tính đ? bàn t? xa
Replicator
Nhà đi?u hành máy ch?
Ngư?i dùng
Các nhóm đư?c xác đ?nh trư?c đó đư?c đ?t trong các thùng ch?a ngư?i dùng c?a ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính là:
Nhà xu?t b?n Cert
DnsAdmins (cài đ?t v?i DNS)
DNSUpdateProxy (cài đ?t v?i DNS)
Qu?n tr? viên tên mi?n
Máy tính tên mi?n
B? ki?m soát mi?n
Tên mi?n khách
Tên mi?n ngư?i dùng
Qu?n tr? viên doanh nghi?p (ch? xu?t hi?n trong tên mi?n g?c r?ng)
Ch? s? h?u nhóm chính sách tác gi?
IIS_WPG (cài đ?t v?i b?n ghi d?ch v? thông tin Internet)
Truy nh?p t? xa và qu?n tr? viên lư?c đ? máy ch? IAS (ch? xu?t hi?n trong tên mi?n g?c r?ng)
Không gi?ng như các nhóm, t? ch?c đơn v? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các b? sưu t?p c?a các đ?i tư?ng trong m?t tên mi?n duy nh?t, nhưng không trao tư cách thành viên. đơn v? t? ch?c là h?p l? container, nơi b?n có th? đ?t ngư?i dùng, nhóm, máy tính, và các đơn v? t? ch?c khác. Nó có th? ch?a các đ?i tư?ng ch? t? tên mi?n ph? huynh. M?t đơn v? t? ch?c là ph?m vi nh? nh?t mà b?n có th? áp d?ng m?t chính sách nhóm ho?c đ?i di?n cơ quan. Qu?n l? đơn v? t? ch?c và các đ?i tư?ng bao g?m có th? đư?c giao cho ngư?i qu?n tr? cá nhân ho?c m?t nhóm. Đ?i tư?ng chính sách nhóm có th? đư?c áp d?ng cho các web site, tên mi?n ho?c đơn v? t? ch?c, nhưng không bao gi? cho các nhóm. M?t đ?i tư?ng chính sách nhóm là m?t t?p h?p các thi?t đ?t có ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng hay máy tính. nhóm thành viên đư?c s? d?ng đ? l?c các đ?i tư?ng chính sách nhóm ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng và máy tính trong web site, tên mi?n ho?c đơn v? t? ch?c.

Qu?n l? nhóm

Đ? qu?n l? nhóm trong Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau.

Thêm m?t nhóm

Đ? thêm m?t nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ng DomainName, nơi DomainName là thename c?a tên mi?n c?a b?n.
 3. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại mà b?n mu?n thêm nhóm, đi?m đ?n m?i, và sau đó nh?p vào nhóm.
 4. Trong h?p tên nhóm , nh?p tên cho Nhóm M?i.

  theo m?c đ?nh, tên mà b?n nh?p đư?c nh?p như thepre-Microsoft Windows 2000 tên c?a Nhóm M?i.
 5. Trong ph?m vi nhóm, b?m vào tùy ch?n m?nh mu?n, và sau đó theo nhóm cư, nh?p vào tùy ch?n c?u đó.
 6. Nh?p vào OK.

Thêm thành viên vào m?t nhóm

Đ? thêm thành viên vào m?t nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ngDomainName, nơiDomainName là tên mi?n c?a b?n.
 3. Nh?p vào m?c tin thư thoại có ch?a nhóm mà b?n mu?n toadd m?t thành viên.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào nhóm mà b?n mu?n toadd thành viên, và sau đó b?m thu?c tính.
 5. Nh?p vào các thành viên tab, và sau đó b?m vàoThêm.
 6. Trong hộp thoại ch?n ngư?i dùng, s? liên l?c, ho?c máy tính, nh?p tên c?a ngư?i dùng và máy tính mà b?n mu?n thêm, andthen b?m vào OK.
 7. Nh?p vào OK.

  Lưu ? Ngoài ngư?i dùng và máy tính, các thành viên trong m?t particulargroup có th? bao g?m đ?a ch? liên l?c và các nhóm khác.

Chuy?n đ?i m?t nhóm đ? m?t nhóm cư

Đ? chuy?n đ?i m?t nhóm đ? lo?i nhóm khác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ngDomainName, nơiDomainName là tên mi?n c?a b?n.
 3. B?m vào c?p ch?a nhóm.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Nh?p vào tab chung , trong Grouptype, b?m vào lo?i nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoOK.

Thay đ?i Group ph?m vi

Đ? thay đ?i ph?m vi nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ngDomainName, nơiDomainName là tên mi?n c?a b?n.
 3. B?m vào c?p ch?a nhóm.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Nh?p vào tab chung , trong Groupscope, nh?p vào ph?m vi nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoOK.

Xóa Nhóm

Đ? Xóa Nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ngDomainName, nơiDomainName là tên mi?n c?a b?n.
 3. B?m vào c?p ch?a nhóm.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào nhóm mà b?n mu?n todelete, và sau đó nh?p vào xoá
 5. Nh?p vào khi b?n đư?c nh?c confirmthe xóa.

T?m m?t nhóm

Đ? t?m m?t nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, b?m chu?t ph?i vàoDomainName, nơiDomainName là tên c?a tên mi?n c?a b?n, và thenclick t?m th?y.
 3. Nh?p vào tab ngư?i dùng, s? liên l?c, và các nhóm .
 4. Trong h?p tên , nh?p tên c?a thegroup mà b?n mu?n t?m, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.

  Lưu ? Đ?i v?i m?nh hơn các tùy ch?n tra c?u, nh?p vào tabnâng cao , và sau đó xác đ?nh các đi?u ki?n t?m c?u đó.

T?m nhóm mà ngư?i dùng là m?t thành viên

Đ? t?m m?t nhóm mà ngư?i dùng là thành viên, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển,DomainName, nơiDomainName là tên c?a tên mi?n c?a b?n, và thenclick ngư?i s? d?ng.

  Ho?c, nh?p vào m?c tin thư thoại có ch?a theuser tài kho?n.
 3. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào tài kho?n ngư?i dùng, và thenclick thu?c tính.
 4. Nh?p vào tab Tài kho?n c?a c?a .

  Lưu ? Tab thành viên c?a cho ngư?i dùng s? hi?n th? m?t danh sách ofgroups thu?c ph?m vi tài kho?n c?a tài kho?n ngư?i dùng n?m ? đâu. ActiveDirectory không hi?n th? các nhóm đư?c đ?t trong tên mi?n đáng tin c?y nơi theuser là m?t thành viên.

S?a đ?i thu?c tính Nhóm

Đ? s?a đ?i các thu?c tính c?a m?t nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ngDomainName, nơiDomainName là tên mi?n c?a b?n.
 3. B?m vào c?p ch?a nhóm.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Th?c hi?n các thay đ?i mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoOK.

Lo?i b? m?t thành viên t? m?t nhóm

Đ? lo?i b? m?t thành viên t? m?t nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ngDomainName, nơiDomainName là tên mi?n c?a b?n.
 3. B?m vào c?p ch?a nhóm.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Nh?p vào tab thành viên .
 6. Nh?p vào các thành viên nh?ng ngư?i b?n mu?n xoá kh?i nhóm, và sau đó b?m lo?i b?.
 7. Nh?p vào OK.

Đ?i tên m?t nhóm

Đ? đ?i tên m?t nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và thenclick ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ngDomainName, nơiDomainName là tên mi?n c?a b?n.
 3. B?m vào c?p ch?a nhóm.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó nh?p vàođ?i tên.
 5. G? tên cho Nhóm M?i, và sau đó pressENTER.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các nhóm và làm th? nào đ? s? d?ng chúng, xem ch? đ? "Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại nhóm" trong Microsoft Windows Server 2003 tr? giúp. Đ? làm như v?y, b?m vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?. Trong các T?m<b00> </b00> h?p, g?ho?t đ?ng m?c tin thư thoại nhóm, và sau đó nh?n ENTER đ? xem các ch? đ? đư?c tr? v?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 816302 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbbug kbhowto kbmt KB816302 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 816302

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com