B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i n?u m?t cu?c xung đ?t t?p tin v?i MAPI t?p trên máy tính c?a b?n khi b?n b?t đ?u Outlook 2007 ho?c Outlook 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813602 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Office Outlook 2007 ho?c Microsoft Office Outlook 2003, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
M?t chương tr?nh đư?c cài đ?t g?n đây đ? có th? làm cho Microsoft Văn ph?ng ho?c các chương tr?nh e-mail-e-mail-cho phép ho?t đ?ng không đúng. Outlook có th? gi?i quy?t cu?c xung đ?t này mà không ?nh hư?ng đ?n các chương tr?nh mà ban đ?u gây ra các v?n đ?. B?n có mu?n Outlook đ? gi?i quy?t v?n đ? này?

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u có m?t cu?c xung đ?t t?p tin v?i các MAPI t?p tin trên máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đ?i tên t?p Mapi32.dll, và sau đó ch?y chương tr?nh Fixmapi.exe:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Nh?p vào T?t c? các t?p và c?p.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i MAPI32.dll, sau đó b?mTìm kiếm.
 4. Khi quá tr?nh t?m ki?m hoàn t?t, nh?p chu?t ph?i vào cácMapi32.dll t?p tin, và sau đó nh?p vàoĐ?i tên.
 5. Lo?i Mapi32.Old, vaø sau ñoù baám NH?P.
 6. Nh?p vào B?t đ?u m?t t?m ki?m m?i, sau đó b?mT?t c? các t?p và c?p.
 7. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i fixmapi.exe, sau đó b?mTìm kiếm.
 8. Khi quá tr?nh t?m ki?m hoàn t?t, nh?p đúp vàoFixmapi.exe đ? b?t đ?u quá tr?nh s?a ch?a.
 9. Th?c hi?n theo các trên màn h?nh hư?ng d?n đ? hoàn t?t vi?c s?a ch?a quá tr?nh.

THÔNG TIN THÊM

Các Microsoft Windows Messaging h? th?ng con (WMS) cài đ?t các l?i MAPI file trong thư m?c C:\Windows\System, và phiên b?n trư?c c?a Outlook truy c?p các t?p tin t? v? trí đó. MAPI đơn gi?n chương tr?nh, ch?ng h?n như Microsoft Outlook Express, Eudora, Netscape, và các chương tr?nh bên th? ba cài đ?t và truy nh?p t?p Mapi32.dll. B?n có th? s? d?ng chương tr?nh h? tr? Simple MAPI đ? g?i tài li?u b?ng cách nh?n vào G?i đ?n trên các Tệp tr?nh đơn.

Chú ý V?n đ? này có th? ?nh hư?ng đ?n các chương tr?nh như h? th?ng trao đ?i Qu?n l?, ngay c? khi Exchange Server không ph?i là trên cùng m?t máy tính như các Trao đ?i h? th?ng qu?n l?. V?n đ? x?y ra sau khi b?n ch?y Fixmapi.exe chương tr?nh. N?u b?n thay th? t?p MAPI v?i t?p tin Outlook MAPI, trao đ?i h? th?ng qu?n l? có th? không làm vi?c n?a. Ngoài ra, n?u b?n không ph?i thay th? t?p, Outlook không th? làm vi?c m?t cách chính xác. X?y ra l?i này m?i khi b?n b?t đ?u Outlook cho đ?n khi b?n thay th? các t?p tin v?i các t?p tin Outlook MAPI, nhưng hành đ?ng này phá v? trao đ?i h? th?ng qu?n l?. V? này, Microsoft recommends mà b?n không có Outlook 2000 ho?c s?m hơn vào các cùng m?t máy tính như ngư?i qu?n l? h? th?ng trao đ?i ho?c trao đ?i máy ch?. Đ? tránh trư?ng h?p này, s? d?ng Outlook Web Access ho?c m?t phiên Terminal Server đ? truy c?p vào e-mail tin nh?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 813602 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbfilesystems kbapi kbemail kbstartprogram kbprb kberrmsg kbmt KB813602 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813602

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com