Máy tính không ti?p t?c t? ng? đông hay không không Wake-on-LAN t? ch? đ? ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815304 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi máy tính d?a trên Microsoft Windows XP c?a b?n h? sơ t? ng? đông (S4), ho?c c? g?ng đ? Wake-on-LAN t? ch? đ? ch? (S3) b?n có th? kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • Màn h?nh là không hi?n th? chính xác, và b? c?t xén nhân v?t có th? xu?t hi?n.
 • Màn h?nh s? xu?t hi?n đ? tr?ng.
 • Máy tính ng?ng đáp ?ng.
Các tri?u ch?ng có th? khác nhau, tùy thu?c vào nh?ng g? v? video là cài đ?t trong máy tính c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra ? m?t trong các k?ch b?n sau đây:
 • B?n có Windows XP Service Pack 1 (SP1) cài đ?t.
 • B?n có các hotfix đư?c mô t? trong sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft đư?c cài đ?t:
  306676 Máy tính không th? nh?p vào tr?ng thái t?m ngh? ho?c ng? đông n?u m?t ti?t ki?m Direct3D d?a trên màn h?nh ch?y
 • Máy tính c?a b?n đang ch?y Windows XP Service Pack 2 (SP2) có Wake-on-LAN đư?c kích ho?t, và máy tính l?i ti?p t?c t? S3 đi?n (d? ph?ng) nhà nư?c do c?a m?t yêu c?u ping m?ng, ch?ng h?n như yêu c?u đư?c t?o ra b?i m?t Remote Desktop (RDP) k?t n?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo mà có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đây trên kho tàng ki?n th?c bài vi?t. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Phiên b?n Windows XP 64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Win32k.sys5.1.2600.1135,534,84821 Tháng tư, 200301: 41IA-64SP1SP
Win32k.sys5.1.2600.12095,643,00821 Tháng tư, 200301: 14IA-64SP2SP
Phiên b?n Windows XP 32-bit
  Date     Time  Version     Size    File name  Platform
  --------------------------------------------------------------------
  114-Jan-2005 16:47 5.1.2600.1619  574,464  User32.dll x86 
  14-Jan-2005  05:28 5.1.2600.1619  1,845,888 Win32k.sys x86 
  14-Jan-2005  05:50 5.1.2600.2597  1,836,032 Win32k.sys x86 

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? ng? đông (S4), t?m th?i t?t tính năng ng? đông. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Tùy ch?n ngu?n đi?n.
 3. B?m vào các Ng? đông tab.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép ng? đôngki?m tra h?p và b?m Ok.

  Chú ý Đó là không có workaround đ? đánh th?c v? v?n đ? LAN t? S3 ngo?i tr? cho vi?c s?a ch?a đư?c mô t? trong bài vi?t này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 815304 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB815304 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815304

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com