Tro chi cua Microsoft: Thng bao Li MSXML

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 810209 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Khi ban khi ng mt trong s cac tro chi c lit k trong phn "Ap dung Cho", tro chi cua ban bi li hoc ngng phan hi. Ngoai ra, ban nhn c thng bao li ging nh sau:
Bt buc co Microsoft XML x.x. Tp Msxml khng c cai t ung va thiu mt tp Msxml 4.0 khng c cai t ung va bt buc phai co chay tro chi.
Tro chi co th khi ng, nhng vn ban trong tro chi khng xut hin chinh xac.

S c nay xay ra nu ng dung khng th tim thy Microsoft XML (MSXML) 4.0 hoc phin ban mi hn c cai t trn may tinh cua ban. Dich vu MSXML la cn thit chay tro chi cua ban.

NGUYN NHN

S c nay xay ra vi ban phai co Microsoft XML (MSXML) 4.0 c cai t chay cac tro chi nay.

GI?I PHP

? gi?i quy?t s c nay, hay s dung cac phng phap sau theo th t c trinh bay.

Phng phap 1: Khi ng lai may tinh bng cach s dung quy trinh khi ng sach

Khi ban khi ng Microsoft Windows, phn mm khac co th t ng khi ng cung vi h iu hanh. Cac chng trinh va dich vu nay co th bao gm cac tin ich chng vi-rut va cac tin ich h thng co th can tr tro chi. Khi thc hin Khi ng Sach, ban ngn cac chng trinh nay t ng khi ng.

Ban phai ng nhp vi t cach quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri vin hoan thanh quy trinh nay. Nu may tinh c kt ni mang, cac thit t chinh sach mang cung co th ngn ban hoan thanh quy trinh nay.

xem cac bc chi tit v khi ng may tinh trang thai Khi ng Sach, hay tham khao bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
331796 Thc hin khi ng sach xac inh xem co chng trinh nn nao ang can tr tro chi hoc chng trinh cua ban khng

Phng php 2: Tai xung va cai t Microsoft XML Core Services mi nht

Mt s tro chi se bao gm MSXML 4.trn ia CD hoc DVD cai t. Tuy nhin, tai xung phin ban Microsoft XML Core Services mi nht la giai phap tt nht. tai xung phin ban mi nht, hay lam theo cac bc sau:
 1. Truy nhp Web site sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3144B72B-B4F2-46DA-B4B6-C5D7485F2B42&displaylang=en
 2. Cun n cui trang.
 3. inh vi va tai xung cac tp sau:
  • Msxml.msi
  • Msxmlcab.exe
  Chu y Lu cac tp a tai xung trn man hinh.
 4. Khi qua trinh tai xung hoan tt, bm up vao Msxml.msi ri thc hin theo hng dn trn man hinh.
 5. Khi ng lai may tinh khi ban c nhc.
 6. Sau khi may tinh khi ng lai, hay khi ng tro chi.
Nu s c tip tuc xay ra, chuyn ti phng phap 3.

Phng php 3: Giai nen va ng ky cac tp XML

Bc 1: Giai nen cac tp

giai nen cac tp, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm up vao tp Mxmlcab.exe ma ban tai xung phng phap 2.
 2. Khi ban c nhc, chon man hinh lam vi tri t tp c giai nen. Sau o, bm OK.
 3. Trn man hinh, bm chut phai vao tp Msxml4, sau o giai nen cac tp mi ra man hinh.
 4. Sao chep bn tp c giai nen bc 3 sang th muc sau:
  <drive>:\Windows\System 32
  Chu y Trong ng dn nay, <drive> la ma h iu hanh c cai t.

Bc 2: ng ky cac tp

ng ky cac tp, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  ri bm Chay.
 2. Trong hp Chay, nhp regsvr32 MSXML4.dll ri bm OK.

  Chu y Ban se nhn c thng bao sau:
  DllRegisterServer trong msxml4.dll thanh cng.
 3. Bm OK.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v cach cai t XML 4.0 Parser, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
324460 Cach cai t Microsoft XML Parser va Microsoft XML Core Services (MSXML)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 810209 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Extinct Animals
 • Microsoft Fable III for PC
T? kha:
dftsdahomeportal kbconfig kbdisplay kbprb kberrmsg KB810209

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com