Làm th? nào đ? th?c hi?n các s? ki?n xây d?ng trong Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810230 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách tri?n khai xây d?ng s? ki?n trong Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005.

Khi b?n s? d?ng các s? ki?n xây d?ng, b?n có th? ch? đ?nh m?t hành đ?ng x?y ra t?i m?t th?i đi?m c? th? trong quá tr?nh xây d?ng. Ví d?, b?n có th? ch? đ?nh m?t s? ki?n post-build đ? đăng k? m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng regsvr32.exe regsvr32.exe. B?n c?ng có th? xem và làm cho m?t s? thay đ?i đ?n m?t h?i đ?ng đư?c t?o ra ? G?C (toàn c?u L?p ráp Cache) b?ng cách s? d?ng các công c? Gacutil.exe.

Trong Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005, không có không có phương pháp tr?c ti?p đ? xác đ?nh pre-build và post-build các s? ki?n.


S? d?ng m?t d? án C++ Makefile tr?c quan đ? tri?n khai xây d?ng các s? ki?n

S? ki?n này xây d?ng là m?t tính năng đư?c xây d?ng trong c?a Microsoft Visual C++.Các d? án NET. B?n có th? th?c hi?n các s? ki?n trong m?t th? giác C#.NET ho?c Visual C# 2005 d? án b?ng cách bao g?m m?t Visual C++.NET Makefile d? án t?i các Gi?i Pháp. Đ? th?c hi?n Pre-Build s? ki?n, b?n ph?i làm cho Visual C++.NET Makefile d? án ph? thu?c vào các Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005 d? án. Đ? th?c hi?n Post-Build s? ki?n, b?n ph?i làm cho Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005 ph? thu?c d? án vào các Visual c + +.NET Makefile d? án.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. M? c?a b?n hi?n có Visual C#.Gi?i pháp m?ng ho?c Visual C# 2005.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Thêm Dự án, sau đó b?m D? án m?i.
 3. Dư?i Các lo?i d? án, b?m Th? giác Các d? án C++, và dư?i Khuôn mẫu, b?mD? án MakeFile.
  Chú ý Trong Visual Studio 2005, "tr?c quan C++ d? án"nên đư?c thay đ?i đ?"tr?c quan C++."
 4. G? tên cho gi?i pháp, ch? đ?nh m?t đ?a đi?m cho các gi?i pháp, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong các Makefile ?ng d?ng thu?t s?, b?m K?t thúc.
 6. Trên các Dự án Nh?p vào tr?nh đơn c?a d? án Makefile Thu?c tính.
 7. Trong các C?u h?nh lo?i h?p, ch?n Ti?n ích, sau đó b?m Ok.
 8. Trên các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào D? án Dependencies…. Đ? th?c hi?n các s? ki?n pre-build, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ph? thu?c tab, ch?n các thích h?p Visual C#.NET d? án t? các Các d? án danh sách, và sau đó dư?i Ph? thu?c vào, b?m vào các Visual C++ Makefile d? án.
  2. Nh?p vào Ok áp d?ng thay đ?i. Đi?u này đ?m b?o r?ng Visual C#.NET ho?c Visual C# 2005 d? án xây d?ng cu?i.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các Visual C++ Makefile d? án trong gi?i pháp Explorer và b?m Thu?c tính.
  4. Nh?p vào Xây d?ng các s? ki?n, và sau đó ch? ra s? ki?n pre-build l?nh.
   Ví d?, đ? sao chép các t?p tin trư?c khi xây d?ng, ch? đ?nh sau đây:
   copy c:\AddinReg.reg $(OutDir)
 9. Đ? th?c hi?n vi?c thi?t l?p post-build, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m vào các Visual C++ Makefile d? án trong các Các d? án danh sách, và sau đó ch?n tr?c quan thích h?p C#.D? án NET ho?c Visual C# 2005 dư?i Ph? thu?c vào.
  2. Nh?p vào Ok áp d?ng thay đ?i. Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng d? án Visual C++ đư?c xây d?ng cu?i.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các d? án Visual C++ Makefile trong dung d?ch Explorer, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m Xây d?ng S? ki?n đ? xác đ?nh s? ki?n post-build l?nh.

S? d?ng PrePostBuildRules thêm vào tri?n khai xây d?ng các s? ki?n

 1. Này thêm trong cung c?p các quy t?c pre-build và post-build t?i các gi?i pháp và các d? án c?p.
  Đ? t?i add-in, xem các sau đây Web site c?a Microsoft:

  http://Download.Microsoft.com/Download/VisualStudioNET/samples/7.0/NT5XP/en-US/BuildRules.exe

  C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
  S? d?ng này thêm vào, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?i các t?p tin gi?i pháp v?i ngu?n này, và sau đó xây d?ng các gi?i pháp.
  2. Ngày Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Thêm trong qu?n l?. N?u qu?n l? Add-In đ? đư?c m?, đóng nó, và sau đó m? nó m?t l?n n?a.

   Chú ý N?u m?i add-in xu?t hi?n trong các Add-In Qu?n l? danh sách add-in, b?n có thành công đ? đăng k? add-in.
  3. N?u add-in không xu?t hi?n trong các Add-In Qu?n l? danh sách, h?y làm theo các bư?c đ? đăng k? nó theo cách th? công:
   1. Xác đ?nh v? trí t?p AddinReg.reg trong các BuildRules thư m?c.
   2. Nh?p chu?t ph?i AddinReg.reg, và sau đó Nh?p vào Hợp nhất. Nh?p vào Có khi đư?c nh?c đ? thêm các m?c vào s? đăng k?.
   3. Các m?c m?i đư?c th?c hi?n đ? cơ quan đăng k? có th? đư?c nh?n th?y trong v? trí sau:

    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0\AddIns
  4. B?t đ?u m?t trư?ng h?p m?i c?a Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005.
  5. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào m?i add-in.
  6. M?t h?p tho?i s? xu?t hi?n cho phép b?n ch?n các gi?i pháp ho?c d? án, và đ? thêm quy t?c đ? nó.
  7. Khi b?n thêm m?t quy t?c, b?n có th? ch? đ?nh tên echo như tên chương tr?nh đ? hi?n th? văn b?n nguyên trong đ?u ra c?a s?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem trang Web Microsoft sau đây Trang web:

T? đ?ng hóa m?u cho Visual Studio.NET
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3ff9c915-30e5-430e-95b3-621dccd25150&displaylang=en

Thu?c tính

ID c?a bài: 810230 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowtomaster kbcompiler kbhowto kbmt KB810230 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810230

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com