Lam cach nao Thung rac xut hin trn man hinh cua ti trong Windows Vista hoc trong Windows XP?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 810869 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

T ng khc phuc s c

Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50210
Lu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

Lu y Nu ban khng s dung may tinh co s c, ban co th lu giai phap khc phuc s c t ng vao ia flash hoc vao CD ri sau o ban co th chay giai phap o trn may tinh co s c.

Lu y
Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, i ti phn " ti t khc phuc s c".
Cac bc tip theo
Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th th quy trinh trong phn Cach khc phuc.

M t? s? c?

Thung rac khng xut hin trn man hinh trong Windows Vista hoc trong Windows XP. Do o, ban khng th s dung Thung rac thc hin cac tac vu nh khi phuc tp a bi xoa. Bai vit nay se giup ban lam cho Thung rac hoat ng tr lai.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

khc phuc vn nay trong Windows Vista, hay lam theo cac bc sau:

 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm Hinh thc va Ca nhn hoa, bm Ca nhn hoa ri bm Thay i cac biu tng trn man hinh.
 3. Bm chon hp kim Thung rac ri bm OK.
Cac bc tip theo
Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. Nu s c nay cha c khc phuc, ban co th th quy trinh trong phn "Cach khc phuc".

khc phuc vn nay trong Windows XP, hay s dung mt trong cac phng phap sau:

Phng phap 1: S dung chng trinh a loai bo Thung rac khi phuc Thung rac


Chu y Nu ban a s dung chng trinh TweakUI n Thung rac, hay lam theo cac bc sau khi phuc Thung rac v man hinh. Nu ban khng s dung chng trinh TweakUI, hay xem Phng phap 2 hoc Phng phap 3.

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. Nu ban ang s dung menu Bt u chun cua Windows XP
  1. inh vi khoa ng ki sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Trong ngn bn phai, bm chut phai vao gia tri DWORD cua s ng ky sau ri bm vao Sa i:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Trong d liu Gia tri, go 0, sau o bm OK. (Tin ich TweakUI t gia tri nay thanh 1 n biu tng Thung rac.)
  Nu ban ang s dung menu Bt u c in cua Windows XP
  1. inh vi khoa ng ki sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Trong ngn bn phai, bm chut phai vao gia tri DWORD cua s ng ky sau ri bm vao Sa i:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Trong d liu Gia tri, go 0, sau o bm OK. (Tin ich TweakUI t gia tri nay thanh 1 n biu tng Thung rac.)
 3. Bm Thoat thoat Registry Editor.
Cac bc tip theo
 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th th quy trinh trong phn Cach khc phuc.

Phng phap 2: Chinh sa s ng ky khi phuc Thung rac


Chu y Nu quan tri vin h thng a s dung thit t Chinh sach Nhom n Thung rac (hoc "Tt ca Biu tng") trn Man hinh, hay xem Phng phap 3.

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

chinh sa s ng ky khin biu tng Thung rac hin lai trn man hinh, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go regedit, sau o bm OK.
 3. inh vi khoa ng ki sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Bm chut phai vao khoa ng ky ban a inh vi trong bc 3, tro vao Mi ri bm vao Khoa.
 5. Nhp {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} ri nhn ENTER.
 6. Bm vao khoa {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} mi ma ban a tao trong bc 5.
 7. Trong ngn bn phai, bm up vao muc (Mc inh).
 8. Trong hp thoai Chinh sa Chui, nhp Thung rac vao D liu gia tri ri bm OK.
 9. ong Registry Editor.
Cac bc tip theo
Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th th quy trinh trong phn Cach khc phuc.

Phng phap 3: S dung Trinh chinh sa i tng Chinh sach Nhom khi phuc Thung rac

Nu quan tri vin h thng a s dung thit t Chinh sach Nhom n Thung rac hoc "Tt ca Biu tng" trn Man hinh, ban co th phai lin h vi quan tri vin h thng khi phuc biu tng Thung rac. Quan tri vin h thng co th s dung Trinh chinh sa i tng Chinh sach Nhom (GPEDIT.msc) hoc loai bo thng tin s ng ky theo cach thu cng (thng tin nay a c tao thng qua Trinh chinh sa i tng Chinh sach Nhom) cho Thung rac khi phuc biu tng Thung rac v Man hinh.

Chu y Cac quy trinh sau chi hoat ng trn Windows XP Professional. Nu h thng cua ban khng phai Windows XP Professional, ban co th th quy trinh trong phn "Cach khc phuc".

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
 • s dung Trinh chinh sa i tng Chinh sach Nhom khi phuc Thung rac:
  1. Bm Bt u, bm Chay, nhp GPEDIT.MSC vao M ri bm OK.
  2. Trong Cu hinh Ngi dung, bm Khun mu Quan tri ri bm up vao Man hinh.
  3. Bm up vao Loai bo biu tng Thung rac khoi man hinh.
  4. Bm vao tab Thit t, bm Khng c Cu hinh ri bm OK.
 • s dung Registry Editor khi phuc Thung rac:
  1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
  2. inh vi khoa ng ki sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Bm vao khoa ng ky ban a inh vi trong bc 3 ri trong ngn bn phai, bm vao gia tri DWORD ng ky sau:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Trn menu Edit, bm Delete, sau o bm Yes.
  5. ong Registry Editor.
Cac bc tip theo
Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th th quy trinh trong phn "Giai phap".

Giai phap

Nu ban khng th khi phuc Thung rac bng cach s dung cac giai phap c lit k trong bai vit nay, hay giai quyt vn nay bng cach tao mt li tt n Thung rac:
 1. Bm Bt u, ri bm May tinh cua Ti.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp.
 3. Bm vao tab Xem ri bm bo chon hp kim n cac tp h iu hanh c bao v (Khuyn nghi).
 4. Bm Co khi ban nhn c thng bao canh bao ri bm OK ong hp thoai Tuy chon Cp.
 5. Bm vao Cp trn thanh cng cu.

  Chu y Nu Cp khng hin thi trn thanh cng cu, tro vao Thanh cng cu trn menu Xem ri bm vao Nut Chun.
 6. Trong ngn iu hng bn trai, trong Cp, inh vi cp Thung rac ri keo cp Thung rac ra man hinh.
 7. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp.
 8. Bm vao tab Xem ri bm chon hp kim n cac tp h iu hanh c bao v (Khuyn nghi). Bm OK.
Chu y Quy trinh nay khng tao lai biu tng gc. Tuy nhin, quy trinh nay khi phuc hu ht cac tinh nng cua Thung rac. Quy trinh nay bao gm cac muc sau:
 • Xoa tp bng cach keo tp o vao biu tng Thung rac trn Man hinh cua ban.
 • Truy luc tp ban a xoa bng cach bm up vao biu tng Thung rac trn Man hinh cua ban, bm chut phai vao tp ma ban mun truy luc ri bm Khi phuc.
 • Don sach Thung rac bng cach bm chut phai vao biu tng Thung rac trn Man hinh cua ban ri bm Don sach Thung rac.
Chu y Khi ban s dung nhng bc nay khc phuc s c nay, ban khng th bm chut phai vao li tt Thung rac truy nhp vao Thuc tinh cua Thung rac. t thuc tinh cho Thung rac, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm up vao li tt Thung rac trn Man hinh. Cp Thung rac m.
 2. goc trn bn trai cua cp Thung rac, bm chut phai vao biu tng Thung rac ri bm vao Thuc tinh.

Nu quy trinh nay khng khc phuc c s c, ban co th lin h vi b phn h tr.

Nguyn nhn

Mt s vn co th gy ra s c nay:
 • Chng trinh cua bn th ba a c s dung n Thung rac.
 • Chng trinh TweakUI a c s dung n Thung rac.
 • Thng tin s ng ky cho Thung rac a bi xoa.
 • Thit t Chinh sach Nhom a c s dung n Thung rac.

  Chu y Windows XP Home Edition khng h tr Chinh sach Nhom.

Tham kh?o

c tr giup v cac tac vu bao tri h thng ph bin trong Windows Vista, hay ghe thm trang Web sau cua Microsoft:
Khc phuc s c vi cac tac vu bao tri h thng ph bin

Thu?c tnh

ID c?a bi: 810869 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com