"Nevar lejupiel?d?t Internet Explorer" k??das zi?ojums, lietojot HTTPS URL atv?rt Office dokumentu vai PDF failu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 812935
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja m??in?t atv?rt Microsoft Office dokumentu vai PDF failu, ierakstot HTTPS vienotais resursu vietr?dis (URL) adre?u josl? Internet Explorer 6 servisa pakotnes 1 (SP1) dokumentam, dokumentu var atv?rt un var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: Internet Explorer nevar
lejupiel?d?t document.PDF no servera

Piez?me: Par Internet Explorer 9, l?dzu, skatiet ?o zin??anu b?zes rakstu:

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ??diem nosac?jumiem:
 • Uz Nesaglab?t disk? ?ifr?t?s lappuses Internet Explorer 6.0 SP1 ir atz?m?ta izv?les r?ti?a.
 • Serveris nos?ta "Cache-Control: Nr kr?tuve" virsraksta.
 • Serveris nos?ta "Cache-Control: No Cache" galvenes.

RISIN?JUMS

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.?? labojuma versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.

  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------
  11-Mar-2003 08:42 6.0.2800.1174   585,728 Wininet.dll   
				

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rliecinieties, vai Nevar saglab?t ?ifr?tos failus izv?les r?ti?a nav atz?m?ta un serveris nenos?ta "Cache-Control: Nr veikal?" vai "Cache-Control: No Cache" galvenes.

Jums var b?t iesp?ja, lai apietu ?o probl?mu, izmantojot HREF iel?d?t dokumentu.

Piez?me ?? metode nedarbojas, ja serveris lieto "Cache-Control: No Cache" galvenes.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 812935 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 17. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbfix kbinetdev kbbrowse kbhtml kbhttp kbie600presp2fix kbmt KB812935 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 812935

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com