Làm th? nào đ? s? d?ng Portqry đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816103 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Portqry là m?t d?ng l?nh ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp g? r?i các v?n đ? k?t n?i TCP/IP. Các ti?n ích báo cáo t?nh tr?ng c?ng c?a m?c tiêu chuy?n ti?p Control Protocol (TCP) và giao th?c Datagram ngư?i dùng (UDP) c?ng trên m?t máy tính t? xa. B?n có th? ch?y Portqry trên Windows Server 2003, Windows 2000, và Windows XP.

B?n c?ng có th? s? d?ng Portqry trong các cách sau:
 • Đ? kh?c ph?c các v?n đ? Active Directory mà b?n có đ? xác minh k?t n?i TCP/IP cơ b?n. Đi?u này có th? đ?c bi?t h?u ích trong môi trư?ng v?i b?c tư?ng l?a.
 • Đ? xác minh k?t n?i TCP/IP c?ng đư?c s? d?ng b?i Active Directory cho Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), t? xa cu?c g?i th? t?c (RPC), và d?ch v? tên mi?n (DNS).
Chú ý Phiên b?n 2 c?a Portqry.exe bây gi? có s?n. Trung tâm t?i v? liên k?t ? cu?i bài này đ? đư?c c?p nh?t đ? ph?n ánh các phiên b?n m?i. Phiên b?n 1.0 c?a Portqry.exe đ? b? lo?i b? t? trung tâm t?i v?.

T?ng quan

Portqry báo cáo t?nh tr?ng c?a m?t c?ng ? m?t trong ba cách:
 • Nghe: M?t quá tr?nh nghe trên c?ng m?c tiêu vào các h? th?ng đích. Portqry đ? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng.
 • Không l?ng nghe: Không có quá tr?nh l?ng nghe trên c?ng m?c tiêu trên h? th?ng đích. Portqry đ? nh?n đư?c m?t giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) "Đi?m đ?n Unreachable - Port Unreachable" thông đi?p tr? l?i t? các m?c tiêu c?ng UDP. Ho?c, n?u c?ng m?c tiêu là m?t c?ng TCP, Portqry đ? nh?n đư?c m?t TCP ghi nh?n gói v?i c? đ?t l?i đư?c đ?t.
 • L?c: C?ng m?c tiêu trên h? th?ng đích này đang. l?c. Portqry không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng đích. M?t quá tr?nh có th? ho?c có th? không l?ng nghe trên c?ng. Theo m?c đ?nh, c?ng TCP đư?c truy v?n ba l?n và UDP ports là queried m?t l?n trư?c khi báo cáo m?c tiêu port là l?c.
V?i Portqry, b?n c?ng có th? truy v?n d?ch v? LDAP. Bi?t làm th? nào đ? g?i m?t truy v?n LDAP (b?ng cách s? d?ng TCP và UDP) và gi?i thích c?a m?t máy ch? LDAP ph?n ?ng đ? truy v?n. Các ph?n ?ng t? h? ph?c v? LDAP đư?c phân tách, đ?nh d?ng, và quay tr? v? ngư?i s? d?ng.

Ví d? 1

Khi b?n ch?y l?nh sau đây
portqry - n myserver -p udp -e 389
Portqry t? đ?ng gi?i quy?t UDP c?ng 389, b?ng cách s? d?ng các T?p %SystemRoot%\System32\Drivers\...\Services tin r?ng m?i Windows Server 2003 máy tính đ? theo m?c đ?nh. N?u nó gi?i quy?t c?ng đ?n d?ch v? LDAP, nó s? g?i m?t ngư?i s? d?ng chưa đ?nh d?ng datagram UDP Port 389 trên h? th?ng đích. Portqry s? không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng, b?i v? các d?ch v? LDAP ch? đáp ?ng m?t m?t cách chính xác đ?nh d?ng LDAP truy v?n. Portqry s? báo cáo r?ng c?ng l?ng nghe ho?c l?c. Portqry sau đó s? g?i m?t truy v?n LDAP đúng đ?nh d?ng cho c?ng UDP 389. Nó nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i các truy v?n, nó có tr? l?i toàn b? ph?n ?ng v?i nh?ng ngư?i s? d?ng và báo cáo r?ng c?ng l?ng nghe. N?u portqry không nh?n đư?c m?t đ? đáp ?ng các truy v?n, nó báo cáo r?ng c?ng đư?c l?c.

M?u đ?u ra
C:\>portqry -n mydc.reskit.com -e 389 -p udp 
 
Querying target system called: 
 
mydc.reskit.com 
 
Attempting to resolve name to IP address... 
 
Name resolved to 169.254.0.14 
 
UDP port 389 (unknown service): LISTENING or FILTERED 
 
Sending LDAP query to UDP port 389... 
 
LDAP query response: 
 
currentdate: 10/11/2001 23:10:21 (unadjusted GMT) 
subschemaSubentry: 
CN=Aggregate,CN=Schema,CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
dsServiceName: CN=NTDS 
Settings,CN=mydc,CN=Servers,CN=eu,CN=Sites,CN
=Configuration,DC=reskit,DC=com 
namingContexts: DC=reskit,DC=com 
defaultNamingContext: DC=reskit,DC=com 
schemaNamingContext: 
CN=Schema,CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
configurationNamingContext: 
CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
rootDomainNamingContext: DC=reskit,DC=com 
supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.319 
supportedLDAPVersion: 3 
supportedLDAPPolicies: MaxPoolThreads 
highestCommittedUSN: 815431405 
supportedSASLMechanisms: GSSAPI 
dnsHostName: MYDC.reskit.com 
ldapServiceName: reskit.com:mydc$@RESKIT.COM 
serverName: 
CN=MYDC,CN=Servers,CN=EU,CN=Sites,CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
supportedCapabilities: 1.2.840.113556.1.4.800 
isSynchronized: TRUE 
isGlobalCatalogReady: TRUE 
 
======== End of LDAP query response ======== 
UDP port 389 is LISTENING 
Trong m?u này, c?ng 389 nghe và t? đ?u ra nó có th? xác đ?nh LDAP mà d?ch v? đang l?ng nghe trên c?ng và m?t s? chi ti?t v? c?u h?nh c?a nó. Thông tin này c?ng có th? h?u ích trong x? l? s? c? v?n đ? khác nhau.

H?y nh?n bi?t r?ng th? nghi?m LDAP qua UDP không th? làm vi?c ch?ng l?i b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows Server 2008. M?t trong nh?ng l? do này có th? là r?ng b?n đ? vô hi?u hóa IPv6 trên b? đi?u khi?n vùng. Đ? kích ho?t l?i IPv6, thi?t l?p giá tr? th?o lu?n trong bài vi?t dư?i đây đ? m?c đ?nh là "0":

929852 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa m?t s? giao th?c Internet Phiên b?n 6 (IPv6) các thành ph?n trong Windows Vista, Windows 7 và Windows Server 2008
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=kB;EN-US; 929852

N?u Portqry không ph?i là có s?n cho b?n đ? th? nghi?m này c?ng 389 UDP, b?n có th? th?c hi?n cùng m?t bài ki?m tra b?ng cách s? d?ng LDP.EXE khi b?n k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n trên c?ng 389 v?i h?p ki?m "Keát" kích ho?t.

Khác thay th? đ? portqry là NLTEST, nhưng nó không làm vi?c cho các máy ch? tùy ?. Các máy ch? c?n ph?i là đi?u khi?n vùng trong cùng m?t tên mi?n như là máy tính b?n ch?y công c? trên. N?u đây là trư?ng h?p, b?n có th? s? d?ngNltest /sc_reset < domain="" name="">\< computer="" name=""> đ? bu?c m?t b?o m?t kênh lên b? ki?m soát mi?n c? th?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc961803.aspx
Portqry bi?t làm th? nào đ? g?i m?t truy v?n đ? k?t thúc RPC đi?m công c? b?n đ? (s? d?ng UDP và TCP) và gi?i thích các ph?n ?ng. Truy v?n này s? b?i ch?a t?t c? các k?t thúc đi?m hi?n đang đăng k? v?i công c? b?n đ? đi?m k?t thúc RPC. Các ph?n ?ng t? công c? b?n đ? đi?m k?t thúc là phân tích, đ?nh d?ng, và quay tr? l?i các ngư?i s? d?ng.

Ví d? 2

Khi b?n ch?y l?nh sau đây
portqry - n mydc.reskit.com -p udp -e 135
M?u đ?u ra
Querying target system called: 
 
mydc.reskit.com 
 
Attempting to resolve name to IP address... 
 
Name resolved to 169.254.0.18 
 
UDP port 135 (epmap service): LISTENING or FILTERED 
Querying Endpoint Mapper Database... 
Server's response: 
 
UUID: ecec0d70-a603-11d0-96b1-00a0c91ece30 NTDS Backup Interface
ncacn_np:\\\\MYDC[\\PIPE\\lsass] 
 
UUID: 16e0cf3a-a604-11d0-96b1-00a0c91ece30 NTDS Restore Interface
ncacn_np:\\\\MYDC[\\PIPE\\lsass] 
 
UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Directory DRS Interface
ncacn_ip_tcp:169.254.0.18[1027] 
 
UUID: f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426 NtFrs Service
ncacn_ip_tcp:169.254.0.18[1130] 
 
UUID: d049b186-814f-11d1-9a3c-00c04fc9b232 NtFrs API
ncacn_ip_tcp:169.254.0.18[1130] 
 
UUID: d049b186-814f-11d1-9a3c-00c04fc9b232 NtFrs API
ncacn_np:\\\\MYDC[\\pipe\\00000580.000] 
 
Total endpoints found: 6 
 
==== End of RPC Endpoint Mapper query response ==== 
 
UDP port 135 is LISTENING
Trong ví d? này, c?ng 135 l?ng nghe. T? đ?u ra, nó có th? xác đ?nh mà d?ch v? ho?c các ?ng d?ng đ? đư?c đăng k? v?i m?c tiêu c?a h? ph?c v? RPC đi?m k?t thúc công c? b?n đ? s? d? li?u. Đ?u ra bao g?m m?i ?ng d?ng Ph? duy nh?t đ?nh danh (UUID), chú thích tên (n?u m?t trong nh?ng t?n t?i), các giao th?c ?ng d?ng s? d?ng, đ?a ch? m?ng ?ng d?ng ràng bu?c đ?, và đi?m k?t thúc c?a ?ng d?ng (s? hi?u c?ng, ?ng tên trong d?u ngo?c vuông). Thông tin này c?ng có th? h?u ích trong g? r?i v?n đ? khác nhau.

Portqry có th? g?i m?t m?t cách chính xác đ?nh d?ng truy v?n DNS (s? d?ng UDP ho?c TCP). Ti?n ích s? g?i m?t truy v?n DNS "portqry.microsoft.com." Portqry sau đó ch? đ?i cho m?t ph?n ?ng t? m?c tiêu DNS h? ph?c v?. Cho dù đ? truy v?n DNS, ph?n ?ng là tiêu c?c hay tích c?c là không thích h?p, b?i v? b?t c? ph?n ?ng ch? ra r?ng c?ng l?ng nghe.

T?i v? Portqry.exe

Portqry.exe có s?n đ? t?i v? t? trung tâm t?i v?. Đ? t?i v? Portqry.exe, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Quan tr?ng Công c? PortQueryUI cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng đ? h?a và có s?n đ? t?i v?. PortQueryUI có m?t s? tính năng có th? làm cho vi?c s? d?ng PortQry d? dàng hơn. Đ? có đư?c các công c? PortQueryUI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/PortQryUI.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 816103 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB816103 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816103

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com