Làm th? nào đ? s?a đ?i cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n xem m?c tin thư thoại ho?c tu? ch?nh m?c tin thư thoại

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812003 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

theo m?c đ?nh, m?c tin thư thoại xu?t hi?n trong Microsoft Windows như là m?c tin thư thoại bi?u tư?ng ho?c h?nh ?nh đư?c ch?a trong m?c tin thư thoại. (Khi m?c tin thư thoại xu?t hi?n dư?i d?ng h?nh ?nh, b?n đang xem chúng trong ch? đ? xem "H?nh thu nh?".) Ví d?:, khi Microsoft Windows Server 2003 m? m?t m?c tin thư thoại cho l?n đ?u tiên, n?i dung m?c tin thư thoại xu?t hi?n trong ch? đ? xem c? đi?n. Khi Microsoft Windows XP s? m? m?t m?c tin thư thoại cho l?n đ?u tiên, Windows s? d?ng m?t m?u m?c đ?nh đ? hi?n th? n?i dung m?c tin thư thoại và xem cài đ?t chuyên bi?t d?a trên v? trí c?a các m?c tin thư thoại, s? lư?ng các t?p tin trong m?c tin thư thoại, và t? l? đ?c bi?t lo?i t?p tin trong m?c tin thư thoại.

N?u b?n thay đ?i các thi?t đ?t xem ho?c tùy ch?nh m?t m?c tin thư thoại, Windows ghi nh? cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n khi b?n m? m?c tin thư thoại m?t l?n n?a. B?n có th? s? d?ng các m?c tin thư thoại Xem menu đ? thay đ?i các thi?t đ?t xem cho m?c tin thư thoại. B?n có th? s? d?ng các Tùy ch?nh tab trong các m?c tin thư thoại Thu?c tính hộp thoại đ? thay đ?i m?c tin thư thoại bi?u tư?ng, h?nh ?nh, và các m?u.

Lưu ? theo m?c đ?nh, Windows lưu tr? các thi?t đ?t xem và tu? ch?nh cho ch? 400 m?c tin thư thoại cùng m?t lúc.

M?t s? tùy ch?n m?c tin thư thoại áp d?ng cho t?t c? các c?p. Ví d?: theo m?c đ?nh, Windows Server 2003 và Windows XP ?n b?o v? đi?u hành h? th?ng t?p, t?p tin ho?c m?c tin thư thoại mà có các thu?c tính ?n và t?p tin ti?n ích m? r?ng (cho các loại tệp đ? bi?t). Đ? s?a đ?i các thi?t đ?t này và các cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại nâng cao áp d?ng cho t?t c? các c?p, ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng các Tuøy choïn thö muïc m?c trong Panel điều khiển.

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? tùy ch?nh s? xu?t hi?n c?a m?c tin thư thoại và n?i dung m?c tin thư thoại trong Window Explorer, Máy tính c?a tôi và cá nhân m?c tin thư thoại windows. B?n có th? tùy ch?nh s? xu?t hi?n c?a m?t m?c tin thư thoại có Window Explorer luôn luôn hi?n th? m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng m?t h?nh ?nh tu? ch?nh m?c tin thư thoại ho?c bi?u tư?ng và luôn luôn hi?n th? n?i dung m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng m?t m?u xác đ?nh nhi?m v? chuyên môn liên k?t và xem tùy ch?n.

B?n có th? tùy ch?nh s? xu?t hi?n c?a m?t m?c tin thư thoại trong Window Explorer. Khi b?n làm như v?y, Window Explorer luôn luôn hi?n th? m?c tin thư thoại như là m?t h?nh ?nh tu? ch?nh m?c tin thư thoại ho?c bi?u tư?ng, và luôn luôn s? d?ng m?t m?u xác đ?nh nhi?m v? chuyên môn liên k?t và xem tùy ch?n đ? hi?n th? n?i dung m?c tin thư thoại.

Tùy ch?nh s? xu?t hi?n c?a m?t m?c tin thư thoại

Đ? tùy ch?nh s? xu?t hi?n c?a m?t m?c tin thư thoại, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Window Explorer, và sau đó xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại mà b?n mu?n tu? ch?nh.
 2. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Tùy ch?nh tab, ch?n tu? ch?n b?n mu?n s? d?ng cho m?c tin thư thoại.

  Lưu ? Các Tùy ch?nh th? không ph?i là có s?n cho c?p đ?c bi?t mà Windows đ? đ? thi?t l?p xu?t hi?n m?c đ?nh c?a h?. Tuy nhiên, b?n có th? tùy ch?nh h?nh ?nh m?c tin thư thoại đ? xem h?nh thu nhỏ c?a m?t s? m?c tin thư thoại đ?c bi?t b?ng cách s? d?ng các bư?c trong các T? t?o ra m?t h?nh ?nh m?c tin thư thoại ph?n c?a bài vi?t này.
Khách s?n có ba tu? ch?n sau:
 • m?c tin thư thoại m?u

  Khi b?n ch?n m?t m?u t? các S? d?ng lo?i c?p này làm m?u danh sách thả xuống, b?n áp d?ng tính năng c? th? cho m?c tin thư thoại c?a b?n, ch?ng h?n như nhi?m v? chuyên môn liên k?t và xem tùy ch?n đ? làm vi?c v?i h?nh ?nh và âm nh?c.

  Áp d?ng m?t m?u m?c tin thư thoại cho t?t c? các m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại tùy ch?nh c?a b?n, b?m đ? ch?n các C?ng áp d?ng m?u này cho m?i c?p con hộp kiểm.
 • C?p h?nh ?nh

  B?n có th? ch?n các t?p tin h?nh ?nh (trong đó có m?t t?p tin h?nh ?nh v?i m?t .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tiff, .png, ho?c m? r?ng tên t?p .ico) xác đ?nh m?t m?c tin thư thoại trong ch? đ? xem h?nh thu nhỏ. N?u b?n không ch?n m?t h?nh ?nh, Window Explorer s? d?ng bi?u tư?ng c?p. N?u b?n không ch?n m?t bi?u tư?ng m?c tin thư thoại, Window Explorer s? t? đ?ng t?o m?t m?c tin thư thoại h?nh ?nh đ? xem h?nh thu nhỏ b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin Folder.gif trong m?c tin thư thoại ho?c b?ng cách s? d?ng đ?n b?n h?nh ?nh đ?u tiên các t?p tin trong m?c tin thư thoại. N?u c?p không ch?a b?t k? h?nh ?nh, Window Explorer s? d?ng h?nh ?nh thư mục mặc định.

  Đ? t?m th?y nh?ng h?nh ?nh mà b?n mu?n s? d?ng đ? xác đ?nh m?c tin thư thoại, h?y nh?p vào Ch?n h?nh ?nh.

  N?u b?n mu?n Window Explorer đ? s? d?ng Folder.gif ho?c t?p tin b?n h?nh ?nh đ?u tiên trong m?c tin thư thoại đ? xác đ?nh m?c tin thư thoại, h?y nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh. N?u c?p không ch?a b?t k? h?nh ?nh, Window Explorer s? d?ng h?nh ?nh thư mục mặc định.
 • Bi?u tư?ng c?p

  Đ? ch?n m?t bi?u tư?ng đ? nh?c nh? b?n v? n?i dung c?a m?c tin thư thoại trong g?ch, bi?u tư?ng, danh sách, và thông tin chi ti?t xem, h?y nh?p vào Thay đ?i bi?u tư?ng. H?nh thu nhỏ xem c?ng s? d?ng các bi?u tư?ng m?c tin thư thoại n?u b?n không ch? đ?nh m?t h?nh ?nh m?c tin thư thoại. B?n có th? ch?n b?t k? t?p tin h?nh ?nh có m?t ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .ico, m?t bi?u tư?ng trong t?p chương tr?nh có m?t ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .exe, ho?c m?t bi?u tư?ng trong m?t t?p tin thư vi?n chương tr?nh có m?t ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .dll đ? s? d?ng cho bi?u tư?ng c?p. Tùy ch?n này là không có s?n khi b?n tùy ch?nh m?t m?ng chia s? ho?c m?t m?c tin thư thoại trên m?t ổ đĩa mạng đ? ánh x?.

  Lưu ? Đ? khôi ph?c l?i các bi?u tư?ng thư mục mặc định, h?y nh?p vào Thay đ?i bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh.

T? t?o ra m?t h?nh ?nh m?c tin thư thoại

Đ? t? tùy ch?nh h?nh ?nh m?c tin thư thoại s? d?ng h?nh thu nhỏ xem, đ?t m?t t?p tin h?nh ?nh Graphics Interchange Format (.gif) trong m?c tin thư thoại v?i m?t t?p đ? đ?t tên tin c?a Folder.gif. B?n có th? s? d?ng b?t k? chương tr?nh ch?nh s?a đ? h?a đ? t?o ra h?nh ?nh .gif. Đ? s? d?ng chương tr?nh Microsoft Paint, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh (ho?c Chương tr?nh), tr? đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Sơn.
 2. Đ? m? m?t h?nh ?nh hi?n t?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào M?.
  2. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại có ch?a h?nh ?nh b?n mu?n s? d?ng. Sơn có th? m? t?p tin h?nh ?nh v?i m?t .bmp, .gif, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tif, .tiff, .png, ho?c m? r?ng tên t?p .ico.
  3. Ch?n h?nh ?nh b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào M?.
 3. S? d?ng các công c? trong sơn đ? ch?nh s?a h?nh ?nh (n?u b?n mu?n thay đ?i nó).
 4. Lưu h?nh ?nh sau khi b?n thay đ?i h?nh ?nh. Đ? làm như v?y, trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Lưu như.
 5. Trong các Lưu v?i lo?i h?p, ch?n GIF (*.GIF).
 6. t?p đ? đ?t tên tin, g?:
  Folder.gif
  .
 7. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại mà b?n mu?n tùy ch?nh, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
Khi b?n xem các m?c tin thư thoại trong ch? đ? xem h?nh thu nhỏ trong Window Explorer, c?p bây gi? có h?nh ?nh tùy ch?nh mà b?n t?o ra, tr? khi b?n s? d?ng các Tùy ch?nh tab trong các m?c tin thư thoại Thu?c tínhhộp thoại đ? ch?n m?t h?nh ?nh m?c tin thư thoại. H?nh ?nh m?c tin thư thoại đư?c ch? đ?nh trên các Tùy ch?nh tab s? ghi đè các tu? bi?n Folder.gif hư?ng d?n s? d?ng.

Đ?t tu? ch?n m?c tin thư thoại toàn c?u

Đ? xác đ?nh các cài đ?t chuyên bi?t toàn c?u mà áp d?ng cho t?t c? các c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, và sau đó b?m đúp Tuøy choïn thö muïc.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào tu? ch?n mà b?n mu?n.
 3. Trên các Xem tab, b?m vào tu? ch?n b?n mu?n.
 4. B?m chu?t Ok.
Lưu ? Đ? thi?t l?p l?i t?t c? các c?p thi?t đ?t m?c đ?nh, h?y nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh trên các T?ng quát tab ho?c các Xem tab.

S? d?ng các thi?t đ?t xem tương t? cho t?t c? các c?p

B?n có th? áp d?ng các thi?t đ?t xem tương t? cho t?t c? các m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n. B?n không th? áp d?ng các thi?t đ?t xem tương t? cho t?t c? các m?c tin thư thoại bi?u tư?ng, h?nh ?nh, cài đ?t chuyên bi?t thanh công c?, ho?c tác v? c?p. Đ? áp d?ng các thi?t đ?t xem tương t? cho t?t c? các c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí và m? m?c tin thư thoại có cài đ?t chuyên bi?t xem b?n mu?n s? d?ng cho t?t c? các c?p.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tuøy choïn thö muïc.
 3. Trên các Xem tab, b?m vào Áp d?ng cho t?t c? các c?p.
 4. B?m chu?t , và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu ? Đ? đ?t l?i t?t c? các m?c tin thư thoại đ? các thi?t đ?t xem m?c đ?nh, l?p l?i các bư?c, nhưng b?m vào Đ?t l?i t?t c? các c?p trong bư?c 3.

Kh?c ph?c s? c?

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 • theo m?c đ?nh, Windows XP và Windows Server 2003 nh? m?i D?ng xem m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t và tùy ch?nh. D? li?u này đư?c gi?i h?n đ?n 400 m?c tin thư thoại và đư?c lưu tr? trong các khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  Windows Vista và Windows Server 2008 thay v? s? d?ng các khóa registry sau đây đ? lưu tr? thông tin này:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Đ? tăng s? lư?ng m?c tin thư thoại mà Windows có th? nh? các thi?t đ?t xem, t?o m?t giá tr? DWORD tên là BagMRU kích thư?c trong m?i ngư?i trong s? nh?ng khóa registry, và thi?t l?p giá tr? c?a nó các d? li?u v? s? lư?ng m?c tin thư thoại mà b?n mu?n Windows ghi nh? các cài đ?t chuyên bi?t cho. Ví d?, n?u b?n đ?t giá tr? thành 5000, Windows có th? nh? cài đ?t chuyên bi?t cho m?c tin thư thoại 5000.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  813711 Xem thi?t đ?t ho?c tùy ch?nh cho m?t m?c tin thư thoại c?a b?n đang b? m?t ho?c không chính xác
 • Windows c?ng có th? lưu tr? thông tin tu? bi?n trong ahidden Desktop.ini file trong m?c tin thư thoại. Trong trư?ng h?p này, c?a s? đ?t thu?c tính ch? đ?c trên m?c tin thư thoại đ? hư?ng d?n các c?a s? đ? tra c?u các t?p tin Desktop.ini. Các thu?c tính ch?-đ?c không ngăn b?n th?c hi?n tác v? chung c?a t?p tin và m?c tin thư thoại (ví d? như đ?ng g?i, di chuy?n, xóa b?, và đ?i tên), nhưng các thu?c tính ch?-đ?c có th? gây ra v?n đ? cho m?t s? chương tr?nh c?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thisissue, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  326549B?n không th? xem ho?c thay đ?i các ch?-đ?c ho?c các thu?c tính h? th?ng c?a m?c tin thư thoại trong Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows Vista
  Lưu ? KB 326549 c?ng áp d?ng cho Windows Server 2008.
  Các thu?c tính ch?-đ?c không đư?c thi?t l?p, và Desktop.ini không t?o ra, khi b?n tùy ch?nh m?t m?ng chia s? ho?c m?t m?c tin thư thoại trên m?t ổ đĩa mạng đ? ánh x?.
 • Các m?c tin thư thoại đ?c bi?t (ch?ng h?n như m?c tin thư thoại đ?a c?ng, đ?a CD/DVD đ?a m?c tin thư thoại, t?p chương tr?nh, Tài li?u c?a tôi, h?nh ?nh c?a tôi, Âm nh?c c?a tôi, m?c tin thư thoại Windows c?a b?n, phông ch?, t?i v? các t?p tin chương tr?nh, và các m?c tin thư thoại tương t? khác) đ? xu?t hi?n m?c đ?nh c?a h? Cài đặt Windows. V? v?y, b?n có th? không th? tùy ch?nh c?p đ?c bi?t.
 • M?t m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t xem và tu? ch?nh đư?c c? th? cho v? trí c?a m?c tin thư thoại. B?n m?t d? li?u này khi b?n di chuy?n thư đ?n m?t v? trí m?i.
 • N?u b?n đang s? d?ng b?t k? lo?i chuy?n vùng thông tin người dùng, tu? ch?nh m?c tin thư thoại ch? áp d?ng cho máy tính đ? bàn và m?ng chia s?, không đ? m?c tin thư thoại đ?a phương ho?c ổ đĩa mạng đ? ánh x? liên t?c.
 • Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, và Windows Server 2008 không bao g?m các tu? ch?nh này c?p Wizard mà có s?n trong các phiên b?n trư?c c?a Windows. V?i các tu? ch?nh này c?p Wizard, b?n có th? ch?n ho?c ch?nh s?a m?t b?n m?u HTML (Folder.htt), mà Windows s? d?ng đ? hi?n th? thư trong ch? đ? xem Web.
 • Phiên b?n c?a Windows XP v?n ti?p t?c đ? h? tr? vi?c s? d?ng các m?u HTML (Folder.htt) trong ch? đ? s? xem theo web site t? phiên b?n trư?c c?a Windows. Tùy ch?nh các t?p tin HTML (mà s? d?ng Folder.htt) c?ng đư?c h? tr? cho xem trên Web. Xem trên web đư?c s? d?ng n?u b?n không s? d?ng c?p truy?n th?ng Windows, n?u m?c tin thư thoại vào m?t m?ng chia s?, ho?c các thu?c tính h? th?ng đư?c thi?t l?p (đ?i v?i các c?p c?c b?). Đ? giúp ngăn ch?n n?i dung không an toàn có kh? năng ch?y khi b?n m? m?t m?c tin thư thoại trên máy tính c?c b? ho?c trên m?ng khu v?c đ?a phương c?a b?n, theo m?c đ?nh, Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008 không h? tr? HTML cho web site xem trong Window Explorer.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  819028Window Explorer không hi?n th? web site xem m?u hay tùy ch?nh HTML (s? d?ng Folder.htt)


Thu?c tính

ID c?a bài: 812003 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB812003 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 812003

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com