K??das kods 0x00000051 (REGISTRY_ERROR) k??das zi?ojums "Stop, ja j?s dubl?t re?istra strops"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 810558
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja j?s dubl?t re?istra stropu, var sa?emt ??das aptur??anas k??das zi?ojums:
Pietura 0x00000051 RE?ISTRA k??das
Turkl?t, m??inot pieteikties dator?, varat sa?emt k??das pazi?ojumu, kas l?dz?gs ??ds k??das zi?ojums:
PIETURA 0x0000001E(0xc0000005,0x8051aebb,0x00000000,0x6f007e0f) KMODE iz??mums netiek APSTR?D?TI NTOSKRNL.Ntoskrnl. EXE 80518ebb80400000 384 d 5876-exe

RISIN?JUMS

Sazinieties ar Microsoft produktu atbalsta apkalpo?anu, lai ieg?tu pal?dz?bu par konserv??anas korupcijas re?istr?.

P?c tam, kad re?istrs ir iz?rst?ta, var instal?t labojumfails, kas paredz?ta ?aj? pant?, lai izvair?tos no ??du korupciju n?kotn?.

Piez?me Ja j?s vienk?r?i instal?t labojumfailu, bet nav iz?rst?t re?istra, j?s, joproj?m sa??ma "Stop 0x00000051" k??da, kad re?istra dubl?jumkopiju.

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai. Ang?u valodas versija ?is labojums ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas uzskait?ti t?l?k tabulu. ?o failu datumi un laiki ir uzskait?ti koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date    Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  11-16-2002 08:55 5.0.2195.6131 1,666,944 Ntoskrnl.exe

PROFILAKSE

Pieteik?an?s probl?mas un veiksm?gi piesak?ties sist?m?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
329850 0X0000001E k??das zi?ojumu "STOP m??inot pieteik?an?s dator? Exchange 2000 Server"

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotni.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un t?l?k lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
265173 Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter Server produkta

Rekviz?ti

Raksta ID: 810558 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kboswin2000fix kbbug kbfix kbmt KB810558 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 810558

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com