DirectShow phát l?i h? tr? cho các t?p tin ghi l?i v?i Windows XP Media Center Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810243 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b? sung đ? c?p nh?t công c? b? đ?m Stream (SBE) và các thành ph?n Encryptor/Decryptor (EncDec) đư?c bao g?m trong Windows XP Service Pack 1 (SP1). N?u b?n mu?n phát các t?p đư?c ghi nh?n trong Windows XP Media Center Edition (.dvr-ms t?p) trên máy tính đó ch?y Windows XP SP1, t?i v? C?p Nh?t "C?p Nh?t cho Windows XP Service Pack 1 (KB810243)" t? trang Web C?p Nh?t Microsoft Windows. Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p trang Web C?p Nh?t Microsoft Windows:
http://update.microsoft.com

THÔNG TIN THÊM

SBE đ?u tiên bao g?m trong Windows XP SP1. Các chương tr?nh có th? s? d?ng SBE đ? t?m ki?m, t?m d?ng và ghi l?i m?t d?ng video tr?c ti?p mà không c?n ng?t d?ng. Chuy?n ti?p gi?a các n?i dung tr?c ti?p và ghi li?n m?ch. Hi?n nay, SBE h? tr? MPEG-2 video và k? thu?t s? Video (DV) ngu?n t?i b?t gi? t? giá lên đ?n 20 megabits / giây (Mbps). Cho th?y, đư?c ghi l?i trong Windows XP Media Center Edition đư?c lưu tr? v?i m?t .dvr-ms ph?n m? r?ng tên t?p. Cho dù b?n có th? truy c?p .dvr-ms t?p tin b?ng cách s? d?ng DirectShow ph? thu?c vào chính sách b?o v? b?n sao đư?c thi?t l?p b?i ngư?i s? h?u n?i dung, broadcaster, ho?c c? hai. Nếu broadcaster ch? đ?nh m?t chương tr?nh như là b?n sao b?o v?, b?n có th? s? d?ng ch?c năng đ?y đ? cá nhân maùy quay video (PVR) b?ng cách s? d?ng m?t Windows XP Media Trung tâm Edition d?a trên PC (bao g?m c? ghi l?i các chương tr?nh đ? xem sau), nhưng b?n không th? chơi các t?p tin trên máy tính ho?c thi?t b? khác. B?n có th? phát l?i b?t k? n?i dung truy?n h?nh không đư?c b?o v? đư?c ghi l?i v?i Windows XP Media Center B?n trên các thi?t b? sau:
 • B?t k? d?a trên Windows XP Media Center Edition PC v?i các m?i nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t
 • B?t k? máy tính đang ch?y Windows XP Home Edition SP1 ho?c Windows XP Professional SP1 và Microsoft Windows Media Player 9 Series, hay cách khác tương thích Windows XP SP1 DirectShow d?a trên c?u th? (đi?u này yêu c?u b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này)
Lưu ? r?ng .dvr-ms t?p ch?a MPEG-2 video và âm thanh su?i. B?n ph?i có m?t b? gi?i m? Windows XP tương thích v?i đ?a DVD cài đ?t đ? chơi các t?p tin này.

Yêu c?u và các đ? ngh? đ? chơi các t?p tin .dvr-ms

 • B?t bu?c:
  • Windows XP tương thích, d?a trên DirectShow DVD b? gi?i m?
 • Đư?c gi?i thi?u:
  • CPU đi?u hành ? 1 GHz ho?c nhanh hơn
  • V? màn h?nh v?i 32 megabyte (MB) ho?c thêm b? nh? video
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  26-Nov-2002 20:15 6.4.2600.1142 166,912 Encdec.dll    
  26-Nov-2002 20:15 6.4.2600.1142 219,136 Sbe.dll     
  09-Sep-2003 16:23 5.1.2600.1267  4,096 Verifmce.dll
Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c Pa-nen đi?u khi?n đ? lo?i b? Windows XP Hotfix (SP2) [Xem KB810243 đ? bi?t thêm thông tin].

H? tr? k? thu?t cho Windows phiên b?n x 64

H?ng ch? t?o ph?n c?ng cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho các phiên b?n Microsoft Windows x 64. H?ng ch? t?o ph?n c?ng h? tr? b?i v? m?t ?n b?n Windows x 64 đư?c bao g?m trong ph?n c?ng c?a b?n. H?ng ch? t?o ph?n c?ng có th? có tùy ch?nh cài đ?t Windows x 64 edition v?i các thành ph?n đ?c đáo. Các thành ph?n đ?c đáo có th? bao g?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c? th? ho?c có th? bao g?m tùy ch?n thi?t đ?t đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a ph?n c?ng. Microsoft s? cung c?p h? tr? n? l?c h?p l? n?u b?n c?n tr? giúp k? thu?t v?i Windows x 64 edition c?a b?n. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p. H?ng ch? t?o t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? các ph?n m?m mà nhà s?n xu?t c?a b?n cài đ?t trên ph?n c?ng.

S?n ph?m thông tin v? Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Vietnam/Products/Windows/xp64/
S?n ph?m thông tin v? Microsoft Windows Server 2003 x 64 Phiên b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 810243 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbwindowsupdate kbenv kbinfo kbmt KB810243 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810243

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com