Raksta ID: 810869 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Labot ?o probl?mu autom?tiski

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50210
Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Piez?me.
Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
N?kam?s darb?bas
P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat veikt sada?? Probl?mas risin?jums nor?d?to proced?ru.

Probl?mas apraksts

Atkritne netiek par?d?ta darbvirsm? sist?m? Windows Vista vai Windows XP. T?d?? atkritni nevar izmantot, lai veiktu uzdevumus, piem?ram, atjaunotu izdz?stu failu. Izmantojot ?aj? rakst? sniegto inform?ciju, atkritne atkal b?s redzama darbvirsm?.

Labot patst?v?gi

Lai labotu ?o probl?mu sist?m? Windows Vista, veiciet ??das darb?bas.

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Noklik??iniet uz Izskats un personaliz?cija, noklik??iniet uz Personaliz?cija un p?c tam noklik??iniet uz Main?t darbvirsmas ikonas.
 3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Atkritne, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
N?kam?s darb?bas
P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat veikt sada?? "Probl?mas risin?jums" nor?d?to proced?ru.

Lai ?o probl?mu labotu sist?m? Windows XP, izmantojiet k?du no ??m metod?m:

1. metode. Lai atjaunotu atkritni, izmantojiet programmu, kas atkritni no??ma


Piez?me. Ja atkritnes pasl?p?anai izmantoj?t programmu TweakUI, veiciet ??das darb?bas, lai atkritni atjaunotu darbvirsm?. Ja neizmantoj?t programmu TweakUI, skatiet 2. metodi vai 3. metodi.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Ja izmantojat standarta Windows XP izv?lni S?kt
  1. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ??das DWORD v?rt?bas un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t):
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi). (Lai pasl?ptu atkritnes ikonu, util?ta TweakUI iestata ?o v?rt?bu uz 1.)
  Ja izmantojat klasisko Windows XP izv?lni S?kt
  1. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ??das DWORD v?rt?bas un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t):
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi). (Lai pasl?ptu atkritnes ikonu, util?ta TweakUI iestata ?o v?rt?bu uz 1.)
 3. Lai aizv?rtu re?istra redaktoru, noklik??iniet uz Exit (Iziet).
N?kam?s darb?bas
 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat veikt sada?? "Probl?mas risin?jums" nor?d?to proced?ru.

2. metode. Redi??jiet re?istru, lai atjaunotu atkritni


Piez?me. Ja sist?mas administrators ir izmantojis grupas politikas iestat?jumu, lai pasl?ptu atkritni (vai vienumu "All Icons" (Visas ikonas)) darbvirsm?, skatiet 3. metodi.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Lai redi??tu re?istru atkritnes ikonas atk?rtotai par?d??anai darbvirsm?, veiciet ??das darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Palaist).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Ar labo peles pogu noklik??iniet uz re?istra atsl?gas, kuru atrad?t 3. darb?b?, nor?diet uz New (Jauna) un p?c tam noklik??iniet uz Key (Atsl?ga).
 5. Ierakstiet {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 6. Noklik??iniet uz jaun?s atsl?gas {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. kuru izveidoj?t 5. darb?b?.
 7. Labaj? r?t? veiciet dubultklik??i uz ieraksta (Default) (Noklus?jums).
 8. Dialoglodzi?a Edit String (Virknes redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet Recycle Bin un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 9. Aizveriet re?istra redaktoru.
N?kam?s darb?bas
P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat veikt sada?? "Probl?mas risin?jums" nor?d?to proced?ru.

3. metode. Izmantojiet grupas politikas objektu redaktoru, lai atjaunotu atkritni

Ja sist?mas administrators ir izmantojis grupas politikas iestat?jumu, lai pasl?ptu atkritni (vai vienumu "All Icons" (Visas ikonas)) darbvirsm?, iesp?jams, j?sazin?s ar sist?mas administratoru, lai atjaunotu atkritnes ikonu. Sist?mas administrators var izmantot vai nu grupas politikas objekta redaktoru (GPEDIT.msc), vai manu?li no?emt atkritnes re?istra inform?ciju (kas tika izveidota, izmantojot grupas politikas objekta redaktoru), lai darbvirsm? atjaunotu atkritnes ikonu.

Piez?me. Turpm?k?s proced?ras attiecas tikai uz sist?mu Windows XP Professional. Ja j?su dator? nedarbojas sist?ma Windows XP Professional, varat m??in?t veikt sada?? "Probl?mas risin?jums" nor?d?to proced?ru.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
 • Lai atkritnes atjauno?anai izmantotu grupas politikas objekta redaktoru:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet GPEDIT.MSC un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Sada?? User Configuration (Lietot?ja konfigur?cija) noklik??iniet uz Administrative Templates (Administrat?v?s veidnes) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Desktop (Darbvirsma).
  3. Veiciet dubultklik??i uz Remove Recycle Bin icon from the desktop (No?emt atkritnes ikonu no darbvirsmas).
  4. Noklik??iniet uz cilnes Setting (Iestat??ana), noklik??iniet uz Not Configured (Nav konfigur?ts) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 • Lai atkritnes atjauno?anai izmantotu re?istra redaktoru:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Noklik??iniet uz re?istra atsl?gas, kuru atrad?t 3. darb?b?, un p?c tam labaj? r?t? noklik??iniet uz ??das re?istra DWORD v?rt?bas:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Delete (Dz?st) un p?c tam noklik??iniet uz Yes (J?).
  5. Aizveriet re?istra redaktoru.
N?kam?s darb?bas
P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat veikt sada?? "Probl?mas risin?jums" nor?d?to proced?ru.

Probl?mas risin?jums

Ja nevarat atjaunot atkritni, izmantojot ?aj? rakst? nor?d?tos risin?jumus, nov?rsiet ?o probl?mu, izveidojot atkritnes sa?sni:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), p?c tam noklik??iniet uz My Computer (Mans dators).
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Noklik??iniet uz cilnes View (Skats) un p?c tam not?riet izv?les r?ti?u Hide protected operating system files (Recommended) (Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ieteicams)).
 4. Kad tiek par?d?ts br?din?juma zi?ojums, noklik??iniet uz Yes (J?) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Folder Options (Mapes opcijas).
 5. R?kjosl? noklik??iniet uz Folders (Mapes).

  Piez?me. Ja r?kjosl? nav redzams vienums Folders (Mapes), izv?ln? View (Skats) nor?diet uz Toolbars (R?kjoslas) un p?c tam noklik??iniet uz Standard Buttons (Standarta pogas).
 6. Kreisaj? navig?cijas r?t? sada?? Folders (Mapes) atrodiet mapi Recycle Bin (Atkritne) un p?c tam velciet mapi Recycle Bin (Atkritne) uz darbvirsmu.
 7. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
 8. Noklik??iniet uz cilnes View (Skats) un p?c tam atz?m?jiet izv?les r?ti?u Hide protected operating system files (Recommended) (Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ieteicams)). Noklik??iniet uz OK (Labi).
Piez?me. Veicot ?o proced?ru, netiek atk?rtoti izveidota s?kotn?j? ikona. Ta?u ?? proced?ra atjauno liel?ko atkritnes funkciju da?u. ??s funkcijas ir:
 • Faila dz??ana, velkot to uz atkritnes ikonu darbvirsm?.
 • Izdz?sta faila izg??ana, veicot dubultklik??i uz atkritnes ikonas darbvirsm?, ar peles labo pogu noklik??inot uz izg?stam? faila un p?c tam noklik??inot uz Restore (Atjaunot).
 • Atkritnes iztuk?o?ana, ar peles labo pogu noklik??inot uz atkritnes ikonas darbvirsm? un p?c tam noklik??inot uz Empty Recycle Bin (Iztuk?ot atkritni).
Piez?me. Izmantojot ?o darb?bu ??s probl?mas nov?r?anai, ar peles labo pogu nevar noklik??in?t uz atkritnes sa?snes, lai piek??tu atkritnes rekviz?tiem. Lai iestat?tu atkritnes rekviz?tus, veiciet ??das darb?bas.
 1. Veiciet dubultklik??i uz atkritnes sa?snes darbvirsm?. Tiek atv?rta atkritnes mape.
 2. Atkritnes mapes kreisaj? aug??j? st?r? ar peles labo pogu noklik??iniet uz atkritnes ikonas un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).

Ja, veicot ?o proced?ru, probl?ma netika labota, sazinieties ar atbalsta centru.

Iemesls

?? probl?ma var rasties vair?ku iemeslu d??:
 • Atkritnes pasl?p?anai tika izmantota tre??s puses programma.
 • Atkritnes pasl?p?anai tika izmantota programma TweakUI.
 • Re?istra inform?cija par atkritni tika dz?sta.
 • Atkritnes pasl?p?anai tika izmantots grupas politikas iestat?jums.

  Piez?me. Sist?ma Windows XP Home Edition neatbalsta grupas politiku.

Uzzi?as

Lai ieg?tu pal?dz?bu saist?b? ar izplat?tiem sist?mas uztur??anas uzdevumiem sist?m? Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a lapu:
Labot probl?mas, kas saist?tas ar izplat?tiem sist?mas uztur??anas uzdevumiem

Rekviz?ti

Raksta ID: 810869 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 10. j?nijs - P?rskat??ana: 3.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com