Tr? gip HTML C?p Nh?t ? h?n ch? ch?c nng khi n ?c g?i v?i phng php () window.showHelp

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 811630 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

M?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau y c th? x?y ra khi b?n s? d?ng Microsoft Internet Explorer ? m? ho?c s? d?ng m?t trang Web m cc cu?c g?i cc Window.showHelp k?ch b?n phng php ? m? m?t Uniform Resource Locator (URL) trong m?t HTML C?a s? tr? gip:
 • URL ?c ch? ?nh b?i cc Window.showHelp phng php khng xu?t hi?n trong c?a s? tr? gip HTML sau khi b?n ci ?t Thng 2 nm 2003 tch l?y v cho Internet Explorer (MS03-004).
 • N?u b?n cha ci ?t thng 2 nm 2003 Cumulative Patch cho Internet Explorer (MS03-004), m?t k? t?n cng c th? c th? lu tr? m?t trang Web Trang m cc cu?c g?i cc Window.showHelp phng php ? m? m?t URL trong vng khc trong c?a s? tr? gip HTML. i?u ny c th? cho php k? t?n cng truy c?p d? li?u m trang Web c?a r?ng URL ch?a.
V?i cc Window.showHelp phng php, b?n c?ng c th? m? m?t t?p tin tr? gip HTML (.chm) c ch?a l?i t?t. M?t phm t?t l m?t l?nh i?u khi?n tr? gip HTML ActiveX h? tr?. L?nh m? m?t t?p tin chng tr?nh t? ch? i?m tr? gip. N?u b?n cha ci ?t thng 2 nm 2003 tch l?y v cho Internet Explorer (MS03-004), v l? h?ng khc t?n t?i cho php k? t?n cng truy c?p ghi vo cc d? li?u trong c?a s? ch? ? tr? gip HTML, k? t?n cng c th? s? d?ng cc Shortcut l?nh ? ch?y m? trong b?i c?nh an ninh c?a ng?i dng.? bi?t thm v? thng 2003 tch l?y v cho Internet Explorer, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
810847MS03-004: Thng 2, nm 2003, tch l?y v cho Internet Explorer

GI?I PHP

Chu y Cc b?n s?a l?i ?c m t? trong bi vi?t ny thay th? cho cc b?n s?a l?i m ?c m t? trong "MS02-055: c th? khng ch?n vng ?m trong tr? gip Windows c s? cho php k? t?n cng ch?y m? (323255)."

Windows 2000 Service Pack thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

C?p nh?t thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, ci ?t Critical Update 811630. ? t?i v? v ci ?t b?n c?p nh?t ny, thm C?p nh?t Windows Microsoft sau y Web site:
http://update.microsoft.com


Chu y B?n khng th? lo?i b? b?n c?p nh?t quan tr?ng ny.

Qu?n tr? vin c th? t?i v? b?n c?p nh?t quan tr?ng ny t? trung tm t?i v? ho?c t? cc c?a s? C?p Nh?t vo c?a hng ? tri?n khai ?n nhi?u my tnh. N?u b?n mu?n c ?c i?u ny b?n c?p nh?t quan tr?ng ? ci ?t sau vo m?t ho?c nhi?u my tnh, t?m ki?m ID bi vi?t ny s? b?ng cch s? d?ng cc tnh nng ty ch?n t?m ki?m nng cao trong Windows Update C?a hng. ? bi?t thm v? lm th? no ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
323166Lm th? no ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh i?u khi?n v hotfixes t? Windows Update Catalog
Chu y B?n c?p nh?t quan tr?ng Windows NT 4.0 l khng c s?n t? cc c?a s? C?p Nh?t vo c?a hng. ? t?i v? Windows NT 4.0 quan tr?ng C?p Nh?t ? ci ?t sau vo m?t ho?c nhi?u hn m?t my tnh, s? d?ng trung tm t?i v?.

? t?i v? b?n c?p nh?t quan tr?ng ny t? trung tm t?i v?, truy c?p vo sau y Cc trang Web c?a Microsoft.

Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 6e1c7f59-aba6-4824-90df-43a5be073cd9 & DisplayLang = en

Windows XP Home Edition, Windows XP professional, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Media Center Edition

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 2a086526-ae89-4cb3-a819-e6da160f2e66 & DisplayLang = en

Windows XP 64-Bit Edition

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 8b6c98b6-5bb5-4120-8191-f02655ae2c75 & DisplayLang = en

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Workstation

Phin b?n Windows NT 4.0 C?p Nh?t quan tr?ng ny l hi?n nay khng c s?n t? trung tm t?i v?. ? gi?i quy?t v?n ? ny ngay l?p t?c, lin h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft ? c ?c phin b?n Windows NT 4.0 C?p Nh?t quan tr?ng ny.

Windows 98 v Windows 98 Second Edition

http://support.Microsoft.com/ph/1139
Chu y B?n c?p nh?t Windows Millennium Edition (Me) l khng c s?n t? Trung tm t?i v?. ? t?i v? Windows Millennium Edition C?p Nh?t ? ci ?t sau vo m?t ho?c nhi?u hn m?t my tnh, s? d?ng cc c?a s? C?p Nh?t vo c?a hng.

Chu y B?n khng c?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng i?u ny C?p Nh?t.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? tab trong m?c ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.

Windows XP Professional v Windows XP Home Edition

  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------------------------
  09-Nov-2002 10:47 5.2.3644.0  10,752 %Windir%\Hh.exe       
  19-Dec-2002 23:35 5.2.3735.0 516,192 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx 
  13-Jan-2003 15:27 5.2.3644.0  37,888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll
  13-Jan-2003 15:27 5.2.3644.0 143,872 %Windir%\System32\Itircl.dll 
  13-Jan-2003 15:27 5.2.3644.0 122,368 %Windir%\System32\Itss.dll  

Windows XP Professional SP1, Windows XP Home Edition SP1, Windows XP Tablet PC Edition v Windows XP Media Center Edition

  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------------------------
  17-Dec-2002 22:43 5.2.3644.0  10,752 %Windir%\Hh.exe       
  20-Dec-2002 20:38 5.2.3735.0 516,192 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx 
  10-Jan-2003 19:43 5.2.3644.0  37,888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll
  10-Jan-2003 19:43 5.2.3644.0 143,872 %Windir%\System32\Itircl.dll 
  10-Jan-2003 19:43 5.2.3644.0 122,368 %Windir%\System32\Itss.dll

Windows XP 64-Bit Edition

  Date     Time  Version   Size    File name         Platform
  ------------------------------------------------------------------------------
  12-Jun-2002 22:24 5.2.3644.0   13,824 %Windir%\Hh.exe        IA64
  19-Dec-2002 23:35 5.2.3735.0 1,524,320 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  IA64
  09-Jan-2003 18:50 5.2.3644.0  100,864 %Windir%\System32\Hhsetup.dll IA64
  09-Jan-2003 18:50 5.2.3644.0  613,888 %Windir%\System32\Itircl.dll  IA64
  09-Jan-2003 18:50 5.2.3644.0  356,864 %Windir%\System32\Itss.dll   IA64
  09-Nov-2002 10:47 5.2.3644.0   10,752 %Windir%\SysWOW64\Hh.exe    x86
  19-Dec-2002 23:35 5.2.3735.0  516,192 %Windir%\SysWOW64\Hhctrl.ocx  x86
  09-Nov-2002 10:47 5.2.3644.0   37,888 %Windir%\SysWOW64\Hhsetup.dll x86
  09-Nov-2002 10:47 5.2.3644.0  143,872 %Windir%\SysWOW64\Itircl.dll  x86
  09-Nov-2002 10:48 5.2.3644.0  122,368 %Windir%\SysWOW64\Itss.dll   x86

Windows XP 64-Bit Phin b?n SP1

  Date     Time  Version   Size    File name         Platform
  ------------------------------------------------------------------------------
  26-Nov-2002 20:34 5.2.3644.0   13,824 %Windir%\Hh.exe        IA64
  20-Dec-2002 20:38 5.2.3735.0 1,524,320 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  IA64
  09-Jan-2003 19:03 5.2.3644.0  100,864 %Windir%\System32\Hhsetup.dll IA64
  09-Jan-2003 19:03 5.2.3644.0  613,888 %Windir%\System32\Itircl.dll  IA64
  09-Jan-2003 19:03 5.2.3644.0  356,864 %Windir%\System32\Itss.dll   IA64
  17-Dec-2002 22:43 5.2.3644.0   10,752 %Windir%\SysWOW64\Hh.exe    x86
  20-Dec-2002 20:38 5.2.3735.0  516,192 %Windir%\SysWOW64\Hhctrl.ocx  x86
  17-Dec-2002 22:43 5.2.3644.0   37,888 %Windir%\SysWOW64\Hhsetup.dll x86
  17-Dec-2002 22:43 5.2.3644.0  143,872 %Windir%\SysWOW64\Itircl.dll  x86
  17-Dec-2002 22:43 5.2.3644.0  122,368 %Windir%\SysWOW64\Itss.dll   x86

Windows 2000

  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------------------------
  26-Nov-2002 19:23 5.2.3644.0  10,752 %Windir%\Hh.exe       
  31-Dec-2002 17:27 5.2.3735.1 516,200 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx 
  31-Dec-2002 17:29 5.2.3644.0  37,888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll
  31-Dec-2002 17:29 5.2.3644.0 143,872 %Windir%\System32\Itircl.dll 
  31-Dec-2002 17:29 5.2.3644.0 122,368 %Windir%\System32\Itss.dll

Windows NT 4.0

  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------------------------
  16-Dec-2002 17:27 5.2.3644.0  10,752 %Windir%\Hh.exe       
  16-Dec-2002 18:10 5.2.3735.0 516,192 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx 
  16-Dec-2002 17:27 5.2.3644.0  37,888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll
  16-Dec-2002 17:27 5.2.3644.0 143,872 %Windir%\System32\Itircl.dll 
  16-Dec-2002 17:27 5.2.3644.0 122,368 %Windir%\System32\Itss.dll  

Windows Millennium Edition

  Date     Time  Version   Size   File name
  --------------------------------------------------------------------
  16-Dec-2002 13:10 5.2.3735.0 516,192 %Windir%\System\Hhctrl.ocx 
  16-Dec-2002 12:27 5.2.3644.0  10,752 %Windir%\Hh.exe      
  16-Dec-2002 12:27 5.2.3644.0  37,888 %Windir%\System\Hhsetup.dll
  16-Dec-2002 12:27 5.2.3644.0 143,872 %Windir%\System\Itircl.dll
  16-Dec-2002 12:27 5.2.3644.0 122,368 %Windir%\System\Itss.dll

Windows 98 v Windows 98 Second Edition

  Date     Time  Version   Size   File name
  --------------------------------------------------------------------
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10,752 %Windir%\Hh.exe      
  16-Dec-2002 18:10 5.2.3735.0 516,192 %Windir%\System\Hhctrl.ocx 
  20-May-2002 16:09 5.2.3635.0  88,064 Hhctrlui.dll        
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37,888 %Windir%\System\Hhsetup.dll
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143,872 %Windir%\System\Itircl.dll 
  10-Jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122,368 %Windir%\System\Itss.dll  

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 4.

THNG TIN THM

Tr? gip HTML by gi? h? tr? m?t l?nh ?c ?t tn theo HH_SAFE_DISPLAY_TOPIC cho giao di?n HTMLHELP c?a n. L?nh ny c th? ?c dng ? h?n ch? m?t s? ch?c nng tr? gip HTML. Thng tin v? m?t tng ?ng showHelp phng php m cc cu?c g?i HTMLHELP giao di?n v?i l?nh m?i ny, Nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong Microsoft Ki?n th?c c b?n:
810847 MS03-004: Thng 2, nm 2003, tch l?y v cho Internet Explorer
HH_SAFE_DISPLAY_TOPIC ?c ?nh ngh?a l m?t s? nguyn khng ?c k? v?i gi tr? (0x20).

Khi cc b?n c?p nh?t m ?c m t? trong bi vi?t ny v trong Microsoft Bi vi?t c s? ki?n th?c 810847 ?c ci ?t, cc ch?c nng sau y l ho?t ?ng trong c?a s? tr? gip HTML khi Window.showHelp ho?c giao di?n HTMLHELP ?c g?i l v?i cc HH_SAFE_DISPLAY_TOPIC l?nh:
 • T?t c? cc tr? gip HTML l?i t?t l?nh b? v hi?u ho cho cc qu tr?nh hi?n t?i.
 • URL tham s? ph?i s? d?ng m?t trong nh?ng i?u sau y ?c h? tr? cc giao th?c ? thnh cng: http:, https:, t?p tin:, ftp:, ms-c?a n:, ho?c Mk:@MSITStore:.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 811630 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? kha:
atdownload kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbqfe kbmt KB811630 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:811630

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com