Ch?t béo lo?i và kích thư?c liên cung ph? thu?c vào kích thư?c ? đ?a logic

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 67321 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

MS-DOS phân b? dung lư?ng đ?a cho các t?p tin trong các đơn v? c?a m?t ho?c nhi?u l?nh v?c; các đơn v? này đư?c g?i là "các c?m" ho?c "đơn v? phân b?." Ngày b?t k? MS-DOS đ?a, m?t t?p tin 1-byte đư?c c?p phát 1 c?m đ?a không gian, l?ng phí các không s? d?ng di?n tích c?a c?m. M?t t?p tin là 3,2 c?m l?n đư?c cho 4 c?m. Nh?n chung, m?t kích thư?c liên cung nh? hơn có ngh?a là ch?t th?i ít hơn.

Kích thư?c liên cung cho m?t ? đ?a đư?c quy?t đ?nh b?i FORMAT, tùy thu?c vào s? Kích thư?c c?a các h?p l? ? đ?a (xem b?ng dư?i đây). "? đ?a logic" đ? c?p m?t kh?i lư?ng MS-DOS truy c?p b?ng m?t k? t? ? đ?a (A:, B:, C:, D:, và như v?y ra). Đ?a c?ng ngư?i dùng có th? xem xét c?m kích c? khi vi?c l?a ch?n làm th? nào đ? phân vùng drive(s) c?a h?.

Kích thư?c liên cung c?a m?t ? đ?a m?m không th? thay đ?i. Kích thư?c liên cung m?t ? đ?a c?ng có th? đư?c thay đ?i ch? b?ng cách thay đ?i kích thư?c c?a các ? đ?a logic, mà đư?c th?c hi?n b?i phân ? đ?a c?ng.

CHKDSK hi?n th? kích thư?c đơn v? c?p phát cho m?t ? đ?a logic. FDISK c?a tùy ch?n 4 hi?n th? size(s) ? đ?a logic trên drive(s) c?ng.

Lưu ?: DoubleSpace nén ? xu?t hi?n đ? có các c?m 8 K, nhưng n?i b? thay đ?i l?nh v?c cho m?i c?m sao như c?n thi?t (thông này tin đư?c ghi l?i trong MDFAT). Ví d?, m?t 10 K t?p tin đó nén b?i m?t nhân t? c?a 2: 1 th?c s? s? d?ng 5 K, ho?c 10 ngành, dung lư?ng ? đ?a.

THÔNG TIN THÊM

Dư?i đây là m?t b?ng kích thư?c ? đ?a logic, ch?t béo (t?p tin phân b? Các lo?i b?ng), và kích c? c?m:
         Drive Size   FAT Type   Sectors   Cluster
        (logical volume)       Per Cluster   Size
        ----------------  --------  -----------  -------
(Floppy Disks)   360K      12-bit     2     1K
          720K      12-bit     2     1K
          1.2 MB     12-bit     1    512 bytes
          1.44 MB     12-bit     1    512 bytes
          2.88 MB     12-bit     2     1K
(Hard Disks)   0 MB - 15 MB   12-bit     8     4K
        16 MB - 127 MB   16-bit     4     2K
        128 MB - 255 MB   16-bit     8     4K
        256 MB - 511 MB   16-bit    16     8K
        512 MB - 1023 MB  16-bit    32    16K
       1024 MB - 2047 MB  16-bit    64    32K
				
GHI CHÚ:
 • Là l?nh v?c 512 byte kích thư?c, ngo?i tr? trên m?t s? ? đ?a RAM.
 • Trong quá kh?, m?t s? OEMs đ? s?a đ?i các phiên b?n c?a MS-DOS đ? h? tr? các kích thư?c ngành và/ho?c c?m. Microsoft MS-DOS 5 Nâng c?p thi?t l?p s?, n?u có th?, chuy?n đ?i ? đ?a logic đ? MS-DOS 5.0 tương thích. Đi?u này đ?i h?i ph?i chuy?n đ?i kích thư?c ngành đ? 512 byte trong khi gi? l?i kích thư?c chu?n c?m.
 • MS-DOS s? xác đ?nh kích thư?c FAT d?a trên s? lư?ng các c?m. N?u có các c?m 4086 ho?c ít hơn, m?t FAT 12-bit đư?c s? d?ng. N?u không có 4087 ho?c nhi?u hơn các c?m, m?t ch?t béo 16-bit đư?c s? d?ng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, truy v?n trên các t? sau đây:
c?m sao và đ?a và ch?t béo

Thu?c tính

ID c?a bài: 67321 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbmt KB67321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:67321
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com