Gi?i quy?t s? th?t b?i chu?t ho?c bàn phím Bluetooth đ? ch?c năng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811798 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t trong Microsoft tr? thi?t b? ho?c bàn phím đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", thi?t b? có th? không ho?t đ?ng ? t?t c?. Ho?c, thi?t b? có th? không đư?c phát hi?n b?i Microsoft Windows.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra v? c?a b?t k? nh?ng l? do sau:
 • N?u máy tính c?a b?n BIOS không công nh?n bàn phím Bluetooth, b?n nh?n đư?c l?i tương t? v?i sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n:
  Bàn phím l?i ho?c không có bàn phím hi?n nay Press F1 đ? ti?p t?c, DEL đ? vào thi?t l?p
 • B? ti?p nh?n Bluetooth trong máy tính xách tay không tương thích v?i Microsoft Bluetooth stack.
 • Tín hi?u thi?t b? không đư?c phát hi?n b?i thu phát tín hi?u.
 • Có là không đ? s?c m?nh đ? các thi?t b? ho?c đ? nh?n.
 • Đó là m?t cu?c xung đ?t t?n s? vô tuy?n.
 • B?n đang ch?y Windows XP, nhưng b?n chưa C?p Nh?t gói d?ch v? 2 (SP2) ho?c m?t gói d?ch v? sau này.
 • B?n có l?i ph?n c?ng.

GI?I PHÁP

N?u b?n nh?n đư?c l?i bàn phím đư?c đ? c?p trong ph?n "Nguyên nhân" khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, xem các bư?c trong ph?n "Workaround", bài vi?t này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Gi?i quy?t ngăn x?p Bluetooth không tương thích

Đ? gi?i quy?t hành vi này, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính xách tay đ? xem li?u thu phát c?a h? ho?t đ?ng v?i Microsoft Bluetooth stack. Ngoài ra, yêu c?u các nhà s?n xu?t cách thêm các thi?t b? b?ng cách s? d?ng Microsoft Bluetooth stack. N?u thi?t b? c?a Microsoft bao g?m thu phát riêng c?a m?nh, b?n có th? ph?i s? d?ng thu phát Microsoft đ? gi?i quy?t các hành vi này.

N?u máy tính xách tay mà b?n đang s? d?ng ch?y Windows XP v?i Service Pack 2 (SP2) ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Windows, Windows s? phát hi?n thu phát trư?c khi nó s? cài đ?t Microsoft Bluetooth stack. Quá tr?nh này s? giúp ngăn ch?n truy c?p trái phép vào máy tính c?a b?n thông qua k?t n?i Bluetooth. Windows c?ng s? b?t đ?u quá tr?nh này s? d?ng Microsoft Bluetooth stack sau khi m?t ngăn x?p bên th? ba đư?c l?y ra.

Cách 2: Xác minh c?p đi?n

Đ? đ?m b?o r?ng là đ? đi?n cho các thi?t b? Bluetooth, ng?t k?t n?i b?t k? thi?t b? USB không c?n thi?t, và sau đó ki?m tra thi?t b? khi không có không có thi?t b? USB khác đư?c k?t n?i. Đ?m b?o r?ng thi?t b? đư?c c?m thành m?t trung tâm g?c ho?c đ?n m?t trung tâm USB powered (nhưng không đ?n m?t trung tâm USB "cung c?p xe bu?t". Lo?i trung tâm ho?t đ?ng đư?c trên th?c t? không đ?y).

Phương pháp 3: Cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t (service pack) cho h? đi?u hành

Ki?m ch?ng r?ng b?n có C?p nh?t m?i nh?t đư?c cài đ?t cho h? đi?u hành. Đ?i v?i Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://update.microsoft.com
N?u b?n đang ch?y Windows XP, tham kh?o bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
883258 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v? vi?c phát hi?n và kh? năng k?t n?i Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2

Cách 4: Xác đ?nh v? trí các bi?u tư?ng liên k?t không dây trong Control Panel, và sau đó thi?t l?p l?i liên k?t v?i thi?t b? không dây


Windows Vista hoặc Windows 7
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , b?m Ph?n c?ng và âm thanh, sau đó b?m Thi?t b? Bluetooth.
 2. N?u thi?t b? c?a b?n xu?t hi?n trong danh sách thi?t b?, b?m Thêm, và sau đó theo các ch? d?n đ? thêm thi?t b?.

  N?u thi?t b? xu?t hi?n trong danh sách thi?t b?, ki?m tra t?nh tr?ng. Các ti?u bang sau đây có th? t?n t?i:
  • Ch?ng th?c
  • K?t n?i
  • Nh?n th?y l?n cu?i

   N?u nhà nư?c thi?t b? đư?c li?t kê như Nh?n th?y l?n cu?i, h?y th? s? d?ng thi?t b?.

   N?u t?nh tr?ng flickers gi?a Ch?ng th?cK?t n?i, giao ti?p t?n t?i gi?a các thi?t b? và máy tính. B?n c?ng có th? th? đ? Gỡ bỏ thi?t b? và Thêm nó tr? l?i trong.
 3. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m D?ch v?.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? h?p ki?m.
 5. N?u đi?n tho?i có m?t h?p ki?m bên c?nh nó đư?c ch?n, b?m đ? xóa nó.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng các liên k?t không dây đ? thêm thi?t b?, thi?t b? không đư?c đ?t như thi?t b? m?c đ?nh.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m D?ch v?.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? h?p ki?m.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m tra trên trang thu?c tính liên k?t không dây.
 10. N?u liên k?t không đư?c tái l?p, s? d?ng b?ng đi?u khi?n đ? lo?i b? thi?t b?, và th? đ? thêm thi?t b? l?n n?a.

  Đ? kh?c ph?c s? c? v?i Bluetooth cho phép các thi?t b? trong Windows Vista, theo các ch? d?n trong ch? đ? "G? r?i các v?n đ? v?i các thi?t b? Bluetooth cho phép" trong Windows Vista giúp và h? tr?. Đ? xem các ch? đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
   , sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
  2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p, lo?i G? r?i các v?n đ? v?i các thi?t b? cho phép Bluetooth, sau đó b?m T?m ki?m tr? giúp.
  3. Nh?p vào các ch? đ? thích h?p.
Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Máy in và ph?n c?ng khác.
 3. Nh?p vào Liên k?t không dây.

  Chú ý N?u không có h?nh ?nh c?a m?t thi?t b? Bluetooth trên tab đ?u tiên, ph?n m?m đư?c cài đ?t không chính xác. Lo?i b? ph?n m?m, và sau đó ti?p t?c v?i th? t?c này.
 4. B?m vào các Bluetooth tab.
 5. N?u thi?t b? không xu?t hi?n trong danh sách thi?t b?, b?m Thêm, và sau đó theo các ch? d?n đ? thêm thi?t b?.
 6. N?u thi?t b? xu?t hi?n trong danh sách thi?t b?, ki?m tra t?nh tr?ng. Các ti?u bang sau đây có th? t?n t?i:
  • Ch?ng th?c
  • K?t n?i
  • Nh?n th?y l?n cu?i

   N?u nhà nư?c thi?t b? đư?c li?t kê như Nh?n th?y l?n cu?i, h?y th? s? d?ng thi?t b?.

   N?u t?nh tr?ng flickers gi?a Ch?ng th?cK?t n?i, giao ti?p t?n t?i gi?a các thi?t b? và máy tính. B?n c?ng có th? th? đ? Gỡ bỏ thi?t b? và Thêm nó tr? l?i trong.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? h?p ki?m.
 8. N?u đi?n tho?i có m?t h?p ki?m bên c?nh nó đư?c ch?n, b?m đ? xóa nó.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng các liên k?t không dây đ? thêm thi?t b?, thi?t b? không đư?c đ?t như thi?t b? m?c đ?nh.
 9. Nh?p vào Ok.
 10. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m D?ch v?. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? h?p ki?m.
 11. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m tra trên trang thu?c tính liên k?t không dây.
 12. N?u liên k?t không đư?c tái l?p, s? d?ng b?ng đi?u khi?n đ? lo?i b? thi?t b?, và th? đ? thêm thi?t b? l?n n?a.

Cách 5: Đ?m b?o r?ng thi?t b? không b? gián đo?n b?i m?t cái g? đó trong khu v?c vào cùng m?t t?n s?

Xác đ?nh các m?c sau đây trong môi trư?ng c?a b?n:
 • Đi?n tho?i không dây s? d?ng kho?ng 2,4 gigahertz (GHz)
 • L?
 • X 10 thi?t b?, như b? đi?u khi?n cho đèn hay universal remotes
 • Đ? trung th?c không dây (Wi-Fi) m?ng

Phương pháp 6: Th? nghi?m thi?t b? trên máy tính khác

N?u phương pháp trư?c đó không, h?y th? s? d?ng các thi?t b? trên máy tính khác. Ph?n c?ng có th? b? khi?m khuy?t. N?u v?n đ? v?n c?n, và n?u các thi?t b? làm vi?c trên máy tính khác, có th? có m?t v?n đ? v?i h? đi?u hành. N?u thi?t b? không làm vi?c trên b?t k? h? th?ng, liên h? v?i Microsoft đ? xem v? thay th? thi?t b?. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? liên h? v?i b? ph?n Microsoft Supplemental" trong ph?n "Tham kh?o".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này n?u b?n nh?n đư?c báo l?i "Bàn phím l?i ho?c không có bàn phím m?t" đư?c đ? c?p trong ph?n "Nguyên nhân" khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, vô hi?u hóa các Ngăn ch?n l?i ch?c năng trong BIOS. Đ? xác đ?nh làm th? nào đ? truy c?p vào BIOS và vô hi?u hoá ch?c năng này, xem hư?ng d?n s? d?ng đư?c cung c?p v?i máy tính c?a b?n, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính.

N?u b?n vô hi?u hóa các Ngăn ch?n l?i ch?c năng trong BIOS, b?n v?n nh?n đư?c thông báo l?i. Tuy nhiên, máy tính ti?p t?c đ? b?t đ?u. Sau khi Microsoft Windows đ? b?t đ?u, các thi?t b? Bluetooth làm vi?c như mong đ?i.

N?u b?n không th? vô hi?u hóa các Ngăn ch?n l?i ch?c năng, b?n có th? đính kèm m?t bàn phím PS/2 máy tính đ? tránh nh?n đư?c thông báo l?i này.

Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng, xem sau ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba nhà cung c?p thông tin. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-us

THAM KH?O

Đ? t?m hi?u thêm v? cách thi?t l?p m?t thi?t b? Bluetooth kích ho?t trong Windows Vista ho?c Windows 7, làm theo hư?ng d?n trong ch? đ? "Thi?t l?p thi?t b? Bluetooth cho phép" trong c?a s? tr? giúp và h? tr?. Đ? xem các ch? đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p, lo?i Thi?t l?p thi?t b? cho phép Bluetooth, sau đó b?m T?m ki?m tr? giúp.
 3. Nh?p vào các ch? đ? thích h?p.

Làm th? nào đ? liên h? v?i b? ph?n b? sung Microsoft

T?i Hoa K? và Canada, b?n có th? liên h? v?i nhóm Microsoft b? sung ph?n t?i s? đi?n tho?i sau:
 • Hoa K?: (800) 360-7561, th? hai đ?n th? sáu, 5 gi? 00 đ?n 7: 00 PM th?i gian Thái B?nh Dương
 • Canada: (800) 933-4750, th? hai đ?n th? sáu, 5 gi? 00 đ?n 7: 00 PM th?i gian Thái B?nh Dương
 • TTY khách hàng: (800) 718-1599, th? hai đ?n th? sáu, 5 gi? 00 đ?n 7: 00 PM th?i gian Thái B?nh Dương
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay th? ho?c nâng c?p ph?n m?m c?a Microsoft, ph?n c?ng, và hư?ng d?n s? d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326246Làm th? nào đ? thay th? Microsoft ph?n m?m ho?c ph?n c?ng, đ?t hàng gói d?ch v? và s?n ph?m nâng c?p, và thay th? s?n ph?m hư?ng d?n s? d?ng
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 811798 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbprb kbmt KB811798 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811798

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com