Cach khc phuc s c tinh hung trong o ban khng th hoan thanh ng ky MSN hoc kt ni ti Web site SSL secured (128-Bit) bng Internet Explorer trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 813444 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach khc phuc s c cac tinh hung trong o ban khng th kt ni Web site SSL Secured (128-Bit) (https://) bng Microsoft Internet Explorer trong Windows XP.

Chu y Tim kim C s Kin thc Microsoft co thng tin v vn cu th cua ban trc khi lam theo nhng bc nay. Nu ban nhn c mt thng bao li hoc hanh vi cu th, tim kim C s Kin thc Microsoft bng cach s dung vn ban thng bao li va m ta v vn hoc hanh vi. tim kim C s Kin thc Microsoft, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com
khc phuc s c cac tinh hung trong o ban khng th kt ni Web site SSL Secured (128-Bit) bng Internet Explorer, dung cac phng phap sau theo th t chung xut hin. Sau mi phng phap, dung Internet Explorer th kt ni mt Web site SSL Secured (128-Bit) va xac inh xem s c a c khc phuc cha. Nu ban co th kt ni Web site SSL Secured (128-Bit), ban khng phai dung ti cac phng phap sau o. Nu cha khc phuc c s c, chuyn ti cac phng phap tip theo.THNG TIN THM

Xoa cac tp Internet tam thi

xoa cac tp Internet tam thi , lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. menu Cng cu, bm Tuy chon Internet, sau o bm tab Chung.
 3. Bn di Tp Internet Tam thi , bm Xoa Cookie.
 4. Bm OK khi ban c nhc xac nhn xoa.
 5. Bm Xoa Tp.
 6. Bm OK khi ban c nhc xac nhn xoa.
 7. Bn di Lich s, bm Xoa Lich s.
 8. Bm Co khi ban c nhc xoa lich s cua cac Web site a truy cp.
 9. Bm OK.

Cu hinh bao mt, ni dung, va thit t nng cao trong Internet Explorer

cu hinh bao mt, ni dung, va thit t nng cao trong Internet Explorer, lam theo nhng bc sau:
 1. Cu hinh thit t bao mt cho Vung cac trang tin cy trong Internet Explorer. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Trong Internet Explorer, menu Cng cu, bm Tuy chon Internet, sau o bm tab Bao mt.
  2. Bm Cac trang tin cy, ri bm Mc Mc inh.
  3. Thm Web site SSL Secured (128-Bit) vao Vung cac trang tin cy. thc hin vic nay, click Cac trang, go URL cua trang vao Thm Web site nay vao vung, bm Thm, bm OK, sau o bm Ap dung.
 2. Xoa trang thai Tng Socket Bao mt (SSL) va lich s T Hoan tt. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm tabNi dung.
  2. Bn di Chng chi, bm Xoa Trang thai SSL.
  3. Bm OK khi ban nhn c thng bao b nh n SSL a c xoa thanh cng.
  4. Bn di Thng tin ca nhn, bm T Hoan tt.
  5. Bn di Xoa Lich s T Hoan tt, bm Xoa Biu mu, sau o bm OK khi ban c nhc xac nhn thao tac.
  6. Bm Xoa Mt khu, bm OK khi ban c nhc xoa tt ca mt khu a lu trc o, sau o bm OK hai ln.
 3. Kim tra xem Internet Explorer a c cu hinh dung SSL 2.0 va SSL 3.0 cha. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm tabNng cao.
  2. Bn di Bao mt trong Thit t, chon cac hp kim Dung SSL 2.0 va Dung SSL 3.0 (nu chung cha c chon), sau o bm OK.

Kim tra xem cai t ngay va gi trong may tinh cua ban a ung cha

kim tra xem may tinh cua ban co c cu hinh vi thit t ngay gi ung khng, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm Tuy chon Ngay, Gi, Ngn ng, va Vung , va sau o bm Ngay va Gi .
 3. Bm tabNgay & Gi .
 4. am bao cai t ngay va gi c cu hinh s dung ngay va gi hin tai sau o bm OK.

Kim tra xem may tinh cua ban co s dung mt ma hoa 128-bit

kim tra xem may tinh cua ban co dung mt ma hoa 128-bit, lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. menu Tr giup, bm Gii thiu v Internet Explorer.
 3. Mc mt ma hoa trong may tinh cua ban xut hin bn canh t manh cua Mt ma . Kim tra xem gia tri manh cua Mt ma co hin thi thanh 128-bit.
 4. Bm OK.

Dung Khi Phuc H Thng tra lai trang thai trc o cho may tinh

Tinh nng Khi phuc H thng trong Windows XP "chup nhanh" cac tp h then cht va mt vai tp chng trinh va lu tr thng tin nay thanh cac thi im khi phuc. Ban co th s dung cac im khi phuc nay tra lai trang thai trc o cua Windows XP.

bit thm thng tin v cach dung cac thi im khi phuc tra lai trang thai trc o cua Windows XP, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
306084 Cach khi phuc h iu hanh tr lai trang thai trc o trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Kim tra cu hinh cua cac chng trinh tng la hoc chng vi rut cua bn th ba

am bao chng trinh bc tng la hoc chng vi-rut cai t may tinh cua ban a c cu hinh chinh xac va khng ngn can ban kt ni cac Web site c bao mt cao. bit thm thng tin, xem tai liu v san phm, hoc lin h vi nha cung cp chng trinh.

co thng tin v cach lin h P1, bm s bai vit thich hp trong danh sach sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
65416 Danh sach Lin h Nha cung cp Phn cng va Phn mm thuc bn th ba, A-K (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

60781 Danh sach Lin h Nha cung cp Phn cng va Phn mm thuc bn th ba, L-P (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

60782 Danh sach Lin h Nha cung cp Phn cng va Phn mm thuc bn th ba, Q-Z (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

S dung cng cu B kim tra Tp H thng (Sfc.exe) quet tt ca Tp c bao v Bao v WFP (Windows File Protection Bao v tp cua Windows)

S dung B kim tra Tp H thng vi tham bin /scannow ngay lp tc quet va kim tra phin ban cua tt ca cac tp h thng ma tinh nng Bao v Tp cua Windows giup bao v. Nu B kim tra Tp H hhng phat hin ra mt tp bi ghi e, no truy xut phin phin ban chinh xac cua tp o t cp m n (Systemroot\System32\Dllcache) hoc t tp ngun cai t Windows, sau o thay th cac tp khng chinh xac. B kim tra Tp H thng cung kim tra va phuc hi lai cp m n. Ban phai ng nhp vao vi t cach la quan tri vin hoc mt thanh vin cua nhom Quan tri vin chay B kim tra Tp H thng.

chay B kim tra Tp H thng vi tham bin /scannow, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Trong M, go cmd, sau o bm OK.
 3. Khi co li nhc lnh, go sfc /scannow, sau o nhn ENTER.
bit thm thng tin v tinh nng Khi phuc H thng, bm cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310747 M ta v Windows XP va B kim tra Tp H thng Windows Server 2003 (Sfc.exe)

Kim tra xem dich vu Cac Dich vu Mt ma hoa cua Microsoft a khi ng cha

kim tra xem dich vu Cac Dich vu Mt ma hoa a khi ng cha, hoc khi ng nu no cha c khi ng, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Trong M, go cmd, sau o bm OK.
 3. Tai du nhc lnh, go net start cryptsvc, sau o nhn ENTER.
 4. Go exit thoat khoi Du nhc lnh.

ng ky lai cac tp .dll

ng ky lai cac tp.dll sau y:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
ng ky lai nhng tp nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Trong M, go cmd, sau o bm OK.
 3. Tai du nhc lnh, go cac dong sau va nhn ENTER sau mi dong:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Bm OK khi ban nhn c thng bao DllRegisterServer trong Tn Tp a thanh cng.
 5. Go exit.

Tao h s ngi dung mi

Ban khng th inh vi c Web site SSL Secured (128-Bit) nu h s ngi dung Windows bi hong. giai quyt s c, ng nhp vao may tinh vi t cach mt ngi dung khac va th kt ni ti Web site SSL Secured (128-Bit). Nu ban co th kt ni ti Web site SSL Secured (128-Bit) khi ban ng nhp vi t cach mt ngi dung khac, h s ngi dung cua ban co th bi li. giai quyt vn , sao lu thng tin va cac thit t ma ban mun t h s cua ban (vi du: cp Tai liu va a chung cua ti), sau o xoa h s bi hong.

xoa h s ngi dung, lam theo nhng bc sau:
 1. ng nhp vao may tinh vi t cach Quan tri vin hoc mt thanh vin cua nhom Quan tri vin.
 2. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Hoat ng va Bao tri, sau o bm H thng.
 4. Bm tab Nng cao, ri trong H s Ngi dung bmThit t.
 5. Trong danh sach H s c lu trong may tinh, bm h s ngi dung ma ban mun xoa, sau o bm Xoa.
 6. Bm Co khi ban c nhc xac nhn xoa.
 7. Bm OK hai ln, sau o thoat khoi Pa-nen iu khin.
 8. ng xut khoi may tinh vi t cach Quan tri vin, sau o ng nhp vi t cach ngi dung.

  Windows tao h s mi cho ngi dung o.
Chu y Tng t, ban co th mun tao mt ngi dung mi, sau o sao chep d liu t h s cu sang h s cua ngi dung mi.

bit thm thng tin v thc hin vic nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
811151 Cach sao chep d liu t h s ngi dung bi hong vao mt h s mi

Thu?c tnh

ID c?a bi: 813444 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 2.7
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbenv kbpubtypekc KB813444

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com