Identifikator ?lanka: 810869 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Automatsko popravljanje problema

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50210
Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Napomena
Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Slede?i koraci
Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete poku?ati sa procedurom u odeljku Re?enje.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Opis problema

Korpa za otpatke ne pojavljuje se na radnoj povr?ini u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows XP. Zbog toga ne mo?ete da koristite korpu za otpatke za izvr?avanje zadatka kao ?to je vra?anje izbrisane stavke u prethodno stanje. Ovaj ?lanak ?e vam pomo?i da ponovo omogu?ite rad korpe za otpatke.

Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem u operativnom sistemu Windows Vista, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 2. Izaberite stavku Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija), izaberite stavku Personalization (Personalizacija), a zatim stavku Change desktop icons (Promena ikona radne povr?ine).
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Recycle Bin (Korpa za otpatke), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
Slede?i koraci
Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete poku?ati sa procedurom u odeljku ?Re?enje?.

Da biste re?ili ovaj problem u operativnom sistemu Windows XP, koristite jedan od slede?ih metoda:

1. metod: Koristite program koji je uklonio korpu za otpatke da biste je vratili u prethodno stanje


Napomena Ako ste za skrivanje korpe za otpatke koristili program TweakUI, sledite ove korake da biste vratili korpu za otpatke na radnu povr?inu. Ako niste koristili program TweakUI, pogledajte 2. ili 3. metod.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Ako koristite standardni ?Start? meni u operativnom sistemu Windows XP
  1. Prona?ite slede?i klju? registratora:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na slede?u DWORD vrednost registratora, a zatim izaberite stavku Izmeni:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 0, a zatim kliknite na dugme U redu. (Uslu?ni program TweakUI postavlja ovu vrednost na 1 da bi sakrio ikonu korpe za otpatke.)
  Ako koristite klasi?ni ?Start? meni u operativnom sistemu Windows XP
  1. Prona?ite slede?i klju? registratora:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na slede?u DWORD vrednost registratora, a zatim izaberite stavku Modify (Izmeni):
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. U polju Value data (Podaci o vrednosti) otkucajte 0 i kliknite na dugme OK (U redu). (Uslu?ni program TweakUI postavlja ovu vrednost na 1 da bi sakrio ikonu korpe za otpatke.)
 3. Kliknite na dugme Exit (Iza?i) da biste napustili ure?iva? registratora.
Slede?i koraci
 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete poku?ati sa procedurom u odeljku ?Re?enje?.

2. metod: Ure?ivanje registratora radi vra?anja korpe za otpatke u prethodno stanje


Napomena Ako je administrator sistema koristio postavku smernica grupe da bi sakrio korpu za otpatke (ili opciju ?Sve ikone?) na radnoj povr?ini, pogledajte 3. metod.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da biste uredili registrator kako bi se ikona Korpa za otpatke ponovo pojavila na radnoj povr?ini, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na klju? registratora koji ste prona?li u 3. koraku, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 5. Otkucajte {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite na novi klju? {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} koji ste kreirali u 5. koraku.
 7. U desnom oknu kliknite dvaput na stavku (Podrazumevano).
 8. U dijalogu Ure?ivanje niske, u polju Podaci o vrednosti otkucajte Korpa za otpatke, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Zatvorite ure?iva? registratora.
Slede?i koraci
Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete poku?ati sa procedurom u odeljku ?Re?enje?.

3. metod: Kori??enje ure?iva?a objekata smernica grupe za vra?anje korpe za otpatke u prethodno stanje

Ako je administrator sistema koristio postavku smernica grupe da bi sakrio korpu za otpatke ili opciju ?Sve ikone? na radnoj povr?ini, mo?da ?ete morati da se obratite administratoru sistema da bi vratio ikonu korpe za otpatke u prethodno stanje. Administrator sistema mo?e da koristi ure?iva? objekata smernica grupe (GPEDIT.msc) ili da ru?no ukloni informacije u registratoru (koje su kreirane pomo?u ure?iva?a objekata smernica grupe) za korpu za otpatke da bi vratio ikonu Korpa za otpatke na radnu povr?inu.

Napomena Slede?e procedure funkcioni?u samo u operativnom sistemu Windows XP Professional. Ako va? sistem nije Windows XP Professional, mo?ete poku?ati sa procedurom u odeljku ?Re?enje?.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 • Da biste koristili ure?iva? objekata smernica grupe za vra?anje korpe za otpatke u prethodno stanje:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte GPEDIT.MSC, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. U okviru Konfiguracija korisnika izaberite stavku Administrativni predlo?ci, a zatim kliknite dvaput na stavku Radna povr?ina.
  3. Kliknite dvaput na stavku Ukloni ikonu korpe za otpatke sa radne povr?ine.
  4. Izaberite karticu Postavka, izaberite stavku Nije konfigurisano, a zatim kliknite na dugme U redu.
 • Da biste koristili alatku ?Ure?iva? registratora? za vra?anje korpe za otpatke u prethodno stanje:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
  2. Prona?ite slede?i klju? registratora:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Kliknite na klju? registratora koji ste prona?li u 3. koraku, a zatim u desnom oknu kliknite na slede?u DWORD vrednost registratora:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.
  5. Zatvorite ure?iva? registratora.
Slede?i koraci
Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete poku?ati sa procedurom u odeljku ?Re?enje?.

Re?enje

Ako ne mo?ete da vratite korpu za otpatke u prethodno stanje pomo?u re?enja koja su navedena u ovom ?lanku, re?ite ovaj problem tako ?to ?ete kreirati pre?icu do korpe za otpatke:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Izaberite karticu Prikaz, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (preporu?uje se).
 4. Kada se pojavi poruka upozorenja, kliknite na dugme Yes (Da), a zatim kliknite na dugme OK (U redu) da biste zatvorili dijalog Folder Options (Opcije fascikle).
 5. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Fascikle.

  Napomena Ako dugme Fascikle nije vidljivo na traci sa alatkama, u meniju Prikaz postavite pokaziva? na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Standardna dugmad.
 6. U levom oknu za navigaciju, u okviru Folders (Fascikle) prona?ite fasciklu Recycle Bin (Korpa za otpatke), a zatim prevucite fasciklu Recycle Bin (Korpa za otpatke) na radnu povr?inu.
 7. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 8. Izaberite karticu Prikaz, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (preporu?uje se). Kliknite na dugme U redu.
Napomena Ova procedura ne?e ponovo kreirati originalnu ikonu. Me?utim, ova procedura ?e vratiti ve?inu funkcija korpe za otpatke u prethodno stanje. To obuhvata i slede?e:
 • Brisanje datoteke prevla?enjem do ikone Korpa za otpatke na radnoj povr?ini.
 • Vra?anje datoteke koju ste izbrisali ako kliknete dvaput na ikonu Korpa za otpatke na radnoj povr?ini, kliknete desnim tasterom mi?a na datoteku koju ?elite da povratite, a zatim izaberete stavku Vrati u prethodno stanje.
 • Pra?njenje korpe za otpatke ako kliknete desnim tasterom mi?a na ikonu Korpa za otpatke na radnoj povr?ini, a zatim izaberete stavku Isprazni korpu za otpatke.
Napomena Kada koristite ove korake da biste re?ili problem, nije mogu?e kliknuti desnim tasterom mi?a na pre?icu Recycle Bin (Korpa za otpatke) da biste pristupili svojstvima korpe za otpatke. Da biste podesili svojstva za korpu za otpatke, sledite ove korake:
 1. Kliknite dvaput na pre?icu Korpa za otpatke na radnoj povr?ini. Otvori?e se fascikla ?Korpa za otpatke?.
 2. U gornjem levom uglu fascikle ?Korpa za otpatke? kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu Recycle Bin (Korpa za otpatke), a zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).

Ako ova procedura nije re?ila problem, mo?ete se obratiti podr?ci.

Uzrok

Nekoliko stvari moglo je da dovede do ovog problema:
 • Za skrivanje korpe za otpatke kori??en je program nezavisnog proizvo?a?a.
 • Za skrivanje korpe za otpatke kori??en je program TweakUI.
 • Informacije u registratoru za korpu za otpatke su izbrisane.
 • Za skrivanje korpe za otpatke kori??ena je postavka smernica grupe.

  Napomena Windows XP Home Edition ne podr?ava smernice grupe.

Reference

Da biste dobili pomo? u vezi sa uobi?ajenim zadacima odr?avanja sistema u operativnom sistemu Windows Vista, posetite slede?u Microsoft Veb stranicu:
Re?avanje problema u vezi sa uobi?ajenim zadacima odr?avanja sistema

Svojstva

Identifikator ?lanka: 810869 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 3.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com