FDISK fdisk thi Master Boot Record

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 69013 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Ti?n ích MS-DOS Fdisk thư?ng C?p Nh?t ghi kh?i đ?ng ch? (MBR) n?u không có h? sơ kh?i đ?ng chính t?n t?i. Phân v?i Fdisk không ph?i vi?t l?i thông tin này.

Fdisk có m?t tham s? cung c?p tài li?u g?i là fdisk mà làm cho nó ghi kh?i đ?ng chính vào đ?a c?ng mà không c?n thay đ?i thông tin b?ng phân vùng.

C?nh báo Ghi kh?i đ?ng chính vào đ?a c?ng theo cách này có th? làm cho m?t s? đ?a c?ng phân vùng v?i SpeedStor không s? d?ng đư?c. Nó c?ng có th? gây ra v?n đ? cho m?t s? chương tr?nh kh?i đ?ng kép và đ?a v?i hơn b?n phân vùng.

THÔNG TIN THÊM

MBR là g??

Vào cu?i nh?ng thói quen bootstrap ROM BIOS, BIOS l?n đ?c và th?c hi?n đ?u tiên l?nh v?c v?t l? c?a các đ?u đ?a m?m ho?c đ?a c?ng trên các h? th?ng. L?nh v?c đ?u tiên này c?a đ?a c?ng đư?c g?i là kh?i đ?ng chính (ho?c đôi khi phân vùng b?ng ho?c master kh?i kh?i đ?ng). Đó là m?t chương tr?nh nh? t?i đ?u c?a l?nh v?c này c?a đ?a c?ng. Thông tin phân vùng, ho?c b?ng phân vùng, đư?c lưu tr? vào cu?i này khu v?c kinh t?. Chương tr?nh này s? d?ng các thông tin phân vùng đ? xác đ?nh phân vùng đó là kh? năng kh?i đ?ng (thư?ng phân vùng th? nh?t chính DOS) và c? g?ng đ? kh?i đ?ng t? nó.

Chương tr?nh này đư?c ghi vào đ?a b?i các fdisk fdisk l?nh và thư?ng đư?c g?i là kh?i đ?ng chính. Trong th?i gian ho?t đ?ng đi?n h?nh, Fdisk vi?t chương tr?nh này vào đ?a ch? n?u không có h? sơ kh?i đ?ng chính.

LƯU ?: The fdisk fdisk l?nh ch? re-writes MBR trên ? h? th?ng (đ?a-0) b?ng cách s? d?ng BIOS g?i. B?n không th? xác đ?nh b?t k? ? đ?a khác cho các fdisk fdisk l?nh đ? ho?t đ?ng trên khác ngoài đ?a-0.

T?i sao là thi?t MBR thay đ?i trong l?p?

Trong khi cài đ?t c?a Microsoft MS-DOS nâng c?p, thi?t l?p thay th? k? l?c kh?i đ?ng chính trên đ?a c?ng v?i m? đ? hi?n th? m?t tin nh?n tương t? như:
MS-DOS 5.0 Setup không hoàn thành.
Đưa đ?a UNINSTALL # 1 vào ? A.
B?m phím ENTER đ? ti?p t?c.
Thư này nên đư?c xoá hoàn toàn và kh?i đ?ng chính m? vi?t l?i trư?c khi Thi?t l?p đ? hoàn t?t. N?u m?t v?n đ? x?y ra trong khi thi?t l?p và b?n tr? l?i cho các Phiên b?n trư?c c?a MS-DOS, Uninstal c?ng nên lo?i b? thư này. Tuy nhiên, n?u thi?t l?p ho?c Uninstal không lo?i b? thư này, ho?c n?u các kh?i đ?ng chính tr? thành b? h?ng, m?t k? l?c m?i kh?i đ?ng chính có th? ghi vào đ?a b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
fdisk fdisk

C?NH BÁO

Không s? d?ng l?nh này n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau đây t?n t?i:
  • Đ?a đư?c phân vùng b?ng cách s? d?ng các ti?n ích lưu tr? kích thư?c SpeedStor v?i c?a nó /bootall tùy ch?n.
  • Hơn b?n phân vùng t?n t?i.
  • M?t s? chương tr?nh kh?i đ?ng kép s? d?ng.
Ti?n ích lưu tr? kích thư?c SpeedStor v?i các /bootall tùy ch?n đ?nh ngh?a l?i tham s? v?t l? c?a ? đ?a (h?nh tr?, đ?u, và khu v?c). Các /bootall chuy?n đ?i lưu tr? thông tin v? làm th? nào ? đ?a đ? thay đ?i trong m?t khu v?c c?a h? sơ kh?i đ?ng chính MS-DOS không s? d?ng. Các fdisk fdisk l?nh xóa thông tin đó, làm cho đ?a không s? d?ng đư?c.

M?t s? phiên b?n OEM (OEM) c? c?a MS-DOS và m?t s? ti?n ích phân vùng bên th? ba có th? t?o ra nhi?u hơn b?n phân vùng. Thông tin phân vùng thêm là thư?ng đư?c lưu tr? thông tin trên phân vùng trong m?t khu v?c mà các fdisk fdisk l?nh ghi đè.

M?t s? chương tr?nh kh?i đ?ng kép có m?t MBR đ?c bi?t mà b?n đ? yêu c?u khi kh?i đ?ng mà h? đi?u hành b?n mu?n dùng. Các fdisk fdisk l?nh xóa chương tr?nh này. H? th?ng kh?i đ?ng kép kh?i đ?ng phân vùng nào đư?c đánh d?u ho?t đ?ng không b? ?nh hư?ng b?i các fdisk fdisk b? ch? huy.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? phân vùng đ?a c?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255867Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Fdisk và Format Tool đ? phân vùng ho?c phân vùng l?i đ?a c?ng
Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

THAM KH?O

Thông tin thêm v? công vi?c phân vùng, t? ch?c đ?a, và ti?n tr?nh kh?i đ?ng c?ng có th? đư?c t?m th?y trong chương 3 và 8 c?a các DOS tr?nh c?a tài li?u tham kh?o b?i Terry Dettmann, đư?c xu?t b?n b?i công ty QUE; Chương 2 và 10 c?a L?p tr?nh MS-DOS chuyên sâu b?i Ray Duncan, và đi?u 3 c?a Vi?t MS-DOS, c? hai xu?t b?n b?i Microsoft Press.

Thu?c tính

ID c?a bài: 69013 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB69013 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:69013

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com