S? xu?ng c?p hi?u su?t xu?t hi?n trong ch?c năng UnmapViewOfFile

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815227 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t chương tr?nh mà s? d?ng ánh x? lư?t xem t?p tin l?n hơn 500 megabyte (MB) có th? g?p m?t s? gi?m hi?u su?t đáng k?. Lư?t xem đư?c ánh x? t?p tin thư?ng đư?c s? d?ng đ? chia s? thông tin gi?a hai ho?c nhi?u quy tr?nh. S? xu?ng c?p hi?u su?t xu?t hi?n trong các UnmapViewOfFile ch?c năng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t chương tr?nh b?n đ? lư?t xem t?p tin l?n hơn 500 MB trong Microsoft Windows Server 2003 ho?c trong Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

GI?I PHÁP

Windows XP Service Pack 1

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time   Version    Size    File name   Platform 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,895,424 Ntkrnlmp.exe i386 
  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,951,232 Ntkrnlpa.exe i386 
  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,923,584 Ntkrpamp.exe i386 
  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,927,424 Ntoskrnl.exe i386 
  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  5,826,432 Ntkrnlmp.exe ia-64 
  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  5,736,704 Ntoskrnl.exe ia-64

Windows Server 2003

M?c dù các v?n đ? th? hi?n v?i m?t cu?c g?i đ?n các UnmapViewOfFile ch?c năng, s? thay đ?i yêu c?u m? là sâu bên trong h?t nhân. B?i v? r?i ro c?a vi?c thay đ?i ch?c năng qu?n l? b? nh? l?i, m?t hotfix cho Windows Server 2003 s? không đư?c có s?n. Vi?c s?a ch?a m? cho Windows Server 2003 s? có s?n trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

Các chương tr?nh có th? b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng màn h?nh hi?u su?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?o ra m?t đăng nh?p màn h?nh ho?t đ?ng b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 248345 ho?c b?ng cách s? d?ng thu?t s? giám sát hi?u su?t.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  248345Làm th? nào đ? t?o ra m?t đăng nh?p b?ng cách s? d?ng System Monitor trong Windows
 2. Đăng nh?p h? ph?c v? ho?t đ?ng trong su?t th?i gian b?n r?n.
 3. D?ng đăng nh?p màn h?nh hi?u su?t và xem l?i Làm vi?c thi?t l?p kích thư?c Peak theo các Quá tr?nh hi?u su?t đ?i tư?ng. T?m th?y b?t k? quá tr?nh nơi làm vi?c đ?t kích c? đ? vư?t quá 500 MB.
 4. Tr? giá tr? đ?t kích c? làm vi?c c?a m?i quá tr?nh mà b?n xác đ?nh trong bư?c 3 t? tương ?ng Private byte m?c nh?p dư?i các Quá tr?nh hi?u su?t đ?i tư?ng.
N?u làm vi?c đ?t cho m?t quá tr?nh là 500 MB hơn byte tư nhân, chương tr?nh có th? s? d?ng l?n đư?c ánh x? lư?t xem các t?p tin và có th? b? ?nh hư?ng b?i s? xu?ng c?p hi?u su?t t? kêu g?i các UnmapViewOfFile ch?c năng. N?u các chương tr?nh này ng?u nhiên không đáp ?ng ho?c là không đáp ?ng cho th?i gian dài, g? l?i xem l?i phân tích ho?c m? có th? c?n thi?t đ? xác minh r?ng các chương tr?nh b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.

N?u chương tr?nh b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? hi?u su?t này, cách gi?i quy?t m? sau đây có s?n cho Windows Server 2003 cho đ?n khi Windows Server 2003 Service Pack 1 có s?n:
 1. Lo?i b? các cu?c g?i đ?n các UnmapViewOfFile ch?c năng trong các chương tr?nh ch?y trong Windows Server 2003. Cu?c g?i ch?c năng này là c?n thi?t ch? khi tr?nh ph?i ánh x? nhi?u ph?n c?a b? nh? đ?a ch? b? nh? cùng m?t. H? đi?u hành s? d?n s?ch các ph?n đư?c chia s? ngay sau khi các ch? đ? cu?i cùng đ? đ? thoát.
 2. N?u b?n ph?i g?i các UnmapViewViewOfFile ch?c năng, vi?t m?t chương tr?nh m?i đ? t?o ra m?t đ?i tư?ng công vi?c (CreateJobObject). S? d?ng các SetInformationJobObject ch?c năng đ? thi?t l?p làm vi?c t?i đa đ?t kích c? vào kho?ng 500 MB b?ng cách thi?t l?p các tài s?n MaximumWorkingSetSize trong tham s? _JOBOBJECT_BASIC_LIMIT_INFORMATION. (Thi?t đ?t này là 24 MB v?i các / 3 GB chuy?n đ?i.) K?t h?p t?t c? các quy tr?nh c?n thi?t v?i đ?i tư?ng công vi?c này.
Chương tr?nh này nên đư?c ch?y sau khi yêu c?u các quá tr?nh đ? b?t đ?u. N?u m?t trong nh?ng quá tr?nh kh?i đ?ng l?i, chương tr?nh này ph?i ch?y. B?n có th? không ph?i tr? m?t h?nh ph?t hi?u su?t r?t l?n n?u b?n h?n ch? làm vi?c đ?t kích c? cho quá tr?nh. N?u có r?t nhi?u s?n RAM trên h? th?ng, các trang đư?c g? b? kh?i quá tr?nh làm vi?c t?p s? đư?c đ?t trong danh sách ch?. N?u m?t trang l?i phát sinh, nó r?t có th? s? đư?c ph?c v? b?i trang trong danh sách ch? trong b? nh? v?t l?. Đi?m chu?n hi?u su?t nên đư?c ch?y đ? xác đ?nh tác d?ng hi?u su?t th?c t? cho vi?c này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2. V?n đ? d? ki?n s? đư?c c? đ?nh trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 815227 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbtshoot kbenv kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB815227 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815227

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com