Raksta ID: 811259 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad m??in?t izlaist un atjaunot IP adresi, izmantojot programmu Ipconfig (Ipconfig.exe), varat sa?emt vienu no t?l?k nor?d?tajiem k??das zi?ojumiem.
1. zi?ojums
An error occurred while renewing interface 'Internet': An operation was attempted on something that is not a socket. (Atjaunojot interneta interfeisu, rad?s k??da. Notika m??in?jums veikt darb?bu ar objektu, kas neatrodas ligzd?.)
2. zi?ojums
Atjaunojot lok?l? piesl?guma interfeisu, rad?s k??da: piepras?t? pakalpojuma sniedz?ju nevar?ja iel?d?t vai inicializ?t.
Start?jot Internet Explorer, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Lapu nevar par?d?t
Str?d?jot ar datoru, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Initialization function INITHELPERDLL in IPMONTR.DLL failed to start with error code 10107 (Inicializ?cijas funkciju INITHELPERDLL fail? IPMONTR.DLL neizdev?s start?t; k??das kods 10107)
Turkl?t jums, iesp?jams, nav IP adreses vai autom?tisk?s priv?t?s IP adres??anas (APIPA) adreses, un j?s sa?emat IP paketes, bet nenos?t?t t?s.

Kad izmantojat komandu ipconfig /renew, varat sa?emt ??dus k??das zi?ojumus.

1. zi?ojums
An error occurred while renewing interface local area connection: an operation was attempted on something that is not a socket. Unable to contact driver Error code 2. (Atjaunojot lok?l? t?kla savienojuma interfeisu, rad?s k??da: notika m??in?jums veikt darb?bu ar objektu, kas neatrodas ligzd?. Nevar sazin?ties ar draiveri. K??das kods 2.)
2. zi?ojums
The operation failed since no adapter is in the state permissible for this operation. (Darb?ba neizdev?s, jo pa?reiz?j? st?vokl? nav tai at?auta adaptera.)
3. zi?ojums
The attempted operation is not supported for the type of object referenced. (Nor?d?t? tipa objektiem netiek atbalst?ta darb?ba, ko m??in?j?t veikt.)
Ier??u p?rvaldniek? noklik??inot uz Show Hidden Devices (R?d?t sl?pt?s ier?ces), TCP/IP protokola draiveris sada?? Non-Plug and Play drivers (Draiveri, kas neatbilst standartam Plug and Play) tiek uzr?d?ts k? atsp?jots, un tiek sa?emts k??das kods 24.

Veidojot iezvanes savienojumu, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Error 720: No PPP Control Protocols Configured (Nav konfigur?ti PPP kontroles protokoli)

Iemesls

??s probl?mas var rasties, ja Winsock re?istra atsl?gas ir boj?tas vai nav darba k?rt?b?.

Windows XP lietot?ju manu?l?s darb?bas, lai noteiktu, vai atsl?ga Winsock2 ir boj?ta

Lai noteiktu, vai simptomus izraisa atsl?gas Winsock2 probl?ma, izmantojiet k?du no min?taj?m metod?m.

1. metode. R?ka Netdiag lieto?ana

Lai lietotu r?ku Netdiag, ir j?instal? Microsoft Windows XP Support Tools (Microsoft Windows XP atbalsta r?ki). Lai to paveiktu, r?kojieties ??di.

Piez?mes.
 • Ja atbalsta r?ki jau ir instal?ti, p?rejiet pie ??s sada?as otr?s proced?ras.
 • Ja atbalsta r?ki nav instal?ti un jums nav Windows XP iestat??anas kompaktdiska, p?rejiet pie 2. metodes.
 1. Ievietojiet Windows XP iestat??anas kompaktdisku un atrodiet mapi Support\Tools.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Setup.exe.
 3. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, l?dz tiek par?d?ts ekr?ns Select An Installation Type (Izv?lieties instal??anas veidu).
 4. Ekr?n? Select An Installation Type (Izv?lieties instal??anas veidu) noklik??iniet uz Complete (Pabeigts) un p?c tam uz Next (T?l?k).
Kad instal??ana ir pabeigta, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet Command un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ierakstiet netdiag /test:winsock un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
R?ks Netdiag atgrie? vair?ku t?kla komponentu, tostarp Winsock, testa rezult?tus. Lai ieg?tu detaliz?tu inform?ciju par testu, p?c komandas netdiag pievienojiet /v: netdiag /test:winsock /v

2. metode. Programmas Msinfo32 lieto?ana

Piez?me. Lietojiet ?o metodi tikai tad, ka jums nav Windows XP iestat??anas kompaktdiska un atbalsta r?ki nav instal?ti.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet Msinfo32 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?rsiet Komponenti, T?kls un p?c tam Protokols.
 3. Sada?? Protokols ir desmit apak?sada?as. Ja atsl?ga Winsock2 nav boj?ta, apak?sada?u sarakst? b?s ar? ??di virsraksti:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Ja nosaukumi at??iras no sarakst? min?tajiem, atsl?ga Winsock2 ir boj?ta vai ar? ir instal?ta tre??s puses pievienojumprogramma, piem?ram, starpnieka programmat?ra.
Ja ir instal?ta tre??s puses pievienojumprogramma, sarakst? burtus "MSAFD" aizst?j pievienojumprogrammas nosaukums.

Ja sarakst? ir vair?k nek? desmit apak?sada?as, ir instal?tas tre?o pu?u pievienojumprogrammas.

Ja taj? ir maz?k nek? desmit apak?sada?as, tr?kst da?a inform?cijas.

Piez?me. ?ie ieraksti atbilst instal?cijai, kur? ir instal?ts tikai TCP/IP protokols. Ja ir instal?ts cits protokols, Winsock var darboties, bet sarakst? var b?t papildu ieraksti. Piem?ram, ja ir instal?ts NWLink IPX/SPX, tiks par?d?tas 7 papildu apak?sada?as, t?tad kop? 17. T?l?k ir redzams ??das jaunas apak?sada?as virsraksta piem?rs:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Turkl?t katra jaun? apak?sada?a, kas ir izveidota, instal?jot NWLink IPX/SPX, s?kas ar burtiem "MSAFD". T?d?? joproj?m ir tikai divas apak?sada?as, kas nes?kas ar ?iem burtiem.

Ja Netdiag tests nav iztur?ts vai, apskatot Msinfo32, esat noteicis, ka Winsock ir boj?ts, jums j?salabo atsl?ga Winsock2, veicot n?kamaj? sada?? min?t?s darb?bas.

Ja v?laties autom?tiski atiestat?t Winsock iestat?jumus, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Lai patst?v?gi atiestat?tu Winsock iestat?jumus, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Autom?tiska labo?ana

Lai autom?tiski atiestat?tu Winsock iestat?jumus, spiediet pogu vai saiti Labot. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de spiediet Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50203
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Risin?jums

Manu?l?s darb?bas Winsock2 boj?jumu nov?r?anai

Windows XP ar 2. servisa pakotnes instrukcij?m

Lai var?tu salabot Winsock, ja esat instal?jis Windows XP 2. servisa pakotni (SP2), ierakstiet komandrind? netsh winsock reset un p?c tam nospiediet ENTER.

Piez?me. P?c ??s komandas izpild??anas restart?jiet datoru. Turkl?t datoros, kuros tiek darbin?ta sist?ma Windows XP SP2, var lietot jaunu komandu netsh, kas var atk?rtoti izveidot atsl?gu Winsock. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Web vietu:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/bb457156.aspx
Br?din?jums. Komandas netsh winsock reset izpilde var negat?vi ietekm?t programmas, kas piek??st internetam vai p?rrauga to, piem?ram, pretv?rusu programmas, ugunsm?ra programmas vai starpniekservera klientus. Ja p?c ?? risin?juma lieto?anas k?da programmas vairs nedarbojas pareizi, instal?jiet to atk?rtoti, lai atjaunotu t?s funkcionalit?ti.

Piez?me. Ja p?c ?o darb?bu veik?anas probl?ma nav nov?rsta, veiciet n?kamaj? sada?? aprakst?t?s darb?bas.

Instrukcijas sist?mai Windows XP bez 2. servisa pakotnes

Lai salabotu Winsock, ja nav instal?ta Windows XP SP2, izdz?siet boj?t?s re?istra atsl?gas un p?c tam atk?rtoti instal?jiet TCP/IP protokolu.
1. darb?ba. Boj?to re?istra atsl?gu dz??ana
Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, nospiediet t?l?k nor?d?to raksta numuru un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana sist?m? Windows


Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
322756 Re?istra dubl?juma izveido?ana un atjauno?ana sist?m? Windows XP un Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Re?istra redaktor? atrodiet t?l?k uzskait?t?s atsl?gas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz katras no t?m un p?c tam noklik??iniet uz Delete (Dz?st):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Kad tiek pied?v?ts apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz Yes (J?).
Piez?me. P?c Winsock atsl?gu izdz??anas restart?jiet datoru. T?d?j?di oper?t?jsist?ma Windows XP izveido ??m div?m atsl?g?m jaunas ierakstu ?aulas. Ja p?c Winsock atsl?gu izdz??anas nerestart?jat datoru, n?kam? darb?ba nenotiek pareizi.
2. darb?ba. TCP/IP instal??ana
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?kla savienojuma un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 2. Noklik??iniet uz Install (Instal?t).
 3. Noklik??iniet uz Protokols un p?c tam uz Pievienot.
 4. Noklik??iniet uz Mekl?t disk?.
 5. Ierakstiet C:\Windows\inf un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Pieejamo protokolu sarakst? noklik??iniet uz Internet Protocol (TCP/IP) (Interneta protokols (TCP/IP)) un p?c tam uz Labi.

  Ja Interneta protokols (TCP/IP) nav redzams, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Mekl?t.
  2. ?aj? r?t? Mekl??anas pal?gs noklik??iniet uz Uzlabot?kas opcijas.
  3. Noklik??iniet, lai atlas?tu tr?s ??das izv?les r?ti?as:
   • Mekl??ana sist?mas map?s
   • Mekl??ana pasl?ptos failos un map?s
   • Mekl??ana apak?map?s
  4. Lodzi?? Pilns vai da??js faila nosaukums ierakstiet nettcpip.inf un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
  5. Rezult?tu r?t? ar labo peles tausti?u noklik??iniet uz Nettcpip.inf un p?c tam noklik??iniet uz Instal?t.
 7. Restart?jiet datoru.

Manu?las darb?bas, kas j?veic Windows Vista lietot?jiem, lai noteiktu, vai atsl?ga Winsock2 ir boj?ta

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet Msinfo32 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?rsiet Komponenti, T?kls un p?c tam noklik??iniet uz Protokols.
 3. Zem Protokols par?d?s desmit sada?as. Ja atsl?ga Winsock2 nav boj?ta, apak?sada?u sarakst? b?s ar? ??di virsraksti:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • RSVP UDPv6 Service Provider
  • RSVP TCPv6 Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Ja nosaukumi at??iras no sarakst? min?tajiem, atsl?ga Winsock2 ir boj?ta vai ar? ir instal?ta tre??s personas pievienojumprogramma, piem?ram, starpnieka programmat?ra.
Ja ir instal?ta tre??s personas pievienojumprogramma, sarakst? burtus ?MSAFD? aizst?j pievienojumprogrammas nosaukums.

Ja sarakst? ir vair?k nek? desmit sada?as, ir instal?tas tre?o pu?u pievienojumprogrammas.

Ja taj? ir maz?k nek? desmit sada?as, tr?kst da?a inform?cijas.

Piez?me. ?ie ieraksti atbilst instal?cijai, kur? ir instal?ts tikai TCP/IP protokols. Ja ir instal?ts cits protokols, Winsock var darboties, bet sarakst? var b?t papildu ieraksti. Piem?ram, ja ir instal?ts NWLink IPX/SPX, tiks par?d?tas 7 papildu apak?sada?as, t?tad kop? 17. T?l?k ir redzams ??das jaunas sada?as virsraksta piem?rs:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Turkl?t katra jaun? sada?a, kas ir izveidota, instal?jot NWLink IPX/SPX, s?kas ar burtiem ?MSAFD?. T?d?? joproj?m ir tikai divas sada?as, kas nes?kas ar ?iem burtiem.

Ja Netdiag tests nav iztur?ts vai, apskatot Msinfo32, esat noteicis, ka Winsock ir boj?ts, jums j?salabo atsl?ga Winsock2, veicot n?kamaj? sada?? min?t?s darb?bas.

Manu?l?s darb?bas Winsock2 boj?jumu nov?r?anai, kas j?veic Windows Vista lietot?jiem

Winsock boj?jums var rad?t piesl?guma probl?mas. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojot t?kla diagnostiku oper?t?jsist?m? Windows Vista, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  S?kt
  un p?c tam uz T?kls.
 2. Noklik??iniet uz T?kla un koplieto?anas centrs.
 3. ?aj? T?kls un koplieto?anas centrs lodzi?? noklik??iniet uz Diagnostic?t un labot.
Piez?me. J?s varat piek??t t?kla un koplieto?anas centram ar? vad?bas panel?.

Atiestatiet Winsock no Windows Vista

Lai atiestat?tu Winsock no sist?mas Windows Vista, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd un ar peles labo tausti?u noklik??iniet uz cmd.exe un Palaist k? administratoram, p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Ierakstiet netsh winsock reset komandrind? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Piez?me. Ja komanda ir ierakst?ta nepareizi, tiks par?d?ts k??das zi?ojums. V?lreiz ierakstiet komandu. Kad komanda ir veiksm?gi pabeigta, par?d?s apstiprin?jums, kam seko jauna komandrinda. P?c tam p?rejiet uz 3. darb?bu.
 3. Ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.


Vai ?? darb?ba nov?rsa probl?mu?

P?rbaudiet, vai Winsock ir atiestat?ts. Ja Winsock ir atiestat?ts, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja Winsock nav atiestat?ts, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi

Lai ieg?tu papildinform?ciju, nospiediet turpm?k min?to raksta numuru un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
936211 K? nov?rst t?kla piesl?guma probl?mas programm? Internet Explorer
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? risin?t t?kla un interneta piesl?guma probl?mas Windows Vista, atveriet ??du Microsoft t?mek?a vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Troubleshoot-network-connection-problems
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 811259 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 27. j?nijs - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbnetwork kberrmsg kbprb KB811259

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com