Làm th? nào đ? s? d?ng m?ng lư?i giám sát đ? n?m b?t các m?ng lư?i giao thông

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812953 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t s? th?c hành t?t nh?t đ? s? d?ng khi b?n s? d?ng Microsoft Network Monitor (Netmon.exe) đ? n?m b?t các m?ng lư?i giao thông.

M?t d?u v?t m?ng có b?t k? đ?c đi?m sau đây có th? ngăn ch?n các phân tích thành công c?a lưu lư?ng m?ng đư?c ch?p:
 • Water m?ng không ch?a t?t c? các c?n thi?t m?ng lư?i giao thông.
 • Chi này có quá nhi?u m?ng không c?n thi?t lưu lư?ng truy c?p.
 • Nó không đi kèm v?i máy tính tên và đ?a ch? thông tin máy tính b? ?nh hư?ng.

Đ?nh ngh?a

Các đ?nh ngh?a sau đây đư?c s? d?ng trong bài vi?t này:
 • N?m b?t (ho?c D?u v?t): Lưu lư?ng m?ng thu th?p và lưu b?ng cách s? d?ng Microsoft M?ng Monitor (Netmon.exe).
 • Màn h?nh máy tính: Máy tính ch?y Network Monitor.
 • Máy tính m?c tiêu: M?t máy tính mà m?ng giao thông Netmon.exe ch?p.
 • Đ?a ch? đích: Đ?a ch? giao th?c c? th? c?a máy tính m?c tiêu.

Làm máy tính m?c tiêu giao thông có s?n cho máy tính màn h?nh

N?u b?n không ch?y m?ng màn h?nh trên máy tính m?c tiêu, đ?m b?o r?ng t?t c? m?ng lư?i giao thông t? máy tính m?c tiêu là có s?n cho b? đi?u h?p m?ng c?a máy tính màn h?nh. Đ? làm như v?y trong Ethernet môi trư?ng, k?t n?i máy tính màn h?nh và máy tính m?c tiêu đ? m?t Trung tâm m?ng. N?u màn h?nh và m?c tiêu máy tính trên m?t m?ng chuy?n (cho Ví d?, h? đư?c k?t n?i v?i m?t chuy?n đ?i Ethernet), t?t c? các m?ng lư?i giao thông đ? và m?c tiêu máy tính có th? không có s?n cho máy tính màn h?nh.

Chú ý Thông thư?ng, m?t trung tâm tr?nh bày t?t c? các gói d? li?u m?ng cho t?t c? các m?ng lư?i giao di?n (ho?c c?ng), và m?t chuy?n đ?i tr?nh bày t?t c? các gói d? li?u đ?n các d? đ?nh c?ng. Thi?t b? chuy?n m?ch ph?c t?p hơn có th? cho phép tùy ch?n cho phát đa hư?ng gói l?c và nâng cao c?ng c?ng chuy?n ti?p cho m?ng b?t và Giám sát.

Cơ s? d? li?u đ?a ch?

T?m và lưu các đ?a ch? máy tính m?c tiêu:

Post-Capture đ?a ch? b? sưu t?p

 1. N?u vi?c chi?m m?ng không nh?n th?y (ví d?, n?u b?n Nh?p vào D?ng trên các N?m b?t tr?nh đơn thay v?Ng?ng và xemho?c n?u m?t kích ho?t ch?p hi?u l?c), nh?p vàoHi?n th? d? li?u đư?c quay trên các N?m b?t tr?nh đơn ho?c b?m phím F12 đ? hi?n th? d? li?u đư?c quay.
 2. Trên các Màn hình tr?nh đơn, nh?p vào T?m T?t c? các tên.
 3. Trên tin nh?n báo r?ng m?t s? tên đ? loài này có ? các d? li?u đư?c quay, b?m vào Ok.
 4. Lưu cơ s? d? li?u đ?a ch? như mô t? trong cácTi?t ki?m m?t cơ s? d? li?u đ?a ch? ph?n bài vi?t này.

Ti?t ki?m m?t cơ s? d? li?u đ?a ch?

Đ?a ch? cơ s? d? li?u t?p tin có th? tr? nên không chính xác n?u m?c tiêu thay đ?i đ?a ch? máy tính. Đi?u này có th? x?y ra n?u c?u h?nh máy ch? đ?ng Giao th?c (DHCP) thuê h?t h?n hay b?n thay th? các adapter m?ng. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n lưu cơ s? d? li?u đ?a ch? c? th? vào m?ng Màn h?nh ch?p.

Đ? ti?t ki?m màn h?nh m?ng trong b? nh? đ?a ch? cơ s? d? li?u vào m?t t?p tin .adr:
 1. Trong Network Monitor, nh?p vào Đ?a ch? trên cácN?m b?t tr?nh đơn.

  Chú ý Nếu Ch?p: n(Tóm t?t) h?p tho?i đang m?, các N?m b?t tr?nh đơn nào không xu?t hi?n.
 2. Nh?p vào Lưu, g? tên mô t? trong cácTên tệp h?p, và sau đó nh?p vàoLưu.

Pre-Capture đ?a ch? b? sưu t?p: Máy tính m?c tiêu là trên m?ng

 1. Trong Network Monitor, nh?p vào Gi?i quy?t đ?a ch? t? Tên trên các Công cụ tr?nh đơn.

  Chú ý L?nh này là ch? có s?n trong phiên b?n c?a Network Monitor đư?c cung c?p v?i Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS).
 2. Nh?p tên máy tính m?c tiêu trong cácTên danh sách và b?mGi?i quy?t.

  Tùy thu?c vào máy tính m?ng và m?c tiêu c?u h?nh và tùy ch?n đ? phân gi?i tên có s?n, có th? giám sát m?ng danh sách đ?a ch? tiêu bi?u như Ethernet, Tokenring, IP và IPX/XNS đư?c liên k?t v?i máy tính m?c tiêu.
  • N?u tên đư?c gi?i quy?t, h?y nh?p vào Lưu Đ?a ch? đ? thêm các đ?a ch? đ?n đ?a ch? trong b? nh? giám sát m?ng cơ s? d? li?u.
  • N?u tên không đư?c gi?i quy?t, và b?n nh?n đư?c m?t "Đ?a ch? không t?m th?y" tin nh?n, c? g?ng ti?t ki?m máy tính m?c tiêu t?t m?ng như mô t? trong các Đ?a ch? pre-Capture B? sưu t?p: Máy tính m?c tiêu là t?t m?ng ph?n này bài vi?t.
 3. Nh?p vào Đóng, và sau đó lưu các đ?a ch? cơ s? d? li?u.

Pre-Capture đ?a ch? b? sưu t?p: Máy tính m?c tiêu là t?t m?ng

Đ? s? d?ng th? t?c sau đây, b?n ph?i bi?t đ?a ch? m?c tiêu. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng phương ti?n truy?n thông truy c?p ki?m soát (MAC) đ?a ch? c?a các máy tính m?c tiêu. Các b? l?c ch?p thi?t l?p cho các giao th?c c? th?, ví d? như IP, có th? gây ra m?ng lư?i giám sát đ? b? qua giao th?c giao thông khác như IPX/XNS.
 1. Trên các N?m b?t tr?nh đơn, nh?p vàoĐ?a ch?, sau đó b?m Thêm.
 2. Trong các Tên h?p, g? tên c?a các máy tính m?c tiêu.
 3. G? đ?a ch? c?a máy tính m?c tiêu trong cácĐ?a ch? h?p, ví d?, g? đ?a ch? IP c?a192.247.26.40.
 4. Trong các Lo?i danh sách, b?m vào lo?i Đ?a ch? mà b?n đ? s? d?ng trong các Đ?a ch? h?p. Ví d?, b?mIP.
 5. Nh?p vào Ok đ? thêm đ?a ch? m?ng Giám sát cơ s? d? li?u đ?a ch? trong b? nh?.
 6. Lưu cơ s? d? li?u đ?a ch?.

N?m b?t các b? l?c

Các ví d? sau minh ho? cách c?u h?nh m?t s? chung n?m b?t các b? l?c. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ?t các b? l?c cho MAC Đ?a ch? c?a máy tính m?c tiêu (ví d? như đ?a ch? ETHERNET), n?u có th?. N?m b?t các b? l?c thi?t l?p cho các giao th?c c? th?, ví d? như IP, s? gây ra m?ng Giám sát đ? b? qua giao thông giao th?c khác, ch?ng h?n như IPX/XNS.

N?m b?t t?t c? lưu lư?ng đ?n và t? m?t máy tính m?c tiêu

 1. Trên các N?m b?t tr?nh đơn, nh?p vàoBộ lọc.
 2. B?m đúp vào các VÀ (đ?a ch? c?p)nút.
 3. Trong các Tên danh sách dư?i Nhà ga 1, nh?p vào tên c?a máy tính m?c tiêu mà d? li?u b?n mu?n thu th?p.
 4. Dư?i Hư?ng, b?m<--></-->, sau đó b?m Ok.

N?m b?t t?t c? lưu lư?ng truy c?p gi?a hai m?c tiêu Computers

 1. Trên các N?m b?t tr?nh đơn, nh?p vàoBộ lọc.
 2. B?m đúp vào các VÀ (đ?a ch? c?p)nút.
 3. Trong các Tên danh sách dư?i Nhà ga 1, nh?p vào tên c?a máy tính m?c tiêu mà d? li?u b?n mu?n thu th?p.
 4. Dư?i Hư?ng, b?m<--></-->.
 5. Trong các Tên danh sách dư?i Nhà ga 2, nh?p vào tên c?a m?c tiêu tính khác mà d? li?u b?n mu?n thu th?p.
 6. Nh?p vào Ok, sau đó b?mOk.

Ti?t ki?m m?t b? l?c b?t gi?

Đ? lưu m?t b? l?c ch?p màn h?nh m?ng vào m?t t?p tin .cf:
 1. Trên các N?m b?t tr?nh đơn, nh?p vàoBộ lọc.
 2. Nh?p vào Lưu, g? tên mô t? trong cácTên tệp h?p, và sau đó nh?p vào Lưu.

N?m b?t b? đ?m

Theo m?c đ?nh, màn h?nh m?ng có th? ti?t ki?m ch?p lên đ?n 1 GB (GB). Đ? thay đ?i thi?t l?p m?c đ?nh c?a 1 MB, b?m B? đ?m Thiết đặt trên màn h?nh m?ng N?m b?t tr?nh đơn.
 • Xác minh r?ng kích thư?c b? đ?m là đ? đ? n?m b?t đ? lưu lư?ng m?ng. Đ? xác đ?nh m?t đư?ng cơ s? đi?n h?nh, thi?t l?p m?t thích h?p n?m b?t l?c ch?ng l?i m?t khách hàng làm vi?c, và sau đó th?c hi?n m?t th? nghi?m ch?p. N?u vi?c chi?m đư?c lưu là cùng kích thư?c như thi?t l?p b? đ?m, b?n ph?i làm vi?c b? đ?m l?n hơn. M?t quy lu?t chung là tăng các b? đ?m c?a m?t nhân t? c?a hai.
 • Xác minh r?ng các thi?t đ?t b? nh? ?o (t?p hoán trang) c?a máy tính màn h?nh có th? x? l? kích thư?c t?i đa mà b?n mu?n ti?t ki?m.

N?m b?t y?u t? gây

N?m b?t gây nên thư?ng đư?c thi?t l?p cho các t?nh hu?ng nơi nó r?t khó đ? gi? t? chu?c đ?m ch?p. Đi?u này thư?ng x?y ra N?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đáng tin c?y không th? tái t?o các v?n đ? b?n đang đi?u tra b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c c? th?.
 • B?n không th? có hi?u qu? ph?i h?p hành đ?ng t?i màn h?nh và máy tính m?c tiêu.
 • B?n ph?i n?m b?t t?t c? lưu lư?ng đ?n và t? m?t n?ng n? h? ph?c v? đư?c n?p. Ví d?, b?n ph?i làm đi?u này đ? ch?n đoán t?p khóa hành vi vi ph?m.
Đ? thi?t k? m?t kích ho?t ch?p, b?n thư?ng ph?i l?y đư?c m?t byte mô h?nh cho m?t đ?i tư?ng d?i h?nh c? th? t? m?t m?u gói. Ví d?, các bù đ?p Đ?i v?i SMB 'L?i t?nh tr?ng m? h? th?ng' là khác nhau cho NBT (NetBIOS giao thông v?n t?i qua IP) và lưu tr? tr?c ti?p SMB (TCP/UPD c?ng 445). Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thi?t l?p m?t kích ho?t ch?p mà d?ng l?i chi?m gi? khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t chia s? không t?n t?i trên m?t máy ch? hi?n có. Ví d? không ch?a b?t k? n?m b?t thông tin chi ti?t b? l?c.

Thông báo l?i ví d? là l?i WIN32 M? 0xC00000CC. M? l?i xu?t hi?n trong m?t ch?p trong SMB ' m? tr?ng thái L?i h? th?ng ' trư?ng như 'STATUS_BAD_NETWORK_NAME'. L?i này đư?c đ?nh ngh?a trong 'ntstatus.h'. Kit phát tri?n ph?n m?m Microsoft (SDK) bao g?m đi?u này đ?nh ngh?a. Đ? thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
113996Thông báo: L?p b?n đ? NT tr?ng thái l?i m? đ? m? l?i Win32
 1. Trên máy tính màn h?nh:
  1. B?t đ?u giám sát m?ng.
  2. Trên các N?m b?t tr?nh đơn, nh?p vào Kích ho?t.
  3. Dư?i Kích ho?t trên, b?m Ki?u tr?n đ?u.
  4. Dư?i Hoa văn, b?m T? B?t đ?u c?a khung, sau đó b?m Hex.
  5. Trong các Bù đ?p (Hex) h?p, lo?i 3F.
  6. Trong các Hoa văn h?p, lo?i cc0000c0

   Chú ý: Các mô h?nh v? cu?i nh? byte là tương đương v?i l?i DWORD 0xC00000CC.
  7. Dư?i Hành đ?ng kích ho?t, b?m Ng?ng ch?p, sau đó b?m Ok.
  8. Trên các N?m b?t tr?nh đơn, nh?p vào B?t đ?u.
 2. Trên máy tính m?c tiêu:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i \\ServerName\không h?p l?-sharename, nơi ServerName là tên h? ph?c v? h?p l? và ? đâu không h?p l?-sharename là tên không t?n t?i chia s?.
  3. Nh?p vào Ok. Ngày thư mà các ti?u bang tên m?ng không th? t?m th?y, b?m vào Ok
 3. Trên máy tính màn h?nh:
  1. Ch?p s? t? đ?ng ngưng. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
  2. G? tên mô t? cho ch?p trong các Tên tệp h?p, và sau đó nh?p vào Lưu.

G? r?i

 • S? d?ng mô t? tên khi b?n ti?t ki?m lưu lư?ng m?ng đư?c quay..

  Khi b?n ti?t ki?m m?t m?ng lư?i màn h?nh ch?p, nó r?t h?u ích s? d?ng m?t tên t?p tin mô t?. Ví dụ:
  Computer1_connect_failure_05_dec_2002.ADR
  M?c dù m?t t?p ch?p bao g?m th?i gian trong ngày, ngày có th? không là r? ràng hay ki?m ch?ng, đ?c bi?t là n?u các t?p tin đư?c s?a đ?i. B?n có th? ph?i S?a đ?i các t?p tin ch?p trong khi phân tích. Ví d?, các k?t n?i c?a máy ch? Tin nh?n ch?n (giao th?c SMB) máy ch? ho?c khách hàng các gói ph? thu?c vào đ?a ch? MAC. Một đ?nh tuy?n gi?a m?t khách hàng và m?t máy tính có th? che gi?u đ?a ch? MAC. Phân giám sát m?ng có th? không ph?i hoàn toàn tích m?t s? ph?n ?ng trong t?nh h?nh này, cho Ví d? phân ph?i t?p tin h? th?ng (DFS) gi?i thi?u h?i đáp. M?t s? phiên b?n c?a Màn h?nh m?ng cho phép b?n ch?nh s?a ch?p. Do đó, b?n có th? thay th? b? đ?nh tuy?n MAC Đ?a ch? v?i máy ch? m?c tiêu. Đi?u này cho phép SMB phân tích cú pháp đ? phá v? gói d? li?u đư?c ch? đ?nh thành m?t h?nh th?c d? đ?c hơn.
 • H?y ch?c ch?n r?ng các đ?ng h? đư?c đ?ng b? hóa gi?a các máy tính..

  Đ?i v?i nhi?u th? t?c ch?n đoán, b?n ph?i có m?t s? ki?n ho?c thành ph?n và g? l?i m?ng Monitor d?u v?t c?a v?n đ?. Đ? thành công qua tham kh?o khác đăng nh?p t?p tin v?i Network Monitor d?u v?t, b?n ph?i có các đ?ng h? đ?ng b? gi?a các máy tính.
 • Lưu thông tin đ?a ch? IP..

  B?i v? h?t h?n h?p đ?ng thuê DHCP có th? gây ra đ?a ch? IP thay đ?i trên máy tính khách hàng, b?n ph?i ghi l?i ho?c lưu các đ?a ch? IP có liên quan thông tin trong màn h?nh m?ng b?t.
 • H?y th? b?t đ?u ch?p trư?c khi v?n đ? x?y ra..

  N?m b?t lưu lư?ng truy c?p đó là c?n thi?t và đ? đ? tài li?u m?t v?n đ?. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i kh?i đ?ng m?t ch?p trư?c khi b?n th?c hi?n các k?t n?i đ?u tiên gi?a hai m?c tiêu máy vi tính, và sau đó ng?ng nó sau khi các v?n đ? hành vi x?y ra. Ví d?, v?i các giao th?c SMB, n?p các ho?t đ?ng ho?t đ?ng đ?i v?i x? l?. Bi?t tên t?p, b?n ph?i n?m b?t m? t?p tin (ho?c t?o) ho?t đ?ng.
 • C? g?ng n?m b?t "thành công" và "không" d?u v?t..

  N?u b?n có th?, b?t gi? d?u v?t nơi v?n đ? x?y ra và nơi mà nó không x?y ra. It's t?t nh?t đ? n?m b?t nh?ng d?u v?t đ?i v?i gi?ng nhau máy tính m?c tiêu. N?u b?n không th? làm như v?y, c? g?ng n?m b?t nó t? g?n nh?t có th? c?u h?nh và m?ng lư?i môi trư?ng mà b?n có th? t?o ra. Cho Ví d?, c? hai máy tính m?c tiêu nên giao ti?p v?i máy ch?, ho?c các cùng m?t khách hàng máy tính nên liên l?c v?i tương t? như v?y c?u h?nh các máy ch?.
 • Tài li?u hành đ?ng mà t?o ra giao thông quan tr?ng m?ng..

  Tài li?u nh?ng hành đ?ng mà b?n th?c hi?n trên m?c tiêu các máy tính đ? t?o ra giao thông quan tr?ng m?ng. Ví d?, trong m?t IP b?n có th? đơn gi?n hóa tham chi?u chéo ch?p cho dùng môi trư?ng ho?t đ?ng, chương tr?nh ho?t đ?ng ho?c ho?t đ?ng t?p tin th?c thi. Đ? làm như v?y, th?c hi?n m?t th?i gian Ping l?nh đ?n m?t đ?a ch? IP duy nh?t ngay trư?c khi các ho?t đ?ng, và sau khi các ho?t đ?ng.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
810156'Không có tr?nh đi?u khi?n m?ng đ? đư?c t?m th?y' l?i thông đi?p sau khi b?n cài đ?t màn h?nh m?ng
261327 Làm th? nào đ? thêm m?t phân tích cú pháp b? sung đ? giám sát m?ng
164961 M?ng Monitor Setup không t?m th?y trư?c phiên b?n cài đ?t
Đ? thêm thông tin v? m?ng Màn h?nh ch?p ti?n ích đi kèm v?i Windows XP, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310875Mô t? c?a ti?n ích ch?p màn h?nh m?ng


Thu?c tính

ID c?a bài: 812953 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB812953 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812953

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com