Cc thi?t b? USB khng th? lm vi?c sau khi b?n rt m?t trung tm USB h? ngu?n t? b? i?u khi?n my ch? lu tr?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 810400
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u b?n rt t?t c? cc thi?t b? Universal Serial Bus (USB) t? b? i?u khi?n my ch? lu tr?, b? i?u khi?n my ch? lu tr? c th? khng p ?ng khi b?n c?m cc thi?t b? trong m?t l?n n?a. Ngoi ra, sau khi b?n lo?i b? t?t c? cc thi?t b? ny, c?a b?n my tnh c th? ng?ng p ?ng (treo) trong qu tr?nh t?t my. V?n ? ny c nhi?u kh? nng x?y ra n?u m?t s? USB Hub cascaded v cc thi?t b? USB k?t n?i v?i cc trung tm ghp t?ng.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tm:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? 810400 gi by gi?.

Ngy pht hnh: 23 thng m?t nm 2003

? c thm thng tin v? lm th? no ? t?i cc t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? cc d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ph?ng ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.
Phin b?n ti?ng Anh c?a i?u ny S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Gi Khu v?c th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Size   File name
  -----------------------------------------
  21-Nov-2002  11:09  51,968  Usbhub.sys

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 810400 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB810400 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:810400

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com