Chính sách nhóm có th? áp d?ng v? c?a chính sách ICMP m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816045 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n dùng chính sách nhóm đ? xác đ?nh m?t liên k?t là nhanh hay ch?m, nhanh chóng liên k?t có th? đư?c g?n c? không chính xác như liên k?t ch?m.

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi v?n đ? này x?y ra:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1054
Ngày:<date> </date>
Thời gian:<time> </time>
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?: Windows không th? l?y tên b? đi?u khi?n vùng cho m?ng máy tính c?a b?n. (M?t l?i m?ng b?t ng? x?y ra.) X? l? chính sách nhóm b? d?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi m?t m?ng mà b?n đang c? g?ng đ? phát hi?n m?t liên k?t ch?m đ? đư?c c?u h?nh đ? ki?m soát kích thư?c và d?ng ch?y c?a giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) các gói d? li?u. Ví d?, n?u m?t b? đ?nh tuy?n cho phép cho các ch? ICMP ping gói đó có m?t kích thư?c 1.024 byte, tính năng liên k?t ch?m phát hi?n có th? đánh d?u các k?t n?i như là m?t liên k?t ch?m. Đi?u này là do các router lo?i b? các gói ICMP to l?n hơn 1.024 byte. N?u router lo?i b? gói d? li?u v? nó vư?t quá kích c? cho phép, liên k?t nhanh có th? đư?c báo cáo là liên k?t ch?m.

Ki?n th?c Microsoft bài vi?t cơ s? đư?c li?t kê trong ph?n "Thông tin thêm" mô t? cách làm ch?m liên k?t phát hi?n ho?t đ?ng. Trên máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP trên máy tính mà không c?n các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này đư?c cài đ?t, máy tính khách hàng ping b? ki?m soát mi?n ba l?n v?i m?t s? không-byte gói. N?u th?i gian ph?n ?ng là hơn 10 giây (ms), máy tính khách hàng sau đó ping v?i gói kích thư?c c?a 2048.If th?i gian l?n hơn ph?n ?ng ping là nhi?u hơn 10 ms, đi?u này cho th?y m?t liên k?t ch?m. N?u k?t qu? c?a th? t?c này ch? ra m?t liên k?t ch?m t?t c? ba l?n, sau đó liên k?t đư?c g?n c? là m?t liên k?t ch?m.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, Windows c?u h?nh đ? s? d?ng các gói nh? hơn ICMP ping cho phát hi?n liên k?t nhanh. Các hotfix mô t? ? đây cho phép c?u h?nh m?t tùy ch?nh ICMP ping gói kích thư?c.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Windows Server 2003

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t hotfix này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
WindowsXP-kb816045-v3-x86-symbols-ENU.exe3.0.0.0660,20805 Tháng b?y, 200508: 25x86Không cóKhông áp d?ng
Userenv.dll5.1.2600.1714683,52005 Tháng b?y, 200508: 06x86SP1SP1QFE
Userenv.dll5.1.2600.2713723,96805 Tháng b?y, 200507: 58x86SP2SP2QFE

Windows 2000

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Basesrv.dll5.0.2195.668842,25608 Tháng tư, 200316: 22x86Không áp d?ng
CMD.exe5.0.2195.6656236,30417-Jan-200316: 06x86Không áp d?ng
Gdi32.dll5.0.2195.6660233,23208 Tháng tư, 200316: 22x86Không áp d?ng
Kernel32.dll5.0.2195.6688710,92808 Tháng tư, 200316: 22x86Không áp d?ng
Msgina.dll5.0.2195.6669333,58408 Tháng tư, 200316: 22x86Không áp d?ng
Rdpwd.sys5.0.2195.670190,23208 Tháng tư, 200305: 54x86Không áp d?ng
User32.dll5.0.2195.6688403,21608 Tháng tư, 200316: 22x86Không áp d?ng
Userenv.dll5.0.2195.6701386,32008 Tháng tư, 200316: 22x86Không áp d?ng
Win32k.sys5.0.2195.66971,717,80805 Tháng tư, 200300: 16x86Không áp d?ng
Winlogon.exe5.0.2195.6701181,00808 Tháng tư, 200305: 48x86Không áp d?ng
Winsrv.dll5.0.2195.6699252,17608 Tháng tư, 200316: 22x86Không áp d?ng
Rdpwd.sys5.0.2195.670190,20008 Tháng tư, 200305: 54x86Không áp d?ng
Kernel32.dll5.0.2195.6688710,92808 Tháng tư, 200316: 22x86UNIPROC
Win32k.sys5.0.2195.66971,717,80808 Tháng tư, 200316: 22x86UNIPROC
Winsrv.dll5.0.2195.6699252,17608 Tháng tư, 200316: 22x86UNIPROC

Cài đ?t ghi chú

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n có th? gi?i quy?t các tri?u ch?ng đư?c mô t? trong bài vi?t này b?ng cách c?u h?nh Windows s? d?ng m?t nh? hơn ICMP ping gói kích thư?c. T? thay đ?i kích thư?c gói ICMP ping, t?o registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Tên giá trị: PingBufferSize
Lo?i có giá tr?: DWORD (th?p phân)
Giá tr? gia tăng t?m bay: 500-2048
M?c đ?nh giá tr?: 2048

Chú ý
N?u b?n không đ?t này registry subkey, ho?c n?u b?n thi?t l?p giá tr? ra kh?i ph?m vi, m?c đ?nh ICMP ping gói kích thư?c c?a 2048 đư?c s? d?ng. B?n có th? xem kích thư?c gói trong Userenv.log t?p tin. N?u router m?ng c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? b? qua các gói d? li?u ICMP l?n, h?y ch?c ch?n đ? gi?m PingBufferSize m?t giá tr? nh? hơn.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Windows Server 2003

V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

Windows 2000

V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Qu?n tr? viên có th? s? d?ng liên k?t nhanh chóng phát hi?n đ? ki?m soát vi?c áp d?ng chính sách nhóm đ? làm ch?m liên k?t. Ch?c năng này s? d?ng ICMP đ? xác đ?nh li?u m?t liên k?t là nhanh hay ch?m. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
227260Làm th? nào m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n cho x? l? h? sơ ngư?i dùng và chính sách nhóm
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và s?n ph?m Windows 2000 Datacenter Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 816045 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB816045 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816045

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com