Làm th? nào đ? t?i ưu hóa s? d?ng b? nh? trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815372 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t sau đây:
316739 Làm th? nào đ? s? d?ng chuy?n đ?i /userva v?i 3 GB switch đi?u ch?nh không gian ch? đ? ngư?i dùng đ? kho?ng 2 GB và 3 GB

823440 S? d?ng 3 GB chuy?n trong Exchange Server 2003 trên m?t h? th?ng d?a trên Windows Server 2003

810371 S? d?ng chuy?n đ?i /Userva trên Windows Server 2003 d?a trên máy tính đang ch?y Exchange Server
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các t?i ưu hóa s? d?ng b? nh? trên máy tính đang ch?y Exchange Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

N?u b?n có 1 gigabyte (GB) ho?c m?t s? v?t l? b? nh? (RAM) đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange Server 2003, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng Exchange 2003 có th? làm cho s? d?ng hi?u qu? c?a b? nh? đi?u đó.

Chú ýExchange 2003 th?c hi?n m?t ki?m tra c?u h?nh b? nh? t?i ưu khi quá tr?nh c?a hàng b?t đ?u. N?u thi?t đ?t b? nh? không t?i ưu, t? ch?c s? ki?n 9665 đư?c đăng nh?p Event Viewer. Thư này đư?c đăng nh?p n?u m?t ho?c nhi?u hơn các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các máy ch? đang ch?y b?t k? phiên b?n c?a Microsoft Windows 2000 Server và giá tr? SystemPages trong s? đăng k? đư?c đ?t ? bên ngoài ph?m vi c?a 24000 đ? 31000.

  Chú ý SystemPages subkey là ? v? trí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
 • Các máy ch? đang ch?y Microsoft Windows 2000 Advanced Server ho?c Microsoft Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, có 1 GB ho?c thêm b? nh? v?t l?, nhưng không có các / 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p trong t?p boot.ini.
 • Các máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 chu?n, Windows Server 2003 Enterprise ho?c Windows Server 2003 Datacenter edition, và giá tr? SystemPages trong s? đăng k? đư?c thi?t l?p đ? m?t cái g? đó khác hơn là 0.
 • Các máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition ho?c Windows Server 2003 Datacenter Edition, có 1 GB ho?c thêm b? nh? v?t l? và các / 3 GB chuy?n đ?i đư?c thi?t l?p. Tuy nhiên, các / USERVA thi?t l?p không ph?i là hi?n di?n trong t?p boot.ini.
 • Các máy ch? đang ch?y b?t k? phiên b?n c?a Microsoft Windows 2000 Server ho?c Windows Server 2003, và các HeapDeCommitFreeBlockThreshold giá tr? trong registry đư?c thi?t l?p đ? m?t cái g? đó khác hơn 0x00040000.

  Chú ý0x00040000 là m?t giá tr? h? th?p l?c phân. B?n nên lo?i 40000 (h? th?p l?c phân) trong đăng k? cho các HeapDeCommitFreeBlockThreshold giá tr?.

Ki?m tra c?u h?nh b? nh? không x?y ra trên các máy ch? đang ch?y Microsoft máy ch? doanh nghi?p nh?. Khi s? ki?n này 9665 đư?c nêu ra, m?t DWORD ghi vào s? ghi s? ki?n như d? li?u b? sung.

N?u b?n mu?n hi?u nh?ng thi?t đ?t này không đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác, sau đó ch?y m?t ki?m tra s?c kh?e công c? phân tích th?c ti?n t?t nh?t Exchange s? báo cáo cài đ?t nh?ng g? ph?i đư?c thay đ?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Phân tích th?c ti?n t?t nh?t c?a Microsoft Exchange v2.8
N?u b?n mu?n t?t ki?m tra c?u h?nh b? nh?, b?n có th? t?o ra khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem

Tham s?: Ngăn ch?n thông báo c?u h?nh b? nh?
Loại: REG_DWORD
Cài đ?t: 1

C?nh báoChúng tôi không khuyên b?n nên c?u h?nh này như nó có th? d?n t?i s? xu?ng c?p máy ch? như nó ?n s? ki?n c?nh báo ti?m năng t? qu?n tr? viên.

Chú ý
 • Cho máy tính Exchange Server không ch?a b?t k? h?p thư ho?c thư m?c công c?ng, ch?ng h?n như thư c?ng, chúng tôi không khuyên b?n nên thi?t l?p các / 3 GB chuy?n đ?i trong boot.ini, đ?c l?p c?a kích thư?c b? nh? v?t l? đ? đư?c cài đ?t.
 • Cho Exchange Server các máy tính mà là ? b? đi?u cùng m?t th?i gian ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n khi?n ho?c toàn c?u làm catalô máy ch? chúng tôi c?ng không khuyên b?n nên thi?t l?p các / 3 GB chuy?n đ?i trong boot.ini. Chúng tôi khuyên b?n nên có dành riêng cho b? đi?u khi?n vùng Active Directory ho?c máy ch? danh m?c toàn c?u.
 • B?i v? máy ch? doanh nghi?p nh? Microsoft cài đ?t như m?t đi?u khi?n tích h?p vùng và Exchange server, chúng tôi c?ng không khuyên b?n nên thi?t l?p các / 3 GB chuy?n đ?i khi b?n ch?y Exchange Server 2003 trong m?t môi trư?ng máy ch? doanh nghi?p nh?. Tuy nhiên, các khác khái ni?m và thi?t đ?t đư?c mô t? trong bài vi?t này áp d?ng như nhau cho Exchange Server 2003 trong m?t môi trư?ng máy ch? doanh nghi?p nh? c?a Microsoft.

Các đo?n trong bài vi?t này ch?a các khuy?n ngh? cho m?i ngư?i trong s? nh?ng thi?t đ?t này.

Vi?c ki?m tra trên Windows 2000 Server/Exchange Server 2000
Vi?c ki?m tra trên Windows Server 2003/Exchange Server 2003
Khái ni?m đ?a ch? ?o v? tr?

Đ?c l?p c?a các c?u h?nh ph?n c?ng, s? lư?ng các cơ s? d? li?u và s? lư?ng ngư?i dùng trên máy ch?, trong Exchange 2003 kho thông tin Exchage (Store.exe), quá tr?nh có m?t s? lư?ng h?u h?n b? nh? nó có th? đ?a ch?. S? ti?n này đư?c g?i là không gian đ?a ch? ?o. Trong h?u h?t các t?nh hu?ng, cách s? d?ng không gian đ?a ch? ?o cho các c?a hàng thông tin ra các hi?u su?t t?ng th? và kh? năng m? r?ng c?a các máy ch? h?p thư Exchange Server 2003. Đ?i v?i các máy ch? nh? đ? v?a, Exchange Server 2003 t? đ?ng làm cho s? cân b?ng t?t nh?t. Tuy nhiên, đ?i v?i các máy ch? l?n hơn mà b?n có th? t? đi?u ch?nh m?t s? đi?u ch?nh các tham s?.


/ 3 GB Switch

N?u máy tính Exchange Server 2003 có 1 gigabyte (GB) b? nh? ho?c hơn đư?c cài đ?t và n?u máy tính là nhà c?a h?p thư hay công c?ng c?p, h?y ch?c ch?n r?ng b?n thêm các / 3 GBchuy?n sang t?p Boot.ini trên máy ch?. N?u máy ch? không có h?p thư ho?c thư m?c công c?ng trên nó, như là m?t c?a ng? thư, chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng các/ 3 GB chuy?n đ?i. B?i m?c đ?nh, Microsoft Windows 2000 Advanced Server và h? đi?u hành Windows Server 2003 d? tr? 2 GB c?a không gian đ?a ch? ?o cho vi?c s? d?ng ch? đ? h?t nhân, và 2 GB cho ch? đ? ngư?i dùng. Không gian đ?a ch? ?o cho m?t quá tr?nh c? th? đư?c c?p phát lúc kh?i đ?ng và tăng như nhi?u b? nh? đư?c s? d?ng trong chi?n d?ch. Thông thư?ng, s? d?ng th?c t? b? nh? (t?p làm vi?c) c?a m?t quá tr?nh là ít hơn nhi?u so v?i không gian đ?a ch? đư?c giao cho quá tr?nh đó. Trên máy tính đang ch?y Exchange Server 2003 v?i 1 GB ho?c thêm b? nh?, b?n ph?i s?a đ?i các h? th?ng đi?u hành Windows Server 2003 và Windows 2000 Advanced Server do đó mà 3 GB dung lư?ng ngư?i s? d?ng ch? đ? b? nh? có s?n. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i t?p Boot.ini.

S? d?ng chuy?n đ?i này làm gi?m b? nh? có s?n trong h? bơi h? th?ng sau:
 • Nonpaged Pool
 • Paged Pool
 • H? th?ng trang b?ng m?c (PTEs)

N?u gi?m b? nh? trong h? bơi là quá tuy?t v?i trong m?t cài đ?t máy ch? c? th?, các máy ch? ho?c các ?ng d?ng có th? t?o ra m?t l?i ho?c dư?ng như ng?ng đáp ?ng.

Ví d?, m?t máy ch? Exchange có 2 GB b? nh? RAM v?t l? không s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trong các t?p tin Boot.ini s? ch?y ra kh?i b? nh? khi không gian đ?a ch? ?o Store.exe đ?t t?i 2 GB. Windows Task Manager cho th?y r?ng ch? có kho?ng 1.5 GB đang th?c s? đư?c s? d?ng. Tuy nhiên, máy ch?, trong th?c t?, s? thi?u b? nh?. B?n có th? giám sát tiêu th? đ?a ch? ?o v?i hi?u su?t giám sát. Thêm các?o byte S? lư?t truy c?p cho quá tr?nh Store.exe đ? đ?m b?o m?t đ?c chính xác c?a không gian ?o. Quá tr?nh Store.exe là quá tr?nh trao đ?i duy nh?t mà b?n ph?i qu?n l?. Các quá tr?nh trao đ?i khác không phát tri?n đ? l?n đ? gây ra b?t k? v?n đ?.


H? th?ng trang

Thêm vào vi?c s?a đ?i các chuy?n đ?i 3 GB trên Windows 2000 Advanced Server d?a trên máy tính ho?c máy tính Windows Server 2003, b?n c?ng ph?i c?u h?nh các SystemPages đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
Đ?i v?i m?t máy tính Windows 2000 Advanced Server d?a trên, thi?t l?p các m?c nh?p registry SystemPages m?t giá tr? DWORD gi?a 24000 và 31000 (th?p phân), và sau đó nh?p vào Ok. N?u b?n không ch?c ch?n có giá tr? s? d?ng, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng 31000 (th?p phân). Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
SystemPages đ?t quá cao
Thay đ?i đăng k? này là không c?n thi?t, và c?ng không làm chúng tôi khuyên nó trên các máy ch? Windows 2003 d?a trên v? ch?c năng này là đ?t đư?c b?ng cách s? d?ng các / USERVA chuy?n đ?i đư?c v?ch ra trong m?t ph?n sau này. Các máy ch? Windows 2003 d?a trên c?n ph?i có các SystemPages giá tr? đ?t là 0 cho m?t c?u h?nh t?i ưu.

Không đ?t các / 3 GB chuy?n đ?i n?u b?n đang ch?y Windows 2000 Server Standard Edition. B? nh? này đi?u ch?nh chuy?n đ?i không đư?c h? tr? trên Windows 2000 Server Standard Edition. M?c dù các máy ch? s? không t?o ra m?t thông báo l?i n?u b?n làm đi?u này, k?t qu? c?a cài đ?t chuy?n đ?i này là m?t không gian đ?a ch? b? nh? sai s? t?n t?i. Khi m?t quá tr?nh c? g?ng truy c?p không gian đ?a ch? cao này, m?t thông báo l?i d?ng trên m?t l?i d?ng x?y ra, và máy ch? ng?ng đáp ?ng.

Chú ý Các / 3 GB đi?u ch?nh chuy?n đ?i đư?c h? tr? trên t?t c? các b?n phát hành c?a Windows Server 2003 Windows Server 2003 Standard Edition bao g?m. Đ? bi?t thêm v? cách đ?t các / 3 GB chuy?n đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266096 Exchange 2000 đ?i h?i 3 GB chuy?n v?i nhi?u hơn 1 GB b? nh? RAM v?t l?
B?i v? s? d?ng Exchange Server các / 3 GBchuy?n đ?i như nó quy mô, Exchange Server không th? hi?u qu? s? d?ng nhi?u hơn 4 GB RAM. Exchange Server không h? tr? instancing, m? r?ng đ?a ch? v?t l? (PAE), ho?c đ?a ch? Windowing ph?n m? r?ng (AWE). V? v?y, 4 GB RAM là s? ti?n t?i đa c?a b? nh? m?t Exchange Server có th? s? d?ng m?t cách hi?u qu?.


/ Chuy?n đ?i USERVA

Các / USERVA chuy?n đ?i m?i cho Windows Server 2003 và cung c?p các chi ti?t t?t hơn cho s? chia tách c?p phát b? nh? gi?a ngư?i s? d?ng ch? đ? và ch? đ? l?i. Hành vi này cho phép b?n quy mô h? ph?c v? v?i m?t s? lư?ng l?n c?a ngư?i s? d?ng mà không có nguy cơ b? h?t tài nguyên h? th?ng. V?i các / USERVA chuy?n đ?i, b?n có th? tùy ch?nh như th? nào b? nh? đư?c c?p phát khi b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i. Sau s? / USERVA = là bao nhiêu b? nh? trong megabyte (MB) mà s? đư?c c?p phát cho m?i quá tr?nh. N?u b?n thi?t l?p / 3 GB /USERVA = 3030, đi?u này có 3,030 MB b? nh? không gian quá tr?nh, so v?i 3,072 MB khi b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i m?t m?nh. 42 MB đư?c lưu khi b?n thi?t l?p / USERVA = 3030 đư?c s? d?ng đ? tăng b? nh? h?t nhân không gian, h? th?ng mi?n phí trang b?ng m?c (PTEs). CP b? nh? bơi tăng s? khác bi?t gi?a 3 GB (đư?c ch? ra b?i các / 3 GB chuy?n đ?i) và giá tr? đư?c gán cho các / USERVA chuy?n đ?i.

T?t nh?t là b?n c?u h?nh các t?t c? d?a trên Windows Server 2003 Server ch?y Exchange và đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i c?ng s? d?ng các / USERVA = 3030 chuy?n đ?i đ? kích ho?t b? t?ng th? h? th?ng trang b?ng m?c (CP) trên máy ch?. Sau khi b?n cài đ?t m?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003, b?n ph?i s?a đ?i t?p Boot.ini đ? thêm các/ 3 GB/ USERVA = 3030 tham s? d?ng kh?i đ?ng. Ví dụ:
[T?i kh?i đ?ng]
Th?i gian ch? = 30
M?c đ?nh = đa (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (2) \WINNT
[H? đi?u hành]
Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (2) \WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3 GB /USERVA = 3030
Chú ýCác / USERVA tham s? ch? đư?c h? tr? trên các máy ch? trao đ?i khi giá tr? đư?c thi?t l?p gi?a 2.970 MB và 3,030 MB. Giá tr? là r?t nh? hơn 2.970 MB ho?c l?n hơn 3,030 MB không đư?c h? tr?. Ch? trong trư?ng h?p c?c k? th?p CP nên m?t giá tr? nh? nh? hơn 2.970 MB đư?c s? d?ng. Giá tr? m?c đ?nh đư?c đ? ngh? cho các máy ch? Exchange là 3,030 MB. N?u các PTEs đ? đư?c tăng lên, b?n nên làm gi?m giá tr? này trong 64 MB bư?c cho đ?n khi các PTEs đang l?n hơn 12.000. L? tư?ng nh?t, nhi?u giá tr? l?n hơn đư?c khuy?n khích đ? cung c?p thêm headroom trên b?t k? máy ch? nh?t đ?nh. S? lư?ng nh? hơn trong các / USERVA k?t qu? l?n hơn phân b? c?a h? th?ng các trang. Không s?a đ?i các giá tr? th?p hơn / USERVA = 2800 đ? c? g?ng đ?t đư?c nhi?u hơn PTEs. Thay vào đó, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft.


Giám sát mi?n phí h? th?ng trang b?ng m?c

B?n có th? xem th?p PTEs tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng màn h?nh hi?u su?t. T?m các đ?i tư?ng mi?n phí h? th?ng trang b?ng m?c dư?i truy c?p b? nh?. Giá tr? là r?t ít hơn 8.000 quá th?p và có th? gây ra máy ch? các v?n đ? m?t ?n đ?nh. V? v?y, vi?c chuy?n đ?i /USERVA ph?i đư?c đi?u ch?nh xu?ng đ? tăng s? lư?ng t?ng th? c?a PTEs trên máy ch?. Giá tr? đích cho mi?n phí h? th?ng PTEs là 12.000 ho?c l?n hơn.

Khi b? nh? ?o trong quá tr?nh Store.exe ch?y th?p, hi?u su?t c?a máy ch? Exchange Server 2003 có th? làm gi?m đáng k?. Khi các kh?i mi?n phí l?n nh?t c?a b? nh? ?o là gi?m đ?n 32 MB, m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 9582 c?nh báo đư?c t?o ra trong Nh?t k? ?ng d?ng c?a tr?nh xem s? ki?n. Khi b?n xem s? ki?n này, nó là t?t nh?t đ? kh?i đ?ng l?i quá tr?nh Store.exe t?i các cơ h?i s?n ti?p theo. N?u kh?i l?n nh?t c?a b? nh? gi?m nhi?u hơn, đ?n m?c đ? 16 MB, m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 9582 l?i đư?c t?o ra trong Nh?t k? ?ng d?ng c?a tr?nh xem s? ki?n. N?u s? ki?n này x?y ra, máy ch? ti?p c?n m?t t?nh tr?ng ho?t đ?ng và ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i t?i các cơ h?i ti?p theo. Sau khi x?y ra l?i này, b? nh? có th? tr? thành ki?t trong vài gi?. N?u b?n không đáp ?ng các s? ki?n này, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Liên t?c thông báo giao hàng th?t b?i.
 • Liên t?c th?t b?i c?a quá tr?nh chuy?n đ?i thư (IMAIL) Internet mà đư?c ch? đ?nh b?i s? ki?n ID 12800.
 • M?t s? chương tr?nh ch?ng vi-rút trao đ?i, nh?n th?c có th? t?o ra các thông báo l?i ho?c các s? ki?n.

Lo?i b? tr?nh đi?u khi?n video không c?n thi?t

M?t máy ch? Exchange s? thư?ng không yêu c?u m?t card đ? h?a m?nh m? ho?c tr?nh đi?u khi?n. B?n nên ch?c ch?n r?ng ch? tr?nh đi?u khi?n VGA m?c đ?nh đư?c cài đ?t trên h? ph?c v? đ? giúp tăng PTEs có s?n trên b?t k? máy ch? nh?t đ?nh. B?n c?ng nên thêm các / BASEVIDEO chuy?n sang tham s? kh?i đ?ng Boot.ini. Đi?u này c?ng s? bu?c windows s? d?ng m?t ít tài nguyên-chuyên sâu tr?nh đi?u khi?n VGA m?c đ?nh. Đi?u này đư?c t?m th?y lưu kho?ng 1000 h? th?ng PTEs ho?c nhi?u hơn.

Cùng v?i vi?c chuy?n đ?i sang tr?nh đi?u khi?n VGA m?c đ?nh, chúng tôi c?ng khuyên b?n nên đ? lo?i b? b?t k? th? đ? h?a h?a đi?u khi?n mà có th? đ? đư?c cài đ?t v?i tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh ban đ?u. Các tr?nh đi?u khi?n b? sung đ?i h?i ph?i có ngu?n tài nguyên có giá tr? mà có th? làm gi?m b? nh? có s?n cho h? th?ng h? bơi c?a h? đi?u hành.

T?i đa hóa không gian đ?a ch? ?o

It's t?t nh?t đ? giám sát không gian đ?a ch? ?o cho các c?a hàng thông tin trên các máy ch? h?p thư l?n đ? đ?m b?o r?ng hi?u su?t và s? ?n đ?nh không gi?m. Cách d? nh?t đ? làm đi?u này là đ? giám sát truy c?p VM kích thư?c kh?i l?n nh?t c?a các MSExchangeIShi?u su?t đ?i tư?ng trong ti?n ích hi?u su?t. Giá tr? này có màu byte. Sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính, nó là đi?n h?nh đ? xem s? s?t gi?m m?nh kích thư?c kh?i l?n nh?t c?a b? nh? ?o. Tuy nhiên, sau m?t ho?c hai ngày ho?t đ?ng, giá tr? cách ti?p c?n m?t m?c đ? ho?t đ?ng đi?n h?nh. M?t giá tr? cho các kh?i mi?n phí b? nh? ?o l?n nh?t có hơn 200,000,000 byte (kho?ng 200 MB) ch? ra m?t máy ch? kh?e m?nh. N?u b?n nh?n th?y m?t giá tr? gi?m hơn này, giám sát máy ch? ch?t ch? hơn. N?u b?n g?p m?t không gian đ?a ch? ?o th?p:
 1. N?u b?n có 1 GB ho?c thêm b? nh? v?t l? đư?c cài đ?t, h?y đ?m b?o r?ng các / 3 GB chuy?n đ?i đư?c thi?t l?p trong t?p tin Boot.ini n?u các đi?u ki?n sau là đúng trên máy ch?:
  • Các máy ch? là nhà c?a h?p thư ho?c công c?p.
  • H? đi?u hành là Windows 2000 Advanced Server Windows Server 2003.

  N?u máy ch? không có h?p thư ho?c thư m?c công c?ng trên nó, như là m?t c?a ng? thư, chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i.
 2. N?u Exchange Server 2003 đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003, và n?u nó có 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p, h?y đ?m b?o r?ng các / USERVA = 3030chuy?n đ?i đư?c thi?t l?p trong t?p Boot.ini. N?u Exchange Server 2003 đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên, đ?m b?o r?ng các máy ch? đang ch?y Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?t phiên b?n sau này.
 3. N?u b?n có 1 GB ho?c thêm v?t l? b? nh? đư?c cài đ?t, c?u h?nh các HeapDeCommitFreeBlockThreshold cơ quan đăng k? có giá tr? trong khóa registry sau đây, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

  Tên giá trị: HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  Giá tr? type: REG_DWORD
  Dữ liệu giá trị: 0x00040000 (khuy?n cáo)
  Giá tr? m?c đ?nh: không hi?n di?n
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng và c?u h?nh các giá tr? s? đăng k? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  315407 Khóa s? đăng k? "HeapDecommitFreeBlockThreshold"
Thông thư?ng, các bư?c trư?c đó gi?i quy?t v?n đ? tiêu th? v? tr? đ?a ch? ?o. Tuy nhiên, trên m?t s? máy ch? l?n hơn, b?n có th? ph?i th?c hi?n đi?u ch?nh b? sung c?a kích thư?c b? nh? Cache Database c?a hàng đ? realign s? cân b?ng gi?a hi?u su?t và kh? năng m? r?ng.

Kích thư?c b? nh? Cache cơ s? d? li?u lưu tr?

B? nh? Cache cơ s? d? li?u lưu tr? c?ng đư?c g?i là b? đ?m ESE, và nó cung c?p m?t khu v?c r?ng l?n b? nh? đ?m cho các giao d?ch cơ s? d? li?u trư?c khi h? đư?c cam k?t đ? lưu tr?. Theo m?c đ?nh, Exchange Server 2003 truy v?n c?u h?nh b? nh? c?a máy tính đ?a phương, và sau đó phân b? 896 MB RAM n?u các / 3 GB chuy?n đ?i đư?c thi?t l?p trong t?p tin Boot.ini, hay 576 MB RAM n?u các / 3 GB chuy?n đ?i không đư?c thi?t l?p. Trong trư?ng h?p máy ch? đư?c r?t nhi?u t?i ho?c nơi hi?u năng đ?a không ph?i là t?i ưu, m?t b? đ?m ESE l?n làm tăng hi?u năng h? th?ng t?ng th?. Tùy thu?c vào c?u h?nh c?a b?n, b?n có th? ph?i tăng ho?c gi?m c? b? đ?m này đ? có đư?c hi?u su?t t?ng th? t?t nh?t.

Trong m?t k?ch b?n mà Exchange Server 2003 đư?c s? d?ng trong m?t môi trư?ng nơi mà nó co-exists v?i các chương tr?nh phía máy ch? khác, nó có th? đ?c tài nguyên b? nh? có s?n. Các thu?t toán phân b? đ?m năng đ?ng (DBA) có trách nhi?m tr? l?i b? nh? cho h? đi?u hành n?u các chương tr?nh khác yêu c?u nó. Tuy nhiên, b?n có th? t? gi?i h?n b? nh? Exchange Server 2003 s? d?ng b?ng cách gi?m các b? đ?m ESE.

C?nh báo Trên các máy ch? có nhi?u hơn 2 GB b? nh?, nó có th? giúp tăng kích thư?c b? đ?m ESE. V? c?a đ?a ch? ?o v? tr? gi?i h?n, giá tr? này ph?i không đư?c đ?t l?n hơn 1.200 MB.

Trư?c khi b?n tăng kích c? b? đ?m t?i đa, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng ti?n ích Windows hi?u su?t giám sát b? nh? c?a máy ch? nh? hơn m?t đi?n h?nh t?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, giám sát hi?u su?t đ?i tư?ng và giá tr? sau đây:
Đ?i tư?ng hi?u su?t: quá tr?nh
Hi?u su?t s? lư?t truy c?p: ?o byte
Ví d?: c?a hàng
Các thông tin thu th?p t? vi?c th?c hi?n giám sát cung c?p cho b?n m?t giá tr? chính xác cho không gian đ?a ch? ?o mà quá tr?nh Store.exe đ? phân b?. Trên m?t máy ch? có các / 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p trong t?p tin Boot.ini, giá tr? đư?c nh?n th?y trong các ti?n ích ho?t đ?ng thư?ng là nh? hơn 2.5 GB. Trên m?t máy ch? mà không có các / 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p trong t?p tin Boot.ini, giá tr? thư?ng là ít hơn 1,8 GB. It's t?t nh?t đ? thêm các / 3 GB chuy?n sang t?p Boot.ini trên các máy ch? có 1 GB ho?c thêm b? nh? cài đ?t. N?u b?n nh?n th?y giá tr? to l?n hơn nh?ng ngư?i trư?c đó đ? nói, đ?i v?i m?t trong hai c?u h?nh, không tăng kích thư?c c?a kích thư?c b? đ?m t?i đa c?a b?n. N?u b?n nh?n th?y các giá tr? đư?c ít hơn trư?c đây ghi chú, cho c? hai c?u h?nh, b?n có th? mu?n tăng kích thư?c c?a kích thư?c b? đ?m t?i đa cơ s? d? li?u.

Ví d?, n?u b?n có m?t máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i t?p Boot.ini, và cho th?y giám sát hi?u su?t ?o byte tính at 2.5 GB khi máy ch? đư?c n?p r?t nhi?u, b?n có th? tăng kích thư?c b? đ?m t?i đa c?a b?n b?ng kho?ng 300 MB, cho m?t t?ng kích thư?c c?a 1.200 MB.

Tăng kích thư?c b? đ?m có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t máy ch?. M?t b? đ?m l?n hơn có ngh?a là nhi?u hơn không gian đ?a ch? ?o đư?c tiêu th?. V? v?y, n?u máy ch? kinh nghi?m h?n ch? v? tr? đ?a ch? b? nh? ?o, tăng kích thư?c b? đ?m có th? t?o ra s? m?t ?n đ?nh h? đi?u hành. Đi?u này có th? d?n đ?n m?t máy ch? không đáp ?ng. Trên m?t máy ch? h?p thư r?t l?n, b?n có th? làm gi?m kích thư?c b? đ?m m?c đ?nh đ? ngăn ch?n s? m?t ?n đ?nh h? th?ng.

Làm th? nào đ? thay đ?i kích c? b? đ?m ESE

Các msExchESEParamCacheSizeMax tham s? đi?u khi?n kích c? b? đ?m ESE. Giá tr? c?a nó đư?c th? hi?n như m?t s? trang, và ph?i đư?c thi?t l?p đ? m?t nhi?u chính xác c?a 8192 cho hi?u qu? t?i đa:
 • Kích thư?c m?c đ?nh trên các máy ch? v?i các / 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p: 229376 (896 MB)
 • Kích thư?c m?c đ?nh trên các máy ch? mà không có các / 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p: 147456 (576 MB)
 • Giá tr? t?i đa đư?c gi?i thi?u v?i các / 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p: 311296 (1.2 GB)

  Chú ýB?n nên đ?u tiên theo d?i byte ?o cho ti?n tr?nh c?a hàng như đ? nêu trư?c đó trong bài vi?t này trư?c khi b?n tăng giá tr? này trong m?c đ?nh.
 • Giá tr? t?i đa đư?c gi?i thi?u mà không có các / 3 GB chuy?n đ?i thi?t l?p: 196608 (768 MB)

  Chú ýYoushould l?n đ?u tiên giám sát byte ?o cho ti?n tr?nh c?a hàng như đ? nêu trư?c đó trong bài vi?t này trư?c khi b?n tăng giá tr? này trong m?c đ?nh.

Chú ý Phát l?i các b?n ghi c?a giao d?ch là nhanh hơn đáng k? khi b? đ?m ESE đư?c đ?t thành m?t kích thư?c l?n. B?n có th? mu?n t?m th?i tăng kích c? b? đ?m ESE m?t giá tr? c?a 311296 trong m?t k?ch b?n kh?c ph?c th?m h?a.

N?u b?n đ? th?c hi?n t?i-ch? nâng c?p c?a m?t máy ch? Exchange 5,5 đ? trao đ?i 2000 Server, b?n có th? nh?n th?y m?t giá tr? cao b?t thư?ng đư?c ch? đ?nh cho các msExchESEParamCacheSizeMax tham s?. Trên m?t s? máy ch?, đây là m?t giá tr? b?ng 2.048 MB. Trong trư?ng h?p này, lo?i b? ho?c đ?t l?i các tham s? đ? m?t giá tr? thích h?p hơn. Đ? thay đ?i kích thư?c b? nh? cache c?a cơ s? d? li?u lưu tr?:
 1. B?t đ?u các ti?n ích ch?nh s?a Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI). ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m v?i các công c? h? tr? Windows trong c?p Support\Tools c?a Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 CD-ROM.
 2. Dư?i C?u h?nh Container [ServerName.example.com], nơi servername.example.com tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n FQDN c?a máy ch?, m? r?ng CN = c?u h?nh, DC = ví d?, DC = com.
 3. M? r?ng CN = d?ch v?, m? r?ng CN = Microsoft Exchange, m? r?ng CN =OrganizationName nơi OrganizationName là tên c?a t? ch?c c?a b?n, m? r?ng CN = các nhóm hành chính, m? r?ng CN =Nhóm hành chính đ?u tiên nơi Nhóm hành chính đ?u tiên là tên c?a nhóm qu?n tr? c?a b?n, m? r?ng CN = máy ch?, và sau đó m? r?ng CN =ServerName.
 4. Dư?i CN =ServerName, b?m chu?t ph?i vào CN = InformationStore, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào C? hai.
 6. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào msExchESEParamCacheSizeMax.

  Chú ý B?t đ?ng s?n msExchESEParamCacheSizeMax kéo dài quá đ? r?ng c?a các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách. H?y ch?c ch?n r?ng b?n không vô t?nh b?m các msExchESEParamCacheSizeMin b?t đ?ng s?n đ? thay th?.
 7. Trong các Ch?nh s?a các thu?c tính h?p, g? giá tr? mà b?n mu?n gán cho thu?c tính này.

  Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng b?n nh?p m?t giá tr? là b?i s? c?a 8,192.
 8. Nh?p vào Thi?t l?p, sau đó b?m Ok.
 9. Thoát ADSI ch?nh s?a Ti?n ích. Sau đó, cho phép đ? th?i gian cho các giá tr? này đ? đư?c nhân r?ng trên toàn r?ng Active Directory.
 10. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? kho thông tin Microsoft Exchage trên h? ph?c v? Exchange.Thu?c tính

ID c?a bài: 815372 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbmt KB815372 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815372

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com