ID c?a bi: 813514 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng gi va nhn email trong Microsoft Office Outlook hoc Outlook Express, ban co th nhn c thng bao li ging vi mt trong nhng thng bao sau:
 • Khng thc hin kt ni c vi may ich a chu ng t chi.
 • Khng th tim thy may chu. (Tai khoan:tn tai khoan, may chu POP:'mail', S Li: 0x800ccc0d)
 • Li c bao cao v tac vu 'tn may chu - ang Gi va Nhn' (0x800ccc0f): 'Kt ni ti may chu bi gian oan. Nu s c nay tip tuc xay ra, hay lin h vi quan tri vin may chu hoc nha cung cp dich vu Internet (ISP). May chu a phan hi: ? K'
 • May chu cua ban a bt ng chm dt kt ni. Nguyn nhn tim n cua hin tng nay bao gm s c vi may chu, s c mang hoc do lu khng hoat ng. Tai khoan. tn tai khoan, May chu: 'tn may chu', Giao thc: Phan hi cua May chu, POP3: '+OK', Cng: 110, An toan (SSL): Khng, S Li: 0x800ccc0f
 • Li c bao cao v tac vu 'tn may chua SMTP - ang gi va Nhn' (0x80042109): 'Outlook khng th kt ni vi may chu gi e-mail i (SMTP). Nu ban tip tuc nhn c thng bao nay, hay lin h vi quan tri vin may chu hoc nha cung cp dich vu Internet (ISP).'
 • Ht thi gian thao tac trong khi i phan hi t may chu (POP) nhn 0x8004210a
 • a xay ra ht thi gian ch trong khi lin h vi may chu 0x800ccc19
Thng tin thng bao li b sung

bit thm thng tin v giai phap cho thng bao ht thi gian ch, hay xem phn "Thng tin B sung".

Gi?i php

Nguyn nhn ph bin nht cua nhng thng bao li nay la s c vi kt ni Internet va cai t tai khoan c cu hinh khng ung trong Outlook hoc Outlook Express. Trc tin, hay am bao rng ban c kt ni Internet. thc hin vic nay, hay i ti phng phap 1.

Chu y Cac phng phap c m ta trong bai vit nay danh cho ca ngi dung co trinh s cp va chuyn su.

Phng php 1: H?y am bao rng b?n c k?t n?i Internet

Phng php 2: am bao rng thit t tai khoan cua ban la chinh xac

Khc phuc s c nng cao

Nu ban vn gp phai s c gi va nhn th sau khi ban a xac minh thit t may chu email vi nha cung cp dich vu email cua minh, hay lam theo cac bc sau. Nu ban khng hai long vi khc phuc s c nng cao, hay hoi quan tri vin h thng cua ban hoc lin h vi B phn h tr cua Microsoft tai: Thc hin cac phng phap sau theo th t. Kim tra xem vn co c giai quyt hay khng sau mi phng phap.

Phng php 3: Khi ng Outlook ch an toan

Phng php 4: Tao h s email mi

Phng php 5: Xoa cac th ang ng khoi hp th cua ban

Phng php 6: Ki?m tra website c?a nh s?n xu?t dit vi-rt co cac g?i ? b? sung

Phng php 7: Sa cha Outlook Express

Phng php 8: am bao rng tt ca ia chi email SMTP trong danh sach phn phi la hp l

Phng php 9: Kim tra cu hinh phn mm tng la cua ban

Thng tin thm

Nu ma li c i kem theo bi mt thng bao li ht thi gian, ban co th giai quyt s c nay bng cach tng cai t ht thi gian may chu trong Outlook hoc Outlook Express. tng cai t ht thi gian may chu, hay s dung phng phap sau phu hp vi phin ban Outlook hoc Outlook Express cua ban.

Outlook 2010 va Outlook 2013

Outlook 2007


Outlook 2002 va Outlook 2003

Ch Outlook 2000 Corporate hoc Workgroup (CW)

Chi danh cho Th trn Internet cua Outlook 2000 (IMO)


Outlook Express 5.x va 6.0

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Cac bc Tip theo

Nu cac phng phap nay khng hiu qua vi ban, ban co th s dung website Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft tim giai phap khac cho s c cua minh. Mt s dich vu ma website Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft cung cp bao gm:
 • C s? Ki?n th?c c th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? gip ? cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc bi vi?t n?i b?t h? tr? v cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Cc Tu? ch?n H? tr? khc: S dung Internet t cu hoi, lin h vi Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft hoc cung cp phan hi.
Nu ban tip tuc gp s c, ban co th mun lin h vi Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft tai:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 813514 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2013 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
T? kha:
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com