MS03-007: Đánh d?u b? đ?m trong c?u ph?n c?a Windows có th? gây ra s? th?a hi?p Web Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 815021 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web cơ s? h? t?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd450371.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Microsoft ban đ?u đư?c phát hành bài vi?t này ngày 17 tháng 3 năm 2003. T?i th?i đi?m đó, Microsoft đ? nh?n th?c c?a m?t khai thác công khai s?n có đang đư?c s? d?ng đ? t?n công các máy ch? Windows 2000 ch?y IIS 5.0. Vector t?n công trong trư?ng h?p này là WebDAV m?c dù các l? h?ng ti?m ?n trong m?t l?i thành ph?n h? đi?u hành, Ntdll.dll. Microsoft phát hành m?t b?n vá đ? b?o v? Windows 2000 khách hàng không lâu sau đó, nhưng c?ng v?n ti?p t?c đ? đi?u tra các l? h?ng n?m bên dư?i. Windows NT 4.0 c?ng ch?a các ti?m ?n l? h?ng trong Ntdll.dll, tuy nhiên nó không h? tr? WebDAV và do đó vi?c khai thác đư?c bi?t đ?n đ? không có hi?u qu? ch?ng l?i Windows NT 4.0. Microsoft có ngay bây gi? phát hành b?n vá l?i cho Windows NT 4.0. Ngoài ra, Microsoft g?n đây đ? h?c này d? b? t?n thương trong Windows XP. Tuy nhiên, gi?ng như Windows NT 4.0, Windows XP không cài đ?t Internet Information Services (IIS) theo m?c đ?nh. Ngày 28 tháng 5, Năm 2003, Microsoft phát hành m?t b?n vá cho Windows XP và Windows XP Service Pack 1.
C?nh báo N?u b?n đang ch?y Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), b?n ph?i ki?m tra phiên b?n c?a Ntoskrnl.exe trên máy tính c?a b?n trư?c khi cài đ?t này vá. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. M? c?p %Windir%\System32.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Ntoskrnl.exe t?p tin, nh?p vàoThu?c tính, sau đó b?m các Phiên bảntab.
Các phiên b?n c?a Ntoskrnl.exe t? 5.0.2195.4797 đ? 5.0.2195.4928 không tương thích v?i các mi?ng vá này. Nh?ng phiên b?n này đư?c phân ph?i ch? v?i D?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m hotfixes. N?u b?n cài đ?t các b?n vá là mô t? trong bài vi?t này trên m?t máy tính v?i m?t phiên b?n Ntoskrnl.exe t? 5.0.2195.4797 đ? 5.0.2195.4928, máy tính ng?ng đáp ?ng v?i m?t "Stop 0x00000071 "tin nh?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u đi?u này x?y ra, b?n ph?i Khôi ph?c cài đ?t Windows b?ng cách s? d?ng Windows 2000 Recovery Console và các sao lưu các b?n sao c?a t?p tin Ntdll.dll đư?c lưu tr? trong các Winnt\$ NTUninstallQ815021$ c?p.

Đ? c?p nh?t m?t máy tính có m?t Phiên b?n c?a Ntoskrnl.exe đư?c phân ph?i b?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft D?ch v?, b?n ph?i liên h? đ?u tiên v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft trư?c khi b?n áp d?ng mi?ng vá này. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đi?n tho?i s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/selectassist
Ho?c, b?n có th? nâng c?p lên Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) trư?c khi b?n cài đ?t đ?p vá này.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Windows 2000 h? tr? phân ph?i World Wide Web U? quy?n và giao th?c Versioning (WebDAV). WebDAV, v? nó đư?c mô t? trong RFC 2518, là m?t t?p h?p các ph?n m? r?ng đ? Hypertext Transfer Protocol (HTTP) cung c?p m?t tiêu chu?n cho qu?n l? biên t?p và t?p tin gi?a các máy tính trên Internet. Đ? xem RFC 2518, ghé thăm RFC Web site sau:
FTP://FTP.RFC-Editor.org/in-Notes/rfc2518.txt
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

M?t l? h?ng b?o m?t t?n t?i trong m?t c?a s? thành ph?n đư?c s? d?ng b?i WebDAV. L? h?ng này x?y ra b?i v? các thành ph?n có ch?a m?t b? đ?m đánh d?u.

K? t?n công có th? khai thác các d? b? t?n thương b?ng cách g?i m?t yêu c?u HTTP đ?c bi?t thành l?p đ? máy tính ch?y Microsoft Internet Information Services (IIS). Yêu c?u có th? gây ra máy ch? th?t b?i ho?c ch?y m? c?a s? l?a ch?n c?a k? t?n công. M? s? ch?y trong các b?i c?nh b?o m?t c?a các d?ch v? IIS. (Theo m?c đ?nh, các d?ch v? IIS ch?y trong các B?i c?nh LocalSystem).

M?c dù Microsoft đ? cung c?p b?n vá l?i cho Đi?u này d? b? t?n thương và đ? xu?t r?ng b?n cài đ?t nó ngay l?p t?c, b? sung công c? và các bi?n pháp ph?ng ng?a đ? mi?n là b?n có th? s? d?ng đ? ch?n các khai thác l? h?ng này trong khi b?n đánh giá tác đ?ng và kh? năng tương thích c?a các mi?ng vá. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
258868Slipstream chuy?n đ?i cho Windows 2000 Service Pack Update.exe Does không ph?i làm vi?c v?i nh?ng h?nh ?nh máy ch? RIS

Gi?m nh? các y?u t?

 • C?u h?nh m?c đ?nh c?a URLScan ngăn c?n các d? b? t?n thương t? đang đư?c khai thác. URLScan là m?t ph?n c?a các công c? IIS Lockdown. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? URLScan, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc242650.aspx
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? IIS Lockdown, truy c?p vào các Web site sau:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd450372.aspx
 • Các l? h?ng có th? ch? đư?c khai thác t? xa n?u m?t k? t?n công có th? thi?t l?p m?t phiên h?p Web v?i h? ph?c v? b? ?nh hư?ng.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin b?o m?t b?n vá

Windows XP

Thông tin Tải xuống
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Windows XP (t?t c? ngôn ng?)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Windows XP 64-Bit Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Ngày phát hành: 28 tháng 5, 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
Điều kiện tiên quyết

Vá này đ?i h?i ph?i phát hành phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n: Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o: Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l: Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, cài đ?t đ?p vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và đ?n không l?c lư?ng máy tính đ? kh?i đ?ng l?i, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
q815021_wxp_sp2_x86_enu /u /q /z
Đ? xác minh r?ng các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng khóa registry sau t?n t?i:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q815021
Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Thêm/lo?i b? Chương tr?nh công c? trong B?ng đi?u khi?n.

Các vấn đề qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các % Windir %\$NTUninstallQ815021$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá v? Ntdll.dll là m?t h? th?ng l?i nh? phân t?p tin đó đư?c t?i trong th?i gian kh?i đ?ng h? th?ng. Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Ti?ng Anh Phiên b?n hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong th?i gian universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong ngày và th?i gian công c? ki?m soát B?ng đi?u khi?n.

Windows XP
  Date     Time  Version    Size   Path and file name
  ---------------------------------------------------------------------------------
  02-May-2003 15:03 5.1.2600.114  651,264 %Windir%\System32\Ntdll.dll pre-SP1
  01-May-2003 20:56 5.1.2600.1217 654,336 %Windir%\System32\Ntdll.dll with SP1

Windows XP 64-Bit Edition
  Date     Time  Version    Size    Path and file name
  ------------------------------------------------------------------------------------
  02-May-2003 15:03 5.1.2600.114  1,498,112 %WinDir%\System32\Ntdll.dll  pre-SP1
  01-May-2003 14:57 5.1.2600.114   654,336 %WinDir%\System32\Wntdll.dll pre-SP1
  01-May-2003 20:56 5.1.2600.1217 1,508,864 %WinDir%\System32\Ntdll.dll  with SP1
  30-Apr-2003 21:43 5.1.2600.1217  657,408 %WinDir%\System32\Wntdll.dll with SP1
B?n c?ng có th? xác minh các t?p tin đ?p vá này cài đ?t b?i xem xét khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q815021\Filelist

Windows 2000

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

T?t c? ngôn ng? ngo?i tr? Nh?t B?n NEC
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Nh?t B?n NEC
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba 17, 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Điều kiện tiên quyết

Vá này yêu Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t Windows 2000
Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), xem các c?nh báo t?i đ?u c?a bài vi?t này trư?c khi b?n áp d?ng mi?ng vá này.

Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, cài đ?t đ?p vá mà không có b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, và sau đó không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng sau đây d?ng l?nh:
q815021_w2k_sp4_x86_en /u /q /z
Đ? xác minh các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q815021
Lo?i b? thông tin

B?n có th? lo?i b? b?n vá này b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? Các chương tr?nh công c? trong b?ng đi?u khi?n đ? lo?i b? "Windows 2000 Hotfix (SP4) Q815021."

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallQ815021$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá l?i v? Ntdll.dll là m?t nh? phân h? th?ng l?i đư?c n?p trong h? th?ng kh?i đ?ng. Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

  Date     Time  Version    Size   Path and file name
  -----------------------------------------------------------------------
  15-Mar-2003 01:23 5.0.2195.6685 476,944 %Windir%\System32\Ntdll.dll

B?n c?ng có th? xác minh các t?p tin đ?p vá này cài đ?t b?i xem xét khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q815021\Filelist

Windows NT 4.0 (m?i phiên b?n)

Microsoft Internet Information Server (IIS) không đư?c d? đ?nh cho s? d?ng trên Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, và không đư?c h? tr?. Microsoft khuy?n cáo r?ng khách hàng ch?y IIS 4,0 trên Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, b?o v? h? th?ng c?a h? b?ng cách lo?i b? IIS 4.0.

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Windows NT 4.0:

T?t c? ngôn ng? ngo?i tr? Nh?t B?n NEC và Trung Qu?c - H?ng Kông:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Nh?t B?n NEC:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Trung Qu?c - H?ng Kông:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Windows NT Server 4.0, ph?c v? đ?u cu?i ?n b?n:

T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 815021 gói bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng tư 23, năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

Vá này yêu Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ho?c Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0


Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /y : Th?c hi?n lo?i b? (ch? v?i / m ho?c /q ).
 • / f : L?c lư?ng chương tr?nh ph?i đóng c?a lúc t?t máy.
 • n : Không t?o ra m?t thư m?c g? cài đ?t.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi hoàn t?t C?p Nh?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? yên t?nh ho?c l?i v?i không có giao di?n ngư?i dùng. (Đi?u này chuy?n đ?i là m?t superset c?a / m .)
 • / m : S? d?ng ch? đ? không giám sát v?i giao di?n ngư?i dùng.
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q815021
Ví d?, cài đ?t đ?p vá mà không có b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, và sau đó không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng sau đây d?ng l?nh:
q815021i /q /z
Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Spunist.exe Ti?n ích đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallQ815021$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá l?i v? Ntdll.dll là m?t nh? phân h? th?ng l?i đư?c n?p trong h? th?ng kh?i đ?ng. Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

  Date     Time  Version     Size   Path and File name      OS
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  24-Mar-2003 10:38 4.0.1381.7212  367,376 %WinDir%\System32\Ntdll.dll Windows NT 4.0
  24-Mar-2003 07:12 4.0.1381.33546 369,936 %WinDir%\System32\Ntdll.dll TSE

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Windows XP

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Windows 2000

Đi?u này v?n đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-007.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 815021 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbwin2ksp4fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbbug kbmt KB815021 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:815021

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com