"Internet Explorer không th? t?i v?" báo l?i khi b?n s? d?ng m?t HTTPS URL đ? m? m?t tài li?u văn ph?ng ho?c t?p tin PDF

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812935
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng m? m?t tài li?u Microsoft Office ho?c m?t t?p tin PDF b?ng cách g? m?t HTTPS Uniform Resource Locator (URL) cho các tài li?u trên thanh đ?a ch?, Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), tài li?u có th? không m?, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau: Internet Explorer không th?
t?i v? document.PDF t? h? ph?c v?

Lưu ?: Cho Internet Explorer 9, xin vui l?ng xem bài vi?t KB sau:

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?t k? m?t ho?c m?t s? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các Không lưu trang đư?c m?t m? hoá vào đ?a ki?m tra h?p đư?c ch?n trong Internet Explorer 6.0 SP1.
 • Máy ch? g?i các tiêu đ? "Cache-Control: không có c?a hàng".
 • Máy ch? g?i các tiêu đ? "Cache-Control: No Cache".

GI?I PHÁP

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.B?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------
  11-Mar-2003 08:42 6.0.2800.1174   585,728 Wininet.dll   
				

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng Không lưu đư?c m? hóa t?p ki?m tra h?p không đư?c ch?n và r?ng các máy ch? không g?i "Cache-Control: No Store" ho?c tiêu đ? "Cache-Control: No Cache".

B?n c?ng có th? có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách s? d?ng m?t HREF đ? t?i các tài li?u.

Lưu ? Phương pháp này không ho?t đ?ng n?u máy ch? s? d?ng các tiêu đ? "Cache-Control: No Cache".

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 812935 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbfix kbinetdev kbbrowse kbhtml kbhttp kbie600presp2fix kbmt KB812935 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812935

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com