Làm th? nào đ? xác đ?nh và ph?c h?i t? Winsock2 tham nh?ng trong Windows Server 2003, Windows XP và Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811259 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? phát hành và làm m?i các đ?a ch? IP b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Ipconfig (Ipconfig.exe), b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây.
Thông báo 1
L?i x?y ra khi đ?i m?i giao di?n 'Internet': m?t ho?t đ?ng đ? đư?c c? g?ng vào cái g? đó không ph?i là m?t ? c?m.
Thư 2
L?i x?y ra khi đ?i m?i giao di?n Local Area Connection: các nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? yêu c?u không có th? đư?c n?p ho?c kh?i t?o.
Khi b?n kh?i đ?ng Internet Explorer, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Trang không th? hi?n th?
Khi b?n s? d?ng máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Kh?i t?o các ch?c năng INITHELPERDLL trong IPMONTR.DLL th?t b?i trong vi?c B?t đ?u v?i m? l?i 10107
Ngoài ra, b?n có th? có không có đ?a ch? IP ho?c không có đ?a ch? t? đ?ng riêng IP đ?a ch? (APIPA), và b?n có th? nh?n đư?c IP gói nhưng không g?i cho h?.

Khi b?n s? d?ng các ipconfig / làm m?i l?nh, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây.

Thông báo 1
L?i x?y ra khi đ?i m?i giao di?n khu v?c đ?a phương k?t n?i: m?t ho?t đ?ng đ? đư?c c? g?ng vào cái g? đó không ph?i là m?t ? c?m. Không th? liên h? v?i m? l?i tr?nh đi?u khi?n 2.
Thư 2
Các ho?t đ?ng không thành công v? không có b? đi?u h?p bang cho phép cho thao tác này.
Tin thư thoại 3
Các ho?t đ?ng đ? c? g?ng không đư?c h? tr? cho lo?i đ?i tư?ng tham chi?u.
Trong Device Manager, khi b?n nh?p vào Hi?n th? thi?t b? ?n, tr?nh đi?u khi?n giao th?c TCP/IP đư?c li?t kê như vô hi?u hóa theo Tr?nh đi?u khi?n không-c?m b?t lên và ch?y, và b?n nh?n đư?c m? l?i 24.

Khi b?n t?o m?t k?t n?i quay s?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 720: Giao không PPP th?c ki?m soát c?u h?nh

Nguyên nhân

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u các khóa registry Winsock đang b? hư h?ng ho?c b? h?ng.

Các bư?c hư?ng d?n s? d?ng đ? xác đ?nh cho dù chính Winsock2 b? h?ng cho ngư?i dùng Windows XP

Đ? xác đ?nh n?u các tri?u ch?ng gây ra b?i m?t v?n đ? v?i chính Winsock2, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng các công c? Netdiag

S? d?ng công c? Netdiag, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t công c? h? tr? Microsoft Windows XP. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

Ghi chú
 • N?u b?n đ? có công c? h? tr? cài đ?t chuyên bi?t, đi đ?n các th? t?c th? hai trong ph?n này.
 • N?u b?n không có công c? h? tr? cài đ?t chuyên bi?t và b?n không có đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, đi đ?n phương pháp 2.
 1. H?y n?p đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, và sau đó xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại Support\Tools.
 2. Nh?p đúp vào các Setup.exe t?p tin.
 3. Làm theo các bư?c trên màn h?nh cho đ?n khi b?n đ?t đ?n các Ch?n ki?u cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh.
 4. Trên các Ch?n ki?u cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh, h?y nh?p vào Hoàn thành, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
Khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Ch? huy, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Lo?i netdiag /test:winsock, và sau đó nh?n ENTER.
Công c? Netdiag s? tr? l?i các k?t qu? th? nghi?m cho m?t s? c?u ph?n m?ng, bao g?m c? Winsock. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bài ki?m tra, h?y s? d?ng / v ? ph?n cu?i c?a l?nh netdiag:netdiag /test:winsock/v

Phương pháp 2: S? d?ng chương tr?nh Msinfo32

Lưu ? S? d?ng phương pháp này ch? n?u b?n không có m?t đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows XP và không có công c? h? tr? cài đ?t chuyên bi?t.
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Msinfo32, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. M? r?ng Thành ph?n, m? r?ng M?ng, và sau đó nh?p vào Giao th?c.
 3. B?n s? có mư?i ph?n dư?i Giao th?c. Các tiêu đ? ph?n s? bao g?m các tên sau đây n?u đi?u quan tr?ng Winsock2 là không b? hư h?i:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? RSVP UDP
  • nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? RSVP Giao th?c Ki?m soát Truy?n
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  N?u tên là b?t c? đi?u g? khác nhau t? nh?ng ngư?i trong danh sách này, đi?u quan tr?ng Winsock2 b? h?ng, ho?c b?n có m?t ti?n ích c?a bên th? ba, ch?ng h?n như ph?n m?m proxy, cài đ?t chuyên bi?t.
N?u b?n có m?t bên th? ba add-on đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tên c?a tr?nh b? sung s? thay th? các ch? cái "MSAFD" trong danh sách.

N?u có hơn mư?i ph?n trong danh sách, b?n có b? sung bên th? ba đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u có ít hơn mư?i ph?n, đó là thông tin thi?u.

Lưu ? Nh?ng m?c này đ?i di?n cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t v?i ch? có giao th?c TCP/IP đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? có m?t ho?t đ?ng Winsock và xem m?c b? sung n?u m?t giao th?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ví d?, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t NWLink IPX/SPX, b?n s? th?y 7 ph?n b? sung, cho m?t t?ng s? 17. Dư?i đây là m?t ví d? tiêu đ? c?a m?t trong nh?ng ph?n m?i:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Ngoài ra, m?i ngư?i trong s? các ph?n m?i đư?c t?o ra b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t NWLink IPX/SPX B?t đ?u v?i "MSAFD." V? v?y, có v?n ch? có hai ph?n không B?t đ?u b?ng các ch? cái.

N?u th? nghi?m Netdiag th?t b?i, ho?c n?u b?n xác đ?nh r?ng đó là Winsock tham nh?ng b?ng cách nh?n vào Msinfo32, b?n ph?i s?a ch?a chính Winsock2 b?ng cách s? d?ng các bư?c trong ph?n ti?p theo.

Đ? đư?c chúng tôi đ?t l?i các thi?t l?p Winsock cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. Caøi caùc caøi ñaët Winsock chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? thi?t l?p l?i Winsock cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nónút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. B?m chu?t Ch?ytrong các T?i t?p xu?nghộp thoại h?p, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó thu?t s?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50203
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Chú ? thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? n?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.

Ti?p theo, h?y vào các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??"ph?n.

Gi?i pháp

Các bư?c hư?ng d?n s? d?ng đ? ph?c h?i t? Winsock2 tham nh?ng

Windows XP v?i gói b?n ghi d?ch v? 2 hư?ng d?n

Đ? s?a ch?a Winsock n?u b?n có Windows XP Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t, g? Netsh winsock đ?t l?i t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER.

Lưu ? Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n ch?y l?nh này. Ngoài ra, đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows XP SP2, có là m?t netsh l?nh m?i mà có th? xây d?ng l?i chính Winsock. Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457156.aspx
C?nh báo Chương tr?nh truy c?p ho?c giám sát Internet ví d? như ch?ng virus, tư?ng l?a ho?c ?y quy?n khách hàng có th? b? ?nh hư?ng tiêu c?c khi b?n ch?y l?nh netsh winsock đ?t l?i . N?u b?n có m?t chương tr?nh không ho?t đ?ng đúng sau khi b?n s? d?ng đ? phân gi?i này, cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh đ? ph?c h?i ch?c năng.

Lưu ? N?u các bư?c này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c trong ph?n ti?p theo.

Windows XP không có Service Pack 2 hư?ng d?n

Đ? s?a ch?a Winsock n?u b?n không có Windows XP SP2 cài đ?t chuyên bi?t, xóa khóa registry b? h?ng, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các giao th?c TCP/IP.
Bư?c 1: Xóa khóa registry b? h?ng
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows XP và Windows Vista
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí các phím sau đây, b?m chu?t ph?i vào m?i khóa, và sau đó nh?p vào Xóa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c xóa, h?y nh?p vào .
Lưu ? Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n xóa các phím Winsock. Làm như v?y gây ra hệ điều hành Windows XP đ? t?o ra m?c v? m?i cho nh?ng hai phím. N?u b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n xóa các phím Winsock, bư?c ti?p theo không làm vi?c m?t cách chính xác.
Bư?c 2: cài đ?t chuyên bi?t TCP/IP
 1. B?m chu?t ph?i k?t n?i m?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t.
 3. B?m chu?t Giao th?c, và sau đó nh?p vào Thêm.
 4. B?m chu?t Có đ?a.
 5. Lo?i C:\Windows\inf, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Trên danh sách có s?n giao th?c, h?y nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u Giao th?c Internet (TCP/IP) không xu?t hi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  2. Trong các Hư?ng d?n tra c?u c?a s?, b?m vào Tùy ch?n nâng cao hơn.
  3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm sau ba:
   • T?m c?p h? th?ng
   • tra c?u t?p và c?p ?n
   • T?m c?p con
  4. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i nettcpip.inf, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  5. Trong ngăn k?t qu?, b?m chu?t ph?i vào Nettcpip.inf, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

Các bư?c hư?ng d?n s? d?ng đ? xác đ?nh cho dù chính Winsock2 b? h?ng cho ngư?i dùng Windows Vista

 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Msinfo32, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. M? r?ng Thành ph?n, m? r?ng M?ng, và sau đó nh?p vào Giao th?c.
 3. Mư?i ph?n xu?t hi?n dư?i Giao th?c. Các tiêu đ? ph?n s? bao g?m các tên sau đây n?u đi?u quan tr?ng Winsock2 là không b? hư h?i:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? RSVP UDP
  • nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? RSVP Giao th?c Ki?m soát Truy?n
  • Nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? UDPv6 RSVP
  • Nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? TCPv6 RSVP
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  N?u tên là b?t c? đi?u g? khác nhau t? nh?ng ngư?i trong danh sách này, đi?u quan tr?ng Winsock2 b? h?ng, ho?c b?n có m?t ti?n ích c?a bên th? ba ch?ng h?n như cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m proxy.
N?u b?n có m?t bên th? ba add-on đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tên c?a tr?nh b? sung s? thay th? các ch? cái "MSAFD" trong danh sách.

N?u có hơn mư?i ph?n trong danh sách, b?n có b? sung bên th? ba đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u có ít hơn mư?i ph?n, đó là thông tin thi?u.

Lưu ? Nh?ng m?c này đ?i di?n cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t v?i ch? có giao th?c TCP/IP đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? có m?t ho?t đ?ng Winsock và xem m?c b? sung n?u m?t giao th?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ví d?, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t NWLink IPX/SPX, b?n s? th?y 7 ph?n b? sung, cho m?t t?ng s? 17. Dư?i đây là m?t ví d? tiêu đ? c?a m?t trong nh?ng ph?n m?i:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Ngoài ra, m?i ngư?i trong s? các ph?n m?i đư?c t?o ra b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t NWLink IPX/SPX B?t đ?u v?i "MSAFD." V? v?y, có v?n ch? có hai ph?n không B?t đ?u b?ng các ch? cái.

N?u th? nghi?m Netdiag th?t b?i, ho?c n?u b?n xác đ?nh r?ng đó là Winsock tham nh?ng b?ng cách nh?n vào Msinfo32, b?n ph?i s?a ch?a chính Winsock2 b?ng cách s? d?ng các bư?c trong ph?n ti?p theo.

Các bư?c hư?ng d?n s? d?ng đ? ph?c h?i t? Winsock2 tham nh?ng cho ngư?i dùng Windows Vista

Winsock tham nh?ng có th? gây ra v?n đ? k?t n?i. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách s? d?ng ch?n đoán m?ng trong Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t,
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  B?t đ?u
  và sau đó nh?p vào M?ng.
 2. B?m chu?t M?ng và chia s? Trung tâm.
 3. Trong các M?ng và chia s? Trung tâm h?p, b?m vào Ch?n đoán và s?a ch?a.
Lưu ? B?n c?ng có th? truy c?p m?ng và chia s? Trung tâm trong Panel điều khiển.

Đ?t l?i Winsock cho Windows Vista

Đ? đ?t l?i Winsock cho Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  B?t đ?u
  , lo?i CMD trong các B?t đ?u tra c?u h?p, b?m chu?t ph?i vào CMD.exe, b?m vào Ch?y như qu?n tr? viên, và sau đó nh?n Ti?p t?c.
 2. Lo?i Netsh winsock đ?t l?i t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ? N?u l?nh đư?c g? không chính xác, b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i. G? l?nh m?t l?n n?a. Khi l?nh đư?c hoàn t?t thành công, m?t xác nh?n xu?t hi?n, theo sau b?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh m?i. Sau đó, đi t?i bư?c 3.
 3. Lo?i thoát kh?i, và sau đó nh?n ENTER.


Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??

Ki?m tra cho dù Winsock đư?c đ?t l?i. N?u Winsock đư?c đ?t l?i, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u Winsock không đư?c đ?t l?i, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.

Tương t? như các v?n đ? và gi?i pháp

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
936211Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? k?t n?i m?ng trong Internet Explorer
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? r?i m?ng và v?n đ? kết nối Internet trong Windows Vista, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81033.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 811259 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbnetwork kberrmsg kbprb kbmt KB811259 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 811259

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com