"Khóa s?n ph?m không h?p l?" l?i trong Microsoft Games, MapPoint, ho?c đư?ng ph? và các chuy?n đi

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812467 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t m?t trong nh?ng danh hi?u Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", và sau đó b?n c? g?ng nh?p khóa s?n ph?m khi b?n đư?c nh?c, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Thông báo lỗi 1
S?n ph?m chính là không h?p l?. Vui l?ng nh?p l?i c?a b?n baám giö? phím.
Thông báo l?i 2
Khóa s?n ph?m đư?c nh?p là không chính xác ho?c không h?p l?. N?u khoá s?n ph?m đư?c mistyped, xin vui l?ng s?a nó và th? l?i.
Chú ý N?u b?n đ? m?t m?t khóa s?n ph?m cho b?t k? ph?n m?m, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? k? thu?t Microsoft. M?t kho?n phí có th? áp d?ng đ? có đư?c m?t khóa s?n ph?m. H?y xem ph?n "Liên h? v?i Microsoft d?ch v? h? tr? khách hàng", bài vi?t này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u nh?ng l? do sau:
 • Khóa s?n ph?m không đư?c nh?p chu?n xác.
 • S? lư?ng đ?a CD cài đ?t, đ?a h?i s?, ho?c là m?t ph?n s? đư?c nh?p thay v? c?a khóa s?n ph?m.
 • Khóa s?n ph?m cho m?t s?n ph?m đư?c nh?p cho m?t s?n ph?m khác nhau.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y th? nh?ng phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày.

Phương pháp 1: Xác minh r?ng b?n đang bư?c vào khóa s?n ph?m chính xác

Đ? đ?m b?o r?ng b?n đang bư?c vào khóa s?n ph?m chính xác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m ch?ng r?ng b?n đang g? s?n ph?m phím và r?ng b?n đang không g? s? đ?a CD cài đ?t, l?p ráp đ?a s?, ho?c m?t ph?n s?.

  Các s?n ph?m chính n?m ? bên trong v? án đ?a ho?c trên m?t sau c?a tay áo đ?a vào m?t nh?n dán h?nh ch? nh?t. M?t s? s? đư?c hi?n th? đ?nh d?ng sau:
  S?N PH?M CHÍNH: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 2. G? l?i khóa s?n ph?m. H?y ch?c ch?n r?ng b?n g? nó m?t cách chính xác.

  H?y ch?c ch?n r?ng b?n nh?p các k? t? chính xác. Các k? t? sau thư?ng b? nh?m l?n v?i nhau:
  • B8
  • G6
  • UV
  • QO
  • B?c thư Ovà s?0 (0)
  • B?c thư Z và s? 2 (2)
 3. Ki?m ch?ng r?ng b?n đang s? d?ng m? khóa s?n ph?m cùng v?i các s?n ph?m chính xác. Product Key làm vi?c ch? dành cho các s?n ph?m s?n ph?m chính đư?c gán cho.
N?u b?n đang đi vào đúng thi?t k? t?, và n?u b?n v?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t?, vào phương pháp 2.

Cách 2: Xóa b? t?p Internet t?m th?i

Để xoá các tệp Internet tạm thời, làm theo những bước sau:
 1. Thoát kh?i Internet Explorer.
 2. Thoát kh?i m?i phiên b?n c?a Windows Explorer.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Tuỳ chọn Internet.
 4. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Xóa b? t?p dư?i T?p Internet t?m th?i.
 5. Trong các Xoá l?ch s? duy?t web h?p tho?i h?p, đ?m b?o r?ng các T?p Internet t?m th?i ch?n h?p ki?m.
  Quan tr?ng B?n c?ng có tùy ch?n đ? ch?n khác Xoá l?ch s? duy?t web h?p ki?m. Xin lưu ? r?ng b?ng cách ch?n b?t k? c?a các h?p ki?m tra, b?n đ?m b?o xóa b?t k? t?p tin liên quan đ?n tr?nh duy?t.
 6. Nh?p vào Xóa b?.
 7. Sau khi liên quan đ?n tr?nh duy?t t?p đ? ch?n b? xóa b?, b?m Ok.
 8. Th? phương pháp 1 l?n n?a.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y vào phương pháp 3.

Phương pháp 3: Kh?i đ?ng l?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t kh?i đ?ng s?ch

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows, ph?n m?m khác có th? b?t đ?u cùng v?i h? đi?u hành. Các chương tr?nh này có th? bao g?m các chương tr?nh ch?ng virus và h? th?ng mà có th? ?nh hư?ng t?i các tr? chơi.

Khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh này t? b?t đ?u t? đ?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch đ? xác đ?nh xem các chương tr?nh n?n can thi?p v?i tr? chơi ho?c chương tr?nh c?a b?n
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y vào phương pháp 4.

Cách 4: Liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft

N?u phương pháp trư?c đó nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ? này, xin vui l?ng liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? đư?c tr? giúp. H?y ch?c ch?n r?ng b?n có thông báo l?i ? phía trư?c c?a b?n khi b?n g?i. C?ng ch?c ch?n r?ng b?n có đ?a s?n ph?m có s?n đ? các b?n có th? cung c?p s? n?m trên v?ng tr?n bên trong trên đ?a.

Liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft, ghé thăm Web site sau.
http://support.Microsoft.com/OAS
Ch?n tên s?n ph?m thích h?p, và b?n s? đư?c tr?nh bày v?i các tùy ch?n đ? liên l?c v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft.
Thu?c tính

ID c?a bài: 812467 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Encarta Premium 2009
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbconfig kberrmsg kbprb kbmt KB812467 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812467

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com