MS03-001: B? đ?m đánh d?u trong d?ch v? đ?i l? có th? cho phép m? đ? ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810833 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

D?ch v? Microsoft Offender là m?t d?ch v? tên b?n đ? h?p l? tên m?ng c? th? tên. Đó là bao g?m trong Windows NT 4.0, Windows 2000 và Windows XP.

Theo m?c đ?nh, các d?ch v? đ?i l? là cho phép ch? trên b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 và Windows NT 4.0 d?a trên b? đi?u khi?n vùng. D?ch v? b? đ?nh v? không đư?c kích ho?t trên Windows NT 4.0 d?a trên máy tr?m làm vi?c ho?c tài kho?n c?a các máy ch?, máy tr?m d?a trên Windows 2000 ho?c thành viên các máy ch?, ho?c Windows XP. M?t l? h?ng b?o m?t k?t qu? t? m?t đánh d?u b? đ?m trong d?ch v? đ?i l?. B?ng cách g?i m?t yêu c?u đ?c bi?t b? thay đ?i đ? các B? đ?nh v? d?ch v?, m?t k? t?n công có th? gây ra các d?ch v? đ?i l? ng?ng ho?t đ?ng, ho?c ch?y m? trên máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t này d? b? t?n thương, nh?p vào b?t k? các liên k?t sau:

Windows XP (m?i phiên b?n)

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Windows XP Home Edition và chuyên nghi?p
T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Windows XP 64-bit Edition
T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 1 năm 2003

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

B?n có th? áp d?ng b?n c?p nh?t này đ? phát hành phiên b?n c?a Windows XP ho?c đ? Windows XP Service Pack 1 (SP1). B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, và sau đó không ph?i là đ? ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng sau đây d?ng l?nh:
q810833_wxp_sp2_x86_enu /u /q /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP Home Edition và Windows XP Professional
  Date     Time  Version    Size  Path and File name
  -------------------------------------------------------------------------------------
  04-Dec-2002 00:55 5.1.2600.108  68,608 %Windir%\System32\Locator.exe (pre-SP1)   
  04-Dec-2002 00:50 5.1.2600.1147 68,608 %Windir%\System32\Locator.exe (with SP1)
Windows XP 64-Bit Edition
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------------------------------------
  04-Dec-2002 00:55 5.1.2600.108  303,616 %Windir%\System32\Locator.exe  (pre-SP1) 
  04-Dec-2002 00:55 5.1.2600.108  68,608 %Windir%\System32\Wlocator.exe (with SP1)
  04-Dec-2002 00:50 5.1.2600.1147 303,616 %Windir%\System32\Locator.exe  (pre-SP1) 
  04-Dec-2002 00:50 5.1.2600.1147  68,608 %Windir%\System32\Wlocator.exe (with SP1)

Thông tin gói d?ch v? Windows 2000 (m?i phiên b?n)

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix Windows 2000 (m?i phiên b?n)

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
T?t c? ngôn ng? ngo?i tr? Nh?t B?n NEC:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Nh?t B?n NEC:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 1 năm 2003

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

B?n c?p nh?t này yêu Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?i nh?t d?ch v? gói, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này C?p Nh?t. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, và sau đó không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng sau đây d?ng l?nh:
q810833_w2k_sp4_x86_en /u /q /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------------------------
  21-Nov-2002 21:19 5.0.2195.6136 72,464 %Windir%\System32\Locator.exe 
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a thêm t?p tin.

Windows NT 4.0 (m?i phiên b?n)

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Windows NT 4.0
T?t c? ngôn ng? ngo?i tr? Nh?t B?n NEC và Trung Qu?c - H?ng Kông:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Nh?t B?n NEC:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Trung Qu?c - H?ng Kông:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
T?t c? ngôn ng?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 810833 gói bây gi?
Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 1 năm 2003

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

B?n c?p nh?t này yêu Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ho?c Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này C?p Nh?t. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /y : Th?c hi?n lo?i b? (ch? v?i / m ho?c /q ).
 • / f : L?c lư?ng chương tr?nh ph?i đóng c?a lúc t?t máy.
 • n : Không t?o ra m?t thư m?c g? cài đ?t.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi hoàn t?t C?p Nh?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? yên t?nh ho?c l?i v?i không có giao di?n ngư?i dùng (đi?u này chuy?n đ?i là m?t superset c?a / m ).
 • / m : S? d?ng ch? đ? không giám sát v?i giao di?n ngư?i dùng.
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, và sau đó không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng sau đây d?ng l?nh:
q810833i /q /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows NT 4.0
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------------------------
  
  11-Dec-2002 19:33 4.0.1381.7202 119,056 %Windir%\System32\Locator.exe
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  Date     Time  Version     Size   File name
  --------------------------------------------------------------------------

  08-Jan-2003 18:22 4.0.1381.33545 118,544 %Windir%\System32\Locator.exe
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a thêm t?p tin.

T?NH TR?NG

Windows XP (m?i phiên b?n)

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m Microsoft có li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Windows 2000 (m?i phiên b?n)

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m Microsoft có li?t kê ? đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

Windows NT 4.0 (m?i phiên b?n)

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m Microsoft có li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? g?i th? t?c t? xa (RPC) Locator (Locator.exe) là m?t chương tr?nh đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng. Đư?ng ?ng đư?c đ?t tên là m?t interprocess truy?n thông (IPC) cơ ch? ho?t đ?ng qua giao th?c SMB, s? d?ng C?ng TCP 139 và 445. Đ? giúp gi?m thi?u r?i ro liên quan v?i đi?u này l? h?ng b?o m?t t? đang đư?c khai thác t? Internet, qu?n tr? viên có th? ch?n truy c?p đ?n các c?ng ? ngo?i vi, c?nh b? đ?nh tuy?n, tư?ng l?a, ho?c k?t h?p m?t s? trong s? này. Đ? b?o v? t?t nh?t t? l? h?ng này, áp d?ng các mi?ng vá cho t?t c? các h? th?ng b? ?nh hư?ng.

Để biết thêm thông tin về l? h?ng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-001.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 810833 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbwin2ksp4fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbmt KB810833 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810833

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com