Raksta ID: 810978 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Ja att?ls tiek saglab?ts programm? Microsoft Internet Explorer, p?c noklus?juma tas tiek saglab?ts k? bitkarte (.bmp). Jums nav iesp?jas to saglab?t ar papla?in?jumu, kas nav .bmp. T? notiek pat tad, ja att?ls ir cit? form?t? (k? .gif vai .jpeg).

Piem?ram, kad ar peles labo pogu noklik??in?t uz Web lap? iek?auta att?la un p?c tam noklik??in?t uz Save Picture As (Saglab?t att?lu k?), lodzi?? File name (Faila nosaukums) tiek r?d?ts faila nosaukums Untitled (Bez nosaukuma), bet lodzi?? Save as type (Saglab?t k? tipu) tiek r?d?ts faila tips Bitmap (*.bmp) (Bitkarte (*.bmp)).

IEMESLS

??di var gad?ties, ja ciet? diska map? SystemRoot\Downloaded Program Files ir lejupiel?d?ts k?ds boj?ts programmas fails (piem?ram, ActiveX vai Java objekts).

RISIN?JUMS

??das probl?mas nov?r?anai dz?siet mapes Temporary Internet Files saturu un p?c tam map? Downloaded Program Files dz?siet visus tos failus, kas nor?d?ti k? Unknown (Nezin?ms) vai Damaged (Boj?ts). Lai to paveiktu:
 1. Start?jiet programmu Internet Explorer (ja t? v?l nav start?ta).
 2. Dz?siet mapes Temporary Internet Files saturu. Lai to paveiktu:
  1. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
  2. Noklik??iniet uz z?mnes General (Visp?r?gi).
  3. Sada?? Temporary Internet files (Interneta pagaidu faili) noklik??iniet uz Delete Files (Dz?st failus).
  4. Kad tiek par?d?ta uzvedne par visu interneta pagaidu failu dz??anu, noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Ciet? diska map? Downloaded Program Files dz?siet visus failus, kas nor?d?ti k? Unknown (Nezin?ms) vai Damaged (Boj?ts). Lai to paveiktu:
  1. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
  2. Noklik??iniet uz z?mnes General (Visp?r?gi).
  3. Sada?? Temporary Internet files (Interneta pagaidu faili) noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).
  4. Noklik??iniet uz View Objects (Skat?t objektus).

   Log? Downloaded Program Files (Lejupiel?d?tie programmu faili) tiek r?d?ts ciet? diska map? SystemRoot\Downloaded Program Files lejupiel?d?to programmu failu saraksts.
  5. Kolonn? Status (Statuss) mekl?jiet failus, kas nor?d?ti k? Unknown (Nezin?ms) vai Damaged (Boj?ts). Dz?siet ?os failus. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt).
  6. Kad tiek pied?v?ts apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz Yes (J?).
  7. Aizveriet logu Downloaded Program Files (Lejupiel?d?tie programmu faili) un divreiz noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Saglab?jiet k?du att?lu programm? Internet Explorer, lai p?rbaud?tu, vai probl?ma ir nov?rsta.

  Ja, izdz??ot visus lejupiel?d?tos programmu failus, kas nor?d?ti k? Unknown (Nezin?ms) vai Damaged (Boj?ts), probl?ma netiek nov?rsta, m??iniet dz?st citus sarakst? iek?autos lejupiel?d?tos programmu failus.

  Piez?me. N?kamaj? reiz?, kad b?s nepiecie?ams k?ds no map? Downloaded Program Files dz?stajiem failiem, programm? Internet Explorer tiks par?d?ta uzvedne lejupiel?d?t ?o failu cietaj? disk?.
Ja p?c ?o darb?bu veik?anas probl?ma joproj?m past?v, p?rvietojiet mapi Temporary Internet Files uz citu atra?an?s vietu. Lai p?rvietotu mapi, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet programmu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 3. Z?mnes General (Visp?r?gi) sada?? Temporary Internet files (Interneta pagaidu faili) noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).
 4. Noklik??iniet uz Move Folder (P?rvietot mapi).
 5. Dialoglodzi?? Browse for Folder (Mapes mekl??ana) atlasiet jaunu mapes atra?an?s vietu un noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Settings (Iestat?jumi).
 7. Noklik??iniet uz Yes (J?), ja tiek par?d?ts ??ds br?din?juma zi?ojums:
  Windows will now log you off to finish moving Temporary Internet Files. (Lai pabeigtu interneta pagaidu failu p?rvieto?anu, t?l?t notiks j?su atteik?an?s sist?m? Windows.)
  Do you want to continue? (Vai v?laties turpin?t?)
  (All other changes have been saved.) (P?r?j?s izmai?as ir saglab?tas.)
  Sist?ma Windows autom?tiski veic j?su atteik?anos dator?.
 8. V?lreiz piesakieties dator?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?gas probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
260650 Internet Explorer grafikas failus nesaglab? pareiz? form?t? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
250747 Noklik??inot ar peles labo pogu, opcija "Save Picture As" (Saglab?t att?lu k?) att?lu nesaglab? ar pareizu papla?in?jumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 810978 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 5. febru?ris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
KB810978

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com