Máy tính c?a b?n k?t n?i đ?n m?t đi?m truy c?p bu?i phát sóng c?a nó SSID thay v? đ? m?t đi?m truy c?p không phát sóng SSID c?a nó

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811427 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây.
  • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 1 (SP1), Windows XP Service Pack 2 (SP2), ho?c Windows XP Service Pack 3(SP3).
  • Máy tính đang ho?t đ?ng như là m?t khách hàng Wireless Zero Configuration (WZC).
  • Máy tính là g?n hai đi?m truy c?p không dây.
  • M?t trong nh?ng các đi?m truy c?p phát sóng c?a nó d?ch v? Set Identifier (SSID), nhưng khác không ph?i là đi?m truy c?p.
Trong trư?ng h?p này, máy tính c?a b?n luôn luôn k?t n?i t?i đi?m truy c?p phát sóng SSID c?a nó. Hành vi này x?y ra b?t k? th? t? ưu tiên c?a các m?ng đó đư?c c?u h?nh trong danh sách các m?ng ưa thích.

Ngoài ra, khi máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t truy c?p vào đi?m mà không ph?i là phát sóng SSID c?a nó, và m?t đi?m truy c?p phát sóng c?a nó SSID b?t g?n đó, máy tính c?a b?n t? đ?ng k?t n?i đ?n các truy c?p đi?m đó phát sóng SSID c?a nó.

NGUYÊN NHÂN

Wireless S? không c?u h?nh d?ch v? (WZC) luôn luôn c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t phát thanh truy?n h?nh đi?m truy c?p đư?c li?t kê trong danh sách các m?ng ưa thích l?n đ?u tiên.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? Windows XP WZC t? đ?ng ch?n không dây m?ng mà máy tính c?a b?n k?t n?i d?a trên s? thích c?a b?n ho?c trên thi?t đ?t m?c đ?nh c?a b?n. Đi?u này bao g?m t? đ?ng l?a ch?n và k?t n?i đ?n không dây m?ng ưa thích hơn khi nó tr? thành có s?n. N?u không có ưa thích m?ng không dây đư?c t?m th?y g?n đó, các d?ch v? WZC c?u h?nh không dây b? đi?u h?p như v?y mà không có k?t n?i do tai n?n cho đ?n khi khách hàng không dây trong ph?m vi c?a m?t maïng öu tieân. Đ? bi?t thêm thông tin v? d?ch v? WZC, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb878124.aspx
Vô hi?u hoá chương tr?nh phát sóng SSID không ph?i là m?t phương pháp đ? m?nh đ? b?o v? m?ng không dây.

Thu?c tính

ID c?a bài: 811427 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbmt KB811427 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811427

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com