Làm th? nào đ?: C?u h?nh các quy?n h?n t?p tin NTFS cho an ninh c?a ASP.Các ?ng d?ng m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815153 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh NTFS t?p c?p phép cho an ninh c?a m?t ASP.NET ?ng d?ng.

M?t trong nh?ng phương pháp ph? bi?n đ? gi?m nguy cơ b? k?t h?p v?i lưu tr? m?t công khai có th? s? d?ng ASP.NET ?ng d?ng là đ? h?n ch? quy?n truy c?p NTFS trên các tác ph?m c?a ?ng d?ng. Ch? các tài kho?n ph?i có quy?n truy c?p vào m?t c? th? t?p tin trong m?t ASP.NET ?ng d?ng đư?c li?t kê trong danh sách đi?u khi?n truy c?p các t?p tin (ACL). Ngoài ra, trương m?c xu?t hi?n trong ACL ph?i có t?i thi?u ?y quy?n đó là c?n thi?t đ? chương tr?nh ch?y đúng. Cho Ví d?, khi ngư?i dùng ph?i có quy?n đ?c đ? ch?y ?ng d?ng, không c?p quy?n ghi.

Bài vi?t này mô t? các c?p phép t?i thi?u là ngư?i dùng ph?i có cho m?t unauthenticated ASP.NET chương tr?nh ch?y cho lo?i t?p tin ph? bi?n. Khi b?n thay đ?i cài đ?t, kh?i đ?ng l?i ASP.NET application đ?nh k?, và sau đó ki?m tra nó đ? xác minh r?ng các ?ng d?ng ch?y như mong đ?i. Thay đ?i quy?n mà b?n đ? th?c hi?n các t?p tin, và r?ng đ? thành công đư?c yêu c?u, có th? không làm vi?c cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i các ?ng d?ng.

T?i thi?u cho phép đư?c yêu c?u cho ASP.Các ?ng d?ng m?ng

B?ng sau đây li?t kê các c?p phép t?i thi?u mà m?t Internet Trương m?c khách IUSR_ComputerName Internet Services (IIS) thông tin và m?t ASP.Trương m?c ngư?i dùng NET ASPNET (ho?c tài kho?n ngư?i dùng NetworkService, cho các ?ng d?ng mà ch?y trên IIS 6.0) ph?i có. Các c?p phép có hi?u l?c ch? trong các ?ng d?ng nơi m? ngu?n biên d?ch ? m?t DLL t?p tin trư?c khi các ch?y ?ng d?ng, ch?ng h?n như các ?ng d?ng đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Studio.NET. Ngư?i dùng cá nhân ho?c nhóm ph?i có đi?u kho?n b? sung đ? c?p nh?t các t?p tin. C?p phép đư?c hi?n th? cho các lo?i t?p tin cá nhân. Đ?i v?i t?t c? t?p tin lo?i, n?u tài kho?n IUSR_ComputerName và tài kho?n ASPNET (ho?c NetworkService tài kho?n, cho các ?ng d?ng ch?y trên IIS 6.0) có nh?ng c?p phép, b?n có th? lo?i b? t?t c? m?i ngư?i nh?ng tài kho?n và xác th?c ngư?i dùng tài kho?n t? các t?p tin ACL.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i t?pTrương m?c khách Internet Cấp phépASPNET tài kho?n (ho?c NetworkService tài kho?n cho các ?ng d?ng ch?y trên IIS 6.0) c?p phép
Thư m?cĐ?c (yêu c?u đ? truy c?p vào m?c đ?nh tài li?u)Đọc
.ASAXKhông truy c?pĐọc
.ASCXKhông truy c?pĐọc
.ASHXKhông truy c?pĐọc
.ASMXĐọcĐọc
.ASPXKhông truy c?pĐọc
.CONFIGKhông truy c?pĐọc
.CSKhông truy c?pKhông truy c?p
.CSPROJKhông truy c?pKhông truy c?p
.DLLKhông truy c?pĐọc
.LICXKhông truy c?pKhông truy c?p
.PDBKhông truy c?pKhông truy c?p
.REMKhông truy c?pĐọc
.TÀI NGUYÊNKhông truy c?pKhông truy c?p
.RESXKhông truy c?pKhông truy c?p
.SOAPKhông truy c?pĐọc
.BBKhông truy c?pKhông truy c?p
.VBPROJKhông truy c?pKhông truy c?p
.VBDISCOKhông truy c?pKhông truy c?p
.WEBINFOKhông truy c?pKhông truy c?p
.XSDKhông truy c?pKhông truy c?p
.XSXKhông truy c?pKhông truy c?p


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315736Làm th? nào đ?: An toàn di?n ASP.NET Application b?ng cách s? d?ng Windows b?o m?t
315588 Làm th? nào đ?: An toàn di?n ASP.NET ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n phía khách hàng
818014 Làm th? nào đ?: An toàn c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework


Thu?c tính

ID c?a bài: 815153 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbacl kbauthentication kbwebserver kbsecurity kbhowtomaster kbmt KB815153 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815153

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com