Straipsnio ID: 813442
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Microsoft Windows XP?, gali kilti ?i arba ?i? elektroninio pasira?ymo problem?:
 • Naudojant sistemos informacijos ?rank?, skirt? per?i?r?ti kompiuteryje ?diegtas pasira?ytas tvarkykles, (sistemos informacijos ?rankyje spustel?kite Programin?s ?rangos aplinka, tada spustel?kite Pasira?ytos tvarkykl?s), pasira?yt? ?rengini? s?ra?e n?ra. Prie kiekvieno ?renginio stulpelyje Pasira?yta rodomas ?ra?as Ne arba N?ra.
 • Bandydami naudoti ?Microsoft Internet Explorer?, kad apsilankytum?te svetain?je ?Microsoft Windows Update? (http://update.microsoft.com), galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:
  Programin?s ?rangos naujinimas nebaigtas

  ?Windows Update? programin?s ?rangos s?kmingai atnaujinti nepavyko.

  Si?skite klaidos numer? ?Microsoft? (0x800B0004)

  Programin?s ?rangos naujinimas nebaigtas

  ?Windows Update? programin?s ?rangos s?kmingai atnaujinti nepavyko.

  Si?skite klaidos numer? ?Microsoft? (0x800b0001)
 • Negalite prisijungti prie saugi? svetaini?. Bandant prisijungti, nar?ykl?s lange rodomas toks klaidos prane?imas:
  Ne?manoma rodyti puslapio
 • Diegiant naujas tvarkykles ar programas, kuriose naudojami elektroniniai para?ai, ? fail? Setupapi.log ?ra?omas ?is klaidos prane?imas:
  Bus ?diegtas failovardas (strategija=nepaisyti).
  Klaida 0x800b0003: Nurodytos objekto formos nepalaiko arba neatpa??sta patikimas teik?jas.
 • Kai pagal toliau nurodyto ?ini? baz?s straipsnio proced?r? i? naujo ?dieg? ?Microsoft Internet Explorer 6? i? naujo paleid?iate kompiuter?, gaunate prane?im?, persp?jant?, kad ?Internet Explorer? nepasira?yta elektroniniu para?u:
  318378 Kaip ?diegti i? naujo arba atkurti ?Internet Explorer? ir ?Outlook Express? naudojant ?Windows XP?
 • Nepavyksta prisijungti prie ?Windows Messenger? ar ?MSN Explorer? arba nuskai?ius el. lai?kus baigiasi skirtasis ?MSN Explorer? laikas.
 • ?DirectX? diagnostikos ?rankio skirtuk? Garsas ir Ekranas lauke Pastabos galite matyti ?ra?us, pana?ius ? ?iuos:
  Failas failovardas nepasira?ytas elektroniniu para?u. Tai rei?kia, kad jis nepatikrintas ?Microsoft Windows? aparat?ros kokyb?s u?tikrinimo laboratorijoje. Pasira?yt? tvarkykl? galite gauti i? aparat?ros ?renginio gamintojo.
 • Bandydami ?diegti ?Microsoft Windows XP? 1 (SP1) arba v?lesn? pakeitim? paket?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  1 pakeitim? paketo s?rankai nepavyko patikrinti failo Update.inf vientisumo. ?sitikinkite, kad kompiuteryje paleista kriptografin? paslauga
 • Kai naudodamiesi internetu bandote aktyvinti ?Plus! DME? (Digital Media Edition), gaunate ?? klaidos prane?im?:
  Microsoft Plus! Aktyvinimui nepavyko suaktyvinti ?Microsoft Plus! Digital Media Edition? d?l ?ios prie?asties:

  ?Microsoft Plus! Digital Media Edition? ?iuo metu suaktyvinti negalima, nes ?Microsoft Plus!? aktyvinimo vedlys negali perduoti informacijos ?Microsoft? produkt? aktyvinimo tarnybai. Patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie interneto, ir bandykite dar kart?.

PRIE?ASTIS

?ios problemos gali reik?ti, kad ?Windows XP? komponentas, apdorojantis elektroninius para?us, yra pa?eistas.

SPRENDIMAS

Jei norite pa?alinti ?ias veikimo triktis, i? naujo u?registruokite failus Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll ir Cryptdlg.dll. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite regsvr32 softpub.dll ir paspauskite ENTER.
 4. Kai gausite prane?im?, kad ?DllRegisterServer? srityje Softpub.dll pavyko, spustel?kite Gerai.
 5. Kartokite 1?4 veiksmus su ?iais failais: Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll ir Cryptdlg.dll.
 6. ?veskite exit ir paspauskite ENTER, kad u?darytum?te komand? eilut?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 813442 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. vasario 3 d. - Per?i?ra: 6.1
Rakta?od?iai: 
kbprb KB813442

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com