Thi?t đ?t chính sách nhóm "M? hoá b? đ?m ?n t?p gián tuy?n" không có hi?u l?c khi các b?n ghi ngư?i dùng đ?n m?t máy tính d?a trên Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810859 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi ngư?i qu?n tr? m?ng áp d?ng m? hoá các t?p gián tuy?n b? nh? cache (EncryptCache) thi?t l?p chính sách nhóm cho máy tính d?a trên Microsoft Windows XP Professional, thi?t đ?t chính sách nhóm không có hi?u l?c trên máy khách. Tri?u ch?ng này x?y ra ch? khi ngư?i dùng đăng nh?p tương tác b?ng cách s? d?ng bàn phím.

Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: T?p gián tuy?n
ID s? ki?n: 16
Mô t?: M?t m? b? đ?m ?n t?p gián tuy?n đ? th?t b?i v?i l?i 5. Truy c?p b? t? ch?i. S? ghi s? ki?n ?ng d?ng

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi s? d?ng các b?n ghi trên không có quy?n qu?n tr?.

Khi các qu?n tr? viên áp d?ng m? hoá t?p gián tuy?n b? nh? cache Group Policy, giá tr? đăng k? EncryptCache trên máy khách đư?c C?p Nh?t. Tùy thu?c vào giá tr? đăng k?, the Client Side Caching extension (Cscui.dll) in Windows Explorer c? g?ng đ? m?t m? hóa thư m?c khách hàng bên b? nh? đ?m. Tuy nhiên, nhà nư?c Client Side Caching m?t m? hóa thư m?c không th? đư?c thay đ?i b?i m?t ngư?i s? d?ng ngư?i không có quy?n qu?n tr?.

GI?I PHÁP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Phiên b?n 32-bit c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
Cscui.dll5.1.2600.1656312,32031-03-200520: 16x86SP1
Regedit.exe5.1.2600.1656134,14431-03-200500: 36x86SP1
System.ADMKhông áp d?ng1,521,53801 Tháng hai, 200502: 58Không áp d?ngSP1

Phiên b?n 64-bit c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Cscui.dll5.1.2600.1656690,68831-03-200504: 14IA-64SP1Không áp d?ng
Regedit.exe5.1.2600.1656369,15230-03-200508: 56IA-64SP1Không áp d?ng
System.ADMKhông áp d?ng1,521,53802-Feb-200502: 21Không áp d?ngSP1Không áp d?ng
Wcscui.dll5.1.2600.1656312,32031-03-200504: 16x86SP1WOW
m?t

Vi?c áp d?ng các hotfix

Hotfix này s? thay đ?i cách th?c mà thi?t đ?t chính sách nhóm EncryptCache đư?c th?c hi?n. Trư?c khi b?n áp d?ng các hotfix, chính sách EncryptCache đư?c th?c hi?n như m?t ph?n m? r?ng b? nh? đ?m phía khách hàng t?i Cscui.dll. Sau khi b?n áp d?ng các hotfix, ph?n m? r?ng Cscui.dll khách hàng đư?c s? d?ng khi thi?t đ?t chính sách nhóm này đư?c áp d?ng cho m?t máy tính. Các Ph?n m? r?ng khách hàng Cscui.dll m? hóa ho?c decrypts Client Side Caching cache, tùy thu?c vào thi?t đ?t c?a b?n. Ph?n m? r?ng b? nh? đ?m phía khách hàng này đư?c s? d?ng trong m?t b?i c?nh đ?c quy?n. V? v?y, ngư?i qu?n tr? không có đ? đăng nh?p vào máy tính tương tác đ? m?t m? hóa b? đ?m ?n.

Đ? áp d?ng hotfix này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm c? hai c?a nh?ng đi?u sau đây:
 • C?p Nh?t thi?t đ?t chính sách nhóm thư m?c đang ho?t đ?ng đ? tham kh?o ph?n m? r?ng b? nh? đ?m phía khách hàng m?i.
 • Cài đ?t hotfix này vào m?i máy tính d?a trên Windows XP c?a b?n.

  Chú ý Các t?p tin đ?a phương nhóm chính sách System.adm c?ng đư?c C?p Nh?t khi b?n áp d?ng các hotfix.
Trong khi b?n áp d?ng hotfix này, môi trư?ng s?n xu?t c?a b?n có th? ch?a m?t ho?c nhi?u các đi?u sau đây:
 • M?t thi?t l?p chính sách nhóm thư m?c ho?t đ?ng c? mà không có ph?n m? r?ng b? nh? đ?m phía khách hàng.
 • M?t thi?t l?p ho?t đ?ng thư m?c nhóm chính sách m?i mà có ph?n m? r?ng b? nh? đ?m phía khách hàng.
 • D?a trên Windows XP máy không có hotfix đư?c áp d?ng.
 • M?t máy Windows XP d?a trên tính có hotfix đư?c áp d?ng.
B?ng dư?i đây gi?i thích nh?ng g? x?y ra khi các thi?t đ?t c? đư?c tr?n l?n v?i các cài đ?t m?i.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
D?ng CLIENTEXT trong t?p tin System.adm và trong các đ?i tư?ng chính sách nhóm ho?t đ?ng thư m?cPh?n m? r?ng chính sách nhóm trong Cscui.dllHành vi d? ki?n
KhôngKhôngĐây là Windows XP mà không c?n các hotfix đư?c cài đ?t. Chính sách m?t m? yêu c?u ngư?i qu?n tr? đ? đăng nh?p vào máy tính khách hàng.
KhôngCóPh?n m? r?ng chính sách nhóm t?n t?i nhưng không đư?c s? d?ng b?i các công c? chính sách nhóm. M? hóa m? ban đ?u đ? đư?c g? b? t? Cscui.dll. V? v?y, không m?t m? hoá x?y ra đ? đáp ?ng v?i các thi?t l?p chính sách nhóm.
CóKhôngThi?t đ?t chính sách nhóm c? g?ng s? d?ng ph?n m? r?ng chính sách nhóm, nhưng m? r?ng chính sách nhóm không t?n t?i trong Cscui.dll. M? hóa m? g?c t?n t?i trong Cscui.dll và s? đư?c th?c thi như trong phiên b?n g?c c?a Windows XP. B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? m?t m? hóa b? đ?m ?n Client Side b? nh? đ?m.
CóCóCác hotfix đư?c áp d?ng như là m?t ph?n m? r?ng chính sách nhóm.
D?a trên b?ng này, s? d?ng các chi?n lư?c sau tri?n khai.

Ph?n 1: S?a đ?i các thi?t đ?t chính sách nhóm ho?t đ?ng thư m?c

Đ? s?a đ?i thi?t đ?t chính sách nhóm thư m?c đang ho?t đ?ng đ? tham kh?o ph?n m? r?ng nhóm chính sách phía khách hàng m?i, s? d?ng ph?n m? r?ng phía khách hàng m?i trong m?t thi?t l?p chính sách nhóm thư m?c ho?t đ?ng.

Chú ý C?p nh?t các t?p tin System.adm và các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Active Directory. C?p nh?t các t?p tin System.adm đ?u tiên. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. C?p nh?t các t?p tin System.adm đ? bao g?m d?ng CLIENTEXT, như sau:
  POLICY!!Pol_EncryptOfflineFiles
    #if version >= 4
     SUPPORTED !!SUPPORTED_WindowsXP
    #endif
    VALUENAME "EncryptCache"
    EXPLAIN !!Pol_EncryptOfflineFiles_Help
     VALUEON NUMERIC 1
     VALUEOFF NUMERIC 0
     CLIENTEXT {C631DF4C-088F-4156-B058-4375F0853CD8}
  END POLICY
  
  Đ? t?m th?y đư?ng d?n đ?a đi?m System.adm cho thi?t đ?t chính sách nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. S? d?ng công c? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính đ? ch?n m?t container nơi thi?t đ?t chính sách nhóm đư?c áp d?ng.
  2. Thay đ?i các thùng ch?a đ? hi?n th? chính sách nhóm thi?t l?p GUID. Ví d? v? GUID này là {9F16DD40-9777-4AD9-870C-9B9F1E73203E}.
  3. S? d?ng các công c? ch?nh s?a Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI) ho?c các công c? EnumProp đ? hi?n th? các gPCFileSysPath thu?c tính, như trong exampe sau đây:
   enumprop "LDAP://mydc/CN={3D6FF2C0-1DFC-41A9-AE72-D4502BDA81E8},CN=Po
   licies,CN=System,DC=mycompany,DC=com"
   Các ví d? sau đây cho th?y các gPCFileSysPath thu?c tính:
   LDAP://machinedc/CN={3D6FF2C0-1DFC-41A9-AE72-D4502BDA81E8},CN=Policies,CN=Syst
   em,DC= mycompany,DC=com: 19 set properties.
    gPCFileSysPath: \\Test.net\SysVol\mycompany.com\Policies\{3D6FF2C0-1DFC-41A9-AE72
   -D4502BDA81E8}
   Chú ý Công c? EnumProp đư?c bao g?m trong Windows XP Resource Kit.
 2. C?p nh?t các đ?i tư?ng chính sách nhóm thư m?c đang ho?t đ?ng đ? bao g?m các ph?n m? r?ng phía khách hàng trong các gPCMachineExtensionNames thu?c tính. Đ? làm đi?u này t? đ?ng trong nhóm chính sách biên so?n-theo, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. S? d?ng nhóm chính sách biên so?n-theo đ? s?a đ?i các thi?t đ?t chính sách nhóm.
  2. S?a đ?i thi?t đ?t chính sách nhóm "M? hoá b? đ?m ?n t?p gián tuy?n".

   Chú ý B?i v? thi?t đ?t chính sách nhóm "M?t m? hóa b? đ?m ?n t?p gián tuy?n" bây gi? đư?c liên k?t đ?n phiên b?n m?i c?a CLIENTEXT d?ng trong t?p tin System.adm, so?n th?o chính sách nhóm s? t? đ?ng c?p nh?t các gPCMachineExtensionNames Thu?c tính thư m?c đang ho?t đ?ng đ? bao g?m các ph?n m? r?ng phía khách hàng m?i GUID.

Ph?n 2: Tri?n khai các hotfix đ? Windows XP trên máy tính c?a b?n

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong Nh?t k? ?ng d?ng:
18/03/2003 12: 46: 31 Offline Files l?i m? không có 16 N/A LLDN0114233 hóa c?a b? đ?m ?n t?p gián tuy?n b? th?t b?i v?i l?i 12.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này sau khi Windows XP kh?i đ?ng l?i, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua nó. M?i khi đó Windows kh?i đ?ng l?i, thi?t l?p chính sách nhóm "M?t m? hóa b? đ?m ?n t?p gián tuy?n" xác đ?nh li?u b? nh? cache thư m?c offline đư?c m? hóa. N?u khách hàng bên b? nh? đ?m cơ s? d? li?u không đư?c kh?i t?o đ?y đ?, các chính sách b?n ghi thông báo l?i này. B?i v? các chính sách đư?c làm m?i đ?t theo chu k?, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua thông báo l?i này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Thi?t l?p chính sách nhóm "M? hoá b? đ?m ?n t?p gián tuy?n" xác đ?nh cho dù các t?p gián tuy?n đư?c m?t m? hóa. T?p gián tuy?n n?m trên ? đ?a đ?a phương c?a ngư?i dùng, không ph?i trên m?ng. T?p gián tuy?n đang đư?c lưu tr? trong m?t đ?m ?n c?c b? trên máy tính. M?t m? hóa b? đ?m ?n này s? giúp c?i thi?n an ninh trên máy tính đ?a phương. N?u b? nh? cache trên máy tính đ?a phương không đư?c m? hóa, b?t k? t?p tin đư?c m? hóa đư?c lưu tr? t? m?ng không đư?c m? hóa trên máy tính đ?a phương. T?nh h?nh này có th? gây nguy hi?m an ninh trong m?t s? môi trư?ng.

Chú ý
 • N?u b?n b?t các thi?t l?p chính sách nhóm "M? hoá b? đ?m ?n t?p gián tuy?n", t?t c? các t?p tin trong b? đ?m ?n t?p gián tuy?n đư?c m?t m? hóa. Đi?u này bao g?m các t?p tin hi?n có và các t?p tin đư?c thêm vào sau này. B?n sao đư?c lưu tr? trên máy tính c?c b? b? ?nh hư?ng, nhưng các b?n sao liên k?t m?ng không b? ?nh hư?ng. Ngư?i dùng không th? gi?i m? t?p gián tuy?n thông qua giao di?n ngư?i dùng.
 • N?u b?n vô hi?u hóa thi?t đ?t chính sách nhóm "M? hoá b? đ?m ?n t?p gián tuy?n", t?t c? các t?p tin trong b? đ?m ?n t?p gián tuy?n đang không đư?c m? hóa. Đi?u này bao g?m các t?p tin hi?n có và các t?p tin đư?c thêm vào sau này. B?n sao đư?c lưu tr? trên máy tính c?c b? b? ?nh hư?ng, nhưng các b?n sao liên k?t m?ng không b? ?nh hư?ng. Ngư?i dùng không th? m?t m? hóa t?p gián tuy?n thông qua giao di?n ngư?i dùng.
 • N?u b?n không ph?i c?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm "M? hoá b? đ?m ?n t?p gián tuy?n", m? hóa b? đ?m ?n t?p gián tuy?n đư?c đi?u khi?n b?i ngư?i s? d?ng thông qua giao di?n ngư?i dùng. Hi?n tr?ng b? nh? cache đư?c gi? l?i, và n?u b? nh? cache ch? có m?t ph?n đư?c m? hóa, chi?n d?ch k?t thúc đ? các b? nh? cache đ?y đ? đư?c m? hóa. B? đ?m ?n không tr? v? tr?ng thái không đư?c m? hóa. Ngư?i dùng ph?i có quy?n qu?n tr? trên máy tính đ?a phương đ? m?t m? hóa ho?c gi?i m?t m? b? đ?m ?n t?p gián tuy?n.
 • Theo m?c đ?nh, danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) giúp b?o v? b? đ?m ?n t?p gián tuy?n trên m?t phân vùng h? th?ng t?p tin NTFS.

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về các điều khoản sử dụng trong bài viết này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 810859 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB810859 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810859

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com