Làm th? nào đ?: C?u h?nh truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n truy t?m trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816110 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh truy t?m cho đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa các thành ph?n trong Microsoft Windows Server 2003.

Khi b?n mu?n giám sát các ho?t đ?ng c?a đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và các thành ph?n m?ng quay s?, dùng ch?c năng truy t?m đ? c?u h?nh Đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và thành ph?n dial up, m?ng đăng nh?p truy t?m thông tin vào m?t t?p tin.

B?n có th? s? d?ng và phân tích thông tin mà đư?c đăng nh?p các t?p tin đ? giúp b?n g? r?i các v?n đ? k?t n?i m?ng. B?n có th? làm cho đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và truy t?m m?ng quay s? có s?n b?i ho?c là ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng các Netsh b? ch? huy.

C?u h?nh truy t?m b?ng cách s? d?ng Registry

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

B?t truy t?m

Đ? c?u h?nh m?ng quay và truy nh?p t? xa và đ?nh tuy?n các thành ph?n đ? truy t?m thông tin đăng nh?p vào m?t t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing
  Chú ý Các thành ph?n mà b?n có th? c?u h?nh truy t?m cho đư?c li?t kê như Subkeys dư?i phím này.
 4. B?t truy t?m cho các thành ph?n mà b?n mu?n. Làm như v?y, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Trong ngăn bên trái, nh?p vào subkey đ?i di?n cho các thành ph?n mà b?n mu?n b?t truy t?m cho.

   Ví d?, đ? chuy?n truy t?m cho thách th?c b?t tay xác th?c giao th?c (CHAP), nh?p vào RASCHAP.
  2. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào EnableFileTracing.
  3. Lo?i 1 trong các Giá trị d? li?u h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  Theo m?c đ?nh, đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa ho?t đ?ng đư?c ghi l?i đ? m?t Thành ph?nlog file trong %SystemRoot%\Tracing thư m?c, nơi Thành ph?n là tên c?a đ?nh tuy?n và truy c?p t? xa ph?n.
 5. N?u b?n mu?n thay đ?i thi?t l?p m?c đ?nh đăng nh?p t?p tin, hoàn thành b?t k? th? t?c sau đây:
  • Đ? thay đ?i m?c đ?nh v? trí t?p truy t?m, b?m đúp FileDirectory, g? v? trí nơi b?n mu?n đ? lưu các t?p tin đăng nh?p cho ví d?, c:\rraslogs, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Đ? thay đ?i m?c đ? truy t?m thông tin đó là đăng vào t?p, b?m đúp vào FileTracingMask, lo?i các thích h?p giá tr? trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Đ? thay đ?i gi?i h?n kích thư?c t?i đa c?a t?p s? ghi b?m đúp MaxFileSize, g? giá tr? thích h?p trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor, trên các Tệp tr?nh đơn, Nh?p vào L?i ra.
Chú ý Đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa truy t?m s? d?ng tài nguyên h? th?ng và c?ng dung lư?ng đ?a. Sau khi b?n n?m b?t v?t ho?c xác đ?nh các v?n đ?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n t?t truy t?m.

B?t t?t truy t?m

Đ? t?t truy t?m ki?m m?t đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa ho?c m?t quay m?ng thành ph?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing
 4. Trong ngăn bên trái, nh?p vàoThành ph?n, nơiThành ph?n là subkey đ?i di?n cho các thành ph?n mà b?n mu?n t?t truy t?m cho.

  Ví d?, đ? chuy?n t?t truy t?m cho h? th?ng đi?n tho?i Application Programming Interface (TAPI), nh?p vàoRASTAPI.
 5. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vàoEnableFileTracing, lo?i 0 trong cácDữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

C?u h?nh truy t?m b?ng cách s? d?ng l?nh Netsh

Đ? c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các Netsh l?nh:

B?t truy t?m

Đ? c?u h?nh đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và quay s? lên m?ng các thành ph?n đ? truy t?m thông tin đăng nh?p vào m?t t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?mD?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau nơithành ph?n là đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa ho?c các thành ph?n dial up, m?ng mu?n th?c hi?n truy t?m có s?n cho, và sau đó nh?n ENTER:
  Netsh ras đ?t truy t?m thành ph?n Kích ho?t tính năng
  Ví d?, đ? th?c hi?n truy t?m giao th?c đi?m-đi?m (PPP) có s?n, lo?i d?ng sau, và sau đó nh?n nh?p:
  Netsh ras đ?t kích ho?t tính năng truy t?m ppp
Theo m?c đ?nh, đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa ho?t đ?ng đư?c ghi vào m?t Thành ph?nlog file trong %SystemRoot%\Tracing thư m?c, nơi Thành ph?n là tên c?a các thành ph?n r?ng truy t?m có s?n cho.

Chú ý Đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa truy t?m s? d?ng tài nguyên h? th?ng và c?ng dung lư?ng đ?a. Sau khi b?n n?m b?t v?t ho?c xác đ?nh các v?n đ?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n t?t truy t?m.

View A List of Components nơi truy t?m là có s?n

Hi?n th? m?t danh sách cho th?y cho dù truy t?m có s?n cho các Đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và quay lên, m?ng các thành ph?n trên c?a b?n máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó Nh?p vào D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  Netsh ras hi?n th? truy t?m
  Danh sách các đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và quay s? lên m?ng các thành ph?n và các thi?t l?p truy t?m s? xu?t hi?n.

B?t t?t truy t?m

Đ? th?c hi?n truy t?m không có s?n cho đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa ho?c m?t Quay s? lên m?ng thành ph?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó Nh?p vào D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau, nơithành ph?n là đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa ho?c Quay s? lên m?ng thành ph?n mà b?n mu?n th?c hi?n truy t?m không có s?n cho, và sau đó nh?n ENTER:
  Netsh ras đ?t truy t?m thành ph?n vô hi?u hoá
  Ví d?, đ? th?c hi?n truy t?m không có s?n cho TAPI, g? các d?ng sau đây, và sau đó nh?n ENTER:
  Netsh ras đ?t truy t?m rastapi vô hi?u hoá

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa truy t?m, xem "l?nh netsh đ? truy c?p t? xa" ho?c "s? d?ng truy t?m: Routing và truy nh?p t? xa"các ch? đ? c?a Windows Server 2003 giúp. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?. Trong các Tìm kiếm h?p, g? m?t trong hai Netsh l?nh đ? truy c?p t? xa ho?c B?ng cách s? d?ng truy t?m: Routing và Remote Truy c?p, sau đó nh?n ENTER.

Thu?c tính

ID c?a bài: 816110 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbbug kbhowto kbmt KB816110 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816110

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com