K? nov?rst probl?mas, kas rodas, izmantojot programmu Internet Explorer sist?m? Windows XP, nevar pabeigt MSN parakst??anos vai izveidot savienojumu ar SSL nodro?in?t?m (128 bitu) Web viet?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 813444 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? sist?m? Windows XP nov?rst programmas Internet Explorer probl?mu, kuras d?? nevar izveidot savienojumu ar SSL nodro?in?t?m (128 bitu) Web viet?m (https://).

Piez?me. Pirms ?o darb?bu izpild??anas mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z? inform?ciju par specifisko probl?mu. Ja tiek r?d?ts specifisks k??das zi?ojums vai notiek specifiska darb?ba, mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z? k??das zi?ojuma tekstu un probl?mas vai darb?bas aprakstu. Lai mekl?tu Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/?LN=lv
Lai nov?rstu probl?mas, kas rodas, izmantojot programmu Internet Explorer, un kuru d?? nevar izveidot savienojumu ar SSL nodro?in?t?m (128 bitu) Web viet?m, izmantojiet t?l?k min?t?s metodes nor?d?taj? k?rt?b?. P?c katras metodes darb?bu izpild??anas izmantojiet programmu Internet Explorer, lai m??in?tu izveidot savienojumu ar SSL nodro?in?tu (128 bitu) Web vietu un noteiktu, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja var izveidot savienojumu ar SSl nodro?in?tu (128 bitu) Web vietu, p?r?j?s metodes nav j?izmanto. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie n?kam?s metodes.PAPILDINDORM?CIJA

Interneta pagaidu failu dz??ana

Lai dz?stu interneta pagaidu failus, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas) un p?c tam uz z?mnes General (Visp?r?gi).
 3. Sada?? Temporary Internet files (Interneta pagaidu faili) noklik??iniet uz Delete Cookies (Dz?st s?kailus).
 4. Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Noklik??iniet uz Delete Files (Dz?st failus).
 6. Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz OK (Labi).
 7. Sada?? History (V?sture) noklik??iniet uz Clear History (Dz?st v?sturi).
 8. Kad tiek par?d?ts aicin?jums dz?st apmekl?to Web vietu v?sturi, noklik??iniet uz Yes (J?).
 9. Noklik??iniet uz OK (Labi).

Dro??bas, satura un papildu iestat?jumu konfigur?cija programm? Internet Explorer

Lai konfigur?tu dro??bas, satura un papildu iestat?jumus programm? Internet Explorer, r?kojieties ??di:
 1. Konfigur?jiet programm? Internet Explorer dro??bas iestat?jumus uzticamaj?m viet?m. ?im nol?kam r?kojieties ??di:
  1. Programmas Internet Explorer izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas) un p?c tam uz z?mnes Security (Dro??ba).
  2. Noklik??iniet uz Trusted sites (Uzticam?s vietas) un p?c tam uz Default Level (Noklus?juma l?menis).
  3. Pievienojiet SSL nodro?in?tu (128 bitu) Web vietu uzticamo vietu zonai. ?im nol?kam noklik??iniet uz Sites (Vietas) ierakstiet lodzi?? Add this Web site to the zone (Pievienot Web vietu ?ai zonai) ??s vietas URL, noklik??iniet uz Add (Pievienot), OK (Labi) un p?c tam uz Apply (Lietot).
 2. Not?riet dro?ligzdu sl??a (SSL) statusu un autom?tisk?s pabeig?anas v?sturi. ?im nol?kam r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz z?mnes Content (Saturs).
  2. Sada?? Cerificates (Sertifik?ti) noklik??iniet uz Clear SSL State (Not?r?t SSL statusu).
  3. Sa?emot zi?ojumu par SSL ke?atmi?as sekm?gu not?r??anu, noklik??iniet uz OK (Labi).
  4. Sada?? Personal information (Personisk? inform?cija) noklik??iniet uz AutoComplete (Autom?tisk? pabeig?ana).
  5. Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t darb?bu, sada?? Clear AutoComplete history (Autom?tisk?s pabeig?anas v?stures not?r??ana) noklik??iniet uz Clear Forms (Not?r?t veidlapas) un p?c tam uz OK (Labi).
  6. Kad tiek par?d?ts aicin?jums not?r?t visas iepriek? saglab?t?s paroles, noklik??iniet uz Clear Passwords (Not?r?t paroles), OK (Labi) un p?c tam divreiz uz OK (Labi).
 3. P?rbaudiet, vai programma Internet Explorer ir konfigur?ta, lai izmantotu SSL 2.0 un SSL 3.0. ?im nol?kam r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz z?mnes Advanced (Papildu).
  2. Lodzi?a Settings (Iestat?jumi) sada?? Security (Dro??ba) atz?m?jiet Use SSL 2.0 (Lietot SSL 2.0) un Use 3.0 (Lietot SSL 3.0) izv?les r?ti?as (ja t?s jau nav atz?m?tas) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

P?rbaude, vai datums un laiks dator? ir iestat?ts pareizi

Lai p?rbaud?tu, vai dator? ir konfigur?ti pareiza datuma un laika iestat?jumi, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 2. Noklik??iniet uz Date, Time, Language, and Regional Options (Datuma, laika, valodas un re?ion?l?s opcijas) un p?c tam uz Date and Time (Datums un laiks).
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Date& Time (Datums un laiks).
 4. P?rliecinieties, vai datuma un laika iestat?jumi ir konfigur?ti, lai lietotu pareizu datumu un laiku, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

P?rbaude, vai dator? tiek izmantota 128 bitu ?ifr??ana

Lai p?rbaud?tu, vai dator? tiek izmantota 128 bitu ?ifr??ana, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Help (Pal?dz?ba) noklik??iniet uz About Internet Explorer (Par Internet Explorer).
 3. Dator? izmantojamais ?ifr??anas l?menis tiek par?d?ts blakus uzrakstam Cipher Strength (?ifra stipr?ba). P?rbaudiet, vai par?d?t? Cipher Strength (?ifra stipr?ba) v?rt?ba ir 128-bit (128 biti).
 4. Noklik??iniet uz OK (Labi).

Sist?mas atjauno?anas l?dzek?a izmanto?ana, lai atjaunotu datoru iepriek??j? st?vokl?

Sist?mas atjauno?anas r?ks sist?m? Windows "nofotograf?" iz??iro?i svar?gus sist?mas failus un da?us programmu failus un ?o inform?ciju saglab? atjauno?anas punktu veid?. ?os atjauno?anas punktus var izmantot, lai sist?mu Windows XP atjaunotu iepriek??j? st?vokl?.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? izmantot atjauno?anas punktus, lai sist?mu Windows XP atjaunotu iepriek??j? st?vokl?, noklik??iniet uz ?? Microsoft zin??anu b?zes raksta numura:
306084 K? atjaunot oper?t?jsist?mu iepriek??j? st?vokl? sist?m? Windows XP

Tre?o pu?u ugunsm?ra vai antiv?rusu programmu konfigur?cijas p?rbaude

P?rliecinieties, vai dator? instal?t?s tre?o pu?u ugunsm?ra vai antiv?rusu programmas ir konfigur?tas pareizi un nenov?r? savienojumu izveidi ar dro??m Web viet?m. Lai sa?emtu papildinform?ciju, skatiet produkta dokument?ciju vai sazinieties ar programmat?ras pieg?d?t?ju.

Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar programmat?ras pieg?d?t?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
65416 Aparat?ras un programmat?ras tre?o pu?u ra?ot?ju kontaktinform?cijas saraksts, A?K (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60781 Aparat?ras un programmat?ras tre?o pu?u ra?ot?ju kontaktinform?cijas saraksts, L?P (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60782 Aparat?ras un programmat?ras tre?o pu?u ra?ot?ju kontaktinform?cijas saraksts, Q?Z (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums pal?dz?tu sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Sist?mas failu p?rbaud??anas r?ka (Sfc.exe) lieto?ana, lai p?rskat?tu visus failus, kas ir aizsarg?ti, izmantojot Windows failu aizsardz?bas (WFP) l?dzekli

Izmantojiet sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku ar parametru /scannow, lai t?l?t p?rskat?tu un p?rbaud?tu visu to sist?mas failu versijas, kurus pal?dz aizsarg?t Windows failu aizsardz?bas l?dzeklis. Ja sist?mas failu p?rbaud??anas r?ks nosaka, ka k?ds fails ir p?rrakst?ts, tas izg?st pareizo faila versiju no ke?atmi?as mapes (Systemroot\System32\Dllcache) vai sist?mas Windows instal??anas avota failiem un p?c tam aizst?j nepareizo failu. Sist?mas failu p?rbaud??anas r?ks ar? p?rbauda un atjaunina ke?atmi?as mapi. Lai lietotu sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku, jums dator? j?piesak?s k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam.

Lai palaistu sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku ar parametru /scannow, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet sfc/scannow un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
310747 Sist?mas Windows XP un Windows Server 2003 sist?mas failu p?rbaud??anas r?ka (Sfc.exe) apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

P?rbaude, vai tiek start?ts Microsoft ?ifr??anas pakalpojums

Lai p?rbaud?tu, vai tiek start?ts ?ifr??anas pakalpojums, vai lai to start?tu gad?jum?, ja start??ana nenotiek, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet net start cryptsvc un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ierakstiet exit, lai aizv?rtu komandu uzvedni.

.dll failu atk?rtota re?istr??ana

Re?istr?jiet atk?rtoti ??dus .dll failus:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
Lai atk?rtoti re?istr?tu ?os failus, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das rindi?as un katras rindi?as beig?s nospiediet tausti?u ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Sa?emot zi?ojumu par DllRegisterServer sekm?gu izpildi Faila nosaukums, noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Ierakstiet exit.

Jauna lietot?ja profila izveido?ana

Ja sist?mas Windows lietot?ja profils ir boj?ts, iesp?jams, nevar noteikt SSL nodro?in?tas (128 bitu) Web vietas. Lai nov?rstu probl?mu, piesakieties dator? k? cits lietot?js un m??iniet izveidot savienojumu ar SSL nodro?in?tu (128 bitu) Web vietu. Ja savienojumu ar SSL nodro?in?tu (128 bitu) Web vietu varat izveidot, piesakoties k? cits lietot?js, iepriek? izmantotais lietot?ja profils, iesp?jams, ir boj?ts. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izveidojiet vajadz?g?s inform?cijas un iestat?jumu dubl?jumkopiju (piem?ram, mapes My Documents (Mani dokumenti) un Favorites (Mana izlase)) un p?c tam izdz?siet boj?to profilu.

Lai dz?stu lietot?ja profilu, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties dator? k? administrators vai administratoru grupas dal?bnieks.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 3. Noklik??iniet uz Performance and Maintenance (Veiktsp?ja un uztur??ana) un p?c tam uz System (Sist?ma).
 4. Noklik??iniet uz z?mnes Advanced (Papildu) un p?c tam sada?? User Profiles (Lietot?ju profili) noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).
 5. Sarakst? Profiles stored on this computer (?aj? dator? saglab?tie profili) noklik??iniet uz t? lietot?ja profila, kuru v?laties dz?st, un p?c tam noklik??iniet uz Delete (Dz?st).
 6. Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz Yes (J?).
 7. Noklik??iniet uz OK (Labi) divas reizes un p?c tam aizveriet vad?bas paneli.
 8. Atsakieties dator? k? administrators un p?c tam piesakieties k? lietot?js.

  Sist?ma Windows izveido jaunu lietot?ja profilu.
Piez?me. Var ar? izveidot jaunu lietot?ja profilu un p?c tam p?rkop?t datus no iepriek??j? profila uz jaun? lietot?ja profilu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
811151 K? kop?t datus no boj?ta lietot?ja profila uz jaunu profilu

Rekviz?ti

Raksta ID: 813444 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 10. augusts - P?rskat??ana: 2.6
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com