ID c?a bi: 813442
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Ban co th gp mt hoc nhiu vn v ch ky in t sau y may tinh chay Microsoft Windows XP:
 • Khi ban dung cng cu Thng tin H thng xem cac trinh iu khin c ky xac nhn c cai t may tinh cua ban (trong cng cu Thng tin H thng, bm Mi trng Phn mm, sau o bm Cac trinh iu khin c ky xac nhn), khng mt thit bi nao c lit k la a ky xac nhn. Muc Khng hoc Khng co xut hin cho mi thit bi trong ct a ky xac nhn.
 • Khi ban c s dung Microsoft Internet Explorer ghe thm Web site Microsoft Windows Update (http://update.microsoft.com), ban co th nhn c mt trong cac thng bao li sau y:
  Cp nht Phn mm cha Hoan thanh

  Phn mm Windows Update cha cp nht thanh cng.

  Gi s li ti Microsoft (0x800B0004)

  Cp nht Phn mm cha Hoan thanh

  Phn mm Windows Update cha cp nht thanh cng.

  Gi s li ti Microsoft (0x800b0001)
 • Ban khng th kt ni bao mt Web site. Khi ban c lam vy, ban co th nhn c thng bao li sau y trong ca s trinh duyt:
  Khng th hin thi trang
 • Khi ban cai t trinh iu khin hoc chng trinh mi cn ch ky in t, thng bao li sau y c ghi vao tp Setupapi.log:
  Tn Tp se c cai t (chinh sach=bo qua).
  Error 0x800b0003: Biu mu c chi inh cho chu khng phai la biu mu c nha cung cp c chi inh ang tin cy h tr hoc bit ti.
 • Khi ban khi ng lai may tinh sau khi a cai lai Microsoft Internet Explorer 6 bng cac quy trinh trong bai vit C s Kin thc sau y, ban nhn c thng bao rng Internet Explorer vn cha c ky bng ch ky in t:
  318378 Cach cai lai hoc sa cha Internet Explorer va Outlook Express trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Ban khng th ng nhp Windows Messenger hoc MSN Explorer hoc MSN Explorer co th bi ht thi gian khi ban truy luc tin nhn e-mail cua minh.
 • Trong Chu y cua tab m thanh va Hin thi cua Cng cu Chn oan DirectX, ban co th thy cac muc tng t nh sau:
  Tp Tn Tp cha c ky ch ky in t. Nghia la Phong thi nghim Cht lng Phn cng Windows cua Microsoft cha kim tra. Ban th nhn c mt trinh iu khin a c ky xac nhn t nha san xut thit bi phn cng.
 • Khi ban c cai t Microsoft Windows XP Goi Dich vu 1 (SP1) hoc phin ban mi hn, ban co th nhn c thng bao li sau y:
  Thit lp Goi Dich vu 1 khng th kim chng tinh toan ven cua tp Update.inf. Cn am bao dich vu Mt ma hoa ang chay may tinh nay
 • Khi ban c gng kich hoat Plus! DME (Digital Medial Edition) trn Internet, ban nhn c thng bao li sau y:
  Microsoft Plus! Khng th kich hoat Microsoft Plus!! Digital Medial Edition vi cac ly do sau y:

  Microsoft Plus! Khng th kich hoat Digital Medial Edition tai thi im nay do Microsoft Plus! Thut si Kich hoat khng th truyn thng tin ti dich vu kich hoat san phm Microsoft. Kim tra xem may tinh cua ban a kt ni ti Internet hay cha, sau o th lai

NGUYN NHN

Cac vn nay co th chi bao rng cu phn cua Windows XP x ly ch ky in t bi hong.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, ng ky lai cac tp Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll, va Cryptdlg.dll. lam vic nay, hay thc hin nhng bc sau.
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Trong M, go cmd, sau o bm OK.
 3. Khi co li nhc lnh, go regsvr32 softpub.dll, sau o nhn ENTER.
 4. Bm OK khi ban nhn c thng bao DllRegisterServer trong Softpub.dll a thanh cng.
 5. Lp lai cac bc t 1 ti 4 i vi cac tp sau y: Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll, va Cryptdlg.dll.
 6. Go exit, sau o nhn ENTER thoat khoi Du nhc lnh.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 813442 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Hai 2011 - Xem xt l?i: 6.1
T? kha:
kbprb KB813442

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com