Raksta ID: 810892 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? aktiviz?t sist?mu Windows XP, izmantojot produkta atsl?gu, kas at??iras no produkta atsl?gas, ko izmantoj?t Windows XP instal??anai.

RISIN?JUMS

Instal?jot vai aktiviz?jot sist?mu Windows XP, j?ievada unik?la produkta atsl?ga. Ja instal?jat sist?mu Windows XP cit? dator?, izmantojot ori?in?lo kompaktdisku, un p?c tam ieg?d?jaties otru Windows XP kopiju vai otru licenci, pirms produkta aktiviz??anas ir j?maina produkta atsl?ga. Lai modific?tu produkta atsl?gu aktiviz??anas laik?, izpildiet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, Piederumi, Sist?mas r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Aktiviz?t sist?mu Windows.
  2. Noklik??iniet uz J?, v?los piezvan?t klientu servisa p?rst?vim, lai aktiviz?tu sist?mu Windows un p?c tam uz T?l?k.
  3. Lauk? Main?t produkta atsl?gu ierakstiet produkta atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  4. Noklik??iniet uz T?lrunis un p?c tam izpildiet ekr?n? redzam?s instrukcijas, lai pabeigtu aktiviz??anas procesu.

PAPILDINDORM?CIJA

Produkta aktiviz?cija p?rbauda, vai programmat?ras produkta atsl?ga vai produkta identifik?cija (nepiecie?ama k? da?a no produkta instal?cijas) nav lietota vair?k datoros, nek? at?auts programmat?ras licenc?. Aktiviz?ciju, kas izmanto to pa?u produkta atsl?gu taj? pa?? dator?, skaits ir neierobe?ots. Produkta aktiviz?cija nov?r? pir?tismu, ierobe?ojot, cik reizes produkta atsl?gu var aktiviz?t citos datoros.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows produktu aktiviz?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx

Piez?me. Varat ieg?d?ties ar? papildu licenci Windows XP mazumtirdzniec?bas versijai, piezvanot uz t?lru?a numuru (877) 426-6010 (tikai Amerikas Savienotaj?s Valst?s).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows produktu aktiviz?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem rakstu numuriem, lai skat?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
302806 Microsoft produktu aktiviz?cijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 810892 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2010. gada 6. maijs - P?rskat??ana: 4.5
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc KB810892

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com