Raksta ID: 810881 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

M??inot atv?rt mapi oper?t?jsist?m? Microsoft Windows XP, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums, kur? ar Folder ir apz?m?ts t?s mapes nosaukums, kuru nevar atv?rt:
Folder is not accessible. Access denied (Mapei Folder nevar piek??t. Piek?uve liegta).

Piez?me. Ja pa?reiz izmantojat oper?t?jsist?mu Windows 7 vai Windows Vista, Microsoft vietn? skatiet t?l?k nor?d?to rakstu.

Oper?t?jsist?mai Windows 7K? atv?rt failu, ja tiek par?d?ts zi?ojums, ka piek?uve ir liegta

Oper?t?jsist?mai Windows VistaProbl?mas nov?r?ana, ja, atverot failus vai mapes, tiek par?d?ts zi?ojums, ka piek?uve ir liegta 

Iemesls

??da k??da var rasties, ja mape, kuru nevar atv?rt, tika izveidota NTFS failu sist?mas s?jum?, izmantojot vec?ku sist?mas Windows instal?ciju, p?c kuras tika instal?ta oper?t?jsist?ma Windows XP. ?? k??da var rasties ar? tad, ja tiek ievad?ts pareizs lietot?jv?rds vai parole. ?? k??da rodas t?d??, ka ir main?ti lietot?ja dro??bas identifik?cijas dati. Lai gan izmantojat to pa?u lietot?jv?rdu un paroli, ?ie dro??bas identifik?cijas dati vairs neatbilst t?s mapes ?pa?nieka dro??bas identifik?cijas datiem, kuru nevar atv?rt.

Piem?ram, lai gan izmantojat to pa?u lietot?jv?rdu un paroli, jums vairs nav at?aujas atv?rt ?o mapi, ja ir veiktas ??das darb?bas:
 1. Mapes Mani dokumenti pa?reiz?j?s vai m?r?a atra?an?s vietas mai?a uz citu s?jumu pirms oper?t?jsist?mas Windows XP Professional instal??anas.
 2. Prim?r? nodal?juma format??ana.
 3. Oper?t?jsist?mas Windows XP Professional instal??ana.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, j?izsl?dz vienk?r?? failu koplieto?ana un p?c tam j?ieg?st mapes ?pa?nieka ties?bas:
 1. Vienk?r??s failu koplieto?anas izsl?g?ana:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Mans dators.
  2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas un p?c tam uz z?mnes Skats.
  3. Sada?? Papildu iestat?jumi not?riet izv?les r?ti?u Izmantot vienk?r?u failu koplieto?anu (ieteicams) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes, kurai v?laties ieg?t ?pa?umties?bas, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Dro??ba un p?c tam, ja tiek par?d?ts zi?ojums Dro??ba, ? uz Labi.
 4. Noklik??iniet uz Papildu un p?c tam uz z?mnes ?pa?nieks.
 5. Sarakst? Nosaukums noklik??iniet uz lietot?jv?rda, Administrators, ja esat pieteicies k? administrators, vai noklik??iniet uz grupas Administratori.

  Ja v?laties ieg?t ?pa?umties?bas uz ??s mapes saturu, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Aizst?t ?pa?nieku apak?konteineros un objektos.
 6. Noklik??iniet uz Labi.

  Var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums, kur? ar Folder (Mape) tiek apz?m?ts t?s mapes nosaukums, kuras ?pa?umties?bas v?laties ieg?t:
  You do not have permission to read the contents of directory Folder. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? All permissions will be replaced if you press Yes. (Jums nav at?aujas las?t direktorija Folder saturu. Vai v?laties aizst?t ?? direktorija at?aujas ar t?d?m, kuras jums pie??ir piln?gu kontroli? Visas at?aujas tiks aizst?tas, ja noklik??in?sit uz J?.)
 7. Noklik??iniet uz J?.
 8. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam atk?rtoti nosakiet at?aujas un dro??bas iestat?jumus, ko v?laties izmantot mapei un mapes saturam.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par failu un mapju at?auj?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
161275 Failu un mapju dro??bas mijiedarb?ba NTFS s?jumos (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 810881 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 10. j?nijs - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kberrmsg kbprb kbfix KB810881

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com