C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer thay đ?i kinh nghi?m duy?t web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815141 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

theo m?c đ?nh, b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer C?u h?nh đư?c kích ho?t trên Windows Server 2003. Khi b?n B?t đ?u Microsoft Internet Explorer, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Microsoft Internet Explorer là hi?n đang đư?c kích ho?t trên máy ch? c?a b?n. M?c b?o m?t nâng cao làm gi?m các r?i ro c?a t?n công t? các web site d?a trên n?i dung là không an toàn, nhưng nó c?ng có th? ngăn c?n Website Hi?n th? đúng và h?n ch? truy c?p vào m?ng tài nguyên.
C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer thi?t l?p m?t c?u h?nh cho máy ch? c?a b?n và cho Microsoft Internet Explorer mà làm gi?m ti?p xúc c?a máy ch? c?a b?n v?i cu?c t?n công ti?m năng có th? x?y ra thông qua n?i dung web site và các ?ng d?ng k?ch b?n. K?t qu? là, m?t s? web site có th? không hi?n th? ho?c th?c hi?n như mong đ?i.

Bài vi?t này mô t? các tác đ?ng c?a c?u h?nh Internet Explorer tăng cư?ng b?o m?t trong Windows Server năm 2003.

Thông tin thêm

C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer thi?t l?p thi?t đ?t b?o m?t xác đ?nh như th? nào ngư?i dùng tr?nh duy?t Internet và Trang m?ng Intranet v? web site. Các thi?t đ?t này c?ng làm gi?m s? ti?p xúc c?a máy ch? c?a b?n web site có th? tr?nh bày m?t nguy cơ b?o m?t.

M?c đ? nâng cao an ninh có th? ngăn web site Hi?n th? m?t cách chính xác trong Internet Explorer và có th? h?n ch? truy c?p t?i tài nguyên m?ng, ch?ng h?n như các t?p tin trên đ?t tên ph? quát H?i ngh? (UNC) chia s? m?c tin thư thoại. N?u b?n mu?n xem m?t web site yêu c?u Internet Explorer ch?c năng đ? b? vô hi?u hoá, b?n có th? thêm các web site Các web site đ? bao g?m danh sách trong các Intranet C?c b? ho?c web site tin c?y khu v?c.

Vùng b?o m?t Internet Explorer

Trong Internet Explorer, b?n có th? c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t cho m?t s? đư?c xây d?ng trong an ninh khu: Các Internet khu v?c, các Intranet C?c b? khu v?c, các web site tin c?y khu v?c, và Site b? h?n ch? khu v?c. Internet Explorer nâng cao C?u h?nh b?o m?t ch? đ?nh m?c b?o m?t cho nh?ng vùng này như sau:
 • Cho các Internet khu v?c, m?c đ? b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? Cao.
 • Cho các web site tin c?y khu v?c, an ninh c?p đ? đư?c thi?t l?p đ? Phương ti?n truy?n thông. Đi?u này cho phép duy?t nhi?u Internet Các web site.
 • Cho các Intranet C?c b? khu v?c, an ninh c?p đ? đư?c thi?t l?p đ? Trung b?nh-th?p. Đi?u này cho phép ngư?i s? d?ng ?y nhi?m c?a b?n (tên và m?t kh?u) đư?c phê chu?n t? đ?ng t?i site và ?ng d?ng mà c?n đ?n chúng.
 • Cho các Site b? h?n ch? khu v?c, các m?c b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? Cao.
 • theo m?c đ?nh, t?t c? các site Internet và intranet đư?c gán cho Các Internet khu v?c. web site m?ng n?i b? không ph?i là m?t ph?n c?a cácIntranet C?c b? khu tr? khi b?n r? ràng thêm chúng vào đây khu v?c.

Làm th? nào đ? duy?t khi c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đư?c kích ho?t

C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer tăng m?c đ? b?o m?t trên máy ch? c?a b?n. Tuy nhiên, nó c?ng có th? ?nh hư?ng đ?n Internet duy?t theo các cách sau:
 • B?i v? đi?u khi?n ActiveX và script b? vô hi?u hoá, Các web site có th? không hi?n th? trên Internet Explorer như b?n mong đ?i, và ?ng d?ng s? d?ng Internet có th? không làm vi?c m?t cách chính xác. N?u b?n tin tư?ng m?t Internet site và c?n nó đ?y đ? ch?c năng, b?n có th? thêm web site đó làweb site tin c?y khu v?c trong Internet Explorer.

  N?u b?n c? g?ng đ? xem m?t web site Internet s? d?ng script ho?c đi?u khi?n ActiveX, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  N?i dung t? các web site đư?c li?t kê dư?i đây b? ch?n b?i b?o m?t nâng cao Internet Explorer C?u h?nh.

  N?u b?n tin c?y website này, b?n có th? làm gi?m an ninh cài đ?t chuyên bi?t cho các web site b?ng cách thêm nó vào vùng site tin c?y. N?u b?n bi?t đi?u này web site c?a b?n intranet C?c b?, xem xét các tr? giúp đ? đư?c hư?ng d?n thêm các web site vào vùng intranet C?c b? đ? thay th?.
  Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ch? có thêm m?t web site đ? các web site tin c?y khu v?c n?u b?n hoàn toàn t? tin r?ng các web site là đáng tin c?y và URL là các S?a ch?a m?t.

  Lưu ? Thêm m?t web site đ? các web site tin c?y khu v?c s? h? th?p thi?t đ?t b?o m?t cho t?t c? n?i dung t? các web site cho t?t c? ?ng d?ng, bao g?m c? Internet Explorer.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thêm m?t web site đ? các web site tin c?y khu v?c, xem các "Thêm web site vào các web site đáng tin c?y Khu v?c"ph?n c?a bài vi?t này.
 • Truy c?p vào web site m?ng n?i b?, ?ng d?ng d?a trên Web ch?y trên m?t intranet C?c b?, và các t?p khác trên m?ng chia s? ngu?n tài nguyên có th? h?n ch?. N?u b?n tin c?y m?t intranet site ho?c c?p dùng chung và c?n nó ch?c năng, b?n có th? thêm nó đ? các Intranet C?c b? khu v?c.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "Thêm site vào vùng Intranet C?c"ph?n Bài vi?t này.

Các hi?u ?ng c?a Internet Explorer c?u h?nh b?o m?t nâng cao

C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đi?u ch?nh các m?c b?o m?t cho vùng b?o m?t hi?n t?i. B?ng sau mô t? làm th? nào m?i khu v?c b? ?nh hư?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Khu v?cM?c b?o m?tK?t qu?
Vùng InternetCaoVùng Internet có các cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t tương t? như các Site b? h?n ch? khu v?c. B?i m?c đ?nh, t?t c? các site Internet và intranet đư?c gán vào vùng này.

web site có th? không đư?c hi?n th? trong Internet Explorer, như b?n mong đ?i, và ?ng d?ng yêu c?u tr?nh duy?t có th? không làm vi?c m?t cách chính xác b?i v? k?ch b?n, đi?u khi?n ActiveX, máy ?o Microsoft (Microsoft VM) cho HTML n?i dung và t?i t?p xu?ng đ? b? vô hi?u. N?u b?n tin c?y m?t site Internet và c?n nó ho?t đ?ng, b?n có th? thêm web site đó là Đáng tin c?y web site khu v?c trong Internet Explorer.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "Thêm web site đ? các Vùng site tin c?y"ph?n c?a bài vi?t này.
Vùng intranet C?c b?Trung b?nh-th?pTruy c?p vào script, t?p th?c hi?n và các t?p tin trên ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) chia s? m?c tin thư thoại b? h?n ch? tr? khi c?p dùng chung đư?c thêm vào các Intranet C?c b? khu v?c m?t cách r? ràng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "Thêm site intranet C?c b? Khu v?c"ph?n c?a bài vi?t này.

Khi b?n truy c?p vào m?ng n?i b? Các web site, b?n có th? đư?c liên t?c đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p (tên ngư?i dùng c?a b?n và m?t kh?u) do c?u h?nh b?o m?t nâng cao. Trong quá kh?, Internet Explorer t? đ?ng thông qua các ?y nhi?m c?a b?n đ?n các web site m?ng n?i b?. Các c?u h?nh b?o m?t nâng cao vô hi?u hoá t? đ?ng phát hi?n m?ng intranet Các web site. N?u b?n mu?n thông tin kí nh?p c?a b?n đư?c thông qua t? đ?ng đ?n m?t s? Các web site m?ng n?i b?, thêm các web site đ? các Intranet C?c b?khu v?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "Thêm site vào vùng Intranet C?c"ph?n Bài vi?t này.

Đ?ng thêm site Internet vào intranet C?c b? khu v?c, v? ?y nhi?m c?a b?n s? t? đ?ng đư?c phê chu?n đ? web site n?u h? đư?c yêu c?u.
Vùng site tin c?yPhương ti?n truy?n thôngVùng này là cho Internet các web site có n?i dung mà b?n tin tư?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Các"Thêm web site vào các web site tin c?y khu v?c"ph?n c?a bài vi?t này.
Vùng site b? h?n ch?CaoVùng này ch?a các b?n không tin c?y, ch?ng h?n như các web site mà có th? gây h?i máy tính ho?c d? li?u c?a b?n n?u các web site b?n c? g?ng t?i v? ho?c ch?y các t?p tin t? h?.
C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer c?ng đi?u ch?nh kh? năng m? r?ng Internet Explorer và cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t làm gi?m ti?p xúc v?i m?i đe d?a an ninh trong tương lai có th?. Các thi?t đ?t trên các Tab chuyên sâu c?a Tùy ch?n Internet ? Panel điều khiển. B?ng sau đây mô t? các cài đ?t:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tính năngNh?p c?nhThi?t đ?t m?iK?t qu?
Tr?nh duy?tC?u h?nh b?o m?t nâng cao Hi?n th? hộp thoại.NgàyHi?n th? m?t hộp thoại thông báo cho b?n khi m?t Internet web site c? g?ng s? d?ng script ho?c đi?u khi?n ActiveX.
Tr?nh duy?tS? tr?nh duy?t Ti?n ích m? r?ng.T?tVô hi?u hóa tính năng b?n cài đ?t chuyên bi?t đ? s? d?ng v?i Internet Explorer đ? đư?c t?o ra b?i các công ty khác hơn so v?i Microsoft.
Tr?nh duy?tCho phép cài đ?t chuyên bi?t theo yêu c?u (Internet Explorer).T?tDisables cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer thành ph?n theo yêu c?u, n?u c?n thi?t c?a m?t web site.
Tr?nh duy?tCho phép cài đ?t chuyên bi?t theo yêu c?u (Khác).T?tDisables cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n Web theo yêu c?u, n?u c?n thi?t c?a m?t web site.
Microsoft VMJust-in-time (JIT) biên d?ch cho ?o Máy kích ho?t (yêu c?u kh?i đ?ng l?i).T?tVô hi?u hoá Microsoft Tr?nh biên d?ch VM.
Đa phương ti?nKhông hi?n th? n?i dung tr?c tuy?n trong các phương ti?n truy?n thông Bar.NgàyVô hi?u hóa các phát l?i phương ti?n truy?n thông n?i dung trên Internet Thanh thám hi?m phương ti?n truy?n thông.
Đa phương ti?nPhát âm thanh trong Web Trang.T?tVô hi?u hoá nh?c và âm thanh khác.
Đa phương ti?nChơi h?nh ?nh đ?ng trong web site Trang.T?tVô hi?u hóa h?nh ?nh đ?ng.
Đa phương ti?nPhát video trong web site Trang.T?tVô hi?u hoá video đ?n clip.
An ninhKi?m tra thu h?i ch?ng ch? máy ch? (yêu c?u kh?i đ?ng l?i).NgàyT? đ?ng ki?m tra m?t web site ch?ng ch? đ? xem li?u ch?ng ch? đ? b? thu h?i trư?c khi ch?p nh?n gi?y ch?ng nh?n là h?p l?.
An ninhKi?m tra ch? k? trên t?i v? chương tr?nh.NgàyT? đ?ng ki?m ch?ng và hi?n th? nh?n d?ng chương tr?nh mà b?n t?i v?.
An ninhKhông lưu trang đư?c m?t m? đ? đ?a.NgàyVô hi?u hóa ti?t ki?m thông tin an toàn t?m th?i c?a b?n C?p t?p Internet.
An ninhC?p t?p Internet t?m th?i có s?n ph?m nào khi tr?nh duy?t đư?c đóng l?i.NgàyT? đ?ng xóa là t?m th?i C?p t?p Internet khi b?n đóng tr?nh duy?t.
Nh?ng thay đ?i này làm gi?m tính năng trong web site, ?ng d?ng d?a trên web, tài nguyên m?ng c?c b?, và các ?ng d?ng s? d?ng m?t tr?nh duy?t đ? hi?n th? tr? giúp tr?c tuy?n, h? tr? và giúp đ? ngư?i dùng chung.

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng các Intranet C?c b? ho?c web site tin c?y khu v?c bao g?m danh sách, xem các "Qu?n l? Internet Explorer tăng cư?ng an ninh C?u h?nh"ph?n c?a bài vi?t này.

Khi Internet C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Explorer đư?c kích ho?t, sau b? sung cài đ?t chuyên bi?t đư?c đ?t c?u h?nh:
 • web site C?p nh?t Windows đư?c thêm vào các Đáng tin c?y web site khu v?c. Đi?u này cho phép b?n ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t quan tr?ng H? th?ng đi?u hành c?a b?n.
 • Windows l?i Báo cáo Site s? đư?c thêm vào cácweb site tin c?y khu v?c. Đi?u này cho phép b?n đ? báo cáo v?n đ? b?t g?p v?i hệ điều hành c?a b?n và tra c?u các b?n s?a l?i.
 • M?t s? máy tính c?c b? web site (ví d?, http://localhost, https://localhost, và hcp: / / system) đư?c thêm vào cácIntranet C?c b? khu v?c. Đi?u này cho phép các ?ng d?ng và m? làm vi?c t?i đ?a phương do đó b?n có th? hoàn t?t tác v? qu?n tr? chung.
 • Các N?n t?ng cho s? thích b?o m?t (P3P)c?p đ? đư?c thi?t l?p đ? Phương ti?n truy?n thông cho các web site tin c?ykhu v?c. N?u b?n mu?n thay đ?i m?c P3P cho b?t k? khu v?c khác hơn so v?i Internet Khu v?c, b?m vào các B?o m?t tab Internet Tùy ch?n ? Panel điều khiển, và sau đó nh?p vàoNh?p kh?u đ? áp d?ng m?t chính sách riêng tư tùy ch?nh. Đ? thêm m?u chính sách b?o m?t, h?y ghé thăm web site thư vi?n Microsoft MSDN sau đây:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms537344.aspx

Internet Explorer nâng cao c?u h?nh b?o m?t và b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i

C?u h?nh b?o m?t nâng cao áp d?ng cho ngư?i dùng khác tài kho?n theo lo?i cài đ?t chuyên bi?t. B?ng sau mô t? làm th? nào nh?ng ngư?i dùng b? ?nh hư?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i cài đ?t chuyên bi?tC?u h?nh b?o m?t nâng cao đư?c áp d?ng cho
Qu?n tr? viên?Ngư?i dùng có quy?n?Gi?i h?n Ngư?i s? d?ng?Ngư?i dùng b? gi?i h?n?
Nâng c?p các ho?t đ?ng H? th?ngKhôngKhông
cài đ?t chuyên bi?t không giám sát các ho?t đ?ng H? th?ngKhôngKhông
Các cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n s? d?ng c?a thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v?Có **Có **
** Trong khi cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i hư?ng d?n s? d?ng, b?n s? đư?c nh?c đ? vô hi?u hóa Internet Explorer tăng cư?ng an ninh C?u h?nh Đ?i v?i ngư?i dùng. Đi?u này cho phép ngư?i dùng ch?y m?t b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Phiên làm vi?c mà không có gi?i h?n.

Cho m?t kinh nghi?m t?t hơn khi thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? đư?c kích ho?t, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? lo?i b? tăng cư?ng an ninh c?u h?nh t? các thành viên c?a Nhóm ngư?i dùng. Nh?ng ngư?i dùng này có ít hơn các mức cấp phép trên máy ch?, do đó, h? tr?nh bày m?t m?c đ? th?p c?a r?i ro n?u h? là n?n nhân c?a m?t cu?c t?n công. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c áp d?ng b?o m?t nâng cao c?u h?nh, xem các "Áp d?ng Internet Explorer nâng cao c?u h?nh b?o m?t cho ngư?i dùng c? th?"ph?n Bài vi?t này.

?nh hư?ng c?a c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer trên tr?i nghi?m ngư?i dùng Internet Explorer

B?ng sau mô t? làm th? nào nâng cao c?a Internet Explorer C?u h?nh b?o m?t ?nh hư?ng đ?n kinh nghi?m c?a m?i ngư?i dùng v?i Internet Thám hi?m:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Nhi?m v?Có th? đư?c hoàn thành b?i
Qu?n tr? viên?Ngư?i dùng có quy?n?Gi?i h?n Ngư?i s? d?ng?Ngư?i dùng b? gi?i h?n?
B?t/t?t c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer KhôngKhôngKhông
Đi?u ch?nh m?c b?o m?t cho m?t vùng c? th? trong Internet Thám hi?m KhôngKhông
Thêm site vào vùng site tin c?y
Thêm site vào vùng intranet C?c b?
T?t c? các tác v? Internet Explorer khác có th? đư?c hoàn t?t b?i t?t c? các nhóm ngư?i s? d?ng, tr? khi các quản trị viên máy phục vụ thêm vào đó h?n ch? ngư?i dùng truy c?p.

Qu?n l? Internet Explorer c?u h?nh b?o m?t nâng cao

C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đư?c thi?t k? đ? gi?m c?a máy ch? c?a b?n ti?p xúc v?i m?i đe d?a an ninh. Ph?i ch?c ch?n r?ng b?n nh?n đư?c l?i nh?t t? c?u h?nh b?o m?t nâng cao, h?y xem xét nh?ng khuy?n ngh? qu?n l? tr?nh duy?t:
 • theo m?c đ?nh, t?t c? các site Internet và intranet đư?c gán cho Các Internet khu v?c. N?u b?n tin c?y m?t site Internet ho?c m?ng n?i b? và c?n nó ho?t đ?ng, thêm Internet web site đ? các Đáng tin c?y web site khu v?c, ho?c n?u nó là m?t web site m?ng n?i b?, thêm các web site m?ng n?i b? đ? cácIntranet C?c b? khu v?c. Đ? bi?t thêm thông tin v? b?o m?t c?p cho t?ng vùng, xem các "?nh hư?ng c?a C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer"ph?n này Bài vi?t.
 • N?u b?n mu?n ch?y m?t ?ng d?ng máy tính khách d?a trên tr?nh duy?t qua Internet, nó là t?t nh?t đ? thêm các web site lưu tr? các ?ng d?ng đ? cácweb site tin c?y khu v?c. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "Thêm web site vào các web site đáng tin c?y Khu v?c"ph?n c?a bài vi?t này.
 • N?u b?n mu?n ch?y m?t ?ng d?ng máy tính khách d?a trên tr?nh duy?t qua intranet m?t b?o v? và b?o m?t c?c b?, nó là t?t nh?t đ? thêm các web site mà lưu tr? các ?ng d?ng đ? các Intranet C?c b? khu v?c. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "Thêm Các web site đ? intranet C?c b? khu"ph?n này Bài vi?t.
 • Thêm web site n?i b? và các máy ch? đ?a phương đ? các Đ?a phương m?ng n?i b? Các khu v?c đ? đ?m b?o r?ng b?n có quy?n truy c?p vào các ?ng d?ng và có th? ch?y Các ?ng d?ng t? máy ch? c?a b?n.
 • Dùng Unattend.txt đ? thêm intranet và các máy ph?c v? UNC đ? Các Intranet C?c b? khu v?c bao g?m danh sách như là m?t ph?n c?a các ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem Readme t?p tin trong Deploy.cab trên đ?a compact s?n ph?m Windows.
 • S? d?ng máy tính khách hàng đ? t?i các t?p tin như tr?nh đi?u khi?n và b?n ghi d?ch v? gói, và tránh tr?nh duy?t trên máy ch?.
 • N?u b?n dùng ?nh đ?a đ? cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành trên máy ch? c?a b?n, thêm intranet và các máy ph?c v? UNC b?n tin tư?ng vào cácIntranet C?c b? khu v?c và thêm các site Internet b?n tin c?y đ? các web site tin c?y khu v?c trên ?nh cơ s?. B?n có th? sau đó thay đ?i danh sách cho h?nh ?nh tương đ?i so v?i các lo?i máy ch? khác nhau và yêu c?u.

Thêm site vào vùng site tin c?y

Khi c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đư?c kích ho?t trên máy ch? c?a b?n, cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t cho t?t c? các web site đư?c thi?t l?p đ? Cao. N?u b?n tin c?y m?t web site và c?n nó ho?t đ?ng, b?n có th? thêm trang đó đ? các web site tin c?y vùng Internet Thám hi?m.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào các web site mà b?n mu?n thêm.
  • N?u b?n đ? xem các web site mà b?n mu?n Thêm, h?y đi t?i bư?c 2.
  • N?u b?n bi?t URL c?a các web site mà b?n mu?n thêm, kh?i đ?ng Internet Explorer, nh?p URL web site trong các Đ?a ch? Bar, và sau đó ch? đ?i cho các web site đ? t?i.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Thêm này Các web site đ?, và sau đó nh?p vào web site tin c?y Khu v?c.
 3. Trong các web site tin c?y hộp thoại h?p, b?m vàoThêm đ? di chuy?n các web site vào danh sách, và sau đó nh?p vàoĐóng.
 4. Làm m?i trang đ? xem các web site t? m?i c?a nó khu v?c.
 5. Ki?m tra thanh trạng thái c?a tr?nh duy?t đ? xác nh?n r?ng các web site là các web site tin c?y khu v?c.
Ghi chú
 • N?u m?t web site c? g?ng s? d?ng Internet ho?c ActiveX Đi?u khi?n, m?t hộp thoại s? xu?t hi?n đ? thông báo cho b?n. B?n có th? thêm các web site Internet đ? Các web site tin c?y khu v?c tr?c ti?p t? hộp thoại này. N?u b?n đ? vô hi?u hóa hộp thoại này, b?n có th? kích ho?t l?i hộp thoại Internet Thám hi?m: Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tùy ch?n. Trên các Nâng cao tab, ch?n Hi?n th? hộp thoại c?u h?nh b?o m?t nâng cao.
 • M?t web site có th? là m?t ph?n c?a ch? m?t khu v?c t?i m?t th?i đi?m. B?n không th? thêm trang vào c? hai các web site tin c?y khu v?c vàIntranet C?c b? khu v?c.
 • Khi b?n thêm m?t web site đ? các Đáng tin c?y web site khu v?c, b?n đang thêm mi?n cho trang đó. V? v?y, t?t c? Trang trong mi?n đó c?ng đư?c thêm vào. Ví d?, n?u b?n thêmhttp://www.Microsoft.com/WindowsXP/expertzone/ đ?n c?a b?nweb site tin c?y khu v?c, b?n đang thêm http://www.microsoft.com. N?u sau đó b?n mu?n xem các web site Windows tr? giúp và h? tr?, b?n ph?i thêm http://support.Microsoft.com m?t cách riêng bi?t, b?i v? các web site Windows tr? giúp và h? tr? là m?t tên mi?n riêng bi?t.
 • Internet Explorer duy tr? hai danh sách khác nhau c?a web site cho các web site tin c?y khu v?c. M?t danh sách có hi?u l?c khi các c?u h?nh b?o m?t nâng cao đư?c kích ho?t, và m?t danh sách riêng có hi?u l?c Khi c?u h?nh b?o m?t nâng cao b? vô hi?u hóa. Khi b?n thêm m?t web site đ? các web site tin c?y khu v?c, b?n đang ch? thêm nó vào danh sách đó là hi?n nay có hi?u l?c.
 • B?n có th? s? d?ng kí t? đ?i di?n đ?i di?n đ? thêm t?t c? các tên mi?n ph? cho m?t tên mi?n c? th?. Ví d?, b?n có th? thêm*. microsoft.com danh sách. Đi?u này cho bi?t thêm www.microsoft.comsupport.microsoft.com.
 • Nhi?u trang Internet s? d?ng nhi?u hơn m?t tên mi?n đ? lưu tr? c?a h? n?i dung. B?n có th? thêm nhi?u tên mi?n đ? các Đáng tin c?y web site khu v?c đ? có đ?y đ? ch?c năng cho m?t web site.
 • Trong khi cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? thêm nhi?u web site cùng m?t lúc th?i gian đ? các web site tin c?y Các khu v?c b?ng cách s? d?ng m?t s? cài đ?t chuyên bi?t trong Unattend.txt. cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem t?p README trong Deploy.cab trên đ?a compact s?n ph?m Windows. B?n c?ng có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? thêm và qu?n l? nhi?u web site. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các Microsoft Windows Server 2003 tri?n khai Kit.

Thêm site vào vùng intranet C?c b?

Khi c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer là kích ho?t, các thi?t đ?t b?o m?t cho m?i site intranet đư?c thi?t l?p đ? Cao. V? v?y, b?n đư?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n (c?a b?n tên người dùng và m?t kh?u) m?i l?n b?n ghé thăm web site m?ng n?i b? đ? không Thêm vào các Intranet C?c b? khu v?c. N?u b?n thư?ng xuyên s? d?ng intranet và b?n bi?t các web site đó là đáng tin c?y, b?n có th? thêm h? Các Vùng intranet C?c b? trong Internet Explorer. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào các web site mà b?n mu?n thêm.
  • N?u b?n đ? xem các web site mà b?n mu?n Thêm, h?y đi t?i bư?c 2.
  • N?u b?n bi?t URL c?a các web site mà b?n mu?n thêm, kh?i đ?ng Internet Explorer, nh?p URL web site trong các Đ?a ch? Bar, và sau đó ch? đ?i cho các web site đ? t?i.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Thêm này Các web site đ?, và sau đó nh?p vào Intranet C?c b? Khu v?c.
 3. Trong các Intranet C?c b? hộp thoại h?p, b?m vàoThêm đ? di chuy?n các web site vào danh sách, và sau đó nh?p vàoĐóng.
 4. Làm m?i trang đ? xem các web site t? m?i c?a nó khu v?c.
 5. Ki?m tra thanh trạng thái c?a tr?nh duy?t đ? xác nh?n r?ng các web site là các Intranet C?c b? khu v?c.
Ghi chú
 • Đ?ng thêm site Internet vào các Đ?a phương m?ng n?i b? khu v?c, v? ?y nhi?m c?a b?n đư?c phê chu?n t? đ?ng đ?n Các trang web n?u chúng đư?c yêu c?u.
 • M?t trang Web có th? là m?t ph?n c?a ch? m?t khu v?c t?i m?t th?i đi?m. B?n không th? thêm trang vào c? hai các Trang web tin c?y khu v?c vàIntranet C?c b? khu v?c.
 • C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?ng h?n ch? truy nh?p k?ch b?n, t?p tin th?c thi và các t?p tin có kh? năng không an toàn trên đư?ng d?n UNC tr? khi đư?ng d?n UNC đư?c thêm vào các Intranet C?c b? khu v?c m?t cách r? ràng. Ví d?, n?u b?n mu?n truy c?p \\máy ch?\share\setup.exe, b?n ph?i thêm\\máy ch? đ? các Đ?a phương m?ng n?i b? khu v?c.
 • Khi b?n thêm m?t trang Web đ? các Đ?a phương m?ng n?i b? khu v?c, b?n đang thêm mi?n cho trang đó. V? v?y, t?t c? Trang trong mi?n đó c?ng đư?c thêm vào. Ví d?, n?u b?n thêmhttp://YourIntranetServer/SubWebđ?n c?a b?n Intranet C?c b? khu v?c, b?n đang thêm http://YourIntranetServer.
 • Internet Explorer duy tr? hai danh sách khác nhau c?a trang web cho các Intranet C?c b? khu v?c. M?t danh sách có hi?u l?c khi các c?u h?nh b?o m?t nâng cao đư?c kích ho?t, và m?t danh sách riêng có hi?u l?c Khi c?u h?nh b?o m?t nâng cao b? vô hi?u hóa. Khi b?n thêm m?t trang Web đ? các Intranet C?c b? khu v?c, b?n đang ch? thêm nó vào danh sách đó là hi?n nay có hi?u l?c.
 • Trong khi cài đ?t, b?n có th? thêm nhi?u trang web cùng m?t lúc th?i gian đ? các Intranet C?c b? Các khu v?c b?ng cách s? d?ng m?t s? cài đ?t trong Unattend.txt. cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem t?p Readme trong Deploy.cab trên đ?a CD s?n ph?m Windows. B?n c?ng có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? thêm và qu?n l? nhi?u trang web. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các Microsoft Windows Server 2003 tri?n khai Kit.

Áp d?ng c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer cho ngư?i dùng c? th?

C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer cho phép b?n ki?m soát m?c truy nh?p Internet Explorer đư?c phép cho nhóm ngư?i dùng nh?t đ?nh trên máy ch? c?a b?n.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? B?ng đi?u khi?n, b?m vào Thêm ho?c Lo?i b? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b? Windows Thành ph?n.
 2. Ch?n Internet Explorer tăng cư?ng an ninh C?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 3. B?m vào đ? ch?n h?p ki?m cho ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n mu?n áp d?ng c?u h?nh b?o m?t nâng cao đ?: Cho Nhóm ngư?i qu?n tr?, Cho t?t c? các nhóm khác, ho?c c? hai, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p chu?t Ti?p theo, và sau đó nh?p vàoK?t thúc.
 5. Kh?i đ?ng l?i Internet Explorer đ? áp d?ng b?o m?t nâng cao cài đ?t.
Ghi chú
 • Khi b?n áp d?ng b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer C?u h?nh nhóm ngư?i qu?n tr?, các cài đ?t đư?c áp d?ng cho qu?n tr? viên và ngư?i s? d?ng đi?n. Khi b?n áp d?ng Internet Explorer nâng cao C?u h?nh b?o m?t cho nhóm ngư?i dùng, các cài đ?t đư?c áp d?ng đ? h?n ch? và ngư?i dùng b? gi?i h?n.
 • Đ? c?p nh?t thông tin v? b?o m?t Internet Explorer khu v?c, truy c?p vào trang Web thư vi?n Microsoft MSDN sau đây:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms537186.aspx

Áp d?ng thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer m?c đ?nh Windows 2000

N?u c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đư?c kích ho?t trên máy ch? c?a b?n, b?n có th? quy?t đ?nh s? d?ng b?o m?t Internet Explorer m?c đ?nh cài đ?t đư?c s? d?ng b?i Windows 2000.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? B?ng đi?u khi?n, b?m vào Thêm ho?c Lo?i b? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b? Windows Thành ph?n.
 2. Ch?n Internet Explorer tăng cư?ng an ninh C?u h?nh, b?m đ? b? ch?n vi?c l?a ch?n, và sau đó nh?p vàoOk.
 3. Nh?p chu?t Ti?p theo, và sau đó nh?p vàoK?t thúc.
 4. Kh?i đ?ng l?i Internet Explorer đ? áp d?ng các thay đ?i.
Quan tr?ng
 • Khi b?n s? d?ng các thi?t đ?t b?o m?t Windows 2000 Internet Explorer, b?n khôi ph?c l?i danh sách Trang web tin c?yIntranet C?c b? Trang web đ? có hi?u l?c ? th?i gian Internet C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a thám hi?m đ? đư?c áp d?ng.
 • Áp d?ng m?c đ?nh Windows 2000 Internet Explorer thi?t đ?t b?o m?t tăng lên máy ch? c?a b?n ti?p xúc v?i cu?c t?n công ti?m năng t? n?i dung trang Web d?a trên đ?c h?i.

Tăng cư?ng thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer theo cách th? công trên máy ch? c?a b?n

N?u b?n không s? d?ng b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer C?u h?nh trong môi trư?ng c?a b?n, b?n có th? d? dàng tăng cư?ng Internet Explorer b?ng cách s? d?ng Tùy ch?n Internet ? B?ng đi?u khi?n đ? t? nâng cao thi?t đ?t b?o m?t trên máy ch? c?a b?n.

Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó trên cácCông c? tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tùy ch?n.
 2. Trên các An ninh tab, ch?n trang Web vùng n?i dung mà b?n mu?n đi?u ch?nh: Internet, Đ?a phương m?ng n?i b?, Trang web tin c?y, ho?c Gi?i h?n Trang web.
 3. Theo M?c b?o m?t cho vùng này, b?m vàoM?c m?c đ?nh s? d?ng m?c đ?nh m?c b?o m?t cho vùng, ho?c nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh, và sau đó ch?n các thi?t đ?t b?n mu?n.
Ghi chú
 • Đ? h?n ch? các trang web, h?y nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh, và sau đó nh?p vào m?t m?c đ? trong các Thi?t l?p l?i danh sách.
 • Đ? c?p nh?t thông tin v? b?o m?t Internet Explorer khu v?c, truy c?p vào trang Web thư vi?n Microsoft MSDN sau đây:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms537186.aspx

B?o m?t tr?nh duy?t th?c ti?n t?t nh?t

B?ng cách s? d?ng máy ch? đ? duy?t Internet không ph?i là âm thanh an ninh th?c hành b?i v? tr?nh duy?t Internet làm tăng s? ti?p xúc c?a máy ch? c?a b?n cu?c t?n công b?o m?t ti?m năng. B?t k? tr?nh duy?t b?n s? d?ng, đó là m?t t?t ? tư?ng đ? h?n ch? tr?nh duy?t trên máy ch? c?a b?n. Đ? gi?m nguy cơ đ?n máy ch? c?a b?n c?a cu?c t?n công ti?m năng t? n?i dung đ?c h?i d?a trên Web:
 • Không s? d?ng máy ch? đ? duy?t Web chung n?i dung.
 • S? d?ng máy tính khách hàng đ? t?i các t?p tin như tr?nh đi?u khi?n và gói d?ch v?.
 • Làm không xem các trang web mà b?n không th? xác nh?n an toàn.
 • S? d?ng tài kho?n gi?i h?n ngư?i dùng thay v? ngư?i qu?n tr? tài kho?n cho tr?nh duy?t Web chung.
 • S? d?ng chính sách nhóm đ? gi? ngư?i dùng không đư?c phép t? làm thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t c?a tr?nh duy?t không phù h?p.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? qu?n l? c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đ? ngư?i s? d?ng và qu?n tr? viên th? truy c?p tài nguyên đáng tin c?y và các trang Web vào m?t m?ng n?i b? công ty và trên Internet, h?y truy c?p Microsoft Web site sau đ? t?i v? "Qu?n l? Internet Explorer tăng cư?ng an ninh Configuration" tr?ng gi?y:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d41b036c-e2e1-4960-99bb-9757f7e9e31b

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms537180.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 815141 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB815141 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 815141

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com